متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

با عنوان :  مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش : عمومی

موضوع:

مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

استاد مشاور:

دکتر مرتضی لطیفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان انجام شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ارسنجان در سال         1391-1392بودند و نمونه پژوهش به حجم 284 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های احساس تنهایی، تعهد هویت و ابراز وجود بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردارند. آزمون های آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج حاکی از آن می باشد که تعهد هویت توانایی پیش بینی احساس تنهایی را در سطح معنی دار 0.05 دارد. همچنین، ابراز وجود توانایی پیش بینی احساس تنهایی در سطح 0.05 را دارد. یافته های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که در بین دانشجویان زن و مرد از نظر تعهد هویت تفاوت معنی داری هست و دانش جویان زن از تعهد بالاتری در مقایسه با دانشجویان مرد برخوردارند. اما از نظر اندازه احساس تنهایی و ابراز وجود تفاوت معناداری در بین دانشجویان زن و مرد نظاره نشد.

نتیجه آنکه، تعهد هویت و ابراز وجود بر احساس تنهایی تاثیر دارد و زنان نسبت به مردان متعهدتراند.

کلمات کلیدی: احساس تنهایی، تعهد هویت و ابراز وجود، دانشگاه ارسنجان.

فصل اول

کلیات پژوهش

1- مقدمه

بشر پیوسته کوشیده می باشد هستی و رویدادهای جهان پیرامون خویش را تعریف کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خویش برآید. تصویری که ما از جهان داریم معمولا توسط دانش و عقیده ما شکل گرفته می باشد. در این زمینه و در ارتباط با پدیده های پیرامونی خود گاهی پیش می آید که برای دوره ای احساس تنهایی می کنیم، اینکه چرا پدیده ای به نام تنهایی هست، اساسا یک پرسش هستی شناختی می باشد و درست می باشد که می توان عواملی که در این احساس تأثیر دارند و یا عوامل اجتماعی که موجب تقویت این احساس می شوند را شناسایی نمود اما هیچگاه نمی توان چگونگی تجربه این احساس را وزن نمود، اندازه گرفت و یا مقایسه نمود(پرلمن و پپلو [1]،1982).

نوجوان نوعی احساس تنهایی داشته و همین امر موجب می گردد که با خود بگوید هیچکس فکر و احساس مرا ندارد. نتیجه چنین احساسی موجب احساس رضایت از خود در نوجوان می باشد. در ابتدای بلوغ نوجوان به درستی نمی‌داند که کیست و از زندگی چه می‌خواهد. برای اینکه او بتواند به وحدت هویت خویش برسد، زمان لازم دارد. این زمان فاصله‌ای میان آغاز بلوغ تا شروع زندگی شغلی و پایان تحصیلات یا زمان ازدواج و آغاز زندگی خانوادگی می باشد. این زمان در گروههای مختلف اجتماعی و فرهنگ‌های مختلف کم و زیاد می گردد. در این راستا، و در ارتباط با احساس تنهایی، متغیری که از اهمیت برخوردار می باشد، مساله هویت و تعهد به هویت در زمان احساس تنهایی می باشد. اهمیت موضوع «هویت» و بحرانهای ناشی از بی هویتی و به تبع آن تعهد هویت یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه شناخته می گردد. تعهد هویت، یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه در طی فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی خواهد بود و پرداختن به این مقوله در ارتباط با احساس تنهایی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید(همان منبع).

همچنین، نوع ابراز وجود فرد در زمان احساس تنهایی متغیر دیگری می باشد که پرداختن به آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در شرایطی که فرد ابراز وجود سالم و مثبتی دارد، بر اساس یک منطق و دلیل از موضع خود دفاع می کند. و علاوه بر اینکه به حقوق دیگران تکریم می‌گذارد، از حقوق خود نیز دفاع می کند و نمی‌گذارد فدای خواسته‌های دیگران گردد. چنین فردی درمورد زندگی خودش تصمیم می‌گیرد، برای تصمیم‌گیری بهتر از دیگران کمک می‌خواهد، اما تصمیم نهایی را خودش می‌گیرد، به میل خود شغلش را انتخاب می کند. ابراز وجود کردن اندازه برابری بشر‌ها را افزایش می‌دهد و به فرد امکان می‌دهد تا به سود خود اقدام کند و بدون اضطراب روی پای خود بایستد و احساسات خود را صادقانه و خیلی راحت ابراز کند(برگونو و شیخ[2]،2004).

از سویی، ابراز وجود به معنی تکریم گذاشتن به خود و دیگران می باشد . یعنی این که عقاید، ا فکار ، باورها و احساسات ما و دیگر افراد از نظر اهمیت برابرند. به نوعی همه ما مستحق دریافت تکریم از طرف دیگران هستیم و این در صورتی محقق می باشد که فرد برای خود حرمت قائل باشد و به عقاید و آرمان های خود ایمان داشته باشد(هرمزی نژاد و همکاران، 1379). عدم تکریم به عقاید خود و دیگران می تواند فرد را با چالش روبرو نموده معضلات عدیده ای را برای وی به وجودآورد. مانند پیامد های تکریم به عقاید خود و دیگران، خود کم بینی می باشد. این مساله سبب می گردد تا فرد پیش روی دیگران ارزش های وجود خود را ناچیز دانسته و به تبع آن در جمع احساس کمبود نموده و برای فرار از این مشکل جمع را ترک نموده و در نتیجه تنها گردد. پس در این راستا، تنها شدن حس تنهایی را به دنبال داشته و در اذای آن ناراحتی های فراوانی را تحت تاثیر این حس تجربه خواهد نمود که اثرات مخربی بر شخصیت فرد می گذارد(همان منبع).

تعامل با افراد دیگر از نیازهای اصلی بشر به عنوان موجودی اجتماعی به ویژه در بین دانشجویان می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تجربه تنهایی مسئله ای جهانی می باشد که همه انسانها کم و بیش آن راتجربه کرده اند. افراد در همه فرهنگها، نژادها، طبقات اجتماعی، سنین و زمانها احساس تنهایی راتجربه می کنند. با این حال در متون علمی و تحقیقاتی روانشناسی به این سازه کمتر توجه شده می باشد(همان منبع). احساس تنهایی تجربه نا خوشایند مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران می باشد که با معضلات رفتاری قابل نظاره مانند اندوه، عصبانیت و افسردگی و بحران هویت و نداشتن قاطعیت همراه بوده و ناهماهنگی بین انتظارات و آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و در رفتارهای نظیر اجتناب از ارتباط با دیگران نمود می یابد(الهاگین[3]،2004). به عقیده ی دان و بایدوز[4](2007)، احساس تنهایی یکی از معضلات شایع دوران جوانی می باشد که می تواند روابط اجتماعی فرد را نامتعادل سازد و او را درگیر معضلات عاطفی و روانی- اجتماعی نماید. این اتفاق می تواند مشکلاتی اساسی را در آینده پدید آورد. پس، اگر فرد احساس تنهایی نماید، به تبع آن و به دلیل اینکه نمی تواند با دیگران ارتباط مستقر نماید دچار افسردگی شده و افسردگی پیامد هایی مانند افکار خود کشی را به دنبال خواهد داشت(رایت[5]، 2005).

تعداد صفحه :133

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***