متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه ارتباط ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه   

گروه علوم تریتی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

 

مطالعه ارتباط ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

 

اساتید راهنما:

دکتر بهناز مهاجران                                دکتر علیرضا قلعه ای

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته می باشد.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته می باشد. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در طریقه انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده می باشد و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده می باشد. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی می باشد که در عصر حاضر جلب توجه نموده می باشد و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. پس با در نظر داشتن مطالب فوق این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش اندازه رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده می باشد. به مقصود مطالعه این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه2304 نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود 762/0 بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته گردید. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده می باشد

کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….الف

فهرست جدولها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ه

فصل اول: کلیات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

2-1 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

5-1 کاربردهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

6-1 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

7-1 متغیرهای پژوهش و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-2 تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

3-2فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

4-2 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

5-2 اطلاعات عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

6-2 اطلاعات مدیریتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

7-2 اطلاعات تاکتیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8-2  اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

9-2 تفاوت داده و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

10-2 عناصر اصلی فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………13

11-2 سازمان و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

12-2 ویژگی های سیتم های فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………14

13-2کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………14

14-2اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16

15-2 سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

16-2 تعریف اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

17-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

 

18-2 اهداف سیستمهای فناوری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

19-2 فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………19

20-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………….19

21-2 فناوری اطلاعات و معضلات پیش روی آن………………………………. ……………………………………………………………………………………20

22-2معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2 بخش دوم رضایت ارباب رجوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2 تاریخچه در نظر داشتن رضایت ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………25

3-2 ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………….26

4-2 مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

5-2 انواع نیازهای ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

6-2 تأثیر کارکنان در رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………..29

7-2عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع……………………………………………………………………………………………………………………………30

1-2 بخش سوم پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-2تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل سوم روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

3-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

4-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-3 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

6-3متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

7-3ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

8-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

9-3 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

10-3 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

1-4مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

3-4 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………50

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-5نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-5 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-4-5پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

2-4-5پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

 

 

فهرست جداول و  نمودارها

جدول 3-1 فراونی جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….36

جدول 3-2 آمار جامعه مورد مطالعه و نمونه اخذ شده در رشته کارشناسی …………………………………………………………………….37

جدول 3-3 آمار جامعه مورد مطالعه و نمونه اخذ شده در کارشناسی ارشد و دکتری……………………………………………………….38

جدول 3-4 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 3-5 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

جدول توزیع فروانی 4-1 نشان می دهد که فراوانی سطوح تحصیلی زنان و مردان مساوی می باشد………………………………………43

جدول 4-2 اختصار تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-3    تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 1 …………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

جدول 5-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 2 …………………………………………………………………………………………………………………….46

 

جدول 6-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ……………………………………………………………………………………………………………………47

 

جدول 7-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

 

جدول 8-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ………………………………………………………………………………………………………………………48

 

جدول 9-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودار 4-1 فراوانی پاسخهای آزمودنیها به هر سوال پرسشنامه………………………………………………………………………………………..42

نمودار 4-2 نمودار توزیع سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………….43

-1 مقدمه

عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل می باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده می باشد. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته می باشد که اندازه در نظر داشتن آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و عقیده دارند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، 1384،ص12) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها بایستی از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به مقصود چیره شدن بر این چالشها نیازمند در نظر داشتن فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط بمنظور تقویت تاثیر و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط مستقر کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران بایستی بهره گیری گردد . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت بایستی متذکر گردید که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی می باشد. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،1385،ص16). پس انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در ارتباط با بهره گیری کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی جدید لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه اقدام پوشاندن به چنین ضرورتی انجام می شود

1-2 اظهار مسئله

امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده می باشد.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل گردد و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،1381،ص26). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می گردد و کلید چنین پیشرفتی در اندازه تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته می باشد. وجود  ITسبب می گردد که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،1378،ص43). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می گردد توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت اقدام آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،1385،ص19). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به گونه مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت گردید که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،1384،ص28). با در نظر داشتن این که یکی از استراتژیهای جدید دانشگاهها طی چند سال اخیر، بهره گیری گسترده از فناوری اطلاعات می باشد حال بایستی دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند بهره گیری از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح می باشد که در این پژوهش محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن می باشد و در همین راستا سوالی که مطرح می باشد این می باشد که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده می باشد؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه : 79

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***