متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش :سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

عنوان : ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A»

گرایش: سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

عنوان:  ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

 

استاد راهنما:

دکتر رویا کوچک انتظار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

طی دهه‌های گذشته، تعداد زیادی از روان شناسان و روانپزشکان بر اهمیت سازگاری و رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی در نوجوانان در طول تحصیلات آموزشگاهی تاکید داشته‌اند. مانند علت های این توجه، آن می باشد که سازگاری موفقیت آمیز افراد بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی دارد. در واقع هوش هیجانی در پرورش سازگاری با تجارب و حوادث استرس‌زای وقوع یافته، پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با استرس‌های مزمن نقشی اساسی دارد.

پس، با در نظر داشتن اهمیت این مسئله و اینکه آخرین تحقیقات در این زمینه روی مقیاس‌های قدیمی انجام شده بود و در آن‌ها کمتر ابعاد سازگاری مورد توجه قرار گرفته بود و بنابر ضرورت بهره گیری از آزمون‌های جدید، مطالعه‌ی حاضر، به مقصود تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی در دختران دبیرستانی شهر بابل انجام شده می باشد.

در این مطالعه توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی بابل که به تعداد 7568 نفر بوده اند، می گردد. 400 دانش‌آموز ، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سازگاری “سینها” و “سینگ” و پرسشنامه هوش هیجانی “شات” بود. داده‌ها با بهره گیری از آزمون های آماری “کولموگروف – اسمیرنوف”، “آلفای کرونباخ”، “همبستگی پیرسون” و “تحلیل عاملی اکتشافی” جهت تأیید روایی، پایایی و همچنین تحلیل دیگر فرضیه‌ها بهره گیری گردید.

نتایج حاصل آغاز نشان می‌دهد مقدار آلفای کرونباخ برای کلّ سؤالات 97/0 و برای تک‌تکِ عناصر نیز بیشتر از 7/0 می باشد و به دلیل اینکه مقدار آزمونKMO ، 764/0 را نشان می‌دهد، همبستگی‌‌های موجود بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشد و وضعیت روایی نیز مناسب تشخیص داده می گردد و سپس نشان می دهد میان سازگاری (سازگاری اجتماعی با در نظر داشتن 0.353 r = ، سازگاری عاطفی با در نظر داشتن 0.459 r =  و سازگاری آموزشی با در نظر داشتن 0.570r =) و هوش هیجانی ارتباط مستقیم و معناداری هست.

واژگان کلیدی: سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری آموزشی، هوش هیجانی، دانش آموزان دختر دبیرستانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

2-1 اظهار مسئله 5

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش  7

4-1 اهداف پژوهش 8

5-1 سؤال پژوهش 9

6-1  فرضیات پژوهش 9

7-1 تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه 12

2-2 تعریف سازگاری. 15

3-2 نظریات سازگاری. 17

1-3-2 نظریه‌ی روان پویشی 19

2-3-2 نظریه‌ی یادگیری. 21

3-3-2 نظریه‌ی اجتماعی- شناختی. 21

4-3-2 نظریه‌ی پدیدار شناختی. 22

5-3-2 نظریه‌ی تحولی. 23

4-2 ابزارهای مورد بهره گیری برای سنجش سازگاری. 25

5-2 انواع سازگاری. 26

6-2 مدل های سازگاری. 27

7-2 خصوصیات سازگاری. 28

8-2 ویژگی های افراد سازگار 29

9-2 عوامل موثر بر ناسازگاری. 30

10-2 هوش هیجانی. 31

11-2 تعریف هوش هیجانی. 31

12-2 اهمیت هوش هیجانی. 33

13-2 تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی. 34

14-2 الگوها و مولفه های هوش هیجانی. 35

1-14-2 الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 35

2-14-2 الگوی ترکیبی بار- آن. 36

3-14-2 الگوی توانایی مایر و سالووی. 37

15-2 ابزارهای مورد بهره گیری برای سنجش هوش هیجانی. 42

16-2 عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 43

17-2ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند. 44

18-2 حیطه های اصلی هوش هیجانی. 45

19-2ارتباط سازگاری و هوش هیجانی. 47

20-2  پیشینه‌ی پژوهش. 48

1-20-2 مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 48

2-20-2 مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 51

فصل سوّم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 57

2-3 روش پژوهش… 58

3-3 جامعه آماری. 58

4-3 نمونه آماری. 58

5-3 روش نمونه گیری. 59

6-3 ابزار پژوهش… 59

1-6-3 پرسشنامه سازگاری. 59

1-1-6-3 شکل گیری پرسشنامه 59

2-1-6-3 تجزیه و تحلیل سوال ها 60

3-1-6-3 پایایی پرسشنامه سازگاری. 60

4-1-6-3 روایی پرسشنامه سازگاری. 61

5-1-6-3 چگونگی نمره گذاری پرسشنامه سازگاری. 61

6-1-6-3 مفهوم نشانه ها و تبیین حوزه ها پرسشنامه سازگاری. 62

2-6-3 پرسشنامه هوش هیجانی شات.. 63

1-2-6-3 ویژگی های روان سنجی (اعتبار و روایی) پرسشنامه هیجانی شات.. 64

2-2-6-3 چگونگی نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات.. 64

3-2-6-3 روش گردآوری داده ها 65

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه 67

2-4 آمار توصیفی داده‌ها 68

3-4 آمار استنباطی. 69

1-3-4 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (جهت تعیین نرمالیتی داده‌ها) 69

2-3-4 مطالعه سوالات پژوهش… 70

1-2-3-4 آزمون آلفای کرونباخ جهت تأیید پایایی. 70

2-2-3-4 آزمون KMO and Bartlett  جهت تحلیل عاملی و تایید روایی داده‌ها 71

1-2-2-3-4 مقایسه اعتبار و روایی بدست آمده با اعتبار و روایی سازنده تست.. 76

3-2-3-4 آیا سازگاری با هوش هیجانی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بابل ارتباط معناداری دارد؟…77

4-2-3-4 تحلیل رگرسیونی …………………………………………………………………………………………………..79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدّمه 83

2-5 آزمون‌های پژوهش… 84

3-5 بحث و تفسیر. 84

4-5 محدودیت‌های پژوهش… 87

5-5 پیشنهادات پژوهش… 88

1-5-5 پیشنهادات کاربردی. 88

2-5-5پیشنهادات برای پژوهشگران آتی. 89

فهرست منابع

منابع فارسی. 90

منابع انگلیسی. 96

پیوست‌ها

پیوست الف- پرسش‌نامه 100

پیوست ب- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها 106

فهرست جداول

جدول 1-3 ضرایب پایایی پرسشنامه 60

جدول 2-3 ماتریس همبستگی سه حوزه سازگاری. 61

جدول 3-3 طبقه بندی سازگاری بر حسب طبقات برای نمرات کل. 61

جدول4-3 سازگاری بر حسب طبقات در سه حوزه 62

جدول 5-3 تفکیک سوال ها بر اساس خرده مقیاس های هوش هیجانی. 65

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان. 68

جدول 2-4 آمار توصیفی داده های متغیرها 69

جدول 3-4 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها 70

جدول 4-4 آزمون آلفای کرونباخ متغیرها جهت تأیید پایایی آن ها 71

جدول 5-4 KMO and Bartlett’s جهت تحلیل عاملی. 72

جدول 6-4 آزمون KMO and Bartlett’s برای تأیید روایی داده ها 72

جدول 7-4 مشخصه های آماری اولیه ی مواد پرسشنامه سازگاری با روش تحلیل مولفه های اصلی. 73

جدول8-4 روایی سه حوزه سازگاری (سازنده تست) 76

جدول 9-4 روایی سه حوزه سازگاری (نتایج پژوهش) 76

جدول10-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط بین سازگاری و هوش هیجانی. 77

جدول11-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط بین سازگاری  اجتماعی و هوش هیجانی. 78

جدول12-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط بین سازگاری عاطفی و هوش هیجانی. 78

جدول13-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط بین سازگاری آموزشی و هوش هیجانی. 79

جدول14-4 اختصار مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل سازگاری با متغیر وابسته 80

جدول15-4 واکاوی واریانس بین عناصر سازگاری با شاخص هوش هیجانی. 80

جدول16-4 ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل سازگاری با متغیر وابسته هوش هیجانی. 81

فهرست اشکال

شکل 1-4 نمودارScree  عامل های 3 گانه ی پرسشنامه ی سازگاری سینها و سینگ.. 75

 

چکیده

طی دهه‌های گذشته، تعداد زیادی از روان شناسان و روانپزشکان بر اهمیت سازگاری و رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی در نوجوانان در طول تحصیلات آموزشگاهی تاکید داشته‌اند. مانند علت های این توجه، آن می باشد که سازگاری موفقیت آمیز افراد بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی دارد. در واقع هوش هیجانی در پرورش سازگاری با تجارب و حوادث استرس‌زای وقوع یافته، پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با استرس‌های مزمن نقشی اساسی دارد.

پس، با در نظر داشتن اهمیت این مسئله و اینکه آخرین تحقیقات در این زمینه روی مقیاس‌های قدیمی انجام شده بود و در آن‌ها کمتر ابعاد سازگاری مورد توجه قرار گرفته بود و بنابر ضرورت بهره گیری از آزمون‌های جدید، مطالعه‌ی حاضر، به مقصود تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی در دختران دبیرستانی شهر بابل انجام شده می باشد.

در این مطالعه توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی بابل که به تعداد 7568 نفر بوده اند، می گردد. 400 دانش‌آموز ، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سازگاری “سینها” و “سینگ” و پرسشنامه هوش هیجانی “شات” بود. داده‌ها با بهره گیری از آزمون های آماری “کولموگروف – اسمیرنوف”، “آلفای کرونباخ”، “همبستگی پیرسون” و “تحلیل عاملی اکتشافی” جهت تأیید روایی، پایایی و همچنین تحلیل دیگر فرضیه‌ها بهره گیری گردید.

نتایج حاصل آغاز نشان می‌دهد مقدار آلفای کرونباخ برای کلّ سؤالات 97/0 و برای تک‌تکِ عناصر نیز بیشتر از 7/0 می باشد و به دلیل اینکه مقدار آزمونKMO ، 764/0 را نشان می‌دهد، همبستگی‌‌های موجود بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشد و وضعیت روایی نیز مناسب تشخیص داده می گردد و سپس نشان می دهد میان سازگاری (سازگاری اجتماعی با در نظر داشتن 0.353 r = ، سازگاری عاطفی با در نظر داشتن 0.459 r =  و سازگاری آموزشی با در نظر داشتن 0.570r =) و هوش هیجانی ارتباط مستقیم و معناداری هست.

واژگان کلیدی: سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری آموزشی، هوش هیجانی، دانش آموزان دختر دبیرستانی

-1 مقدمه

سازگاری[1] در نوجوانان به عنوان مهمترین نشانه ی سلامت روان آنان ، مانند مباحثی می باشد که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و مربیان را به خود جلب نموده می باشد ، زیرا دوره‌ی نوجوانی، دوره ی حساسی می باشد و سازگاری در این دوره دستخوش تحولات عاطفی، جسمانی و ذهنی فوق‌العاده شدیدی می باشد و هنوز فرد به گونه کامل رشد نیافته می باشد. به همین علت ممکن می باشد تأخیر در بلوغ عاطفی به دنبال خود مشکلاتی جدی در روابط بین فردی در نوجوانان و در روابط اجتماعی برای آنان پدید آورد. علاوه براین، رشد اجتماعی مهمترین جنبه ی رشد وجود هر شخصی می باشد و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هرکس سازگاری او با دیگران می باشد. سازگاری مانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته می باشد و به تدریج به کمال می رسد و در طول زندگی به گونه طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می گردد. به بیانی دیگر، با سپری شدن دوران کودکی و ورود به دوران نوجوانی، رشد روانی – اجتماعی از تحول ساده به تحولی عمیق و کیفی تبدیل می گردد و نوجوان با به کارگیری مهارت های اجتماعی، می‌تواند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان و بزرگسالان پیدا کند و مورد پذیرش اجتماعی نیز قرار گیرد. موفقیت در امر پذیرش اجتماعی به سازگاری منجر می گردد و ممکن می باشد فرد را به مرحله ی نفوذ و رخنه‌ی اجتماعی برساند که سطحی بالاتر از پذیرش اجتماعی می باشد و در این مرحله می تواند بر اطرافیان خود تأثیرگذار باشد(اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد[2]، 2009).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

در تعرف سازگاری می توان گفت که، مقصود از سازگاری، ارتباط ای می باشد که میان فرد و محیط او، به ویژه محیط اجتماعی هست و به او امکان می دهد تا نیازها و انگیزه های خود را پاسخ گوید. فرد زمانی از سازگاری بهره مند می باشد که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش ارتباط ای سالم مستقر و انگیزه های خود را ارضا کند، اگر این طور نباشد او را ناسازگار قلمداد می کنیم. در واقع سازگاری با محیط، مهارتی می باشد که بایستی آموخته گردد و کیفیت آن مانند سایر آموخته‌ها به اندازه علاقه و کوشش فرد برای یادگیری بستگی دارد (اسلامی نسب، 1390).

انجمن روان پزشکان آمریکا (2010) [3]سازگاری را چنین تعریف می کند: «متناسب ساختن رفتار به مقصود برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصلاح تکانه ها، هیجان ها یا توجه هاست» (به نقل از حجاری، 1390). سازگاری اجتماعی[4] به عنوان جریانی، که به وسیله ی آن روابط میان افراد، گروه ها و عناصر فرهنگی در وضعیتی رضایت بخش مستقر باشد، تعریف شده می باشد.  به بیانی دیگر، روابط میان افراد و گروه‌ها بایستی به گونه ای مستقر شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد. بدین ترتیب، سازگاری اجتماعی سازوکارهایی می باشد که توسط آنها یک فرد توانایی تعلق به یک گروه را پیدا می کند. به همین علت لازمه ی سازگاری اجتماعی، بروز تغییراتی در فرد بوده، آن نیز مستلزم یکپارچگی سازوکارهایی می باشد که توسط آنها، گروه یک عضو جدید را می پذیرد (یمنی دوزی سرخابی، 1389)

یکی از الگوهایی که با سازگاری در ارتباط دارد، ظرفیت هیجانی یا هوش هیجانی[5] افراد می باشد؛ همان چیزی که این پژوهش کوشش دارد آن را تبیین نماید. مقصود از هوش هیجانی، توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان های خود و دیگران، تمیز قائل شدن میان هیجان ها و بهره گیری از اطلاعات هیجانی به صورت سالم در حل مسئله و نظم بخشی رفتار می باشد(سالووی و مایر[6]، 2011).

به گونه کلی آن چیز که از متون تحقیقی بر می آید این می باشد که سازگاری موفقیت آمیز افراد بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی دارد. در واقع هوش هیجانی در پرورش سازگاری با تجارب و حوادث استرس‌زای وقوع یافته، پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با استرس‌های مزمن نقشی اساسی دارد.

اکسترمرا[7] و همکاران در سال ۲۰10 طی مطالعه خود مطرح نمودند نوجوانانی که در ارتباط با شناخت هیجانات خود دچار مشکل هستند و توانایی های لازم را برای تنظیم هیجانات‌شان ندارند، در شرایط فشار روانی از کنترل خوبی برخوردار نبوده، ماهیت فشار روانی را با شدت بالاتری درک می‌نمایند و از سازگاری روانشناختی کمتری برخوردارند.

با در نظر داشتن این که تاکنون مطالعات محدودی پیرامون ارتباط سازگاری با هوش هیجانی انجام گردیده و از سوی دیگر مطالعه سازگاری به لحاظ نظری در بهبود روابط بین فردی و محیط امری ضروری بوده و به لحاظ عملی می تواند تا حدودی مسایل و معضلات افراد را در حوزه سازگاری حل یا جبران نماید و لزوم مطالعه این موضوع، پژوهش های زیادی مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس اهمیتی که سازگاری و هوش هیجانی در زندگی دارد این موضوع بایستی مورد سنجش قرار می گرفت، از این رو ضرورت مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری احساس می گردد که موضوع حاضر در قالب آزمون‌های جدید و به روز مطالعه گردد پس پژوهش حاضر  با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل انجام شده می باشد.

2-1 اظهار مسئله        

اجتماعی شدن جریانی پیچیده به شمار می آید که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. کسب مهارت‌های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری، مانند ی این ابعاد هستند. بعضی از روانشناسان سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می دانند. از نظر آن‌ها، مهارت اجتماعی عبارت می باشد از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه ی خاص اجتماعی، به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. (اسلابی و گوارا [8]2009؛ به نقل از عابدینی، 1390). در حالی که بعضی دیگر از روانشناسان سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می دانند که افراد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند. (اسلاموسکی و دان[9]، 2006 )

ایواتا[10] و همکاران ( 2010 ) در مروری جامع عوامل مؤثر در سازگاری را به شش دسته ی عمده تقسیم می‌کنند که هریک از آن ها نیز به عوامل جزئی تری تقسیم شده اند، این عوامل عبارتند از:

الف -محرومیت های جسمانی ناشی از نقص عضو، تغذیه ی نادرست و بد، محرومیت از خواب و خستگی روانی ، فرایندهای عاطفی آسیب زا و آسیب های مغزی.

ب- عوامل روانی، اجتماعی و محیطی، نظیر تغییرات سریع و مهم اجتماعی نظیر بیکاری ، جنگ ، بلایای طبیعی ، از هم پاشیدگی کانون خانواده ، فقر و اعتیاد.

ج – عوامل تربیتی، نظیر الگوهای نادرست خانوادگی ، فقدان ارتباط ی والد کودک ، طرد کردن فرزندان ، طرفداری افراطی ، محرومیت های عاطفی ، خودمختاری بیش از حد کودک ، انتظارات و خواسته های غیرواقع‌گرایانه ی والدین و کمبود ارتباط.

د-ساختار خانوادگی ناسازگار مانند خانواده های بی کفایت ، از هم پاشیده ، ضد اجتماعی و آسیب روانی اولیه و عدم ثبات عاطفی و روانی والدین بخصوص مادر.

ه- فشارهای ناشی از زندگی جدید صنعتی، مانند رقابت های ناسالم ، تقاضاهای شغلی و تحصیلی و پیچیدگی‌های زندگی جدید.

و- عوامل ارثی نظیر اختلالات جسمی، روانی و عاطفی که زمینه را برای رفتارهای بزهکارانه و ناسازگاری اجتماعی فراهم می کنند.

عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد تأثیر دارند که نظریه ها و دیدگاه های مختلف تربیتی، روان شناختی و جامعه شناختی بر آن ها تأکید کرده اند. مطالعه آدیمو[11] (2011) روی دانشجویان نیجریه‌ای نشان داده می باشد که هوش هیجانی بالا با سازگاری سریع و بسنده با محیط دانشگاه و کارکرد موفق ارتباط نیرومندی دارد. در همین راستا، یافته‌های مطالعه پانسر[12] و همکاران (2008) حاکی از این می باشد که دانش‌آموزان موفق و سازگار از لحاظ هوش هیجانی در قیاس با دانش‌آموزان ناموفق و ناسازگار به شکل معنادارتری برترند. مارکوئز[13] و همکاران (2010) نیز نشان دادند که سازگاری و شایستگی های اجتماعی ارتباط نیرومندی با هوش هیجانی دارند.

پژوهش‌های متعدد و مشاهدات مراکز مشاوره‌ای نشان داده می باشد که عوامل متعدد نامساعدی مانند اضطراب، تنش، تشویش و عدم اعتماد به نفس، ناسازگاری شخصی و اجتماعی و . . . عملکرد تحصیلی ضعیف دانش‌آموزان را تهدید می کند و نه تنها موجب می گردد که تعدادی از آن ها نتوانند به موقع دوره‌ی تحصیلی خود را به اتمام برسانند، بلکه موجب دگرگونی روحیه ی آنان می گردد و نوعی نگرانی، ناپایداری هیجانی و حتی گاه پاره‌ای معضلات عصبی – روانی را برای آن ها ایجاد می کند و سازگاری روان شناختی و اجتماعی آن‌ها را شدیداً به مخاطره می اندازد (به نقل از قهاری، 1391). از طرفی، با در نظر داشتن آخرین تحقیقاتی که در این زمینه روی مقیاس‌های قدیمی انجام شده بود و در آن ها ابعاد سازگاری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. این سوال پیش آمد که آیا لازم نیست از یک مقیاس جدید برای مطالعه موضوع بهره گیری گردد؟ در مطالعه‌های اولیه، مشخص گردید که  دو پرسشنامه مناسب برای دانش آموزان دبیرستانی موجود می باشد: یکی پرسشنامه سازگاری بل[14] که روی ویژگی های روانسنجی آن بسیار زیاد کار شده و دیگری پرسشنامه سازگاری[15] مربوط به دوره نوجوانی که کم کار شده می باشد. از این رو این پرسشنامه انتخاب گردید.

براساس آن چیز که ذکر گردید این پژوهش در پی پاسخگویی به این موردها می باشد:

1- مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری

2- آیا بین سازگاری و هوش هیجانی ارتباط هست؟

بر اساس آن چیز که گفته گردید این پژوهش بالتبع می باشد تا ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و ارتباط آن با هوش هیجانی در دانش آموزان دختر بپردازد.

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***