متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات بندرعباس

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان­شناسی

پایان­ نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی

عنوان:

مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

پائیز 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

صفحه                                                                                             عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 2

1-2- اظهار مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش– 11

1-4- اهداف پژوهش– 13

1-4-1- هدف کلی پژوهش– 13

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش– 14

1-5- سوالات پژوهش– 14

1-6- فرضیه های پژوهش– 15

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 16

1-7-1- الف: تعریف مفهومی متغیرها 16

2-7- تعریف عملیاتی متغیرها 17

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه: 20

2-2- بخش اول: مبانی نظری- 21

2-2-1- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) 21

2-2-2- انواع خودتنظیمی- 27

2-2-2-1- نظم دهی بیرونی: 27

2-2-2-2- نظم دهی درون فکنی شده: 28

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی- 28

2-2-4- مدلهای یادگیری خودتنظیمی: 29

2-2-4-1- مدل پینتریج (1990) 30

2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986) 33

2-2-4-3- مدل وین و هدوین (1998) 36

2-2-4-4- مدل بوکارتز: 37

2-2-4-5- مقایسه مدلها 38

2-2-5- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی: 45

2-2-6- نظریه های یادگیری خودتنظیم: 51

2-2-6-1- نظریه کنشگر- 52

2-2-6-2- نظریه پدیدار شناختی- 53

2-2-6-3- نظریه شناختی –  اجتماعی زیمرمن- 54

2-2-6-4- نظریه بندورا 55

2-2-6-5-نظریه ویگوتسکی- 57

2-2-6-6- نظریه پردازش اطلاعات(ساختارگرایی) 58

2-2-6-7- نظریه کارون و شیر- 58

2-2-7- باورهای انگیزشی- 65

2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش– 65

2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی- 66

2-2-7-3- باورهای انگیزشی- 68

2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی- 71

2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 71

2-2-7-4-2- شکل گیری باورهای خودکارآمدی- 73

2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد- 74

2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی- 75

2-2-7-4-5- ارزش گذاری درونی تکلیف– 76

2-2-7-4-6- اضطراب امتحان- 78

2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی- 83

2-2-8-1- رویکرد رفتاری- 83

2-2-8-2- رویکرد شناختی- 84

2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی- 86

2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی- 88

2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش– 88

2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی- 89

2-2-9- ارتباط خودتنظیمی و انگیزش– 90

2-2-10- پیشرفت تحصیلی- 92

2-2-10-1- تعریف پیشرفت تحصیلی- 92

2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی- 93

2-2-10-3- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی- 94

2-2-10-4- خانواده و پیشرفت تحصیلی- 97

2-2-10-5- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی- 99

2-2-10-6- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی- 100

2-2-10-7- اهمیت مطالعه پیشرفت تحصیلی- 100

2-2-10-8- ارتباط خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی- 101

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش– 101

2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور- 102

2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور- 111

فصل سوم : روش پژوهش

1-3- مقدمه- 120

3-2- روش پژوهشی- 120

3-3- جامعه پژوهش– 120

3-5- ابزار پژوهش– 121

3-6- شیوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها 124

3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 125

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- مقدمه- 126

4-2- اطلاعات توصیفی- 126

4-3- مطالعه فرضیه ها 128

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 138

5-1- یافته های پژوهش- 138

5-3- جمع بندی و مقایسه نتایج- 142

5-4- محدودیت های پژوهش- 144

5-5- پیشنهادها 145

منابع فارسی- 146

منابع لاتین  ————-158

                                            پیوست

پرسشنامه —164

چکیده لاتین —————-168

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1 چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک، شانک، نقل در پاکدامن، 1387)  32

جدول 2-2 مهارتهای اساسی و اولیه یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن) 35

جدول 2-3 الگوی سه لایه یادگیری خودتنظیمی بوکارتز، 1999 (نقل درکدیور، 1386) 38

جدول 2-4 مقایسه چهار مدل براساس سه مرحله یادگیری خودتنظیمی- 41

جدول 2-5 مقایسه دو به دو چهار مدل براساس سه معیار- 42

جدول 1-3- توزیع فراوانی و درصدی جامعه آماری به تفکیک جنسیت– 120

جدول 2-3- توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری به تفکیک جنسیت– 121

جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش– 126

جدول شماره 2-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک دانش آموزان  دختر و پسر  127

جدول شماره 3-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 128

جدول شماره 4-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  129

جدول شماره 5-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  129

جدول شماره 6-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 130

جدول شماره 7-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  130

جدول شماره 8-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 131

جدول شماره 9-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  131

جدول شماره 10-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر- 132

جدول شماره 11-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 132

جدول شماره 12-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 133

جدول شماره 13-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  134

جدول شماره 14-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 134

جدول شماره 15-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر  135

جدول شماره 16-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  پسر- 135

جدول شماره 17-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136

جدول شماره 18-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136

جدول شماره 19-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر  137

جدول شماره 20-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 137

 


چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سوم دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91 که تعدادشان 1106 نفر( 779 دختر و 327 پسر) می باشد (43/70 درصد را دختران و 56/29 درصد را پسران) تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 300 نفر دانش آموز (150 پسر و 150 دختر) می باشد که از مجموع 150 دانش آموز دختر، 50 نفر در رشته ریاضی فیزیک،50 نفر در رشته تجربی، و 50 نفر در رشته علوم انسانی و از مجموع 150 دانش آموز پسر،58 نفر در رشته ریاضی فیزیک،58 نفر در رشته تجربی و 34 نفر در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری  (MSLQ) پینتریج و دی گروت و پیشرفت تحصیلی از طریق معدل کتبی (نهایی سوم) تراز شده، انجام شده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون چندمتغیری بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب تعیین 0.06P= با در نظر داشتن مقدار 0.001p= و باورهای انگیزشی با ضریب تعیین 0.02p= با در نظر داشتن مقدار 0.003p= اثر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.

 

کلید واژه ها : راهبردهای انگیزشی در یادگیری – راهبردهای یادگیری خودتنظیمی – باورهای انگیزشی – پیشرفت تحصیلی

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد»رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس

فصل اول:

طرح پژوهش

 

1-1- مقدمه

یکی از نیازهای سطح بالای بشر، میل به دانستن، فهمیدن، یادگیری و آموختن می باشد، سال‌های متمادی می باشد که پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان­شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان انجام داده­اند. پیشرفت تحصیلی موضوعی می باشد که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده می باشد و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می­گردد (اعظمی رضائی نسب، 1389).

آن چیز که برای محققان تعلیم و تربیت مهم می باشد این می باشد که چه عواملی بر این انگیزه­ی مهم بشر یعنی یادگیری تاثیر اساسی می­گذارد. در دو دهه اخیر کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت در برگیرنده­ی پاره­ای از توانایی­ها و اعمال ذهنی از قبیل دانش، درک کردن، تشخیص دادن و تفکر می باشد و انگیزش با مسائلی از قبیل هیجان، توجه و ارزش­گذاری ارتباط دارد. (جعفری، 1388).

براساس نظریه­های جدید مانند یادگیری خود تنظیمی، مولفه­های شناخت و انگیزش به صورت یک مجموعه­ی در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می­گردد. چهارچوب این نظریه بر این اساس استوار می باشد که دانش­آموزان چگونه از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می­بخشند (زیمرمن[1] و پونز[2]، 1990).

پژوهش حاضر نیز در همین راستا به دنبال شناسایی عوامل شناختی و انگیزشی موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشد.

 

1-2- اظهار مساله

پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن­ سال­ها می باشد که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفته می باشد، عوامل زیادی هست که با پیشرفت تحصیلی مرتبط می­باشند که از آن جمله می­توان به راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی تصریح نمود. توجه هر فرد درمورد خود می­تواند زمینه موفقیت تحصیلی و اجتماعی او را فراهم کند و هم زمان نیز به وسیله آن متاثر گردد. هم چنین بین توجه و یادگیری تعامل هست، یادگیری می­تواند بر توجه­ها و توجه­ها می­تواند بر روی یادگیری اثرگذار باشند (اعظمی رضائی نسب، 1389).

برای محققان تعلیم و تربیت مهم این می باشد که چه عواملی بر انگیزه و توجه بشر تاثیر اساسی می­گذارد. چرا بعضی از دانش­آموزان مشتاقانه به تکالیف آموزشگاهی روی می­آورند و در انجام تکالیف محوله از خود سخت­کوشی نشان می­دهند. حال آن که کوشش بعضی تنها برای اجتناب از شکست می باشد. (امینی زرار، 1387).

در طی سالیان گذشته تغییر قابل توجهی در مطالعه انگیزش رخ داده می باشد که این تغییر منجر به درک روشن­تر مفهوم انگیزش و یافته­های قابل تکرار مرتبط با تعلیم وتربیت گردیده می باشد.

شناخت و عاطفه به عنوان دو مولفه­ی اساسی یادگیری همواره از طرف روان­شناسان تربیتی و مربیان مورد تاکید قرار گرفته می باشد و شناخت در برگیرنده­ی پاره­ای از توانایی­ها و اعمال ذهنی از قبیل دانش، درک کردن، تشخیص دادن، تفکر، قضاوت و استدلال می­باشد. عاطفه بیشتر با مسائلی از قبیل انگیزش، هیجان، توجه، ارزش­گذاری و نظایر این­ها در ارتباط می­باشد.

براساس نظریه­های جدید مانند یادگیری خود تنظیمی، مولفه­های شناخت و انگیزش به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می­گردد. چهارچوب این نظریه­ها بر این استوار می باشد که دانش­آموزان چگونه از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می­بخشند (زیمرمن، مارتینز[3] و پونز، 1990).

اکثر الگوهای نظری انگیزشی پیشرفت[4]، باورهای افراد را عمده­ترین و اصلی­ترین تعیین­گرهای رفتار پیشرفت می­دانند. در واقع مفروضه­ی همه این نظریه­ها آن می باشد که انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک آن­ها از توانایی انجام تکالیف مختلف تأثیر عمده­ای در انگیزش و رفتار دارد. (دوئک ولگیت[5]، 1988 ؛ اعظمی رضائی نسب، 1389).

انگیزش را به اظهار ساده جهت و شدت کوشش فرد تعریف کرده­اند، مقصود از جهت کوشش، روشی  می باشد که در آن فرد قصد دست­یابی به موقعیت­های خاصی را دارد، و مقصود از شدت کوشش مقدار کوششی می باشد که از فرد سر می­زند. البته این نوع انگیزش در تمامی فعالیت­های انسانی به چشم می­خورد اما تعبیر آن بستگی به شرایط ویژه خود دارد (اسلاوین[6]، 1385 ؛ فتاحی ، 1389)

بشر­ها برای دست­یابی به اهداف، نیازها و غرایز خود، انگیزش لازم را کسب می­نمایند. در خصوص جویندگان علم، انگیزه پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.( یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت در مدرسه مربوط می باشد اطلاق می­گردد. (عابدی، عریضی، سبحانی­نژاد، 1384).

باتل[7](بهرامی و رضوان، 1385) معتقد می باشد که انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت می باشد از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با در نظر داشتن عالی­ترین معیارها، کوشش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه می باشد. با این انگیزه  افراد، تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت­آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دست­یابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می­کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند. (فتاحی، 1389).

پس می­توان گفت انگیزش با چراها و علل رفتار ارتباطی دارد. نظریه­های مربوط به انگیزش غالباً بر این فرض استوارند که هیچ اقدام یا رفتاری، تصادفی نیست و برای هر رفتاری که انجام می­دهیم دلیلی هست. فروید[8] معتقد می باشد که اگر چه علت های یا انگیزه­های برای رفتار هست اما ممکن می باشد ما از علت و چرایی رفتارهایمان آگاه نباشیم. اندازه برانگیختگی ما به نیازهای درونی ما، پیامدها و نتایج بالقوه آن رفتار، و پیش­بینی شخصی ما درمورد این که رفتارمان با چه احتمالی به نتایج موردنظر خواهد انجامید، بستگی دارد. (همان منبع).

انگیزش تنها عامل کلی و مولد رفتار به حساب نمی­آید بلکه در یادگیری تأثیر مهمی دارد. انگیزش یک پیش نیاز برای یادگیری در دانش­آموزان به حساب می­آید و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری بدیهی می باشد (پوراسلامی، شیرازی، 1380).

یکی از متغیرهایی که با انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد یادگیری خود تنظیمی می باشد. خودتنظیمی سازه­ای می باشد که از دهه­ 1967 از سوی بندورا[9] مطرح گردید.

بندورا (1986) خود تنظیمی را این گونه تعریف می­کند «توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت­های مطابق با مقتضیات، موقعیت­های اجتماعی و آموزش و توانایی به تعویق انداختن انجام کارها با هدف دلخواه» یکی از نظریه پردازنی که در گسترش نظریه خود تنظیمی تاثیر به سزایی داشته زیمرمن بوده می باشد.

نظر زیمرمن (گاردنر[10]، 2009) خود تنظیمی را این گونه تعریف می­کند: خودتنظیمی به تفکرات، احساسات و اعمال خود تولیدی گفته می­گردد که برنامه­ریزی می­شوند و به صورت دوره­ای برای دست­یابی به اهداف شخصی اتخاد می­شوند. بندورا (پیرحسینلو، 1382) معتقد می باشد، بشر­ها دارای نوعی نظام خود[11] هستند و نیروی خودتنظیمی دارند چنان چه توسط  این خودتنظیمی می­توانید بر افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل داشته و بر سرنوشت خود تأثیر تعیین کننده­ای اعمال کنند.

بندورا یادگیری خودتنظیمی را علت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار محیطی، رفتاری و شخصی فرض می­کند پینتریج و شانک[12] (1990).

یادگیرندگان خودتنظیم، یادگیری را فرایندی منظم و کنترل شدنی می­دانند و در قبال پیشرفت شخصی خود، مسئولیت بیشتری می­پذیرند. آنان خود را صاحب اختیار و اراده، خودبسنده و دارای انگیزه می­دانند. بدین ترتیب، یادگیرنده به گونه ارادی به درگیر شدن در یادگیری تمایل دارد. زمانی که رفتارها واقعاً خود تنظیم­اند افراد آن­ها را با رضایت کامل و بدون تعارض انجام می­دهند. پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی می­پردازد.

[1] . Zimmerman

[2] . Ponz

[3]  Martinz

[4]  Dweck & leggeit

[5]  Motivation Achievement

[6]  Eslavin

[7]  Batel

[8] . Feruid

[9]. Bandora

[10] .Gardner

[11]. Self system

[12].  Pintrich & Schunk

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***