متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ارتباط ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

ارتباط ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

 

ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه  بسیار خوب

 

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول :کلیات

1– 1. مقدمه. 3

1 -2.  اظهار مسئله. 6

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

1–4. هدف پژوهش…. 12

1-5. سؤال  کلی پژوهش.. 12

1-6. متغیرهای پژوهش…. 12

1-6-1.  تعریف متغیرها (مفهومی، عملیاتی) 13

1-6-1-1. تعریف مفهومی.. 13

1-6-1-2.  تعریف عملیاتی.. 14

                                                    فصل دوم : پیشینه پژوهش

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش…. 16

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی.. 16

2-1-1-1. امکان معرفت… 17

2-1-1-2. چیستی معرفت… 17

2-1-2.  انگیزه معرفت شناسی.. 18

2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی.. 18

2-1-3-1. در دوره یونان باستان.. 18

2-1-3-2.   دوره قرون وسطی.. 19

2-1-3-3.  دوره جدید. 20

2-1-3-4. دوره معاصر. 21

2-1- 3-5. فلسفه اسلامی.. 22

2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام. 22

2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری.. 23

2-1-4. انواع معرفت شناسی.. 24

2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید. 24

2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی.. 25

2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی.. 26

2-1-5-1. انسجام گروی.. 26

2-1-5-2. مبنا گروی.. 27

2-1-6. رویکردهای روانشناسی.. 28

2-1-7. رویکرد شناختی.. 29

2-1-7-1. پیاژه 29

2-1-7-1-1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 29

2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی.. 31

2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم.. 31

2-1-7-2. طرح پری.. 32

2-1-7-3.  ریان.. 34

2-1-7-4. بکستر. 35

2–1-7-5. کینگ و کیچنر. 35

2-1-7-6 .شومر. 37

2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 38

2-1- 9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی.. 40

2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش…. 40

2–1-1. مفهوم کمال گرایی.. 43

2-1-2. رویکردهای کمال گرایی.. 44

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856) 44

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885) 45

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870) 46

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902) 48

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902) 49

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925) 49

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897) 50

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913) 51

2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893) 52

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو. 53

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا 54

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام. 55

2–1-3. رویکردهای درمانی.. 55

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی.. 55

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار 58

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی.. 59

2–1-3-3 رویکرد درمانی بشر گرا 60

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی.. 61

2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی.. 62

2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی.. 62

2–1-4. ابعاد کمال گرایی.. 63

2–1-5. انواع کمال گرایی.. 68

2–1-5-1  هاماچک(1978) 68

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار 68

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور 68

2–1-5- 2. تری ـ شورت و همکاران (1995) 69

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002) 70

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا 70

2–1-7. علل کمال گرایی.. 71

2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا 72

2-1- 9.  عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی.. 73

2 –2. مطالعه تحقیقات انجام شده 74

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی.. 74

ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 81

2-3. جمع بندی.. 86

فصل سوم : روش پژوهش

3–1. طرح پژوهش.. 90

3–2. جامعه آماری.. 90

3-3. نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4. پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) 94

3-4-1. پایایی و روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی.. 95

3-5. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران.. 96

3-6. روش اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات… 98

3-7. روش تجزیه وتحلیل.. 98

 

3-8. ملاحظات اخلاقی.. 99

فصل چهارم : یافته ها و نتایج

4-1.داده های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش.. 101

4-2.  ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه.. 103

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. اختصار پژوهش…. 118

5-2.  تحلیل نتایج حاصل از مطالعه های آماری هریک از سوالات پژوهش.. 118

5-3. جمع بندی کلی از نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل تمامی متغیر های پژوهش.. 129

5-4. محدودیت ها و موانع پژوهشی.. 131

5-5. پیشنهادات… 132

5-5-1. پیشنهادات پژوهشی.. 132

5-5-2. پیشنهادات کاربردی.. 133

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی.. 135

فهرست منابع انگلیسی.. 140

 

 

پیوست ها

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران( 1995) 149

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر( 1990) 152

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 157

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

2-1. جدول اجراء الگوهای موجود در باره باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-4. جدول تناظر گویه ها به ابعاد و مؤلفه های باورهای معرفت شناختی……………………………………………..95

4-1. جدول پراکندگی دامنه نمرات در دو بعد مثبت و منفی کمال‌گرایی گروه نمونه مورد مطالعه….. 101

4-2.  جدول پراکندگی دامنه نمرات در مؤلفه ها و ابعاد باورهای معرفت شناختی گروه …………………. 102

4-3. جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………. 103

4-4. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه «ساده بودن دانش» ……………………… 106

4-5. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه ساده بودن دانش …………………………………………. 107

4-6.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه قطعیت دانش ………………………………. 108

4-7. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه قطعیت دانش ………………………………………………. 109

4-8. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه منبع دانش …………………………………… 110

4-9. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه منبع دانش …………………………………………………… 111

4-10.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  توانایی ذاتی در یادگیری ………… 112

4-11. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه توانایی ذاتی در یادگیری ………………………….. 113

4-12. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  یادگیری سریع.. 114

4-13. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه یادگیری سریع.. 115

5-1. جدول ارتباط ابعاد کمال گرایی با مؤلفه های باورهای معرفت شناختی …………………………………… 130

 

ارتباط ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

به وسیله: مرضیه هوشمندی

چکیده

پژوهش حاضر با تبیین مطالعه ارتباط ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی با باورهای معرفت شناختی انجام گردید. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان بهبهان و تعداد نمونه 346 دانش آموز بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد بهره گیری در این پژوهش دو پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی 40 سؤالی تری شورت و پرسشنامه 63 سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر بود. پایایی و روایی ابزارها با بهره گیری از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز گردید و پایایی و روایی مطلوب بود. نتایج حاصل از محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با تکنیک ورود همزمان متغیرها  نشان داد، ابعاد کمال گرایی با مؤلفه ساده بودن دانش ارتباط آماری معنی داری ندارد و با مؤلفه های منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری ارتباط آماری معنی دار ضعیف و با مؤلفه های قطعیت دانش و یادگیری سریع ارتباط معنی دار دارد. همچنین بعد کمال گرایی مثبت توان پیش بینی کنندگی مؤلفه قطعیت دانش را بصورت مستقیم و مؤلفه های توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع بصورت معکوس دارد و بعد کمال گرایی منفی توان پیش بینی کنندگی منبع دانش را بصورت مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها: ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی، باورهای معرفت شناختی.

 

فصل اول

کلیات

 

1 1. مقدمه

امروزه روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش به نحو فزاینده ای به دنبال آگاهی های تازه ای درمورد ماهیت و تحول شناخت می باشند و اینکه چگونه مفروضات معرفت شناختی[1] بر تفکر و استدلال اثر می گذارند. باورهای معرفت شناختی [2]باورهای دانش آموزان درمورد ماهیت دانش می باشد که بر تصورات شخص از فرایندهای تحصیلی تاثیر می گذارند. به بیانی دیگر، باورهای معرفت شناختی، باورهایی هستند که افراد درمورد دانستن دارند. این باورها، قسمتی از فرایندهای شناختی، تفکر و استدلال می شوند و روی عملکرد تحصیلی فراگیران تاثیر می گذارند. مبنای این پژوهش ها آن می باشد که طرح مطالعه و راهبردهای یادگیری و نظارت بر موثر بودن راهبردهای مورد بهره گیری در فرایند یادگیری فراگیران، موثر و با اهمیت می باشد. بعضی از معضلات یادگیری نیز به مهارت های اشکال شناختی و فرا شناختی برمی گردد. باورهای افراد درمورد ماهیت دانش و یاد گیری و معرفت شناختی، همه جنبه های زندگی روزمره دانش آموزان، به خصوص یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد(شومر[3]، 1993).

شومر معتقد می باشد که باورهای معرفت شناختی گویا قسمتی از مکانیسم زیرین فراشناختند که با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد.

توسعه باورهای معرفت شناختی تأثیر مهمی در تسهیل تعبیرهای مفهومی، سازماندهی دانش علمی، در ساختارهای شناختی و فرصت های یادگیری دانش آموزان اعمال می کند(الدر[4]، 2002) و فهم ارتباط باورهای دانش آموزان با عوامل تاثیرگذار در محیط یادگیری به تبیین موقعیت ها و معضلات دانش آموزان در کلاس درس کمک می کند و برای بهبود آموزش موثر می باشد (بیول[5]، 2008). به علاوه می تواند به عنوان یک شاخص قوی برای معلمان در جهت فهم رفتار و افکار دانش آموزان مورد بهره گیری قرار گیرد(همر و البای[6]، 2002). نتایج بدست آمده از پژوهش های مختلف نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی تأثیر مهمی در چگونگی یادگیری دانش آموزان، به چگونگی آموزش معلمان(شومر ـ اکینز[7]، 2004)، راهبردهای فراشناخت، تبیین و تفسیر اطلاعات، پشتکار در وظایف تحصیلی(شومر ـ اکینز و هاتر[8] ، 2002)، غلبه بر پاراداکس های یادگیری و کنترل فراشناختی اعمال می کند(برامی ، پایچل و اشتال[9] ، 2009).

به این علت های شناخت و تبیین عوامل اثر گذار بر باورهای معرفت شناختی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد. عوامل درونی و بیرونی متعددی با باورهای معرفت شناختی در ارتباط می باشد. لیکن به نظر می رسدکه یکی از عوامل درونی موثر کمال گرایی[10] باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که کمال گرایان جهت ارضاء این ویژگی شخصیتی کوشش دارند، یک سری استانداردهای بالا و غیر واقع بینانه داشته باشند که با وجود سختی ها، از آن پیروی کنند و ارزش کار خود را در رسیدن به این استانداردها می دانند(اسلید و انز[11]، 1998، فراست، مارتن، لاهارت و روزن بلت[12]، 1990).

در واقع این افراد کسانی هستند که فکر می کنند، می توانند و بایستی بصورت دقیق کار کنند، هر چیزی که دقیق نباشد از نظر آنها رضایت بخش نیست و آنها به نشانه های عدم دستیابی به معیارهای بالای عملکرد، توجه سوگیرانه دارند( برنز[13]، 1984، به نقل از علیلو، 1385 ).

به تعبیری دیگر کمال گرایان کوشش زیاد برای بی عیب بودن و وضع معیارهای بسیار بالا و افراطی، برای عملکرد دارند که با تمایل به خود ارزیابی های انتقادی از رفتار همراه می گردد (فلت و هویت[14]،2002به نقل از استوئبر و استوئبر[15] 2009، فراست و همکاران،1990). همچنین افراد با این خصوصیات نهایت کوشش خود را می کنند تا در قضاوت صد در صد اشتباه نکنند. اگر این افراد به ایده ال های خود ساخته و بسیار دشوار خود نرسند، اضطراب و احساس تقصیر به آنها دست خواهد داد، خود را سرزنش می کنند، حتی اگر این افراد تحت شرایط دشواری پرورش یافته باشند، احساس می کنند که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آنها جلو گیری نماید، زیرا به تصور خود بایستی بقدری قوی باشند که بتوانند تمام سختی ها را تحمل کنند، بدون اینکه احساساتی مانند ترس و تسلیم از خود ظاهر سازند( شولتز و شولتز[16]، 1998).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

مارتین و اشبی [17]( 2004)، در پژوهشی به مطالعه: ارتباط بین کمال گرایی چند بعدی و رشد فکری در دانشجویان دانشگاهی پرداختند. نتایج بدست آمده، اختلافات معنی دار و مهمی در پیچیدگی شناختی و معرفتی بدست آمده توسط کمال گراهای انطباقی( مثبت)، غیر انطباقی( منفی) و غیر کمال گراها عیان نمود. غیر کمال گراها دارای معرفت شناسی شخصی کمتر پیچیده ای نسبت به کمال گراهای غیر انطباقی یا انطباقی بودند، در حالیکه کمال گراهای غیر انطباقی دارای معرفت شناسی نسبیتی بیشتری نسبت به کمال گراهای انطباقی یا غیر کمال گراها بودند، لیکن تأثیر ابعاد کمال گرایی بر باورهای معرفت شناختی در ابهام می باشد.

پس پژوهش حاضر در پی تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد کمال گرایی بر باورهای معرفت شناختی می باشد.

 

1 -2.  اظهار مسئله

باورهای معرفت شناختی که امروزه به عنوان یک سازه شناختی مهم در حوزه یادگیری و آموزش به شمار می رود، بینش مناسبی درمورد فهم چگونگی ساخت دانش توسط افراد فراهم می آورد (هوفر[18] ، 2000)، تمرکز باورهای معرفت شناختی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی، با کار پری [19](1970) آغاز گردید. محققان شناختی عقیده دارند که نظام اعتقادات شخصی افراد درمورد ماهیت دانش و یادگیری ـ باورهای معرفت شناختی ـ زمینه یا مجموعه ای از فرضیات هستند که از طریق تفکر و یادگیری اتفاق می افتد (کیچنر[20]1983، شونفلد[21] 1983، به نقل از پائولسن  و والز [22]، 1998).

تحقیقات آموزشی نشان می دهند باورهای معرفت شناختی بر رویکردهای یادگیری و نتایج یادگیری ذهنی تاثیرگذار می باشد (شومر، 1990). همچنین باورهای معرفت شناختی نیز یکی از جنبه‌های سیستم عمومی باورهاست و چگونگی رویکرد آن به دانش به عنوان یکی از اجزا سیستم باورهای شخصی به حساب می آید و سیستم باورها تعیین می کند که چگونه شخص اطلاعات و ایده های جدید را پردازش کند، چگونه با دیدگاه های مخالف روبرو گردد و رفتارهای خودش را تغییر دهد.

اهمیت باورهای معرفت شناختی از آنجا روشن می گردد که محققان نشان داده اند، باور معلمان در خصوص ماهیت دانش در نوع تصمیم گیری آنان و برنامه ریزی درسی و اجرای آن تاثیرگذار می باشد. اعتقاد بر آن می باشد که بکارگیری استراتژی معلمان، حل مسئله آنها و همین گونه بهره گیری از متون مختلف، تحت تاثیر باورهای معرفت شناختی قرار می گیرد.

تحقیقات اخیر بر ارتباط میان باورهای معرفت شناختی معلمان و رفتار تدریس آنها تأکید دارند و می تواند بر تصمیم گیری در کلاس درس و روش تدریس و مدیریت کلاس و یادگیری تأثیر بگذارد(تایکل[23] ، 2005). برای مثال آریدوندو و راسنسکی[24](1996) در پژوهش خود دریافتند، معلمانی که از باورهای معرفت شناختی پیچیده ای برخوردارند نسبت به معلمانی که دارای باورهای معرفت شناختی خام هستند از راهبردهای تدریس ساختارمند بیشتر بهره گیری می کنند. همچنین معلمانی که باورهای معرفت شناختی آنها مترقی می باشد، خلاق تر و دموکراتیک ترند و با فراگیر همدل هستند(تایکل، 2005).

بعضی مطالعات نشان داده اند که باورهای معرفت شناختی به عنوان پیش بین کننده های عملکرد تحصیلی اقدام می کنند. بعنوان مثال شومر(1990) نشان داد که باور در یادگیری سریع (باورهایی که در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد)،  نتیجه گیریهای ساده سازی شده، عملکرد ضعیف و اعتماد بیش از اندازه را پیش بینی می کند و باور در دانش قطعی (باوری که دانش قطعی و غیر قابل تغییر می باشد)، نتایج مطلق نادرست در تکالیف کامل کردنی را پیش بینی می کند. به بیانی دیگر هر چه اعتقاد به سریع و ناگهانی بودن فرایند یادگیری در دانش آموز قوی تر باشد، پیشرفت تحصیلی کمتر می باشد و هر چه این باور که توانایی یادگیری ذاتی و تغییر ناپذیر می باشد بیشتر باشد، احتمال اینکه دانش آموز یادگیری را کم اهمیت و بی نتیجه بداند بیشتر می گردد. دوئک و لگت[25] (1988) گزارش کردند که اگر دانش آموزان براین باور باشند که توانایی آنها قابل تغییر می باشد تکالیف مشکل را به عنوان تکالیفی در نظر می گیرند که بایستی با آنها درگیر شوند، پس کوشش می کنند تا علاوه بر اتخاذ راهبردهای یادگیری مناسب، در فعالیت حل مسئله برخورد بهتری از خود نشان دهند. دانش آموزان با بهره گیری از مهارتهای خود نظم داده شده می توانند موقعیت ها را به نحوی ترتیب دهند که به یادگیری و عملکرد تحصیلی بهتری نائل شوند.

هلسچیو[26](1998)، در مطالعه خود به این نتیجه دست پیدا نمود که دانش آموزان دارای باورهای معرفت شناختی سطح بالا و آنهایی که از راهبردهای عمیق یادگیری بهره گیری می کنند نسبت به بقیه دانش آموزان در کلاس درس بهتر اقدام می کنند.

نتایج پژوهش های شومر(1993) نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی بر اندازه مشارکت فعال در یادگیری، مقاومت و پشتکار در انجام تکالیف مشکل، درک مطلب و حل مسائل تاثیر می‌گذارد و می توانند به یادگیری کمک کنند و یا مانع آن شوند.

شومر(1990) معتقد می باشد که اگر دانش آموزان باور کنند دانش فهرستی از حقایق یا سبدی از اطلاعات می باشد، راهبردهای مطالعه متناسب با این باورها را انتخاب خواهند نمود و ممکن می باشد اقدام به یادسپاری مطالب و سایر معیارهای درک مطلب کنند.

دانش آموزان در برخورد با  تکالیف آموزشگاهی به شیوه های مختلف واکنش نشان می دهند. این واکنش در بعضی همراه با انگیزه و اشتیاق جهت یادگیری و در بعضی همراه با اکراه و امتناع می‌باشد. بعضی از آنها با مسائل تحصیلی درگیر شده و برای هر چه بیشتر شدن یادگیری کوشش می‌کنند و برای پیشرفت خود معیارهای بالایی در نظر می گیرند و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند، با این تفاصیل از کوشش خود راضی نبوده و مدام از این که به اهداف خود نرسند مضطرب و نگرانند و علی رغم کسب موفقیت، خود را لایق این شایستگی نمی دانند. اینگونه دانش آموزان دارای نوعی ویژگی شخصیتی هستند که کمال گرایی نام دارد.

کمال گرایی به عنوان ویژگی شخصیتی و تاثیر آن بر رفتار بشر سابقه ای طولانی دارد که تأثیر مهمی را در سازش یافتگی افراد اعمال می کند، اما پژوهش ها درمورد آن در چند دهۀ اخیر افزایش یافته می باشد.

کمال گرایی به عنوان یک سازه شخصیتی باعث می گردد دانش آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و کوشش دائم کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند و به گونه مداوم از خود، ارزیابی انتقادی داشته باشند

( فروست و روزنبلت، 1990). می توان گفت کمال گرایی، یکی از موضوعات اساسی مرتبط با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد (وینر، کارتون[27] 2012 ).

بسیاری از یافته های پژوهشی نشان داده اند که ویژگی هایی همچون کمال گرایی تعیین کننده های اصلی بازخورد ها و گرایش ها و رفتار محسوب می شوند و بسته به اینکه کمال گرایی مثبت باشد یا منفی تأثیرات متفاوتی بر عملکرد و پیشرفت فرد کمال گرا خواهد داشت( بشارت، 1383).

کمال گرایی مثبت دارا بودن احساس پیشرفت و رسیدن به پیامدهای مطلوب می باشد که این امر موجب می گردد تا فرد، محدودیت ها و موانع را بپذیرد و با کوشش برای موفقیت و دستیابی به معیارهای بالا قرین می باشد و کمال گرایی منفی و ناسازگارانه اغلب به عنوان یک همبسته با بیماری های روانی مورد تایید قرار گرفته که براساس عدم رضایت و انتقاد همیشگی از عملکرد شخصی مشخص می گردد که با نتایجی مانند عزت نفس پایین با اضطراب و خشم همراه می باشد.

انز و همکاران[28] (2002)، در تحقیقی که به مطالعه جنبه های مثبت و منفی کمال گرایی پرداختند، نشان دادند، کمال گرایی بهنجار دارای خصوصیات انگیزشی می باشد که موجب تقویت کوشش فرد برای رسیدن به موفقیت می گردد و نتایج مثبتی  به دنبال خواهد داشت. به علاوه، ممکن می باشد سبب درمان بسیاری از آشفتگی ها و درماندگی های روانی گردد و ایده های جدید را پردازش کند، که چگونه با دیدگاه های مخالف روبرو گردد و رفتارهای خودش را تفسیر کند.

فلت و هویت (2006)، در تحقیقی به مقایسۀ کمال گرایی مثبت و منفی و تاثیر آن بر اختلالات روانی پرداختند،  نتایج پژوهش نشان داد کمال گرایی منفی، با ایجاد تمایل افراطی در فرد به وضع معیارهای بالا و تفکر غیر منطقی برای دستیابی به آنها فرد را در معرض انواع فشارها قرار می دهد و در صورت عدم دستیابی به اهداف مورد نظر، فرد همواره خود را سرزنش می کند. در نتیجه احساس خستگی، افسردگی و فرسودگی روانی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

می توان فرض نمود که سازه های شخصیتی با باورهای معرفت شناختی ارتباط داشته باشد، با این فرض کمال گرایی مثبت که با ویژگی هایی همچون استانداردهای فردی سطح بالا، اعتماد به نفس بالا و پیشرفت می تواند باعث تقویت باورهای معرفت شناختی در ابعاد مختلف گردد و از آنجایی که کمال گرایی منفی اضطراب و عزت نفس پایین را پیش بینی می کند، همچنین کمال گرایی منفی یکی از عوامل خطر برای اختلال وسواس عملی و اختلال خوردن، اضطراب اجتماعی و ترس اجتماعی، اختلال بدریختی بدنی، افسردگی، استرس مزمن و بیماری های قلبی می باشد (رایس و دیلوو[29]،2002)، و با در نظر داشتن اینکه دانش آموزان آینده سازان مملکت هستند، می‌توان باورهای معرفت شناختی را در ابعاد مختلف با کاهش کمال گرایی منفی و افزایش کمال گرایی مثبت تقویت نمود.

در ارتباط با سازه های شخصیتی با باورهای معرفت شناختی پژوهش های محدودی صورت گرفته و همچنین تحقیقات کمی در جهت ترسیم ارتباط کمال گرایی و پیچیدگی شناختی یا سبک معرفتی انجام شده می باشد(مارتین و اشبی2004). پس پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال می باشد که:

آیا  ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی قادر به پیش بینی باورهای معرفت شناختی می باشد؟

[1] -epistemolog

[2]-epistemological beliefs

3 – Schommr

[4]- Elder

[5]- Buchl

[6]-Hammer & Elby

[7]-Schommr- Aikins

[8]- Hutter

[9]- Bromme ,Piesch & Stahl

[10]-Perfectionism

[11] – Slade & Owens

8 -Forst, Marten, Lahart, & Rosenblate

9 -Bowrns

 

[14] – Flett & Hewitt

[15] -Stoeber & Stoeber

[16] -Schultz & Schultz

[17] – Martin &   Ashby

[18]- Hofer

[19]- Perry

3- Kitchner

4- Schoenfeld

[22] -Paulsen & Wells

6- Tickl

1-Arredono and Rucinski

[25] – Dweck &  Leggett

3- Holschuh

[27]- Weiner &  Carton

1- Enns & et al

1 – Rice & Dellwo

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***