متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : ارتباط سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی  دانش آموزان دبیرستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: تربیتی

 

عنوان :

ارتباط سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی

دانش آموزان دبیرستان

 

استاد راهنما:

دکتر  فریبا حسنی

 

پاییز  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

چکیده : 1

فصل  اول کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

اظهار مسأله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

اهداف پژوهش… 9

هدف کلی.. 9

اهداف جزئی.. 9

فرضیه‌های پژوهش… 9

سوال پژوهشی: 9

تعاریف متغیرها 9

تعاریف نظری.. 9

سبکهای دلبستگی.. 9

سبکهای هویت.. 10

کفایت اجتماعی.. 10

تعاریف عملیاتی.. 10

سبکهای دلبستگی.. 10

سبکهای هویت.. 11

کفایت اجتماعی.. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 12

کفایت اجتماعی: 13

کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی.. 14

مهارت ها و توانایی شناختی: 15

مهارتهای رفتاری.. 16

کفایت های هیجانی.. 16

آمایه های انگیزشی و انتظارات.. 17

کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. 17

دلبستگی.. 18

مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی: 19

پایه های شکل گیری نظریه‌های دلبستگی.. 20

نظریه روان تحلیلی: 20

نظریه یادگیری.. 20

آنا فروید : 22

نظریه اشپیتز: 22

نظریه اریکسون: 22

نظریه وینی کات : 23

نظریه ماهلر: 23

نظریه شناختی : 24

مراحل دلبستگی.. 24

رویکرد رفتاری.. 24

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی) 24

مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی) 25

مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی) 25

تشکیل ارتباط متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن ) 26

الگوهای دلبستگی.. 27

دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی.. 27

دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم. 28

دلبستگی آشفته – سردرگم یا مضطربانه- سردرگم. 28

عوامل موثر بر کفیت دلبستگی : 29

انواع اختلالات دلبستگی.. 30

نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل‌بسته) 30

نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز. 30

نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده‌ (منع شده) 31

نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه. 32

نوع پنجم: اختلال تأثیر وارونه (جابجا شده‌) 32

دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان. 33

مواضع نظریه پردازان در ارتباط با موضوع پژوهش… 35

در زمینه هویت.. 35

تعریف هویت.. 35

دیدگاههای نظری درمورد هویت.. 37

رویکرد ساختاری هویت.. 38

دیدگاه اریکسون. 38

دیدگاه مارسیا 40

رویکرد فرآیندی به هویت.. 42

دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت) 42

دیدگاه برزونسکی به هویت.. 45

فرآیند هویت.. 46

محتوی هویت.. 47

شخصی، جمعی و اجتماعی.. 47

ساختار هویت.. 48

سبک‌های پردازش هویت.. 49

سبک پردازش هویت اطلاعاتی.. 50

سبک‌ پردازش هویت هنجاری.. 52

سبک پردازش هویت مغوشش – اجتنابی.. 54

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت.. 56

عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت.. 57

جایگاه خود در نظریه سبک های پردازش هویت.. 58

سبک‌های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» 59

سبک‌های پردازش هویت و جهت گیری علّی.. 59

سبک‌های هویت و مفروضه‌های معرفت شناختی.. 60

سبک پردازش هویت و اهداف تحصیلی و شغلی.. 61

سبک های پردازش هویت و روابط بین فردی.. 62

سبک‌های پردازش هویت و سن.. 62

ارتباط سبک های هویت با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 63

پیشینه مطالعاتی.. 66

فصل سوم روش پژوهش… 69

طرح پژوهش… 70

جامعه آماری: 70

حجم نمونه: 70

شیوه نمونه گیر ی: 71

روش گردآوری اطلاعات.. 71

چگونگی نمره گذاری و تفسیر نتایج. 71

ویژگی های روان سنجی.. 72

.پرسشنامه سنجش سبک هویت (ISI-G6) 73

پرسشنامه کفایت اجتماعی.. 75

روش تجزیه تحلیل داده ها: 76

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها) 77

مقدمه: 78

4-1 : داده های توصیفی.. 78

4-2 :  تحلیل داده ها 86

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری.. 91

1-5 اختصار پژوهش: 92

2-5 : بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش… 93

3-5 محدودیت‌های پژوهش… 97

4-5 پیشنهادها 97

پیشنهادهای پژوهشی: 97

پیشنهادهای کاربردی: 98

منابع : 99

پیوست ها 107

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

جدول شماره 3-1- پرسشنامه سبک های هویت برحسب مولفه های آن. 73

جدول 4-1: شاخص‌های توصیفی سبک‌های دلبستگی دانش آموزان. 78

جدول 4-2: شاخص‌های توصیفی سبک‌های هویت دانش آموزان. 81

جدول 4-3: شاخص‌های توصیفی کفایت اجتماعی دانش آموزان. 85

جدول 4-4 : ماتریس همبستگی سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان. 87

جدول 4-5 : ماتریس همبستگی سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان. 88

جدول 4-6: اختصار تحلیل رگرسیون چندمتغیری پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش‌آموزان از طریق سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت.. 89

 

فهرست  نمودار

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

نمودار 2-1.مؤلفه های فرایند کنترل هویت (اقتباس از بورک، 2007) 44

نمودار 2-2. پیامدهای با خورد متناسب و ناهماهنگ درمورد هویت فرد (کرپلمن، 2008) 45

نمودار 2-3 تطبیق سبک‌های پردازش هویت بر اساس فرایند «تعهد و کاوشگری» 57

نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی اجتنابی.. 79

نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی ایمن.. 80

نمودار 4-3: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا 81

نمودار 4-4: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت اطلاعاتی.. 82

نمودار 4-5: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت هنجاری.. 83

نمودار 4-6: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت سردرگم. 84

نمودار 4-7: توزیع فراوانی نمرات تعهد هویت.. 85

نمودار 4-8: توزیع فراوانی نمرات کفایت اجتماعی.. 86

 

فصل  اول کلیات پژوهش

مقدمه

در مورد کفایت اجتماعی تعاریف متعددی از سوی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان ارائه شده می باشد کفایت به گونه کلی ارتباط‌ای می باشد که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود مستقر می کند. مفهوم ضمنی آن این می باشد که افراد درگیر فرآیندی مستمر برای ابراز استعدادهای خود واکنش نسبت به محیط و در عین حال تغییر دادن آن به گونه‌ای مؤثر و سالم می گردد (افشارنیاکان، 1380).

به علاوه می‌توان گفت که هرگاه تعادل جسمی و روحی فرد به گونه‌ای دچار اختلال گردد که حالت ناخوشایندی به فرد دست بدهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایتی خارجی باشد و در این اسلوب در بکارگیری ساز و کارهایی جدید موفق گردد به شکل درست حل نماید فرآیند کفایت به وقوع پیوسته می باشد (اسلامی‌نسب، 1383). اما کفایت اجتماعی به وضعیتی اطلاق می گردد که افراد خود را به تدریج از روی عمد و غیرعمد تعدیل می‌کنند تا با فرهنگ موجود سازگار شوند، مانند رعایت عادت، عرف و یا تقلید (مصائبی، 1387). و این صحت نخواهد داشت غیر از اینکه کودک در یک محیط، این عاطفی‌گری و محبت مادرانه و پدرانه را بچشد و ارتباط عاطفی مناسبی با والدین خود مستقر نماید از این طریق زمینه را برای شکل‌گیری هویت مناسب و سازگاری اجتماعی مثبت و سازنده آماده نماید. بدون شک نوع ارتباط عاطفی با والدین یا نوع سبک دلبستگی[1] یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار می باشد، در چگونگی شکل‌گیری هویت نوجوانان، هر کودکی که به دنیا می‌آید اولین کسی را که در بدو تولد نظاره و لمس می کند مادر می باشد در واقع کودک در حالی، دنیای بسته و امن جنبشی را وداع می‌گوید که امنیت از دست رفته را با آغوش پر مهر مادر میدان می کند و این پایگاه سرشار از عاطفه پایه‌گذار اولین روان‌بندهای عاطفی و طرحواره‌های ارتباطی در نوزاد می باشد که بی‌شک متضمن امنیت روانی ـ عاطفی کودک در چند سال اول زندگی می باشد و چه بسا اثرات طولانی مدت عواطف مادری، گستره زندگی فرد را در بر می‌گیرد (بالبی[2]، 1969).چگونگی شکل‌گیری و پرداخته شدن سبک‌های دلبستگی ارتباط وتأثیر بسیار زیادی در چگونگی بروزکفایت اجتماعی دارد زیرا که کفایت اجتماعی به معنی آن می باشد که افراد یا گروه‌ها رفتار خود را تعدیل و با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی انطباق نمایند (اسماعیلی،1380).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی:بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد

رشد بشر با گذر از دوران کودکی به پایان نمی‌رسد بلکه فرآیندی می باشد مداوم، با گستره‌ای از تولد تا بزرگسالی ودر نهایت پیری، بعد از دوره کودکی، دوره‌ای آغاز می گردد که نوجوانی[3] نام دارد. در واقع این دوره، دوره گذر از کودکی به بزرگسالی می باشد. این دوره مرز سنی کاملاً مشخصی ندارد اما از 12 سالگی آغاز می گردد و تا آخرین سال‌های دهه زندگی یعنی تا رسیدن به رشد جسمانی کامل، ادامه می‌یابد. در این دوره نوجوان به بلوغ جنسی و جسمی می‌رسد و هویت فردی خود را از هویت خانوادگی جدا می کند (اتکینسون و همکاران[4]؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1382).

یک وظیفه مهم نوجوانی، شکل‌گیری هویت[5] می باشد. هویت یک مجموعه به هم پیوسته می باشد از ارزش‌های شخصی مرتبط با اهداف شغلی، ارتباطات و ارزش‌های مذهبی و سیالی می‌باشد (اریکسون[6]، 1968).

هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت فرد به شمار می‌رود چنانکه در اغلب تعاریف هویت، این مسأله نهفته می باشد که ما چه تعریفی از خود داریم (حاجیانی، 1387). دسترسی به یک هویت با ثبات نه تنها یک حس یکپارچه از خود فراهم می کند بلکه امکان پیشرفت و سازش‌های آینده را در سراسر زندگی ایجاد می کند (فابر و همکاران[7]، 2003). یکی از مسائل مهم تحول بشر طریقه شکل‌گیری هویت می باشد. این فرآیند از بدو تولد آغاز می گردد و در دوره نوجوانی به اوج می‌رسد، در واقع یکی از تکالیف عمده نوجوانی در جامعه تشکیل هویت می باشد (رزمی، 1383).

گلاسر[8] (1982؛ به نقل از رزمی، 1383) اعتقاد دارد که هویت عبارت می باشد از نیاز به احساس جدا و متمایز بودن از دیگران می باشد، به نظر وی این نیاز نه تنها نیاز روانی و اساسی بشر می باشد که همه مردم و در همه فرهنگ‌ها از بدو تولد تا مرگ دارا می‌باشند (گلاسر، 1982؛ به نقل از رزمی، 1383).

سلیگمن (1991) معتقد می باشد که به گونه کلی شکل‌گیری هویت موفق در نوجوانان محصول چهار عامل رشد شناختی، ارتباط با والدین، تجارب خارج از خانواده و زمینه‌های گسترده اجتماعی دیگر می باشد که از میان این عوامل تأثیر خانواده و ارتباطات عاطفی درون آن در شکل‌گیری هویت مورد تأکید قرار گرفته می باشد به گونه‌ای که تعداد زیادی از پژوهشگران عقیده دارند که ارتباط کودک با والدین شکل‌گیری هویت او را تحت تأثیر قرار می‌دهد .

اظهار مسأله

وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را بر میگزیند بایستی آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای تأثیر، ابراز وجود، مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارتهای فراگیری و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران، از مولفه های اصلی مهارتهای رفتاری تلقی گردیدهاند) مهار تهای هیجانی و عاطفی مولفه سومی می باشد که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخدهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس لازم به نظر میرسد،) مهارتهای انگیزشی شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در .( نهایت احساس خودکارآمدی او میشود )فلنر و همکاران، 1990 ).

بالبی (1969)به نقل از یزدانی(1390) فرآیند شکل‌گیری دلبستگی نوزاد و مادر را تشریع نمود و نشان داد که چگونه سیستم احساسات و رفتارهای دلبستگی، نوزاد را به مادر نزدیک و از خطر دور می‌سازد و جدایی از مادر اضطراب و درماندگی کودک را در پی خواهد داشت. حساسیت، پاسخ‌گویی و حضور فعال مادر و دسترسی منظم نوزاد به وی خطوط اصلی دلبستگی ایمن را در کودک ترسیم می کند. از این پایگاه امن که متضمن اعتماد کودک به دیگران و خود می‌باشد رفتار اکتشافی تقویت می گردد و کنش‌وری اجتماعی گسترش می‌یابد. وقتی مادر بی‌تفاوت با طردکننده باشد، مشخصه‌های دلبستگی بر محور فقدان اعتماد به خود و دیگران شکل می‌گیرد. بر این اساس دلبستگی محصول تجربه‌های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخ‌گو بودن و حضور فعال و منظم مادر در خلال سال‌های نوزادی، کودکی و نوجوانی می‌باشد. در چارچوب روابط بزرگسالی اکثر محققان بر اهمیت دلبستگی به منزله یکی از جنبه‌های ارتباطی و بر استمرار تحولی آن اتفاق نظر دارند.

دوره نوجوانی دوره‌ای می باشد همراه با تغییرات متعدد از لحاظ جسمانی و روحی، مهمترین مسأله‌ای که در این دوره مطرح می باشد مسأله تکوین هویت شخصی می باشد به این معنی که فرد بایستی به پرسش‌های تقلید: «من کیستم؟»، «مقصدم کجاست؟»، «جایگاه اجتماعی من کجاست؟، «شغل آینده من چیست؟» پاسخ دهد، پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها که چندین سال ادامه خواهد داشت، جستجو و کاوش در مورد پدیده‌ای به نام هویت می باشد. پاسخگویی به این سؤالات شاید خیلی هم آسان نباشد اما یافتن پاسخ مناسب فایده بسیار مهم به حال نوجوانان و جامعه پیرامون آن خواهد داشت. انتخاب راه‌ها و ارزش‌های ممکن برای نوجوانان چندان ساده نیست، زیرا که آن‌ها با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌های ممکن مواجه می شوند و با در نظر داشتن تنوع انتخاب‌ها بایستی تصمیم بگیرند (اسماعیلی، 1380).

در صورتی که خانواده پایگاه امنی باشد که نوجوان بتواند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگترها پیش برود هویت تقویت می گردد. نوجوانانی که احساس می‌کنند به والدین‌شان وابسته‌اند، اما در عین حال آزادند تا عقایدشان را اظهار کنند هویت کسب کرده یا در حالت وقفه‌اند نوجوانی که هویت جعلی دارد معمولاً روابط صمیمی باوالدین دارد اما از فرصت جدا شدن سالم بی‌بهره بوده می باشد و نوجوانی که دچار پراکندگی هویت می باشد از کمترین ارتباط صمیمانه برخوردار می باشد (پالکین[9]، 1994؛ به نقل از برک، 1383).

بدون شک خانواده و محیط عاطفی اولین پایه‌گذار شخصیت و ارزش‌ها و معیارهای فکری می باشد که تأثیر مهمی در تعیین سرنوشت و سبک خط‌مشی زندگی آینده فرد می باشد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن می باشد. واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی می باشد که در میان آن بزرگ شده می باشد. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی می باشد و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک متصل می گردد به عنوان یک واسطه از لحاظ محیط اجتماعی به کودک اهمیت فراوانی دارد. به دیگر سخن زیرا خانواده که کانون تولد و زایش می باشد پیش از وی شکل گرفته می باشد تا مرحله‌ای که فرزند به شعور و آگاهی کافی برسد و در تعیین سرنوشت وی تأثیر فراوانی دارد (احدی و محسنی، 1380).

خاطر نشان می گردد که در دوره نوجوانی فرد شاهد تغییر و تحولات بسیار بزرگی در عرصه جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی می باشد که به علت این تغییرات فراگیر در بسیاری از موردها کودک و نوجوان بایستی کوشش بسیاری در جهت کفایت اجتماعی نماید تلاشی که اگر بستر آن یعنی عوامل خانوادگی، عاطفی و هویتی نامنسب باشد بی‌فایده می باشد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال می باشد که آیا بین نوع سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویت با کفایت اجتماعی ارتباط هست؟

[1]- attachment styles

[2]- Bowlby

[3]- adolescence

[4]- Atkinson et al

[5]- Identiy

[6]- Erickson

[7]- Faber & et al

[8]- Glaser

[9]- Pulkien

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***