متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : مطالعه توجه دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و اندازه مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته علوم تربیتی

 (گرایش برنامه ریزی آموزشی)  

موضوع:

مطالعه توجه دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و اندازه مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم صالح عمران

استاد مشاور:

دکتر حجت صفار حیدری

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده: ‌ط

فصل اول: کلیات پژوهش: 2

1- مقدمه. 2

2- اظهار مسئله. 2

3– اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

4-اهداف پژوهش.. 6

5- سوالهای پژوهش.. 6

6- تعاریف نظری و عملیاتی واژها 8

فصل دوم: چارچوب نظری.. 12

1- مقدمه. 12

2- تعریف مفهومی فرهنگ…. 12

3- توجه…. 14

4- فعالیت های فرهنگی.. 17

5- معرفی کانونهای اداره کل امور فرهنگی و زمینه فعالیت… 20

6- ارتباط برنامه ریزی فرهنگی با دانشگاه و آموزش عالی.. 23

7- برنامه ریزی فرهنگی.. 25

8- الزامات برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 26

9- مفروضات و شروط برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 27

10-ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 30

11-ضرورت برنامه ریزی فرهنگی.. 31

12-انواع برنامه ریزی فرهنگی.. 32

13-رویکردهای نظری در باب برنامه ریزی فرهنگی.. 33

14-ضرورت مدل فرهنگی برای برنامه ریزی فرهنگی.. 35

15-رویکرد های برنامه ریزی فرهنگی.. 35

پیشینه پژوهش.. 40

1-مقدمه. 40

فصل سوم: روش شناسی.. 49

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش…. 49

3-3- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش…. 49

3-4- روش نمونه گیری.. 51

3-5- ابزارگردآوری داده ها 53

3-6- روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 55

3-7- شیوه تجزیه وتحلیل داده‏ها 55

3-8. جمع بندی فصل.. 56

فصل چهارم: تحلیل داده‏ها 58

4-1- مقدمه. 58

4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان.. 58

4-3- آزمونسوالات اصلی: 61

4-4-مطالعه سؤالات فرعی پژوهش: 65

4-5- پاسخ به سوال چهارم (بازپاسخ) 75

4-6- جمع بندی فصل.. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 82

1- مقدمه. 82

2- یافتههای پژوهش (سوالات اصلی) 83

3- یافتههای پژوهش (سوالات فرعی) 88

5- محدودیات های پژوهش: 92

6- پیشنهادات پژوهش: 92

منابع فارسی : 94

منابع انگلیسی : 98

 

چکیده:

امروزه جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور با در نظر داشتن اهمیت فرهنگی و تأثیر انکارناپذیر فعالیت‏های فرهنگی و هنری به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشجویان، اهمیت و جایگاه اداره امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیت های فرهنگی و هنری بیش از پیش نمایان می گردد، به همین علت در این پژوهش کوشش شده می باشد با نگاهی نسبتاً متفاوت به جایگاه ارزشمند این فعالیت ها و تاثیراتی که می توانند چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی داشته باشند نگریسته گردد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه توجه دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت های فرهنگی و هنری این دانشگاه و اندازه مشارکت آن ها در این فعالیت ها صورت گرفته می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان سال آخر، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشکده‌های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی مهندسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. طی اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار دانشگاه تعداد جامعه آماری 1494 نفر می باشد. نمونه آماری با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان 310 نفر می باشند. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تعیین پایایی اولیه قبل از اجرای گسترده، این پرسشنامه بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشکده های مذکور به صورت کاملاً تصادفی اجرا گردیدکه با بهره گیری از روش آلفای کرانباخ پایایی آن، 80/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه بین دو دانشکده ی هنر و معماری و علوم انسانی از لحاظ اندازه رشد و ارتقای خلاقیت های هنری دانشجویان با در نظر داشتن شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری تفاوت معناداری هست، در حالی که بین دو گروه هنر و معماری و فنی – مهندسی و همین گونه فنی – مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین از بین این دانشکده‏ها، دانشکده ی علوم انسانی کمترین اندازه رشد وخلاقیت علمی و فرهنگی (23/3) و دانشکده هنر و معماری بیشترین اندازه رشد و خلاقیت علمی و فرهنگی (47/3) را دارند. در مورد دو مقوله ی اندازه رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های جمعی و اندازه سامان بخشیدن به خواسته ها و کوشش های فردی بین سه دانشکده تفاوتی نظاره نشد به این معنا که این سه دانشکده در اندازه رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های جمعی و هم چنین اندازه سامان بخشیدن به خواسته ها و کوشش های فردی یکسان هستند.

واژگان کلیدی: توجه[1]، دانشجویان دانشگاه مازندران، فعالیت های فرهنگی و هنری[2]، مشارکت

– مقدمه

فرهنگ[1] و هنر وسیله ارتباط بشر هاست وبرای حیات بشری و سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی موضوعی ضروری و لازم می باشد. (کاوسی، اسماعیل، 1387) . نیازهای (فرهنگی – هنری) [2] با در نظر داشتن نقشی که در رشد و توسعه فرهنگی و حیات یک جامعه دارند، دارای اهمیت اند این نیازها تا حدود زیادی تابع ارزش‏ها و هنجارهایی می باشد که محیط و جامعه خاصی به آن می دهد. در نظر داشتن فعالیت های فرهنگی و هنری[3] و ترویج آن به عنوان مساله ای که ارتباط تنگاتنگ با موضوعات اساسی جامعه دارد و نیز به کار گیری شیوه های درست اطلاع رسانی در این خصوص، موجب می گردد که افراد جامعه در سیری قرار گیرند که مقصدش، رسیدن به عالی ترین و بهترین احساساتی می باشد که بشر ها به آن دست یافته اند و بدین ترتیب زمینه ساز رشد و توسعه فکری و فرهنگی افراد جامعه، بویژه جوانان خواهد گردید. (چاوش باشی، فرزانه، 1387) در نظر داشتن فعالیت های فرهنگی و هنری برای بالندگی دانش فرهنگی، تقویت فرهنگ شهروندی، دگرگونی های فرهنگی، همکاری های فرهنگی، ایجاد زیر ساخت ها و شبکه ها، پیام رسانی فرهنگی، فراهم کردن دسترسی همگانی به اطلاعات فرهنگی، تشخیص اولویت های فرهنگی و سر انجام کاهش پیامدهای سوء فرهنگی و نظایر آن لازم است. (کواکس، 1979، به نقل نیک کار، ملیحه، 1384)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین

2- اظهار مسئله

شاید یکی از تاثیرگذارترین و بهترین بخش ها برای تاثیرگذاری مطلوب بر توجه های مردم دانشگاه باشد، جایی که می تواند ضمن تعامل مستقیم با مردم، تاثیر ویژه ای بر فرهنگ مردم داشته باشد. دانشگاه یک بنگاه تولید دانش نیست، بلکه بایستی یک نهاد واسطه فرهنگی باشد که دائماً با جامعه در تعامل باشد. دانشگاه یکی از مهم ترین ارکان بنیادین جهت هرگونه تغییر و تحول و نو آوری می باشد و شکل گیری اهداف عالیه، استقلال، پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از طریق آموزش عالی میسر می باشد (1993، Ranson، به نقل از آقابابایی، راضیه 1390) در این بین تأثیر فعالیت های فرهنگی بسی مهم می باشد. دانشگاه بایستی کانون فعالیت های فرهنگی و هنری باشد. با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت دانشگاه که به عنوان مرکزی به مقصود کشف حقایق جدید در راستای راهگشایی مسائل بشر ها و جوامع بشری به حساب می‏آید انتظار می رود با در نظر گرفتن نیازهای محیطی، فردی و فرهنگی و اجتماعی به تدوین اهداف و خط مشی های ویژه خود بپردازد. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه توجه دانشجویان نسبت به فعالیت های فرهنگی و هنری و اندازه مشارکت آن‏ها در این فعالیت ها می پردازد. امید می باشد که از طریق نتایجی که بدست می آید، پیشنهادهای کاربردی به مسولان آموزش عالی در راستای ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی دانشگاه ارائه گردد. برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی [4]، چنانچه در سطح دانشگاه ها صورت پذیرد، می تواند در بر گیرنده نکات مثبتی همچون پرورش خلاقیت های دانشجویان، توسعه مهارت های فکری دانشجویان[5]، ایجاد پویایی در نظام آموزش عالی، و افزایش تأثیر دانشگاه ها در تعمق هویت فرهنگی باشد. (صالحی امیری، سید رضا، 1387) . اعتمادی (1374) ، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دانشجویان را ابزار موثری در کسب موفقیت زندگی حرفه ای و تخصصی آنان می داند. به گونه کلی بایستی اذعان داشت که دانشگاه ها در جهت افزایش بلوغ و شایستگی اجتماعی[6] اقدام می کنند و کمک می کنند که دانشجویان ارزش های زیبایی شناختی زندگی را بهتر درک کنند، و اعتماد به نفس و حس موفقیت در آن‏ها ایجاد گردد. (خورسندی، علی، 1387) از زیر مجموعه های معاونت فرهنگی، اداره کل امور فرهنگی می باشد که بخش عمده فعالیت های فرهنگی دانشگاه را انجام می دهد. این نهاد مکانی می باشد که زمینه مناسب را برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت دانشجویان فراهم می سازد. در نظر داشتن مقوله فرهنگ در کنار علم و دانش که یکی از مصادیق اجرایی آن وجود نهادهای دانشجویی و فعالیت های هدفمند دانشجویان در این نهادهاست، از عوامل اساسی در رسیدن به یک دانشگاه مطلوب می باشد. تاثیر این امر در فعالیت های آموزشی و بهتر کردن آن برکسی پوشیده نیست. بر پایه همین باور می باشد که بخش های مختلف امور فرهنگی مانند کانونهای فرهنگی شکل گرفته و در توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی دانشگاه میکوشند. نهادینه کردن فعالیتهای فرهنگی دانشجویان، افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان دراینگونه فعالیتها، فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوه جوانان و بهره گیری از شور جوانی دانشجویان در جهت تقویت پیوند دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی از اهدافی می باشد که امور فرهنگی در راه گسترش امر فرهنگ سازنده و خلاق در دانشگاه دنبال می کند. کانون های فرهنگی و هنری، از زیر مجمو عه های امور فرهنگی می باشد که فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده و بدین لحاظ از مهم ترین نهادهای دانشجویی به شمار می‏آید. (آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگی، 1388)

نوآوری و نوزایی در فرهنگ و مناسبات اجتماعی، پرورش خلاقیت ها و استعدادهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دانشجویان، زمینه سازی برای توسعه مهارت ها و توانایی های فکری و فرهنگی دانشجویان، کمک به برنامه‏ریزی آموزشی و پژوهش در تربیت نیروی انسانی خلاق از اهداف پایه گذاران کانون ها می باشد.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***