متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

استاد راهنما :

دکتر زهرا حسینی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                                                          شماره صفحه

فصل اول

1-1 مقدمه. 15

1-2 اظهار مساله. 16

1-3 اهمیت و ضرورت مساله. 18

1-4 فرضیه های پژوهش.. 20

1-5 سوال پژوهش…. 20

1-6 متغیرهای پژوهش…. 20

1-6-1 متغیر مستقل.. 20

1-6-2 متغیر وابسته. 20

1-6-3 متغییر کنترل.. 21

1-7 تعریف  واژه ها 21

1-7-1 آزمایش واقعی.. 21

1-7-2 آزمایش مجازی.. 21

1-7-3 یادگیری.. 22

1-8 اختصار. 23

فصل دوم

2-1 مقدمه. 25

2-2 یادگیری.. 25

2-2-1 مفهوم یادگیری.. 25

2-2-2 مواضع نظریه پردازان مختلف در مورد یادگیری.. 26

2 – 3 آموزش و یادگیری.. 28

2 – 4 طراحی آموزشی یادگیری توانمندیهای پیچیده 29

2- 5 انواع روش های تدریس: 30

2-5-1 روش های تاریخی.. 30

2-5-2 روش های جدید تدریس…. 31

2-5-3 روش آزمایش…. 31

2-5-4 الگوی جدید پیشنهادی.. 37

2-6 آزمایش واقعی.. 39

2-6-1 مفهوم آزمایش واقعی.. 39

2-6-2 تاریخچه فعالیت های آزمایشگاهی  واقعی.. 39

2-6-3 محاسن بهره گیری از آزمایشگاه های واقعی.. 41

2-6-4 معایب بهره گیری از آزمایشگاه های واقعی.. 42

2-7  آزمایش مجازی.. 44

2-7-1 مفهوم آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-2 تاریخچه آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-3 محاسن بهره گیری از آزمایشگاه های مجازی.. 45

2-8 مواضع نظریه پردازان در مورد انجام آزمایش…. 46

2-9  ارتباط انجام فعالیت های آزمایشگاهی با یادگیری.. 47

2-10 پیشینه پژوهش.. 48

فصل سوم

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش…. 53

3-3 طرح پژوهشی.. 53

3-4 جامعه آماری.. 54

3-5 نمونه آماری.. 54

3-6 ابزار های پژوهش…. 55

3-7 روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…. 56

3-8 روش اجرای پژوهش…. 56

3-9 روش تحلیل داده ها 57

3-10  جمع بندی.. 57

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 59

4-2 یافته های توصیفی.. 59

4-2-1 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه مجازی  60

4-2-2 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه حقیقی  61

4-3 یافته ها در چهارچوب فرضیات و سوال پژوهش…. 62

4-3-1 مطالعه توزیع داده ها 63

4-3-2 مطالعه فرضیه های پژوهش.. 64

4-3-2-1  فرضیه اول.. 64

4-3-2-2  فرضیه دوم. 65

4-3-3 مطالعه سوال پژوهش…. 66

4-3-3-1  مطالعه اثر روش تدریس بر عملکرد دانش آموزان.. 68

4-3-3-2  مطالعه همگنی واریانس‌ها : 68

4-3-3-3 مطالعه همگنی رگرسیون : 69

4-3-3-4 تحلیل کوورایانس…. 69

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 73

5-2 اختصار پژوهش و بحث… 73

5-3 محدودیت های پژوهش…. 75

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 76

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…. 76

5-4-2 پیشنهادهای کاربردی.. 76

5-5 جمع بندی.. 77

فهرست جداول

عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه

جدول 2-1 ماتریس سازوکار یادگیری برپایه پروژه- محوری و حل مسئله  34

جدول 2-2: ویژگی انواع روش‌های آموزش آزمایشگاهی.. 35

جدول 2-3  جمع بندی سطوح پنجگانه و ویژگیهای هر سطح.. 37

جدول 3‑1 مشخصات طرح پژوهشی.. 53

جدول 3-2 مشخصات گروههای پژوهشی.. 55

جدول 4‑1: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری مجازی.. 61

جدول 4‑2: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری حقیقی.. 62

جدول 4-3  مطالعه نرمال بودن.. 65

جدول 4-4  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه واقعی.. 66

جدول 4-5  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه مجازی.. 67

جدول 4-6  آزمون t مستقل روش آزمایشگاه مجازی و حقیقی.. 68

جدول 4-7  آزمون لوین جهت مطالعه مفروضه همگنی واریانس…. 69

جدول 4-8  آزمون همگنی ضرایب رگرسیون.. 70

جدول 4-9  آزمون تحلیل کوواریانس…. 71

جدول 4-10  میانگین تعدیل شده 71

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آزمایشگاه واقعی و مجازی بر یادگیری درس علوم تجربی بود. جامعه آماری شامل 96 نفر از دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه مدرسه نمونه دولتی شهید چمران شهرستان پیشوا بود و نمونه ها شامل 2 گروه 31 نفری که بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، شبه آزمایشی و ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته بود. طرح پژوهش بصورت پیش آزمون  پس آزمون بود و برای آموزش گروه مجازی از نرم افزار شبیه سازی شده کروکودیل شیمی و فیزیک بهره گیری گردید. تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که روش آزمایشگاه مجازی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان شده می باشد.

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه واقعی، آزمایشگاه مجازی، یادگیری، علوم تجربی، نرم افزار کروکودیل

-1 مقدمه

علوم تجربی یکی از دانشها و معرفتهای بشری می باشد که یافته های آن از روش تجربی به دست می آید و ملاک یا معیار درستی آنها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی می باشد.

هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی می باشد که در زندگی روزانه نظاره می گردد. در همه نظامهای آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کوشش می گردد تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهیهای لازم برای تبدیل شدن به یک شهروند مطلوب را کسب کنند. دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند. فعالیتهای آزمایشگاهی یکی از ارکان اصلی آموزش علوم تجربی محسوب شده و موجبات رشد دانش علمی، مهارت ها و نگرشهای علمی دانش‌آموران را فراهم می‌سازند. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش اندازه ماندگاری مفاهیم آموخته شده، سبب تقویت مهارت دست ورزی و کسب لازم می گردد که در زندگی روزانه مورد بهره گیری قرار گرفته و زمینه‌های نوآوری، خلاقیت و تفکر انتقادی را در فراگیران فراهم می‌سازد.

در برنامه درسی کشورهای موفق در آموزش علوم تجربی، بهره گیری از آزمایشگاه و انجام فعالیت‌های عملی، بخش جدایی ناپذیری از موضوع درسی می باشد و تاکید زیاد بر شکل گیری اهداف مهارتی و نظری سبب شده می باشد تا توجه خاصی به رشد مهارت‌های دست‌ورزی صورت پذیرد   ( بدریان، 1385) .اما بعضی معضلات در انجام آزمایش های حقیقی همچون عدم وجود امکانات لازم در آزمایشگاه، خطرناک بودن بخشی از فعالیت های آزمایشگاهی و موردها دیگر باعث شده اکثر دبیران در انجام آزمایش بصورت واقعی اهتمام لازم را نداشته باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی

از طرفی پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث گسترش وسیع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده می باشد. بکارگیری این فناوری های جدید موجب تسریع و تسهیل فراوان در تعلیم و تربیت شده می باشد که آموزش و پرورش نیز از این تحولات مستثنی نبوده می باشد (آلفاسی[1]، 2000 نقل از بختیاری و احمدی، 1386 نقل از رضوانی، 1393). در سال های اخیر آموزش مجازی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری های جدید در جهان مطرح گردیده می باشد و پیشرفت های جامعه امروزی در گرو بهره گیری بهینه از فناوری های آموزشی می باشد زیرا که آموزش و یادگیری همیشه تحت تاثیر عوامل گوناگونی اتفاق می افتد که این عوامل به انجام هر چه بهتر یادگیری کمک می کند و آموزش مجازی هم از این قائده جدا نیست(مشتاقی، 1392 نقل از رضوانی، 1393). امروزه شبیه سازی و بهره گیری از آن، کاربردهای گوناگونی پیدا کرده که یکی از آن ها آزمایشگاه های مجازی هستند که با ایجاد محیطی جذاب و بی خطر می توانند باعث ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری شوند. هرچند لذت تجربه یک موقعیت و تجربه واقعی و همچنین تقویت مهارت دست ورزی را از یادگیرنده سلب می کند.

 

1-2 اظهار مساله

هدف از آموزش علوم تجربی،  آموزش پدیده هایی می باشد که در زندگی روزانه نظاره می گردد. در همه نظامهای آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کوشش می گردد تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهی های لازم برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند.

در ابتدای قرن بیستم رویکرد اثبات گرایی و آموزش با اثبات و فهم مطالب به کمک آزمایش و تجربه تقریباَ با طریقه ایجاد و رشد تمام رشته ها ی علمی حکم فرما گردید. در اوایل قرن گذشته دست اندر کاران آموزش به اهمیت به کار گیری و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی پی بردند و متوجه شدند هر قدر موضوعات علوم پایه عینی و ملموس تر باشد اندازه یادگیری بیشتر خواهد گردید ( شویک[2]، 1992). بعد از جنگ جهانی اول که نارضایتی بسیاری در علم حاصل گردید، معلمین علوم برای تدریس از وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی بهره گیری کردند، این امر باعث گردید دانش آموزان علاقه بیشتری از خود نشان دهند و ثمرات بهره گیری از آزمایشگاه ها در تدریس باعث گردید دانش آموختگان با آمادگی بیشتر جذب بازار کار و مؤسسات و کارخانه ها شوند در نتیجه تحول چشم گیری در پیشرفتهای صنعتی در کشورهای غرب ایجاد گردید(شویک، 1992). از آن به بعد بود که در برنامه درسی کشورهای موفق در آموزش علوم تجربی، بهره گیری از آزمایشگاه و انجام فعالیت‌های عملی واقعی، بخش جدایی ناپذیری از موضوع درسی گردید و تاکید زیاد بر شکل گیری اهداف مهارتی و نظری سبب شده می باشد تا توجه خاصی به رشد مهارت های دست‌ورزی صورت پذیرد ( بدریان، 1385). از طرفی پیشرفت فناوری بشر امروزی در سده های اخیر سرعت حیرت آوری گرفته و تعلیم و تربیت را به شدت تحت تأثیر قرار داده می باشد. به علاوه آموزش و پرورش از این پیشرفت ها در بکارگیری وسایل و روش های جدید بهره جسته می باشد و شکل گیری فناوری آموزشی، میدان جدیدی برای انجام مطالعه های علمی پیرامون چگونگی به کارگیری وسایل و روش های جدید در امر آموزش ایجاد نموده می باشد و در این راستا آخرین یافته های فناوری در خدمت آموزش در آمده می باشد. نمونه ای از کاربردهای فناوری آموزشی، بهره گیری از نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی می باشد که در سال های اختر رواج و رونق زیادی پیدا کرده می باشد.

شناخت گرایانی همچون آزوبل[3] (1963) و برونر[4] (1960) به بهره گیری از وسایل دیداری، شنیداری و نمایشی و آزمایشگاهی تاکید می کردند و عقیده دارند که با بهره گیری از این وسایل میتوان به درجه بالایی از آگاهی و مهارت عملی دست پیدا نمود.

الکساندر[5] و سیلور[6] (1981) اظهار می دارند در یک برنامه درسی منظم که بر مبنای آموزش های عملی استقرار یافته و تداوم یابد می تواند نقشه ای برای هدفهای کلی و جزیی در یک جامعه پیشرفته صنعتی و مترقی باشد. از طرفی این سوال مطرح می باشد که اگر غالباً دانش آموز می تواند با دیدن مطالب را بهتر درک کند، چگونه در دهه های پیشین که امکان و ابزار انجام آزمایش ها حتی در حد جزئی هم وجود نداشت در بسیاری از دانش آموزان حس علاقه و کنجکاوی و پژوهشگری ایجاد گردید. از سوی دیگر آیا تکیه بر ارائه اطلاعات صرف در قرنی که تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، می تواند مانند سالهای گذشته نتیجه بخش باشد؟ در حال حاضر که مدارس مجهز به امکانات هوشمند هستند آیا جایگزین کردن نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی می تواند جایگزین مناسبی برای آزمایشگاه های واقعی فعلی باشند؟

هودسون[7](1993) در تحقیقی به این نتیجه رسید که انجام آزمایش های علوم تجربی باعث افزایش اندازه انگیزه، افزایش توانایی مهارت های عملی و یادگیری آگاهانه دانش آموزان می گردد. در پژوهش هارلن[8](1999) با موضوع تاثیر فعالیت های عملی بر یادگیری علوم نتیجه افزایش قابل توجه انگیزه و یادگیری بود. کومیس[9](2001 نقل از کرمی، 1388) در پژوهش خود نتیجه گرفت بهره گیری از محیط های شبیه سازی شده کامپیوتری برای انجام آزمایش یعنی همان آزمایش مجازی می تواند بر درک مفاهیم فیزیکی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته باشد.

با در نظر داشتن اینکه طیف وسیعی از جمعیت ایران را دانش آموزان تشکیل می دهند و همچنین با توجه با اینکه معضلات زیادی در آموزش و چگونگی بهره گیری از راهبردهای متنوع آموزشی در این امر موجود دارد ضروری گویا که پژوهش هایی در مورد تاثیر بکارگیری این راهبردها بایستی صورت گیرد (شریفی، 1390 نقل از رضوانی، 1393). به همین دلیل  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی محیط آزمایشگاه مجازی پیش روی آزمایشگاه واقعی گامی در رفع ابهامات در این زمینه و شیوه های موثر در آموزش آزمایشگاهی علوم تجربی بردارد.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***