متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولیت

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش مالی

عنوان

مطالعه عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

استاد راهنما

دکتر سعید دائی کریم زاده

استاد مشاور

محمد علیمرادی ریزی

شهریور ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..6

1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-2- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران……………………………………………………………………………10

2-3- مطالعه روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی…………………………………………………………….13

2-3-1- روش های تجهیز منابع…………………………………………………………………………………………………………13

2-3-1-1- تجهیز منابع در بانکداری سنتی ………………………………………………………………………………………..13

2-3-1-2- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………14

2-3-2- روش های تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………16

2-3-2-1- عقود مشارکتی………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-2-2- عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-3-3- سایر عقود………………………………………………………………………………………………………………………16

2-4- عوامل مؤثر بر جذب منابع………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1- عوامل مؤثر برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………….17

2-4-2- عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..18

2-5- مطالعه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در بانک رفاه ……………………………………………………19

2-5-1- عوامل خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………19

2-6-2- عوامل مالی………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-5-3- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-5-4- عوامل و شرایط فیزیکی………………………………………………………………………………………………………31

2-5-5- عوامل وابستگی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..34

2-6- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-6-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….37

2-6-2- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..41

2-7- اختصار و جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………46

3-5- شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………46

3-6- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..47

3-7-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………49

3-9- روش های  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………49

3-10- اختصار و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………52

4-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..52

4-2-1- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران……………………………………………………………….53

4-2-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان……………………………………………………………..55

4-3- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران …………………………………………………………………………..60

4-4- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مشتریان………………………………………………………………………….64

4-5- تحلیل عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………..68

4-6- مطالعه ارتباط بین عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان با متغیرهای جمعیت شناختی …………73

4-7- تحلیل عوامل مؤثر برجذب منابع از دیدگاه مدیران بانک ……………………………………………………………..82

4-8- اختصار و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………85

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………87

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..88

5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………89

5-4- مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………….93

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..94

5-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..95

5-6-1- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر پژوهش………………………………………………………………………………………95

5-6-2- پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………….98

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………100

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول(1-1) ترازنامه بانک های کشور………………………………………………………………………………………………10

جدول(3-1) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………..47

جدول(3-2) توزیع آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  در دو جامعه…………………………………………………….49

جدول(3-3) توزیع آلفای کرونباخ برای مؤلفه های جذب منابع در دو جامعه………………………………………..49

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مدیران………………………………………………..53

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مدیران……………………………………………………..53

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران …………………………………………..54

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سابقه کاری مدیران…………………………………………..54

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مشتریان……………………………………………..55

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مشتریان……………………………………………………55

جدول (3-7) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران ومشتریان……………………………..56

جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان……………………………………..56

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان…………………………………..57

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان…………………………………….57

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس داشتن حساب مشتریان……………………………………58

جدول (4-12) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس نوع حساب مشتریان……………………………………….58

جدول (4-13) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس مدت حساب مشتریان…………………………………….59

جدول (4-14) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس دریافت حقوق و مزایای مشتریان……………………..59

جدول (4-15) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به عوامل خدماتی از دید مدیران…………………………………….60

جدول (4-16) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مدیران…………………………………61

جدول (4-17) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مدیران……………….62

جدول (4-18) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مدیران……………….63

جدول (4-19) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مدیران………………63

جدول (4-20) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل خدماتی از دید مشتریان………………………….64

جدول (4-21) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مشتریان……………………………….65

جدول (4-22) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مشتریان……………..66

جدول (4-23) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مشتریان……………..67

جدول (4-24) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مشتریان…………….67

جدول (4-25) نتایج آزمون  tتک متغیره درمورد تأثیر عوامل خدماتی از دیدگاه مشتریان………………………68

جدول (4-26) نتایج آزمون  tتک متغیره درمورد تأثیر عوامل مالی از دیدگاه مشتریان………………………….69

جدول (4-27) نتایج آزمون  tتک متغیره درمورد تأثیر عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مشتریان…………70

جدول (4-28) نتایج آزمون  tتک متغیره درمورد تأثیر عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مشتریان……….. 70

جدول (4-29) نتایج آزمون  tتک متغیره درمورد تأثیر عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مشتریان………..71

جدول (4-30) نتایج آزمون فریدمن درمورد رتبه بندی سؤالات پرسشنامه بر حسب اهمیت  و اولویت

از دیدگاه  مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) ……………………………………………………………….72

جدول(4-31)نتایج آزمون فریدمن درمورد رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت                                              و اولویت  از دیدگاه  مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………………73

جدول(4-32) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن جنس مشتریان…………………………………………………..74

جدول(4-33) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن سن مشتریان………………………………………………………74

جدول(4-34)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب سن مشتریان………………………………..75

جدول(4-35)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل فیزیکی بر حسب سن مشتریان…………………………………75

جدول(4-36) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن تحصیلات مشتریان…………………………………………….76

جدول(4-37)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب تحصیلات مشتریان……………………………76

جدول(4-38) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن تأهل مشتریان…………………………………………………….77

جدول(4-39) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن شغل مشتریان…………………………………………………….78

جدول(4-40) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل وابستگی سازمانی بر حسب شغل مشتریان………………..78

جدول(4-41) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن بخش اشتغال مشتریان…………………………………………79

جدول(4-42) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن داشتن حساب مشتریان……………………………………….79

جدول(4-43) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن مدت حساب مشتریان………………………………………..80

جدول(4-44) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب مدت حساب مشتریان………………….81

جدول(4-45) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب مدت حساب مشتریان……………………….81

جدول(4-46) مقایسه میانگین نمره نظرات با در نظر داشتن دریافت حقوق و مزایای مشتریان از

سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول (4-47) تحلیل عوامل خدماتی از دیدگاه مدیران بانک……………………………………………………………..82

جدول (4-48) تحلیل عوامل مالی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………………………..83

جدول (4-49) تحلیل عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………83

جدول (4-50) تحلیل عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………84

جدول (4-51) تحلیل عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مدیران بانک………………………………………………..84

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

جدول (4-52) نتایج آزمون فریدمن درمورد رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت

و اولویت از دیدگاه  مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………..85

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بوده می باشد. بدین مقصود عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند .پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیاز این گروه از طریق سرشماری جمع آوری گردید و همچنین از جامعه مشتریان با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه(یکی خاص مدیران و دیگری مشتریان) بهره گیری گردید. این پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری و بصورت طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی گردید. روایی محتوای پرسشنامه ها از نظر اساتید و متخصصان و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. اعتبار پرسشنامه ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای پرسشنامه مدیران 85/0 و همین ضریب برای پرسشنامه مشتریان 825/0 بدست آمد و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با بهره گیری از نرم افزار spss صورت گرفت. به علت عدم بهره گیری از نمونه گیری در جامعه اول پژوهش(مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به آمار توصیفی بسنده گردید و با بهره گیری از روش های آماری استنباطی سؤال های پژوهش در جامعه دوم (مشتریان بانک) مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون های آماری شامل آزمون t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل،آزمون توکی و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن می باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که تمامی پنج عامل فوق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. ترتیب اهمیت عوامل از دیدگاه مشتریان عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی و از دیدگاه مدیران عوامل خدماتی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی می باشد. به علاوه در ارتباط با عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بین بعضی عوامل جمعیت شناختی از دیدگاه مشتریان(شامل:سن، مدرک تحصیلی، شغل)تفاوت معنا داری نظاره گردید.

 

واژگان کلیدی: بانک رفاه، تجهیز منابع، منابع بانکی

                                                                                                                    فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

تجهیز منابع پولی از همان آغاز که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع نمود آغاز گردید و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده می باشد. بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان اعمال می‌کردند.

معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، از آنجا که جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می گردد، شناخت این عوامل و اندازه تأثیرگذاری هر کدام از آنها نیز برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی می باشد.

بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند، به این شکل که از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می گردد، صورت می پذیرد. پس هرچقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی بهره گیری کند، سود حاصل از این اقدام بیشتر خواهد بود.

سؤالی که در این جا مطرح می باشد این می باشد که چه متغیرهای اقتصادی در جذب سپرده ها تأثیر گذارند؟ آیا متغیرهایی مثل: درآمد ملی، نرخ ارز، تورم و شاخص بهای دارایی هایی نظیر: کالاهای شبه سرمایه ای مانند خودرو، مسکن و قیمت سکه طلا روی حجم سپرده های بانکی مؤثرند؟ آیا عوامل مؤثر در بانکداری از قبیل تبلیغات، تعداد شعب، حجم تسهیلات اعطایی و… بر سپرده های بانک ها تأثیر گذار می باشند؟ و این که در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه اندازه می باشد؟

سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و یا تحت تاثیر عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می گذارند، می باشد. پس برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی: عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده اند .

در این مجموعه عوامل مؤثردرجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-2- اظهار مساله

گر چه عواملی زیرا صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند اما توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می طریقه، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و پس می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های جدید، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(رازانی،1382).

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تشکیل سرمایه های مالی و فیزیکی می باشد و می توان ادعا نمود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مهمترین نهادها در جذب وجوه سرمایه ای  و انتقال آن به بخش های اقتصاد می باشند.

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی می باشد که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، اما کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به غیر از رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و پس در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند(رازانی،1382).

حال در این شرایط مطالعه عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی در گروه بانک رفاه در شهر اصفهان، و همچنین معرفی راهکارهای مؤثرتر جذب منابع مالی می تواند به عنوان چراغی فراسوی آینده جهت کارایی بیشتر و رقابت مؤثرتر و کاراتر این گروه بانکی مطرح گردد.

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***