متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : ارتباط­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمال‌کاری تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: روانشناسی تربیتی

 

 

عنوان:

ارتباط­ ی مولفههای هوشهیجانی و مولفههای یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمالکاری تحصیلی

 

استاد راهنما:

دکتر مرجان جعفری روشن

 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) اظهار مسأله. 5

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4) اهداف پژوهش… 8

1-4-1) هدف اصلی.. 8

1-4-2) هدف های اختصاصی.. 8

1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش… 9

1-6) تعاریف نظری.. 9

1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی.. 9

1-6-2) خودتنظیمی.. 10

1-6-3) هوش هیجانی.. 10

1-6-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت… 10

1-7) تعاریف عملیاتی متغیرها 10

1-7-1) اهمال کاری تحصیلی.. 10

1-7-2) خودتنظیمی.. 10

1-7-3)  هوش هیجانی.. 10

1-7-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت… 10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) اهمال‌کاری.. 12

2-1-1) تعاریف اهمال‌کاری.. 12

2-1) اهمال‌کاری اجتنابی.. 13

2-2) اهمال‌کاری تحصیلی.. 16

3-2 هوش هیجانی.. 26

2-2-1)گسترش مفهوم هوش… 30

2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی.. 31

2-2-3) نظریه‌های هوش‌هیجانی.. 33

3-3) خودتنظیمی.. 36

3-3-1) خود تنظیمی رفتار. 37

2-3-2) خود واکنشی (خود مشوقی) 38

2-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت… 53

فصل سوم:‌ روش شناسی پژوهش

روش پژوهش… 66

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ‌ 66

روش اجرای پژوهش… 67

ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها 67

روش اجرا 69

نمره گذاری.. 69

قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability ) 69

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

داده ها 72

بخش اول: آمار توصیفی.. 73

بخش دوم: آمار استنباطی.. 75

فرضیه های پژوهش… 75

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری.. 83

فرضیه اصلی پژوهش… 86

محدودیت های پژوهش… 89

پیشنهادهای پژوهش… 89

منابع فارسی.. 91

ضمائم. 100

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

جدول2-1: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(1986) 44

جدول3-1 اعتبار کل پرسشنامه ها 70

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها 70

جدول 4-1 توزیع فراوانی سن دانش آموزان. 73

جدول 4-2 توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک منطقه آموزشی.. 74

جدول 4-3 آماره­های توصیفی مولفه های یادگیری خود تنظیمی, مولفه های هوش هیجانی و اهمال کاری  74

جدول 4-4  مطالعه میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی  با اهمال کاری تحصیلی.. 76

جدول 4-5  مطالعه میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی.. 77

جدول 4-6)مطالعه میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی.. 78

جدول 4-7  اختصار مدل  و ضرایب  رگرسیونی.. 79

جدول 4 -8  واکاوی واریانس… 79

جدول 4-9  ضرایب رگرسیونی.. 80

 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های  یادگیری خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6 و11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه 6 و11 شهر تهران بودند. نمونه ی پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس از بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای این دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با بهره گیری از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) و هوش هیجانی شات (مایرو سالووی، 1990) جمع آوری گردید. داده­های پژوهش با روش­های ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ی انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پیش بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده می باشد و همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، دو مولفه ی بهره برداری از هیجان ،بصورت منفی و مولفه تنظیم هیجان ، بصورت مثبت پیش بینی کننده اهمال‌کاری دانش‌آموزی بود. در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس، اهمال کاری تحصیلی را پیش‌بینی کردند. متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نیز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مولفه های هوش هیجانی، مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی، اهمالکاری تحصیلی


فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1) مقدمه

موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش‌آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی می باشد. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش‌آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق می باشد. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این می باشد که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست‌شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی[1]( 1896)تصریح دارد که: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری می باشد، موقعی که آن کار بایستی انجام گردد. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی می باشد که بایستی آموخته گردد”(فاران[2]، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).

یکی از ویژگی‌هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می گردد، اهمال‌کاری[3]می باشد. اصطلاح”اهمال‌کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده می باشد که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می‌باشد و ترکیب آن به‌معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می‌باشد(رساریو[4] و همکاران، 2009). اهمال‌کاری با در نظر داشتن پیچیدگی و مؤلفه‌های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش‌آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش می باشد(استراند[5]، 2009؛ لوی[6]، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).

اهمال‌کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال‌کاری می باشد که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان ‌می گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده‌ای را به‌همراه دارد. و به‌شکل تاخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌‌گردد(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن‌جایی‌که اهمال‌کاری به‌عنوان صفتی درنظر گرفته می گردد که دارای مؤلفه‌های شناختی، رفتاری و انگیزشی می باشد. به‌نظر می‌رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال‌کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی تصریح نموده‌اند.

یکی از پیشایندهای ‌‌‌اهمال‌کاری، هوش‌هیجانی می باشد. مقصود از هوش‌هیجانی‌از نظر گاردنر[7]‌ (2011) ‌متشکل ‌از دو مولفه ‌می باشد: هوش‌ درون‌‌فردی: ‌این هوش مبین آگاهی فرد از احساسها و هیجانهای خویش، ابراز باورها و احساسهای شخصیت و تکریم به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استفلال اقدام در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع کنترل شخصی بر هیجانها و احساسات خود رهبری می باشد.

   هوش میان فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران تصریح دارد و می‌خواهد بداند چه چیزهایی احساس آنها را برمی‌انگیزد، چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه می‌توان با آنها همکاری داشت،‌ به‌نظر گاردنر، فروشندگان، سیاستمداران، معلمان متخصصان بالینی ورهبران مذهبی موفق احتمالاً ازهوش میان‌فردی بالایی برخوردارند( به نقل از جلالی، 1381).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس

 

پیشایند دیگر اهمال‌کاری، خودتنظیمی[8]می باشد. در سالهای اخیر،اهمال‌کاری ‌به‌عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده می باشد(استیل[9]،2007(. به‌طورکلی، خودتنظیمی به بهره گیری فرد از نشانه‌های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت‌های هدفمند می باشد .یادگیری خودتنظیمی مانند مقوله‌هایی می باشد که به تأثیر فرد در فرایند یادگیری می‌پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به‌حدی می باشد که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده‌اند.مانند این الگوها،”الگوی پینتریچ “(1990) می باشد. یافته‌ها در این زمینه حاکی می باشد که اهمال‌کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط می باشد (لی[10]،2005). درهمین راستا، تن[11] و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانش‌آموزان دریافتند که دانش‌آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری‌شان توانا ادراک می‌کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال‌کاری می شوند.

با در نظر داشتن اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند

 

 

1-2) اظهار مسأله

تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال‌کاری یکی از موضوعاتی می باشد که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده می باشد. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری[12]، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال‌کاری شده‌ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر می باشد.

بطورکلی، گزارش شده می باشد که اهمال‌کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج می باشد؛ این درحالی می باشد که اهمال‌کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش‌آموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این طریقه امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش می باشد (آسیف، 2011). از اینرو، با در نظر داشتن شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد مطالعه قرار دادن اهمال‌کاری که در حوزه تحصیلی رخ ‌می‌دهد از سایر انواع اهمال‌کاری در حیطه‌های دیگر، کارا و سودمند بنظر می‌رسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).

دامنه شیوع اهمال‌کاری در میان دانشجویان و دانش‌آموزان متغیر می باشد؛ برای مثال، در متون مربوط به‌ اهمال‌کاری یاد شده می باشد که70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل‌انگارانه هستند.دامنه‌ای ‌که50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال‌کاری می‌کنند و تنها 38٪ به‌ندرت دچار اهمال‌کاری می شوند(سولومون و راث بلوم، 1984). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال‌کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل‌انگارانه معطوف بوده اند و علت های متعددی را به‌عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده‌اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. درواقع،در سال‌های اخیر محققان به خودتنظیمی، به‌عنوان یکی از عوامل بروز اهمال‌کاری، توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به‌طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده می باشد، ممکن می باشد یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال‌کاری باشد(کلاسن[13] و همکاران، 2009) و از طریقه رو به افزایش و درجات بالای اهمال‌کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری[14]، 2006؛ لی، 2005). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال‌کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف  نموده اند (فراری، 1998؛ لی، 2005؛ استراند، 2009). بعضی نیز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده‌اند(مانند، استیل، 2007؛ کلاسن و همکاران، 2009؛ آسیف، 2011).

در نهایت زیرا در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش‌هیجانی و مولفه های خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. پس در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌باشد، که نتایج آن می‌تواند بستر بهتـری برای برنامه‌ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب‌تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح‌تر مانند: تربیت دانش‌آموزان خودتنظیم و دارای هوش‌هیجانی، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی‌تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. پس، با در نظر داشتن مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟

 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمال‌کاری متاثر از متغیرهای متعدی می باشد, لکن بنظر می‌رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در این بین بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در ارتباط با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی  می باشد. اهمال کاری یکی از واقعیات بی زیرا و چرای زندگی می باشد که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش‌آموز و شاغلین دیده می گردد (فراری و همکاران، 1995).

پژوهشگرانی که اهمال‌کاری را در محیط‌های آموزشی مطالعه کرده‌اند، بر این باورند که 70 درصد دانشجویان گرفتار اهمال‌کاری مداوم هستند که این طریقه رو به افزایش می‌باشد(الیس و ناس،1997به نقل از پورکمالی، 1392).

یکی از این راهبردها تربیت دانش‌آموز خودتنظیم می باشد. تربیت دانش‌آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت می باشد که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال دارند. این دانش‌آموزان شخصا یادگیری را آغاز و آنرا اراده می‌نماید و در یادگیری به فعالیت و کوشش خود متکی هستند. از نظر شناختی نیز، در مراحل یادگیری شخصا به برنامه‌ریزی و نظارت پرداخته و از نظر انگیزشی دارای انگیزش درونی بالایی هستند(کدیور، 1386).

 

در نهایت، شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه‌ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت‌گیری هدف، جهت کاهش اهمال‌کاری یا اصلاح آن ضروری می‌نماید؛ زیرا که، اهمال‌کاری از یکسو با نقصان در خودتنظیمی و هوش‌هیجانی در دانش‌آموزان و از سویی دیگر رفتاری ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر مؤثری می باشد که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می‌جویند. پس توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و کارشناسانه می‌تواند گامی در جهت حل معضلات یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی و وصول به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی باشد.

 

[1]- Thomas Henry Huxley

[2]- Farran

[3]- procrastination

[4]- Rosario

[5] -Strand

[6]- Lui

[7]- Haward Earl Gardner

[8]- self-  regulation

[9]-  Steel

[10]-  Lee

[11]-  Ten

[12] – Harriot & Ferrari

[13]- Klassen

[14] – Vlkyrie

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***