متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش :آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان :مطالعه تأثیر کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:علوم تربیتی

گرایش : آموزش و پرورش ابتدایی

 

عنوان :

مطالعه تأثیر کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

استاد راهنما :

دکتر علی زینالی

 

تابستان/ 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش 296نفر بودند که 148نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و 148نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره  تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای  برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد گردید، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با بهره گیری از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با بهره گیری از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان  با بهره گیری از رسانه های الکترونیکی و اندازه مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها هست. هم چنین اندازه تهیه و بهره گیری از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر می باشد. تهیه و بهره گیری از محتوای الکترونیکی تأثیر تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمینه های مختلف ،سازماندهی و توالی مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد، تهیه و بهره گیری از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می گردد.

 

کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس

فهرست مطالب

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2

 1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-  فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-  ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1- تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-2-  اهمیت دانش و آموزش در جهان امروز ……………………………………………………………………………….20

2-2-3-  ارائه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-  مدل یادگیری در کلاسهای آینده ………………………………………………………………………………………28

2-2-5-  تعریف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-6-  فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………….31

2-2-7-  مفهوم یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………33

2-2-8-  مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب………………………………………………………………………..34

2-2-9-  مدلهای مختلف فضاهای یادگیری………………………………………………………………………………………..35

2-2-10-  محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات………………………………………………………..37

2-2-11-  مزایای بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………..41

2-2-12-  موانع بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………….41

2-2-13-  جهانی شدن و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………42

2-2-14-  آموزش الکترونیکی چیست ؟…………………………………………………………………………………………….43

2-2-15-  مزایای بهره گیری ازآموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………….44

2-2-16-  تأثیر حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش…………………………………………………………….44

2-2-17-  روش یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………………..46

2-2-18-  راهکارهای بهره گیری از یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………….47

2-2-19-  تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان……………………………………………………………………………48

2-2-20-  تأثیر معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………49

2-2-21-  مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی…………………………………………………………………………………50

2-2-22-  ضرورت بهره گیری از تکنولوژی در آموزش…………………………………………………………………………….51

2-2-23-  تأثیر معلم در فرایند ICT…………………………………………………………………………………………………52

2-2-24-  آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت ………………………………………………………..54

2-2-25-  اهداف ایجاد اینترانت در مدارس………………………………………………………………………………………55

2-2-26-  تأثیر فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………….56

2-2-27-  محتوای دروس الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….59

2-2-28-  بستر آموزش های الکترونیکی……………………………………………………………………………………………60

2-2-29-  مدلی برای تدوین خط مشی آموزشهای الکترونیکی………………………………………………………………62

2-2-30-  سامانه آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………68

2-3-  پیشینه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..71

2-3-1-  پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………71

2-3-2-  پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-2-  روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3-  جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-4-  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………79  

3-5-   ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….80 

3-6-  مراحل ساخت و رواسازی ابزار……………………………………………………………………………………….81

3-7-  امتیازدهی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………..85

3-8-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..87

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-  توصیف نتایج……………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-  تحلیل نتایج( آزمون فرضیه ها) ……………………………………………………………………………………….94

فصل پنجم : نتایج پژوهش

5-1-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………103

5-2-  اختصار یافته های توصیفی پژوهش………………………….……………………………………..…..……………103

5-3-  اختصار یافته های تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………104

5-4- بحث و  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………104

5-5-  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..111

5-6-  محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………113

5-7-  منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..114

5-8-  منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..114

5-9-  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….118

5-10-  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..119

5-11-  پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جداول

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

جدول 3-1 –   روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84

جدول3-2 –   ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85

جدول 3-3 –   پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد مطالعه)………………………………………………………………………86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

جدول 4-1 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….89

جدول 4-2 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….90

جدول 4-3 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..91

جدول 4-4 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………92

جدول 4-5 –  میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..93

جدول4-6 –   میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………95

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشی

جدول 4-7 –  نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-8 –  نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-9 –  برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………97

جدول 4-10 –  نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..98

جدول 4-11 –  نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه…………………………………………..99

جدول 4-12 –  تفاوت در تهیه و بهره گیری از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….100

جدول 4-13 –  تفاوت در تهیه و بهره گیری از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………101

 

فهرست نمودارها

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

نمودار1- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

نمودار 2-1-  طریقه تعمیق و اندازه بهره گیری از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات پژوهش…………………………………….20

نمودار 2-2-  ارتباط مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفه­آموزی…………………………………………………………23

نمودار 2-3-  تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

نمودار3-1-     کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : یافته های پژوهش

نمودار 4-1-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89

نمودار 4-2-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90

نمودار 4-3-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91

نمودار 4-4-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92

-2-  اظهار مساله                   

امروزه مدیران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود در راه بهسازی تلقی می‌کنند و با در نظر داشتن منافع قابل اهمیت آن در محیط کار سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این جهت به اقدام می‌آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و اندازه تحصیلات رسمی نیروی انسانی خود و با در نظر داشتن پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندیهای شغلی، دوره‌های آموزش متنوع و مداومی را  برای آنها تدارک می‌بینند. سازمان‌ها به وسیله آموزش، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی خود را ارتقاء می‌بخشند و عملکرد شغلی آن‌ها را با اهداف مورد نظر متناسب می‌کنند. (کیزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزش­های کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان بهره گیری می­گردد (باردس[1]، 2008: 43-40) .

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتوای الکترونیکی )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری می­نماید . بطوریکه ضرورت بهره گیری از منابع یادگیری غیر از کتاب درسی طی چند دهه اخیر توجه اغلب دست اندرکاران نظام های آموزشی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده می باشد . مقصود از منابع غیر درسی هر گونه وسیله‌ای غیر از کتاب درسی اطلاق می گردد. که در جریان آموزش در بهبود فرایند تدریس و یاددهی تأثیر مثبت و مفیدی داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).

نتایج اغلب تحقیقات انجام گرفته نشان می­دهد که  متاسفانه بعد از گذشت نیم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سیاستهای گوناگون و گاه متضاد و ایجاد سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی هنوز نتوانسته‌ایم که انگیزه و رغبتی حتی در حداقل انتظار برای بهره گیری جدی و پیگیر  از منابع غیر کتاب درسی در بین معلمان خود ایجاد نماییم ( کرک آبادی، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد که دانش آموزان نیز نسبت به بهره گیری از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی می باشد که  تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانش­آموزان روز به روز فراگیرتر می­گردد (داد پناه، 1388: 18) .

ذوفن (1379) عقیده دارند که بهره گیری از محتوای الکترونیکی موجب درگیر ساختن دانش‌آموزان با فرآیند یاددهی- یادگیری می گردد و پس آنان را به تفکر خلاق و مستقل تشویق می‌نمایند همچنین بهره گیری از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت می‌دهند تا در محیط‌های یادگیری تغییرات اساسی و مؤثّری در شیوه تدریس خود ایجاد کنند همانطوری که از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بر می‌آید بهره گیری از منابع غیر کتاب درسی یعنی بهره گیری از فناوریهای جدید اثرات مفید و قابل توجهی در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .

لوین و وادمانی(2008)با مطالعه دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتوای الکترونیکی) در کلاس درس دریافتند در زمینه بهره گیری از محتوای الکترونیکی در کلاس،معلمان از الگوی کلی بهره گیری می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر بهره گیری از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی جدید،مکمل آموزش می باشد نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی می باشد.گسترش فن آوری اطلاعات و بهره گیری از ابزار ها و مفاهیم جدید،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتوای الکترونیکی برای تدریس بهره گیری می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس اندازه توانمندی و قابلیت های آنان در بهره گیری از محتوای الکترونیکی و فن آوری های جدید،سنجیده می گردد.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی بهره گیری از ابزار های جدید فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).

 

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***