متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر اندازه تحصیلات آنان در شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی-گروه روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

گرایش روانشناسی عمومی

 

موضوع:

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر اندازه تحصیلات آنان در شهر تهران

استاد راهنما

دکتر زهره خسروی

 

استاد مشاور

دکتر غلامرضا دهشیری

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 0

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 2

1-2. اظهار مسئله- 5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش- 8

1-4. اهداف این پژوهش- 10

1-5. فرضیه های پژوهش- 11

1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 11

1-6-1. تعاریف نظری- 11

1-6-1-1. کیفیت زندگی- 11

1-6-1-2. دوران بحران یائسگی- 11

1-6-1-3. سلامت روان- 12

1-6-1-4. تصویر بدنی- 12

1-6-1-5. معنای زندگی- 13

1-6-2. تعاریف عملیاتی- 13

1-6-2-1. کیفیت زندگی- 13

1-6-2-2. معنای زندگی- 13

1-6-2-3. سلامت روان- 14

1-6-2-4. تصویر بدنی- 14

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1- مقدمه- 16

2-2.کیفیت زندگی- 21

2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی- 21

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی- 22

2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی : 23

2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی- 27

2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی : 29

2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی- 29

2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی- 30

2-2-7-1. گودمن- 30

2-2-7-2. ریف و سینگر- 30

2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی- 31

2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی- 31

2-2-8-2. کالمن- 32

2-3. معنای زندگی- 37

2-3-1.ارتباط معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی- 40

2-4. یائسگی- 45

2-5. تصویر بدنی- 51

2-6.سلامت روان- 57

2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور- 59

2-7-1. تحقیقات داخلی- 59

2-7-2. تحقیقات خارجی- 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه- 72

3-2 روش پژوهش- 72

3-3 جامعه و نمونه آماری- 72

فهرست مطالب
عنوان صفحه

3- 4. ابزار گردآوری داده‌ها 73

3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: 73

3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان: 73

3-4-3.  پرسشنامه معنای زندگی- 73

3-4-4 پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی- 74

3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی- 76

3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 79

4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها 79

4-3 آمار استنباطی- 83

4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 83

4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 103

5-1-1- فرضیه اول- 103

5-1-2- فرضیه دوم- 106

5-1-3- فرضیه سوم- 107

5-1-4- فرضیه چهارم- 108

5-2- بحث و نتیجه گیری- 109

5-3- محدودیت های پژوهش : 112

5-4- پیشنهادات: 112

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست منابع

منابع فارسی- 115

منابع لاتین- 120

پیوست

پرسشنامه- 126

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (4-1) آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان به تفکیک وضعیت یائسگی- 80

جدول (4-2) جدول فراوانی رده‌های سنی- 80

جدول (4-3) جدول فراوانی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه- 81

جدول (4-4) آماره‌های مربوط به سن یائسگی در بین پاسخگویان یائسه- 82

جدول (4-5) جدول فراوانی رده‌های سن یائسگی- 83

جدول (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 84

جدول (4-7) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 85

جدول (4-8) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 86

جدول (4-9) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 86

جدول (4-9) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف– 87

جدول (4-10) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف– 88

جدول (4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 88

جدول (4-12) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 89

جدول (4-13) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 90

جدول (4-14) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 91

جدول (4-15) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف– 92

جدول (4-16) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 92

جدول (4-17) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 93

جدول (4-18) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 95

جدول (4-19) جدول تشکیل گروه‌های همگن به لحاظ تصویر بدنی و تحصیلات– 95

جدول (4-20) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 96

جدول (4-21) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف– 97

جدول (4-22) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف– 97

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (4-23) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 98

جدول (4-24) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 99

جدول (4-52) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 99

جدول (4-26) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 100

جدول (4-27) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 101

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (4-1) توزیع میانگین نمره کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات– 86

نمودار (4-2) توزیع میانگین نمره معنای زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات– 91

نمودار (4-3) توزیع میانگین نمره تصویر بدنی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات– 96

 

 

 

 

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر اندازه تحصیلات آنان صورت گرفته می باشد.

روش مطالعه: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی بهره گیری گردید. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی مطالعه شدند.

یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم می باشد بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات می باشد . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر می باشد.

هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

 

کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان می باشد. این یک فرآیند بیولوژیک می باشد، که با سقوط استرادیول و پروژسترون و افزایش هورمون تحریککننده فولیکول شناخته میگردد، همچنین به عنوان یک مرحله از زندگی که با تأثیر تغییریافته مانند پایان پتانسیل باروری و ترک خانه کودکان شناخته میگردد.

اگرچه یائسگی به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی زنان در نظر گرفته میگردد، اما تعداد قابل توجهی از زنان، معضلات گوناگونی را قبل و بعد از آن تجربه میکنند.

یائسگی یک واقعه فیزیولوژیک شبیه منارک( اولین قاعدگی) می باشد که به گونه معمول در زنان بالای 50 سال رخ می دهد و با علائم کاهش سطح استروژن همراه میباشد. یائسگی ممکن می باشد کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیندازد. یائسگی یکی از مراحل مهم زندگی و بخشی از سالمندی می باشد که اگر با دید مثبتی به آن نگریسته گردد میتواند الهامبخش و سودمند باشد ، با این تفاصیل یائسگی پدیدهای می باشد که کسی تمایل به بحث در مورد آن نداشته و حتی در صورت بحث، با آن برخوردی ناامیدکننده و منفیگرایانه میگردد. به نظر افراد جامعه ویژگیهایی نظیر جوانی، زیبایی و جذابیت در زنان باارزش هستند و زنان یائسه، افرادی به غلط، غیرمنطقی، عصبی، خشن و فاقد نیروی جنسی معرفی و زیرا کمتر مورد توجه قرار میگیرند با گذشت زمان به تدریج در جامعه فراموش میشوند. یائسگی پایان دوره باروری می باشد؛ هنگامی که این دوران فرا میرسد زنان یائسه دچار درجاتی از شوک و ناباوری و احساس غم میشوند. این دوره با علائم جسمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، علایم ادراری تناسلی و علایم روانشناختی مثل تحریکپذیری، اختلالخلق، اضطراب، تنش، کاهش اعتماد به نفس، بیثباتی عاطفه، کمشدن حافظه که میتواند سلامت جسمی، روانی و جنسی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهد و بر کار، فعالیتهای اجتماعی، اوقات فراغت، خواب، خلق و خو، تمرکز، ارتباط با دیگران، لذت از زندگی و کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارد)فروهری،1388).

داشتن معنا و مفهوم در زندگی یا به بیانی دیگر معناجویی در زندگی یکی از دغدغه های بشر امروزی می باشد که نه تنها زندگی فردی اورا تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در روابط وی باسایر حوزه های بشری نیز تأثیر مهمی اعمال می کند. بدین گونه یافتن راهی که بتواند دستیابی به چنین هدفی را میسر کند از مسائل مهم بشری می باشد که کوشش هرچه بیشتر در شکل گیری آن را می طلبد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی قدرت پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس

کیفیت زندگی مفهوم گسترده­ای می باشد که دارای معانی گوناگون برای افراد و گروه­های مختلف می باشد، بعضی آن را به عنوان قابلیت زیست­پذیری یک ناحیه، بعضی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی، خوب بودن، داشتن زندگی هدفمند (دارای معنی)، شکل گیری نیازها و یا عوامل عینی مانند درآمد و وضعیت سلامت دانسته­اند. کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، اما در عین حال قابل تعریف و سنجش با رهیافتی میان رشته­ای می باشد. مطالعه­های انجام شده حاکی از این واقعیت می باشد که با نگاه­های مختلفی به کیفیت زندگی پرداخته شده می باشد. کیفیت زندگی امری نسبی می باشد که برای سنجش آن معیار مطلق و جامع و جهانشمولی وجود ندارد. مفهومی می باشد که به شدت متأثر اززمان ومکان می باشد وعوامل مؤثر برآن بسته به دوره زمانی ومکانی وجغرافیایی وشرایط فرهنگی تغییر می­کنند. مؤلفه­های کیفیت زندگی بر اساس ارزش­های فردی و ملی تعریف می­شوند و شکی نیست که واقعیتها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن تأثیر تعیین­کننده دارد. اما از جهت دیگر بایستی توجه داشت که بشر موجودی می باشد که بر اساس تصویر ذهنی خود از واقعیت، نه خود واقعیت زندگی می­کند و رفتارش، برداشت ذهنی و درکی می باشد که از واقعیت دارد که الزاماً با واقعیت انطباق ندارد، این توجه­ها قابل تغییر می باشد. ( خوارزمی، 1386 ).

کیفیت زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت می باشد از ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و نظام ارزشی که درآن زندگی میکنند که با اهداف ، انتظارات و معیار های آنها مرتبط می باشد (دوایهی و سینگ 2001).در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر می باشد که از سلامت فیزیکی، رشدشخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی وروابط بانهادهای برجسته ی محیط، تاثیر می پذیرد ونیز بر ادراک فرد مبتنی می باشد (پوایگدلرز و همکاران، 2004).

پژوهشگران عقیده دارند که سلامت فیزیکی از رشد روانی تاثیر می پذیرد و ارتقای سلامت روان بر پایه ی پیشگیری و درمان تنش های عاطفی استوار می باشد.پس، هرگاه سطح سلامت روان کاهش یابد، عملکرد در سایر حیطه های کیفیت زندگی نیز به مخاطره می افتد.

تغییرات ناشی از یائسگی ممکن می باشد تصور ذهنی فرد را از جسم خود[1] تهدید کند و احساس جدایی اجتماعی[2] را در آنان ارتقاء بخشد. تا کنون هیچ تئوری جامعی نتوانسته به تنهایی و به گونه مناسب علت یائسگی را تشریح کند. از طرف دیگر این موضوع که آیا یائسگی یک صفت سودمند تکاملی می باشد یا به سادگی یکی از اثرات جانبی پیری به شمار می رود مورد اختلاف نظر دانشمندان می باشد. در این پژوهش به اثرات یائسگی بر روی کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و همچنین سلامت روان در زنان پرداخته ایم.

که می تواند به عنوان یک دوره گذرا در زندگی باشد و تاثیر چندانی بر متغیرهای مورد پژوهش نداشته باشد. درواقع هرفرد در باورهای اجتماعی، ساختار فرهنگی، اجتماعی و خانواده معنای زندگی خود را کسب نمودند و کیفیت زندگی هر فرد وابسته به دوره های مختلف گذرا نیست. از این گذشته بایستی تأثیر اندازه تحصیلات زنان را نباید از نظر دور داشت و تاثیر تحصیلات را بر متغیرهای وابسته این پژوهش نظاره نمود.

1-2. اظهار مسئله

زنان از مهمترین ارکان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گرو تأمین نیازهای مختلف آنان می باشد، در حالیکه یکی از بحرانیترین مراحل زندگی زنان، یائسگی میباشد(روسو، آندرسون، پرینتیک[3]، 2002). تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و بر اساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگی می باشد(شاو، سویوت، استانتون[4]،2005). به نظر میرسد تعداد علائم یائسگی بیشمار می باشد اما خوشبختانه هیچکس همه آنها را تجربه نکرده، بعضی از زنان اصلاً علائم آشکاری ندارند. با وجود این تخمین زده میگردد حدود 75% زنان پس از یائسگی علائم حادی را تجربه میکنند. در این مرحله از زندگی، زنان با بسیاری از معضلات و عوارض ناشی از کمبود هورمونهای جنسی مواجه خواهند گردید و در نتیجه کیفیت زندگی آنها تحت تأثیر این معضلات قرار خواهد گرفت (جونز، حود، 2003). بحران یائسگی به واسطه علائم و مجموعه عوارض خود سلامت روانی، جسمانی، عاطفی، عملکرد اجتماعی و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد. مجموعهی این تأثیرات را میتوان در یک مفهوم واحد تحت عنوان کیفیت زندگی قرار داد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی «کیفیت زندگی» عبارت می باشد از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با در نظر داشتن بافت فرهنگی و سیستمهای ارزشی که در آن به سر میبرند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانیهایشان. در مورد زنان یائسه، کیفیت زندگی معمولاً به جنبههای مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با در نظر داشتن مجموعهای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی، عاطفی و اجتماعی تصریح دارد؛ پس اغلب اصطلاح «کیفیت زندگی» به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، و خشکی واژن میباشد. مطمئناً وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان مؤثر می باشد. ضمن آنکه توجه همزمان به سایر جنبههای کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامت فرد، رضایتمندی از زندگی و عملکرد روانی نیز مهم میباشد (بلومل،2000، نقل از فروهری،1387).

از متغیرهای دیگری که می تواند در کنار کیفیت زندگی نام برد ، معنای زندگی می باشد. معنویت عبارت از جستجو برای فهم جواب هایی می باشد که به بنیاد هستی وزندگی ارتباط پیدا میکنند. سطوح بالای معنا در زندگی با سلامت جسمی و روحی همراه می باشد. نیازی که بشر به داشتن معنا در زندگی دارد، بایستی به نوعی تسکین یابد، اگر این طور نباشد زمینه ساز بیماری می گردد. نیاز به معنا نیروی بنیادی می باشد که در همه ی بشر ها مستقل از جنسیت آنها هست. این نیاز اصیل می باشد، نه توجیهی ثانویه از کنش های غریزی بشر. معنی جویی نه تنها تجلی واقعی از بشر بودن بشر می باشد، بلکه معیاری برای سلامت روان نیز می باشد از طرفی فقدان معنی، مبین عدم تطابق عاطفی می باشد و به معضلات روحی و رواهنی می انجامد(فرانک[5]، 2010).

مانند عوامل دیگر که در کنار سایر متغیرهای نام برده تصویر بدنی می باشد. تصویر بدنی نیز مانند هر جنبه روانی دیگر، جزئی از شخصیت هر بشر می باشد که از سیر تکاملی خود برخوردار می باشد. همچنین تصویر بدنی در زمان هایی از زندگی دچار نوسان و تغییرات بیشتری می باشد مانند می توان به پیدایش ضایعه و بروز پدیده یائسگی در زنان تصریح نمود. تصویر بدنی به آن چه فرد واقعا شبیه آن می باشد ، یعنی به شکل ظاهری واقعی فرد، مربوط نمی گردد، بلکه به ارتباط ویژه فرد با بدنش مربوط می باشد، به خصوص به باورها،ادراکات، افکار، احساسات و فعالیتهای فرد که با ظاهر فیزیکی او ارتباط دارد. به دیگر سخت، تصویر بدنی، تصویر ذهنی فرد از اندازه، شکل و فرم بدن می باشد و شامل احساسی می باشد که فرد درمورد ویژگی ها و ساختار اجزای بدنش دارد. (تامپسون،1990) تصریح می کند که سازه ظاهر فیزیکی دربرگیرنده سه مولفه زیر می باشد:

1)مؤلفه ادراکی[6] که به ادارک دقیق اندازه(برآورد اندازه بدن) برمیگردد، 2) مؤلفه ذهنی[7] که به جنبههایی نظیر رضایتمندی، توجه و نگرانی، ارزیابی شناختی و اضطراب مربوط میگردد، 3) مؤلفه رفتاری[8] که به اجتناب از موقعیتها باز میگردد؛ موقعیتهایی که سبب میشوند فرد ظاهر فیزیکی خود را به عنوان عاملی که مایه شرمندگی می باشد، تجربه کند(رایگان،1385). در این پژوهش ما این متغیر را از بعد شناختی یعنی در نظر داشتن احساس، افکار و ذهنیت فرد درمورد ظاهر خود میپردازیم.

در کل یائسگی فرآیندی ژنتیکی می باشد که عواملی مثل تحصیلات، طبقه اجتماعی، مصرف الکل و… در خود یائسگی تأثیرگذار نیست  امادر ادراک و پیامدهای آن دخیل هستند. با در نظر داشتن موردها گفته شده، متغیرهای این پژوهش مانند کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، در دوران یائسگی تأثیر پررنگتری پیدا میکنند و هر کدام به نوبه خود در سلامت روانی زنان یائسه تأثیرگذار هستند. از آنجاییکه جامعه بر پایه ی نهاد مهمی زیرا خانواده میچرخد، و از طرفی یکی از اعضای مهم این خانواده زنان هستند، پس در نظر داشتن حالات جسمی و روانی آنها و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانیشان بسیار اهمیت دارد.

از اینرو در این پژوهش کوشش در مطالعه و مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، سلامت روان در زنان یائسه وغیریائسه را داریم. همچنین کوشش داریم تا تأثیر و تأثیر تحصیلات و اشتغال را بر این متغیرها (کیفیت زندگی، معنای زندگی، سلامت روان) در بین زنان یائسه و غیر یائسه مقایسه و مطالعه کنیم.

[1] -Body image

[2] -Social isolation

[3] -Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL.

[4] -Shaw RW, Soutte WP, Stanton SL

[5] -Frankle

[6] -perceptual component

[7] -subjective component

[8] -behavioral component

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***