متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش:” مدیریت بیمه”

عنوان:

مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منصوره علیقلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قاسمعلی بازآیی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مساله 2

1-3- اظهار اهداف پژوهش. 3

1-4- اظهار اهمیت موضوع پژوهش. 4

1-5- چهارچوب نظری پژوهش. 4

1-6- مدل پژوهش. 5

1-7- فرضیات پژوهش. 7

1-8- متغیر ها و داده ها 7

1-9- جامعه آماری مورد مطالعه 7

1-10- بر آورد حجم نمونه 8

1-11- روش پژوهش. 8

1-12- ابزار گرد آوری داده‌ها 8

1-13- روش های گردآوری داده ها 8

1-14- روش پژوهش. 8

1- 15- قلمرو پژوهش. 9

1-15-1 قلمرو موضوعی. 9

1-15-2 قلمرو مکانی. 9

1-15-3 قلمرو زمانی. 9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- پیدایش بیمه در جهان. 12

2-4- تعریف حقوقی بیمه 15

2-5- تعریف فنی بیمه 16

2-6- سیستم‌های مختلف بیمه 16

2-7- انواع رشته‌های بیمه 17

2-8- بیمه اشخاص… 17

2-9- بیمه درمان گروهی تمام درمان. 18

2-9-1-اهداف بیمه نامه 18

2-9-2-خسارات تحت پوشش.. 18

2-9-3- شرایط عمومی. 19

2-9-4-بیمه‌های درمانی گروهی. 19

2-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان. 19

2-9-6- خصوصیات بیمه‌های گروهی. 21

2-9-6-1- صدور گروهی. 21

2-9-6-2- قرارداد اصلی. 21

2-9-6-3-هزینه پایین. 22

2-9-6-4- قابلیت انعطاف.. 22

2-9-6-5- نرخ‌گذاری تجربی. 22

2-10- بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور. 22

2-11- بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشورirha)) 22

2-11-1-اهداف بیمه نامه 22

2-11-2-مخاطبین بیمه نامه 23

2-12- بیمه‌های درمان انفرادی. 23

2-13- تاریخچه بیمه درمان در ایران. 23

2-14- سازمانهای ارائه دهنده بیمه‌های درمان ایران. 24

2-14-1- تأمین اجتماعی. 24

2-14-2- خدمات درمانی. 25

2-14-3- شرکت‌های بیمه 26

2-16- سیستم مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 28

2-17- مکانیسم‌های پرداخت برای مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 29

2-17-1- بخش دولتی. 30

2-17-2- بخش خصوصی. 31

2-18-سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان و طرح‌های بیمه سلامت در ایران. 37

2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی. 37

2-20- طرح بیمه دندانپژشکی در ایران. 38

2-21- وضعیت سلامت دهان و دندان در ایران. 40

2-22-عوامل مربوط به بیمه و بهره گیری از خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 41

2-23- مقبولیت خدمات بهداشت دهان و دندان. 42

2-24-پیشینه پژوهش. 43

2-24-1-تحقیقات داخلی. 43

2-24-2-تحقیقات خارجی. 45

25-2-معرفی شرکت بیمه ایران. 47

2-25-1-موضوع فعالیت.. 48

2-25-2-نیروی انسانی. 48

2-25-3-شبکه فروش.. 48

2-25-4-سرمایه بیمه ایران. 48

 

فصل سوم: روش شناسی

پژوهش. 49

3-1- مقدمه 50

3-2- روش پژوهش. 50

3-3-جامعه آماری. 50

3-4- حجم نمونه و روش اندازه گیری. 51

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 53

3-6- رسانه های مرتبط با موضوع. 53

3-6-1 پرسشنامه 53

3-7- روایی پرسشنامه 54

3-8- پایایی پرسشنامه 54

3-8-1- مطالعه پایایی پرسشنامه 55

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

3-9-1- آزمونt یک جامعه 56

3-9-2-آزمون دوجمله ای. 56

3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کای دو پیرسون) 56

3-9-4-آزمون فریدمن. 57

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 58

4-2 آمار توصیفی. 58

4-2-1- مطالعه شاخص های توصیفی متغیر سن. 58

4-2-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 59

4-2-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سطح تحصیلات.. 60

4-2-5- تفکیک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار. 61

4-2-6- تفکیک نمونه بر حسب زمان ویزیت دندانپزشکی. 62

4-2-6- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار. 64

4-2-7- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 65

4-2-8- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 67

4-2-9- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر شاخص DMFT. 69

4-2-10- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر سن. 72

4-2-11- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر جنسیت.. 72

4-2-12- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر سطح تحصیلات.. 73

4-2-13- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر وضعیت تاهل شما (مجرد یا متاهل) 73

4-3-آمار استنباطی. 74

4-3-1- مطالعه توزیع متغیرها 75

4-3-2- مطالعه فرضیه های پژوهش. 76

4-3-2-1- فرضیه اول. 76

4-3-2-2- فرضیه دوم 77

4-3-2-3- فرضیه سوم 77

4-3-2-4- فرضیه چهارم 79

4-3-2-4-1- شاخص DMFT. 79

4-3-2-4-2- سن. 79

4-3-2-4-3- جنسیت.. 80

4-3-2-4-4- سطح تحصیلات.. 80

4-3-2-4-5- وضعیت تاهل. 81

4-3-3- یافته های جانبی پژوهش. 82

4-3-3-1- تأثیر متغیر سن. 82

4-3-3-2- تأثیر متغیرسطح تحصیلات.. 83

4-3-3-3- رتبه بندی مولفه های موثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی. 84

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

5-1- مقدمه 85

5-2- نتایج فرضیات پژوهش. 85

5-3- نتایج یافته های جانبی پژوهش. 86

5-4- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش. 87

5-5- پیشنهاد به محققان آتی. 87

5-6- محدودیت های پژوهش. 88

منابع و مآخذ 89

ضمائم

ضمیمه 1 آدرس شعب

ضمیمه 2 پرسشنامه

ضمیمه Out Put

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول2-1: ترتیب سیستم بیمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازمانی در بعضی از کشور های جهان  34

جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ایران. 39

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

جدول 3-1 اندازه نمونه با در نظر داشتن حجم جامعه آماری مفروض – جدول کرجسی و مورگان. 51

جدول 3-2 حجم جامعه و تعداد نمونه هر یک از نمایندگی های بیمه ایران. 52

جدول 3-3 طیف پنجگانه لیکرت.. 53

جدول3-4 مطالعه پایایی پرسشنامه 55

جدول 4-1  مطالعه متغیر سن. 58

جدول 4-3  مطالعه توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 59

جدول 4-4  مطالعه توزیع فراوانی متغیر تحصیلات.. 60

جدول 4-5  مطالعه توزیع فراوانی تعداد افراد خانوار. 61

جدول 4-6  مطالعه توزیع فراوانی زمان ویزیت دندانپزشکی. 62

جدول 4-7 توزیع سؤالات متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار. 64

جدول 4-8 توزیع سؤالات متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 65

جدول 4-9 توزیع سؤالات متغیر دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 67

جدول 4-10توزیع سؤالات متغیر شاخص DMFT. 69

جدول 4-11 توزیع سؤالات متغیر سن. 72

جدول 4-12 توزیع سؤالات متغیر جنسیت.. 72

جدول 4-13 توزیع سؤالات متغیر سطح تحصیلات.. 73

جدول 4-14 توزیع سؤالات متغیر وضعیت تاهل بیمه گذار. 73

جدول 4-15  مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها 75

جدول 4-16 آزمون t متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی. 76

جدول 4-17 آزمون t متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 77

جدول 4-18 آزمون t متغیر اندازه دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 79

جدول 4-19 آزمون t متغیر شاخص DMFT. 79

جدول 4-20 آزمون دوجمله ای متغیر سن. 80

جدول 4-21 آزمون دوجمله ای متغیر جنسیت.. 80

جدول 4-22 آزمون دوجمله ای متغیر سطح تحصیلات.. 81

جدول 4-23 آزمون دوجمله ای متغیر وضعیت تاهل. 81

جدول 4-24  جدول فراوانی دوبعدی اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی و سن. 82

جدول 4-25 مطالعه آزمون کای دو، اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی و سن. 83

جدول 4-26  جدول فراوانی دوبعدی اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشگی و سطح تحصیلات.. 83

جدول 4-27  مطالعه آزمون کای دو، اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشگی و سطح تحصیلات.. 83

جدول 4-28  آزمون فریدمن. 84

جدول 4-29  رتبه بندی متغیرها 84

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 74

نمودار 4-2 توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل. 75

نمودار 4-3 توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات.. 76

نمودار 4-4 توزیع فراوانی متغیر تعداد افراد خانوار. 77

نمودار 4-5 توزیع فراوانی متغیر زمان ویزیت دندانپزشکی. 78

 

 

فهرست شکل

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل 1: مدلی برای دو بعد خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 38

 

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

بیمه ی پایه و بیمه های تکمیلی موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترمیمی و تخصصی دندانپزشکی را تحت پوشش ندارند، اما بیمه هایی مانند بیمه ارتش، بانک ها، کشتیرانی و بعضی دیگر از سازمانها یا وزارتخانه ها در قالب تعریف جدید، خدماتی را در این زمینه تحت پوشش داده اند. عدالت وقتی تعریف درستی پیدا می کند که در قالب بیمه پایه همه ی مردم کشور، تحت طرفداری بیمه ی خدمات دندانپزشکی قرار گیرند، اما در حال حاضر از نظر توان اقتصادی چنین کاری از توان بیمه پایه به دور می باشد.

از طرف دیگر توزیع نامناسب دندانپزشکان در سطح کشور و محدود بودن خدمات تخصصی در شهر های کوچک، روستاها و مناطق محروم سبب می گردد در صورت تعرفه گذاری خدمات بیمه ای این بخش، فرد روستایی، حق بیمه ای معادل با کسی که در شهر زندگی می کند، بپردازد. که این مسئله، تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی را مخدوش می کند.

مهمترین شاخص بهداشت دهان و دندان در ایران و جهان شاخص (DMFT)  می باشد.  که اندازه دندانهای پوسیده، کشیده و پر شده را در گروه های مختلف سنی نشان می دهد. در کشور آخرین بار در سال 83 این شاخص برای گروه سنی 12 سال به صورت کشوری اندازه گیری گردید و نشان داد که هر ایرانی 12 ساله به گونه متوسط 86/1 دندان پوسیده، پرشده، یا کشیده شده دارد.

در کشورهای پیشرفته افراد در سن 80 سالگی بایستی حداقعل 20 دندان سالم داشته باشند. در این کشور ها در سنین 35 تا 40 سالگی تمام دندان ها سالم نگهداشته شده اند. متاسفانه این در حالی می باشد که بر اساس آمارهای اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، میانگین مذکور تعداد دندان های سالم در بین ایرانی ها، در سنین حدود  21 تا 7/21 نظاره می گردد. در واقع نتیجه کشیدن دندانها به عنوان یک راهکار درمانی، به این مشکل ختم می گردد که در سنین 40 تا 50 سالگی در ایران به پروتزهای دندانی نیاز گردد. از یک طرف بیمه برای خدماتی نظیر پرکردن یا عصب کشی دندان ها هزینه ای پرداخت نمی کند، از طرفی هزینه این امور در دندانپزشکی ها دست کم معادل یک سوم و یا  نیمی از حقوق یک کارگر یا کارمند می باشد و در نهایت به مدد بیمه، فقط کشیدن دندان شامل خدمات بیمه ای می گردد. این در حالی می باشد که ارتباط سلامت بهداشت دهان و دندان با سایر اعضای بدن ثابت شده مثلا : کاهش وزن با سلامت لثه، توانایی خوب جویدن با ریسک زوال عقل، جرم گیری دندان با کاهش حملات قلبی ومسائل دیگر مرتبط می باشد.

 

تعداد صفحه : 170

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***