متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان :  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی                                                                    

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

 (پردیس ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) 

استاد راهنما:

دکتر مهدی شریعتمداری

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

دانشگاه­ها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه می باشد.  پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گرد­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) در نیمسال اول 94-93 می باشد که تعداد آن­ها 168 نفر گزارش شده می باشد . با مراجعه به جدول مورگان تعداد 117 نفر با بهره گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش موانع(مالی، فردی،امکاناتی، شغلی،علمی ومدیریتی-سازمانی ) در مقیاس پنج­درجه­ای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوای وصوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت و پایایی ابزار با بهره گیری از آلفای کرونباخ  .730/.برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده­های به دست آمده از آزمون:برای توصیف داده­ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین ها، شاخص­های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی بهره گیری شده می باشد. برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون­های آمار استنباطی مانند آزمون t بر ای تک متغیره ، آزمون t گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­طرفه بهره گیری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد:موانع مالی، امکاناتی، فردی، شغلی، علمی و مدیریتی –سازمانی بر انجام پژوهش تاثیرگذار می باشد. عامل موانع شغلی بالاترین میانگین و عامل علمی کمترین میانگین رادارد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1 اظهار مسأله. 3

2-1 اهمیت موضوع پژوهش وانگیزه انتخاب آن. 4

3-1 هدف های پژوهش. 6

1-3-1هدف کلی.. 6

2-3-1اهداف فرعی.. 6

4-1 فرضیه های پژوهش. 7

5-1تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

6-1 مدل پژوهش. 9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه. 10

1-2بخش اول: تعلیم وتربیت.. 12

1-1-2آموزش عالی.. 13

2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان. 13

3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایران. 14

4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) 15

2-2بخش دوم: پژوهش… 20

1-2-2تعریف پژوهش… 20

2-2-2تعریف پژوهشگر. 21

3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق. 21

4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش… 22

5-2-2مراحل فرآیند پژوهش… 22

6-2-2 پژوهش وتوسعه. 24

7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش… 25

8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995)  25

1-8-2-2ایران. 26

2-8-2-2ترکیه. 27

3-8-2-2مصر. 28

4-8-2-2کویت.. 28

5-8-2-2عربستان سعودی.. 28

6-8-2-2لبنان. 29

7-8-2-2امارات متحده عربی.. 29

8-8-2-2مالزی.. 29

9-8-2-2ازبکستان. 30

9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014) 31

10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010) 33

11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن. 34

12-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی.. 36

3-2 بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی.. 41

1-3-2 تحقیقات داخلی.. 41

2-3-2تحقیات خارجی.. 46

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه. 49

1-3 روش پژوهش. 49

2-3 جامعه آماری.. 50

3-3 تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 50

4-3 شیوه گردآوری اطلاعات.. 50

5-3 ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 51

6-3تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

7-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 53

نمودار1-3: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش… 54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه. 56

1-4 ویژگی های جمعیت شناختی.. 56

1-1-4ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت.. 57

2-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات.. 58

3-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی.. 59

4-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت.. 61

5-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری.. 62

6-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط اندازه ساعات تدریس در هفته. 63

7-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

8-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

9-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC)  66

10-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI)  67

11-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی.. 68

2-4 شاخصهای توصیفی پژوهش… 69

1-2-4 توزیع نرمال. 69

2-4-2شاخص های توصیفی پژوهش… 70

3-4 تحلیل استنباطی داده ها 70

1-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش… 70

2-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش… 71

3-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش… 72

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش… 73

5-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش… 74

6-3-4 تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه ششم پژوهش… 75

4-4 یافته های جانبی.. 76

1-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش… 76

2-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش… 77

3-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش… 78

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

مقدمه. 80

. 1-5 اختصار پژوهش. 81

2-5 بحث ونتیجه گیری.. 83

1-3- 5 محدودیت های خارج از دست محقق. 87

2-3-5 محدودیت های در دست محقق. 87

1-4-5پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش. 88

2-4-5پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. 89

منابع و مآخذ. 90

پیوست هاوضمائم. 97

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) 27

جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) 30

جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) 32

جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) 33

.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش… 51

.جدول2-3: آلفایکرونباخ برای شاخص های پژوهش. 53

جدول3-3: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش… 53

جدول 1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. 57

جدول2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. 58

جدول3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. 59

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پردیس محل خدمت.. 61

جدول 5-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. 62

جدول6-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک متوسط اندازه ساعات تدریس در هفته. 63

جدول7-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

جدول 8-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

جدول 9-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی   66

جدول10-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی   67

جدول 11-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی.. 68

جدول 12-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیرهای پژوهش… 69

جدول 13-4 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش… 70

جدول14-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع مالی.. 71

جدول 15-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع امکاناتی.. 71

جدول 16-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع شغلی.. 72

جدول 17-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع علمی.. 73

جدول 18-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع فردی.. 74

جدول 19-4 آزمون t تک متغیره برای مطالعه موانع مدیریتی- سازمانی.. 75

جدول 20-4 میانگین دیدگاه شرکت کنندگان بر اساس جنسیت.. 76

جدول 23-4 ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش… 78

جدول 22-4 نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکطرفه تحصیلات مختلف و موانع. 77

جدول21-4 میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

نمودار 1-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. 57

نمودار 2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. 58

نمودار 3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. 60

نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک پردیس /مرکز محل خدمت.. 61

نمودار 5-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. 62

نمودار 6-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک متوسط اندازه ساعات تدریس در هفته. 63

نمودار 7-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

نمودار 8-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

نمودار 9-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی.. 66

نمودار 11-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی.. 68

نمودار 10-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی.. 67

 

فصل اول

 کلیات پژوهش

 

مقدمه

مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به اندازه برخورداری از علم ودانش باز می­گردد. امروزه غالب جهت­گیری­های دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری می باشد و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی می­نامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده می باشد. امروزه توسعه علمی نمونه­ای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور می باشد. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینه­ها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی می باشد و برای شکل گیری توسعه علمی بایستی زمینه تولید علم را فراهم نمود. امروزه تأثیر تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصه­ی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده می باشد.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه­ای می­باشد. مطالعه سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت می باشد که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده­اند( نوروززاده،1388).

کوشش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزه­ها و عرصه­های مختلف پیوند خورده می باشد. بدین­سان آینده کشورها و توسعه یافتگی آن­ها با تولید علم، بسط و بهره­مندی آن کاملاً مرتبط می باشد و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بی­تردید می­توان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته می باشد. تولید علم که خود ناشی از استقلال می باشد اقتصادی پررونق و دانش­محور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارت­های لازم جهت بهره­برداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری می­داند.( همان منبع)

1-1 اظهار مسأله

پژوهش در کنار فعالیت­های آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه می­باشدپژوهش همواره بایستی با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه دانایی محور می باشد و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید می­باشد. پس ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح معضلات آنان برای ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار می‌رود(امیری،1381).

آن چیز که امروز در میان دست­اندرکاران مورد بحث می­باشد این مطلب می باشد که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیت­های تحقیقاتی در دانشگاه­های ما می­گردد. عوامل مختلفی مانع شکل گیری این امر مهم می شوند که از عوامل بازدارنده پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان می­توان به این موردها تصریح  نمود: عدم اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش، وجود چالش‌ها و نگرانی‌های فکری گوناگون برای تأمین هزینه‌های پژوهش،ناآشنایی کافی با روش‌های پژوهش، تردید در کیفیت گردآوری اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و یافته‌های پژوهشی، دشواری دسترسی به منابع، بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به نیازهای واقعی و روزآمد، کمبود کتاب‌ها و مجلات علمی ـ تخصصی موردنیاز، دشواری بهره گیری از پژوهش‌های خارجی به دلیل آشنایی کم با زبان انگلیسی(همان منبع)

در پژوهش حاضر نیز مسأله اصلی این می باشد که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیت­های پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر پژوهش وپژوهش مؤثر قلمداد می­کنند؟

2-1 اهمیت موضوع پژوهش وانگیزه انتخاب آن

اعتقاد به اینکه پژوهش وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی می باشد که می­خواهنداز این پژوهش­ها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیت­های پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح می باشد به نظر می­رسد برای نهادینه کردن پژوهش می­بایست آغاز ریشه­ها وعوامل ایجاد بی­علاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد نمود. سه کارکرد اصلی مجموعه­های دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:

  • تولید دانش (یا پژوهش)
  • انتقال دانش(یا آموزش)
  • اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)

انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی می باشد. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راه­کارهای علمی موفقیت­آمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)

نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه می باشد. مطالعه امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکان­پذیر نخواهد بود. درحال حاضر به علت های مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیت­های خود آموزش را بر پژوهش اولی­تر می­دانند. (علمداری وافشون، 1381).

دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم می باشد پژوهش­های خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصت­ها و زمینه­ها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده می باشد.این دانشگاه برجسته­ترین سازمان علمی بشر ساز و مترقی می باشد که لزوم در نظر داشتن پژوهش و انجام تحقیقات به­ویژه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای در آن محسوس می باشد. پژوهش­محور کردن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصه­های جهانی و بین­المللی محسوب می­گردد به نظر می­رسد مطالعه موانع پژوهش در دانشگاه اصلی­ترین، مهم­ترین و البته گام نخست در پژوهش­محور کردن آن محسوب می­گردد.

شناخت موانع پژوهش می­تواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج پژوهش فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب بهره گیری از یافته­های پژوهش گردد. ( دادخواه و دیگران، 1382).

دراین خصوص موانع بایستی به صورتی واقع بینانه مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. بدیهی می باشد واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلی­ترین گروه هستند که می­توانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع پژوهش وپژوهش به کار گیرند.

تعداد صفحه :  136

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد – یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی