متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه تأثیر اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

دانشگاه آزاداسلامی

واحدقشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

رشته: مدیریت آموزشی

گرایش:مدیریت آموزشی

عنوان:

مطالعه تأثیر اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

 

استادراهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : کلیات پژوهش  
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 اظهار مساله …………………………………………………………………………………………………… 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………….. 12
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 12
1-4-1 اهداف کلی …………………………………………………………………………………………….. 12
1-4-2 اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………….. 12
1-5 سئوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………… 12
1-6 تعاریف متغیرها …………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم : پیشینه پژوهش  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1 پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………… 16
2-1-1 تعاریف پیشرفت تحصیلی  ……………………………………………………………………….. 16
2-1-2 معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………. 17
2-1-3 عوامل مهم تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… 18
2-1-4 به گونه کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند……………… 22
2-1-5 خانواده و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………… 23
2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………. 24
2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………… 24
2-1-8  سطح تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………… 25
2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………. 25
2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………. 26
2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………. 26
2-2 یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………….. 27
2-2-1 نظریات یادگیری خودتنظیمی …………………………………………………………………… 28
2-2-2 راهبردهای خودتنظیمی ……………………………………………………………………………. 29
2-2-3 راهبردهای مدیریت منابع …………………………………………………………………………. 31
2-2-4 ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم گر ……………………………………………………… 32
2-2-5 رویکرد ساختن گرایی و یادگیری الکترونیکی ……………………………………………… 32
2-2-6 پرورش خودتنظیمی در محیط الکترونیکی ………………………………………………….. 34
2-3 فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 38
2-3-1 تاریخچه فن آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………. 43
2-3-2 اهمیت فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. 44
2-3-3 تاریخچه کاربرد تکنولوژی اموزشی در جهان ……………………………………………… 45
2-3-4 تاریخچه تکنولوژی آموزشی در ایران …………………………………………………………. 47
2-3-5 تحقیقات عکس العملهای شناختی در روبرو شدن با رسانه ها ……………………………… 49
2-3-6 اصول انتخاب امکانات جدید به عنوان یک رسانه آموزشی ……………………………. 51
2-3-7 انتخاب روش بهره گیری از ابزار  و رسانه جدید به وسیله فراگیر …………………. 52
2-3-8 امکانات و فن آوری جدید آموزشی  و پیشرفت تحصیلی …………………………… 53
2-3-9 انواع مختلف فناوری :…………………………………………………………………… 55
2-3-10 اهمیت و ضرورت در نظر داشتن علم رایانه و مبانی آن ………………………………… 60
2-3- 11 مبانی نظری علوم و فنون رایانه……………………………………………………………… 62
2-3-12 اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد به فناوری اطلاعات ……………………………….. 65
2-3-13 انواع اعتیاد اینترنتی ………………………………………………………………………………. 67
2-3-14 آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنت ………………………………………………………………… 68
2-3-15 عوامل ایجاد کننده اعتیاد اینترنتی ( به غیر از خود عامل اینترنت ) …………………… 70
2-3-16 راهبردهای درمانی ……………………………………………………………………………… 71
.2-3-17 معرفی اختصار ای از آخرین پژوهش ها……………………………………………………. 72
2-3-18 فضا و زمان آموزشی لازم آموزشی (برنامه زمان بندی)………………………………… 73
2-4 مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………. 79
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………. 79
2-4-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………….. 83
فصل سوم : روش اجرای پژوهش  
3-1 روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………… 88
3-2 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………….. 88
3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………

3-3-1 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………..

89

89

3-4 تبیین کامل و ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 89
3-5 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………. 90
فصل چهارم : نتایج  
4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………. 92
4-2 آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………….. 96
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 106
5-2 نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 107
5-2-1 نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی………………………………………………………… 107
5-2-2 بحث در ارتباط با فرضیه های پژوهش………………………………………………………… 108
5-2 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………….. 110
5-2-1 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………. 110
5-2-2 پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………….. 111
5-3 محدویت های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 112
منابع  
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………… 114
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 114
پیوست  
پیوست …………………………………………………………………………………………………………….. 117
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 123

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 4-1 مربوط به مشخصات  سن  …………………………………………………………………………… 92
جدول 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس  …………………………………………………………………… 93
جدول 4-3  مربوط به مشخصات رشته تحصیلی ……………………………………………………………… 94
جدول 4-4 مربوط به معدل ……………………………………………………………………. ……………………. 95
جدول 4-5 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……………… 96
جدول 4- 6 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………………….. 96
جدول 4 – 7 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………… 96
جدول 4 – 8 مربوط به واکاوی واریانس رگرسیون ……………………………………………………………………………………. 97
جدول 4 – 9 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت …………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-10 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………… 98
جدول 4- 11 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای فرا شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …….. 98
جدول 4 – 12 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 99
جدول 4 – 13 مربوط به واکاوی واریانس رگرسیون ………………………………………………………………………………….. 99
جدول 4 – 14 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 99
جدول 4-15 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. 100
جدول 4- 16 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …. 100
جدول 4 – 17 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4 – 18 مربوط به واکاوی واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. 101
جدول 4 – 19 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-20 مربوط به میانگین و انحراف معیار  پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………………. 102
جدول 4- 21 مربوط به سطح معناداری مولفه پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …………… 102
جدول 4 – 22 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 103
جدول 4 – 23 مربوط به واکاوی واریانس رگرسیون ………………………………………………………………………………….. 103
جدول 4 – 24 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 103

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1 مربوط به مشخصات  سن  …………………………………………………………………………… 92
نمودار 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس  ………………………………………………………………….. 93
نمودار 4-3  مربوط به مشخصات رشته تحصیلی ……………………………………………………………… 94
نمودار 4-4 مربوط به معدل ……………………………………………………………………. …………………… 95

[1]چکیده:

هدف : هدف کلی از این پژوهش مطالعه تأثیر اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس می باشد.

روش: با در نظر داشتن این که این پژوهش به مطالعه تأثیر اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد  پس پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که از بین آن ها تعداد 367  نفر با بهره گیری از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه های گرایش به اعتیاد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( 1999) ، راهبردهای خودتنطیمی پنتریچ و دی گروت(1990) و نمره معدل نیمسال اول 92-91دانش آموزان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار …) و همچنین از آمار استنباطی با بهره گیری  آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده بهره گیری گردید. داده های به دست آمده پژوهش با بهره گیری از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج : نتایج پژوهش بدین تبیین می باشد بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به اندازه (0.326- )  هست. همچنین با در نظر داشتن مقدار( 56.083  = F ) فرضیه پژوهش تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به اندازه (0.161- )  هست. همچنین با در نظر داشتن مقدار(10.138 = F ) فرضیه پژوهش تایید می گردد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به اندازه (0.147- )  هست. همچنین با در نظر داشتن مقدار(7.738  = F ) فرضیه پژوهش تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به اندازه (0.547- )  هست. همچنین با در نظر داشتن مقدار(6.738 = F ) فرضیه پژوهش تایید می گردد

کلیدواژه: اعتیاد به فناوری اطلاعات ، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت منابع ، پیشرفت تحصیلی .

-1 مقدمه

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش می باشد و تمام کوششها در این نظام درواقع کوشش برای جامعه اقدام پوشاندن بدین امر تلقی می گردد. به گونه اعم کل جامعه و به گونه اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران می باشد و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که بایستی پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، 1370).

بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علایم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری ارتباط مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل نمی گردد مگر اینکه افراد خلاق تربیت شده باشند، پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر می باشد در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می گردد. دانش آموزان و دانشجویان که از موقعیتهای تحصیلی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیده ی تکریم به آنان        می نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند پیدا نمود و در کنار اینها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی برآموزش و پرورش تحمیل می گردد، کاسته خواهند گردید. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور ها دانست. تجارب کشورهای پیشرفته ای زیرا ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی دارد. در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی مانند اهداف اساسی برنامه های آموزشی می باشد.

تئوری و پژوهش علمی در مورد یادگیری خودتنظیم، از اواسط دهه ی 1980 در پاسخ به این سؤال مطرح گردید که چه گونه دانش آموزان به فرایندهای یادگیری خودشان مسلط م یشوند. در واقع از دهه ی 1980 به بعد، یادگیری خودتنظیم به عنوان راهبردی نو برای کمک به دانش آموزان به مقصود تسلط بر فرایندهای یادگیری و به گونه کلی بهبود کیفیت یادگیری، مورد توجه روا نشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت. تا قبل از دهه ی 1980 ، مطالعات در حوزه ی یادگیری خودتنظیم، بر زمینه های گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی متمرکز بود و پس از آن، این سازه در زمینه ی یادگیری مطرح گردید و مورد توجه نظری ههای گوناگون روا نشناسی مانند رفتار گرایی ، شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار گرفت( کدیور ، 1380).

یادگیری خودتنظیم بدین معنی می باشد که دانش آموز مهارتهایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود کسب می کند و برای یادگیری تمایل دارد و قادر می باشد کل فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند و در مورد آن بیندیشد( بری، 1994). اسکراو و بروکس ( 2000) خودتنظیمی در یادگیری را، توانایی دانش آموزان برای درک و کنترل یادگیری شان می دانند که برای موفقیت در مواد درسی بسیار مهم می باشد و آ نها را به یادگیرندگانی اثربخش و کارامد تبدیل می کند.

بهره گیری از فن آوری و تکنولوژی های جدید یکی از جلوه های عیان دنیای پیش روست. اینترنت نیز به

عنوان یکی از ابعاد نوپای این فن آوری های جدید جهان معاصر، تأثیر به سزایی درتغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی ازابزار لازم زندگی تبدیل گردد. تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتناب ناپذیراست.

قرن 21 قرن دانایی و انقلاب اطلاعات می باشد. یعنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه ثروتمندترین کشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند که بیشترین دانش و آگاهی و اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] ICT خواهد بود. (نوروزی و دیگران،1387).

همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی اعتیاد ابه فناوری اطلاعات مخصوصا اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به گوشی همراه هستیم . که همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همراه می باشد . همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی،      بی قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می یابد.

1-2 اظهار مسأله

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن توجه مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی می باشد . در نظر داشتن رشته تحصیلی گویاً یک امر فردی به شمار می رود . این تصور هست که هر دانش آموزی باتوجه به شخصیت خود و تمایلات و علاقه مندی و خصوصیاتش ، دارای بعضی توجه ها می باشد در صورتی که توجه تحصیلی از دیدگاه علم روانشناسی ، اجتماعی و جامعه شناسی علاوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده مانند محیط ، اطرافیان ، پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و پرورش و تحکیم توجه ‎های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند.

پیشرفت تحصیلی مانند موضوعاتی می باشد که از ابعاد تربیتی، روانشناسی،به آن بسیار پرداخته شده می باشد . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺄﺛﲑ ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ مانند ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد (ﺑــﺴﺎﻧﺖ[2]، ١٩٩۵).

سالهای متمادی می باشد که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند. پیشرفت موضوعی می باشد که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده می باشد، و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می گردد و پژوهشهای زیادی به مطالعه عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته می باشد(به نقل از مجیدیان، 1384).

امروزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی یکی از گسترده ترین و متنوع ترین فعالیت های بشری می باشد که اساس برنامه های درسی در آموزشگاه های مختلف، دانشگاه ها و … را تشکیل می دهد. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیانگرنظام آموزشی کارآمد و موفقی می باشد که توسعه ی پایدار از نتایج منفی چنین نظامی خواهد بود، پس توجه بیشتر به تعلیم و تربیت مهمترین عامل پیشرفت تحصیلی می باشد، زیرا یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح شده در تعلیم و تربیت امروزی، مسأله پیشرفت تحصیلی می باشد. برای پیشرفت تحصیلی بایستی از روش های جدید بهره گیری نمود که یکی از این روش ها،کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات باعث می گردد که انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان افزایش یابد( زمانی و همکار،1385).

پژوهش های زیادی، نشان می دهد که عملکرد تحصیلی دانش آموزان و فعالیتهای مرتبط با آن در دوره ی آموزش مدرسه ای از پیشرفت چندانی برخوردار نیست. دانش آموزان مستعد ازتوانایی های خود به خوبی بهره گیری نمی کنند، دانش آموزان اکثراً روحیه ی علمی و انگیزه ی کافی ندارند و از امکانات آموزشی، بهره گیری مطلوب و مناسب صورت نمی گیرد و معمولاً به جای در نظر داشتن ارتقای سطح علمی خود به ارتقای سطح تحصیلی (اخد مدارج بالاتر) می اندیشند(نظری کتولی، 1384). همچنین مانند اهدافی که در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان مهم می باشد، تبدیل آنها به یادگیرندگان راهبردی و برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری می باشد.

اسکراو و بروکس[3] ( 2000) خودتنظیمی در یادگیری را، توانایی دانش آموزان برای درک و کنترل یادگیر یشان می دانند که برای موفقیت در مواد درسی بسیار مهم می باشد و آنها را به یادگیرندگانی اثربخش و کارامد تبدیل می کند. بنابر تعاریف بالا، می توان نتیجه گرفت که راهبرد یادگیری خودتنظیم برای آموزش این موضوع به دانش آموزان می باشد که رفتارشان آموختنی می باشد و می توانند اثرهای رفتاری خود را مطالعه کنند و محیط یادگیری خود را چنان سازمان دهند که رفتارها و کوشش هایشان بازدهی بیشتری داشته باشد (زیمرمن، 2003)

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس