متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : مطالعه اهداف استراتژیک  بانک توسعه تعاون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

عنوان :

مطالعه اهداف استراتژیک  بانک توسعه تعاون

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

اظهار مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرایندها، اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد گردد. این پذیرش و اعتماد از طریق اثبات مؤثر بودن کوشش ها، اقدامات و فعالیت های سازمانی حاصل می گردد که در نظام های آموزشی این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی محقق می گردد. ارزشیابی آموزشی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش کارکنان در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجرا شده در ایجاد دانش، توجه و مهارت های کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستای شکل گیری اهداف استراتژیک خود مبنی بر سرآمدی در توسعه منابع انسانی، همه ساله سرمایه گذاری کلانی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی به اقدام می آورد. به طوری که بنا به آمارهای ارائه شده از سوی اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده می باشد. این مسأله و در کنار آن وقت و انرژی که پرسنل صرف آموزش می کنند، ضرورت در نظر داشتن امر آموزش را بیش از پیش نمایان می سازد. گرچه عوامل مختلفی در این بین دخیل هستند اما با در نظر داشتن دخالت مستقیم عامل انسانی یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در کلیه فرایندهای کاری سازمان، در نظر داشتن اثربخشی برنامه های آموزشی مهم فراوان می باشد. حال با در نظر داشتن مطالب فوق برای ارزیابی برنامه های آموزشی در سازمان این سؤال مطرح می باشد که آیا برنامه های آموزشی سازمان موجب رضایت فراگیران شده می باشد؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه می باشد؟این پژوهش به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق می باشد به عبارت بهتر در این پژوهش به گونه صریح اندازه رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری پژوهش هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای پژوهش:

این پژوهش درصدد می باشد تا با تجزیه و تحلیل اندازه اثربخشی فعالیت های آموزش سازمان اقدام به تعیین ابعاد مختلف اثربخشی این سری از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و اشکال آن، جایگاه آموزش را در سازمان احیاء نماید و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به گونه شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص کردن اندازه اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش می باشد. پس با این هدف کلی کوشش خواهد گردید اهداف جزئی زیر جامه اقدام بپوشد.

هدف کلی

مشخص کردن اندازه اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص کردن اندازه رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص کردن اندازه رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن :

از این رو در نظر داشتن بهسازی منابع انسانی و ابزارهای جدید آموزشی برای توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی می باشد. زیرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت یک هرم چهار وجهی درنظر بگیریم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پایه توسعه سایر جوانب توسعه سازمانی به شمار می رود. همانطور که در شکل نیز، مشهود می باشد : قاعده هرم، توسعه آموزش می باشد که رکن اساسی توسعه نامیده می گردد. همانطور که انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی چند جامعه هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه سازمانی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند.

توسعه مالی و اقتصادی
توسعه فنی وتکنولوژیکی
توسعه فرهنگی سازمان

 توسعه آموزشی

 بر همین اساس در بانک توسعه تعاون در نظر داشتن اثربخشی آموزش با در نظر داشتن دلایلی زیرا نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند کردن آموزش کارکنان بانک، هدایت طریقه سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. در این مطالعه کوشش خواهیم داشت اندازه رضایت و به تعبیری واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. زیرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو گویا که ارزیابی برنامه های آموزشی از چند بعد زیر دارای اهمیت باشد:

  • با ارزیابی برنامه های آموزشی، نقاط قوت و اشکال اجرای این سری از برنامه ها مشخص شده و در نتیجه بستر لازم جهت بهبود کیفیت برنامه های آموزشی فراهم می آید.
  • تداوم یا عدم تداوم یک برنامه آموزشی در سازمان وابسته به ارزیابی این سری از برنامه هاست
  • ارزیابی برنامه های آموزشی باعث می گردد که بعضی قضاوت های ذهنی در مورد آموزش بصورت عینی مطرح گردد.
  • ارزیابی برنامه های آموزشی باعث تثبیت جایگاه آموزش در سازمان می گردد . بعنوان مثال زمانی که سازمان بخواهد سیاست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندکی بر روی اداره آموزش از نظر بودجه،تعدیل نیرو و…. وارد می گردد.
  • در این پژوهش با سنجش سطح اول اندازه رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارایه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

1-4- سؤالات و فرضیه های پژوهش:

       1-4-1 سؤالات پژوهش:

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال اصلی زیر می باشد:

  • تا چه اندازه فراگیران از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
  • تا چه اندازه مدرسان از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟

     1-4-2- فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن این نکته که پژوهش ، توصیف وضع موجود می باشد فرضیه ای ارائه نگردیده می باشد .

1-5- مدل پژوهش:

این پژوهش به دنبال ارزیابی برنامه های آموزشی بانک توسعه تعاون می باشد. برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی روش ها و مدل های مختلفی هست. هر کدام از روش ها و مدل های فوق از ابعاد مختلفی اقدام به ارزیابی برنامه های آموزشی می نمایند. برای ارزشیابی آموزش سازمانی بهره گیری از مدل کرک پاتریک به اعتقاد بعضی از صاحبنظران بهترین و پرکاربردترین روش می باشد(ساعتچی،1369). پس مدل کرک پاتریک به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب شده می باشد. مدل دارای چهار سطح می باشد. در سطح اول این مدل، ارزیابی اندازه رضایت فراگیران از برنامه های آموزشی مدنظر می باشد و در سطح دوم (یادگیری)، بایستی تأثیر آموزش در دانش، مهارت و توجه افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در سطح سوم تأثیر برنامه های آموزشی در تغییرات رفتاری فراگیران مورد مطالعه قرار می گیرد و یا به تعبیری اندازه انتقال آموخته های افراد به محیط عملی کار مورد مطالعه قرار می گیرد.در سطح چهارم مدل نتایج یعنی اثرات آموزش در کل سازمان مورد مطالعه قرار می گیرد.اخیراً متخصصان سطح پنجمی را به مدل فوق افزودند که نرخ بازگشت سرمایه را مورد سنجش قرار می دهند(عیدی و همکاران،1387).

تعداد صفحه :170

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی