متن کامل پایان نامه با عنوان : مطالعه تحلیل کلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مطالعه تحلیل کلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مطالعه زبان در سطوح مختلف، همیشه محققان علوم مختلف مانند فلسفه، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود کرده می باشد.

مطالعه، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده، زنده، زایاو در حال تحول و چگونگی درک ویژگی های این پدیده نیازمند رویکردی جزء نگر و ژرف کاوی در بن مایه های زایش ،شکل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد ضرورتی که در گذر زمان که با پیشرفت مداوم زبان شناسی و رشته های مرتبط بیش از پیش رخ می‌نماید.

در راستای این مطالعات و تحقیقات، شاخه‌ها و رویکردهای مختلف زبان شناسی زیرا تحلیل کلام و معناشناسی، کاربرد شناسی، تحلیل کلام انتقادی تبلور پیدا کرده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل به اظهار ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یک پژوهش علمی از قبیل طرح مسئله و اظهار سئولات پژوهش، فرضیه‌ها، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، اهداف و کاربردهای آن، روش شناسی و محدودیت های پژوهش پرداخته خواهد گردید.

 2-1- طرح مسئله و اظهار سئوالات پژوهش:

همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل کلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند که کلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟

آیا موقعیت و جهان پیرامون متن می باشد که معنی را تعیین می کند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد؟

چه ویژگیهایی در تشکیل یک متن یا کلام لازم می باشد؟

در این بین تفاوت‌های کلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید. رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های کلامی در دو جامعه‌ زبانی ایرانی و غربی می باشد به مقصود مشخص کردن چهار چوب موضوع مورد مطالعه و اجتناب از گستردگی آن، تفاوت‌های کلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر به لحاظ نظری با تکیه بر اصول و مبانی تحلیل کلام‌وتحلیل کلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:

1- آیا وجوه مشترک ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می گردد؟

2- آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین می باشد؟

3-1- فرضیه پژوهش

1- گفتمان سیاسی حاکم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند.

2- در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به گونه جامع قابل تبیین می باشد.

4-1- اهداف و کاربرد پژوهش:

این پژوهش اهداف و کاربردهای ذیل را دنبال می کند.

1-4-1- اهداف

الف) مطالعه گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل کلام انتقادی.

ب) عیان ساختن ارتباط متن و ایدئولوژی: تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده می باشد تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته می باشد این امر ممکن می باشد کاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد.

ج) ارائه روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.

2-4-1- کاربردهای پژوهش:

الف) به دست دادن سازوکارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل: کلام انتقادى.

ب) بهره گیری از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت.

ج) به کار گیری راه کارهای جدید در امر ترجمه و تفسیر متون، کاربرد یافته های پژوهش در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های زبانی زیرا درک شنیداری ،خواندن، درک مطلب و دستور.

5-1- پیشینه پژوهش:

تحلیل کلام در آغاز تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های کلاسیک محتوا مطرح گردید اما اکنون گویا که رویکرد تحلیل کلام در مطالعات رسانه های همگانی، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده می باشد. با وجود این کارهایی که در این زمینه انجام شده می باشد (در غرب و نه در ایران) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراکنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست. عمده این کارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل کلام، تحلیل متن و نشانه شناسی می باشد. (رک، فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، 1995، وندایک، مطالعه بین رشته ای اخبار به مثابه گفتمان، 1991) اکثر این کارها که در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ایدئولوژیک پیام های رسانه ها توجه خاصی مبذول داشته اند. (رک، آسابرگر، 1991) در ایران نیز،‌ در این زمینه پایان نامه ها و تحقیقات محدودی به چشم می خورد که از زوایای مختلفی به مطالعه این موضوع پرداخته اند.

یکی از تحقیقات انجام شده در زمینه ی تحلیل کلام انتقادی پایان نامه ای کارشناسی ارشد مهدی دمالی امیری از پشوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان تبلور ایدئولوژی و قدرت در کلا م تحلیل انتقادی اخبار رسانه ای می باشد او در این پژوهش ضمن معرفی پیشینه و ساختار تحلیل کلام انتقادی و خواستگاه آن به مطالعه فرضیه های ذیل می پردازد.

هیچ متن خنثی یابی طرفی وجود ندارد متون دارای بار ایدیولوژیک می باشند نحو متن نیز معنادار می باشد زیرا نحو دارای معنای اجتماعی و ایدیولوژیک می باشد و این معنا در جای خود به عواملی که دال هارا می‌سازند از قبیل رمزها، بافتها و مشارکت وابسته می باشد هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار (نه لزوما سیاسی) مرتبط می باشد.

در این پژوهش آمده می باشد که جنبشهای اجتماعی برای به کرسی نشاندن ادعای خود مبنی بر وجود ظلم و ستم در جامعه ای ادبیات تحلیل کلام را گشترش داده اند از دیدگاه تحلیل کلام انتقادی که متأثر از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و تفکرات مارکسیستی می باشد.

زبان بر پایه ای سه گذاره ای مقدماتی استوار می باشد نخست تمامی نشانه ها مادی هستند و به شکل فیزیکی تبلور می یاید دوم نشانه ها ماهیتی اجتماعی دارند. سوم زیرا نشانه زبان اجتماعی اند هر رویکر دبه زبان بایستی بر گفتار متمرکز باشد.

خارج از گفتار زبان فاقد حیات می باشد و شکل نشان ها بیش از هر چیز با سازمان اجتماعی مشارکت کنندگان در آن مشروعیت می یابد (امیری 1380 : 8-10).امیری ضمن بعضی از مفاهیم نظری در زبان شناسی انتقادی از قبیل ساختار خرد و کلان قدرت به عنوان کنترل با ارائه ای شواهد زبانی و تحلیل آنها که غالبا از متون رسانه ای می باشند موفق به تأیید فرضیه های پژوهش می گردد ( همان 115 – 29).

پایان نامه سید فاطمه علوی (1381 ) تحت عنوان مطالعه دیدگاههای روایی در سه داستان کوتاه صادق چوبک رویکرد تحلیل کلام انتقادی از دانشگاه تهران پژوهش دیگری می باشد که ادبیات را از نگاه راجرفاولر در چارچوب تحلیل کلام انتقادی مورد مطالعه قرار داده می باشد.

علوی در این پایان نامه تحلیل ایدئولوژیک دیدگاه نویسنده را در تعامل با خواننده هدف غایی رویکرد تحلیل کلام انتقادی معرفی نموده می باشد بر این اساس این پایان نامه طبق نظر فاولر و دیگر تحلیل گران کلام انتقادی ادبیات نه به عنوان هنر کلامی بلکه به عنوان زبان و به عنوان کلام در نظر گرفته می گردد پس می توان همانند متون دیگر بستری برا ی انتقال ایدئولوژی و در نتیجه ابزاری انتقادی باشد وی در این پژوهش کوشش می کند که برای سئوالاتی همچون:

1- خوانده آثار صادق چوبک چه راههای برای فهم موظع راوی در لحظات پردازش داستانهایش در اختیار دارد؟

2- چرا خوانده داستانهای کوتاه صادق چوبک گاهی با شخصیتها احساس یگانگی و همدردی می کند و گاهی آنها را از خود مستقل و متفاوت می بیند؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: علل گرایش جوانان به اعتیاد

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 79

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***