متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  مسئولیت مدنی مالک و متصرف با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان

 مسئولیت مدنی مالک و متصرف با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر نجادعلی الماسی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

زمستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش‌های مهم حقوق مدنی بوده در سده‌های اخیر به علت حدوث تحولات صورت گرفته در این زمینه اهمیت خاصی پیدا کرده می باشد به همین جهت مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته و هم و غم خود را مصروف تدوین مقررات نموده‌اند که پاسخ‌گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته می باشد. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن می باشد. وضع قوانین در این قسم از مسئولیت مدنی از نظر کمی و کیفی به فراموشی سپرده شده یا دست‌کم چنین تصور می‌رود در حالی که در کشورهای انگلستان و آمریکا که برخلاف ظواهر امر به علت فقدان قوانین مدون و صرفاً با اتکاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می‌نمایند از این حیث توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی داشته و مبادرت به وضع قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه نموده‌اند. در حقوق ایران مبنای مسئولیت ما لک و متصرف اشیاء بر ارتکاب تقصیر می باشد که زیان‌دیده می‌بایست آن را اثبات کند لیکن در خصوص زیان‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری مسئولیت عینی می باشد. پس از اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387، به نظر می‌رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه کردن مسئولیت شده می باشد. در حقوق انگلستان و آمریکا، رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه‌ای که محافظ هر شیء به گونه مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می‌باشد تا جایی که در خصوص اشیاء خطرناک قره قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک یا متصرف مؤثر نخواهد بود آرای صادره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاک و حیوان شده می باشد.

 

کلید واژه‌ها: مسئولیت مدنی – مالک – متصرف – حقوق ایران – حقوق انگلستان – حقوق آمریکا.

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

مقدمه. 1

الف) اظهار و مسأله پژوهش.. 1

ب) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 1

ج) سؤالات پژوهش.. 2

د) فرضیه‌های پژوهش.. 2

هـ) پیشینه پژوهش.. 3

و) روش پژوهش.. 3

 

فصل اول:

مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم. 5

گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت… 5

گفتار دوم: مفهوم شیء، مالک و متصرف… 11

بحث اول: مفهوم شیء (مال) 12

بحث دوم: مالک و متصرف‏ 14

گفتار سوم: مسئولیت ناشى از شئ و فعل بشر‏ 17

بحث نخست: مسئولیت مدنى ناشى از شئ‏ 18

بحث دوم: مسئولیت مدنی  ناشى از فعل بشر‏ 18

گفتار چهارم: مالکیت و حدود آن‏ 19

بحث نخست: قاعده ید (حق مالکیت) 20

بحث دوم: سوء بهره گیری از حق مالکیت‏ 21

مبحث دوم: مبناى مسئولیت‏ 24

گفتار نخست: نظریه تقصیر. 24

گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر) 25

گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 26

گفتار چهارم: تضمین حق‏ 27

 

فصل دوم:

مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏

 

مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا 29

گفتار نخست: بنا 30

گفتار دوم: مالک و متصرف‏ 32

بحث نخست: مالک‏ 33

بحث دوم: متصرف‏ 34

گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا 38

بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی.. 39

بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی.. 40

گفتار چهارم: متضرر از بنا 41

بحث نخست: واردین مجاز. 41

بحث دوم: واردین غیر مجاز. 44

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف… 45

بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. 46

بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. 48

مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان. 53

گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. 54

بحث نخست: مفهوم حیوان. 54

بحث دوم: اشخاص مسئول. 56

گفتار دوم: شرایط مسئولیت… 58

بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد. 58

بحث دوم: خسارت ناشی از اقدام حیوان باشد. 61

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان. 63

مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏ 73

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74

بحث دوم: شخص مسئول‏ 75

بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ 81

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. 89

بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری.. 89

بحث دوم: وسایل نقلیه آبی.. 91

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی.. 96

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی.. 100

 

فصل سوم:

خسارت و موردها معافیت از مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. 104

گفتار نخست: شرایط خسارت… 106

بحث نخست: ضرر بایستی مستقیم باشد. 106

بحث دوم: ضرر مسلم باشد. 108

بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. 109

بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. 110

گفتار دوم: انواع خسارت‏ 111

بحث نخست: خسارت مادى‏ 111

بحث دوم: خسارت معنوى‏ 112

بحث سوم: خسارت جسمى‏ 113

مبحث دوم: موردها معافیت از مسئولیت مدنى‏ 115

گفتار نخست: قوه قاهره‏ 115

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ 118

گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ 120

گفتار چهارم: فقدان ارتباط سببیت‏ 122

نتیجه و پیشنهاد. 124

فهرست منابع و مآخذ. 126

چکیده انگلیسی

 

مقدمه

الف) اظهار و مسأله پژوهش

پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور که زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون که متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امکانات و وسایلی زیرا خودرو و مواد شیمیایی و مکانیکی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست پیدا نمود اما خطرات و تهدیدهای برای بشر به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن می باشد که  مسئولیت مدنی مالک و متصرف را نسبت به اشیاء به گونه اعم و اموال تحت مالکیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد مطالعه وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریکا مورد مطالعه قرار دهد.

 

ب) اهمیت و ضرورت پژوهش

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری می باشد. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های کلی حقوق مانند مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث کار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شکل کنونی بوده می باشد. در شرایط فعلی که اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تکنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته می باشد طبیعی می باشد متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده گردد. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دکترین حقوقی در کشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذکور پیش ببرند. نظر به این‌که درکشورهای انگلستان و آمریکا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء کارهای زیادی صورت گرفته می باشد  پژوهش و مطالعه در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

 

ج) سؤالات پژوهش

  1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟

2.معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملک و تصرف شخصی می باشد یا نوعی؟

  1. آیا مالک و متصرف در قبال مالی که از آن اعراض نموده می باشد مسئول می باشد؟
  2. خطرناک بودن یک شئ یا حیوان در مسئولیت مالک یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

 

د) فرضیه‌های پژوهش

  1. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر می باشد. در حقوق انگلستان و آمریکا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.
  2. معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی می باشد البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مکان ملحوظ نظر قرار گیرد.
  3. اعراض مالک یا متصرف از مال خود بایستی به‌گونه‌ای صورت گیرد که سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالک یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول کرده می باشد.
  4. در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناک بودن یک شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیکن در عرف حاکم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت می باشد. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده‌اند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 146

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***