متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  گرایش صنعتی و سازمانی

با عنوان : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان:

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس

استاد راهنما:

دکتر عباس قلتاش

 استاد مشاور:

دکتر فرشته مصطفوی راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از این پ‍ژوهش مطالعه تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماری شامل 150 نفر می باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب گردید .ابزار اندازه گیری پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیر ، گاردنر، کامینگز و دان هام، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان و پرسشنامه عدالت سازمانی نی هوف و مورمن بوده می باشد . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در ارتباط بین عدالت سازمانی و سازگاری شغلی تأثیر میانجی دارد .از طرفی مولفه های عدالت سازمانی با سازگاری شغلی دارای ارتباط معنی داری هستند. همچنین در بین مولفه های سازگاری شغلی عزت نفس سازمانی با فعال بودن ، واکنش پذیری و پشتکار دارای ارتباط معنی داری می باشد .از طرف دیگر از بین متغیرهای پیش بین ، مولفه های عدالت سازمانی عدالت توزیعی و عدالت رویه ای و متغیر پیش بین عزت نفس سازمانی با متغیر ملاک سازگای شغلی دارای ارتباط معنادار هستند که به ترتیب عزت نفس سازمانی از عدالت توزیعی و عدالت توزیعی ازعدالت رویه ای بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاری شغلی می‌باشد.

کلید واژه‌ها : سازگاری شغلی ، عدالت سازمانی ، عزت نفس سازمانی

1-1 مقدمه

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن می باشد . عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره‌وری بالای سازمانها بسیار مهم می باشد. همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها می باشد ( شهرابی فراهانی ، 1391 ،ص 163) .

نتایج تحقیقات علوم رفتاری به گونه اعم و رفتار سازمانی به گونه اخص نشان می دهد که بهره گیری مطلوب از منابع انسانی، متکی به اقداماتی می باشد که در پرتو آن ها جو و فضا یی در سازمان ایجاد گردد تا هر یک از کارکنان با رضایت کامل و احساس امنیت خاطر، حداکثر کوشش را در جهت مطلوب وظایف شغلی به کار برند (صادقیان ، 1388 ، ص 50).

سازگاری شغلی از مفاهیم اساسی در نظریه های رشد شغلی در ارتباط با رفتار حرفه ای می باشد و از انجا که مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی می باشد و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده می باشد نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد. اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم می باشد( حسینی ،1392 ) .

در واقع محیط کار خانه دوم بشر می باشد. پیداست که این محیط همچون محیط خانه بایستی برآورنده حداقلی از نیاز های روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و صادقانه کار کنند. احتمالا قسمت عمده ای از زندگی هر کس صرف شغلش می گردد که می تواند به صورت دلخواه یا به اجبار باشد. پژوهش ها نشان می دهد که خشنودی شغلی با بهداشت روانی،امید به زندگی طولانی تر ارتباط دارد ( حسینی ،1392 ) .

سازگاری ( سازش )شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود . سازگاری شغلی یعنی حالت سازگار ومساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ( احیا کننده ، شفیع آبادی ، سودانی ، 1387 ، ص4) .

اما در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارآیی و اثربخشی بیش تر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. توجه افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به اندازه رعایت عدالت در سازمان می باشد ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، 1388 ، ص 80) .

این باور در فرهنگ ما رایج می باشد که پیامدهای هر کاری بایستی با عدالت همراه باشد عدالت اغلب در سازمان نیز مفهوم می یابد و با عنوان عدالت سازمانی از آن دانسته می گردد . عدالت یک مفهوم آمیخته با جامعه می باشد و در بیشتر جنبه های زندگی حضور دارد. عدالت سازمانی ممکن می باشد به گونه ای بالقوه، بسیاری از متغیرهای پیامدی رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی درجه ای می باشد که کارکنان احساس می کنند قوانین، رویه ها و سیاست های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه می باشد .

از انجا که منابع انسانی امروزه یکی از مهمترین دارایی های سازمانها به شمار می طریقه . انسانها در سازمانهای دانش محور به عنوان کلیدی ترین مساله مدیران مطرح هستند . افراد در طول زندگی ، چندین تصور مختلف از خود پیدا می کنند. عزت نفس یک خودآگاهی مهم و یک عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت، خودهدایت گری، خودکنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند می باشد .

عزت نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن یکی از مهمترین راههای بالابردن انگیزه و به تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود .

 2-1 اظهار مسئله

سازگاری شغلی یکی از عوامل مربوط به ایجاد هماهنگی در کار می باشد . رضایت ، محرک رفتار ترمیم و بازسازی می باشد و نارضایتی ، محرک رفتار سازگار می باشد . در بعضی جاها ، عدم تطابق بین نیازهای یک شخص و مزایای محیطی چشم گیر می باشد و شخص به زور طریق سازگاری را در پیش خواهد گرفت .

اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای اختصار کردن فرایندی بهره گیری می گردد که هر فرد طی آن مهارت های کلی و توانایی هایی را که برای براوردن نیازهای محیط شغلی لازم می باشد ، بالا می برد ( استراسر[1]ولاستینگ[2] ، 2003 ، ص 129) .

سازگاری شغلی با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می گردد . سازگاری شغلی شامل تبیین و تبیین رفتارهایی می باشد که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و توجه مثبت به سوی تأثیر کاری جدید میگردد . از این رو در تعریف سازگاری شغلی بر عوامل فردی ، طرفداری اجتماعی و عوامل کاری تاکید میشود ( کوانگ[3] و یینگ[4] ، 2007 ، ص 267، 268) .

سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود . هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر نهایت خشنودی و سلامت و اعتبار را برای فرد تامین می کند و نیازهای اولیه اش را نیز براورده سازد . در زمینه سازگاری شغلی تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد . می توان گفت که سازگاری شغلی عبارت می باشد از حالت روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ، سازگاری شغلی ترکیب و مجموعه ازعوامل روانی و عوامل غیر روانی می باشد . عوامل غیر روانی همه ابزارها و ادوات کار را شامل می گردد که توسط فرد شاغل به نوعی از آنها برای انجام کار مورد بهره گیری قرار می گیرند . اما عامل روانی ویژگی های شخصی و تجربه های آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل می گردد ، مانند ارتباط متقابل با سایرین ، دید مثبت به شغل ، در آمد کافی و ارزش گذاری به کار که باعث می شوند فرد با شغلش سازگار شده ، به آن ادامه دهد ( شفیع آبادی ،1386 ، ص 92) .

به نظر هرشنسون[5] سازگاری شغلی دارای سه غیر از می باشد : 1- رفتار تأثیر شغل 2- عملکرد وظایف 3- رضایت کارمند (هرشنسون ،1996،ص 442 ) .

هم چنین سازگاری شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و سود آوری کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و وابستگی آنان به محیط کار افزایش کمیت و کیفیت کار ، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار ، بالا بردن روحیه ، عشق و علاقه به کار می باشد تردیدی نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد می باشد و نخستین عامل آن بشر و در نظر داشتن روحیه کارکنان می باشد ( اکبری فرد ، 1388 ، ص 43 ) .  

یکی از عواملی که موجب می گردد فرد با شغل خود سازش پیدا کند داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس می باشد .

هماهنگی سازگاری شغلی و عزت نفس سازمانی کارکنان ، به افزایش ارزشمندی در سازمان منجر شده ، افزایش کارایی و بهره وری را به دنبال خواهد داشت .

طبق نظریه ویلیام جیمز(1964) داشتن عزت نفس سالم، یک نیاز اساسی بشر می باشد و چیزی می باشد که ما پیوسته برای رسیدن به آن کوشش می کنیم. شکست و ناتوانی بشر فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت می باشد . کوپراسمیت(2003) نظریه خود را در ارتباط با عزت نفس چنین اظهار می کند ، عزت نفس بر روابط فرد تأثیر می گذارد و کسانی که عزت نفس بالایی دارند معمولا روابط بین فردی بهتری دارند و عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می دانند که معمولا با در نظر داشتن خویشتن حفظ می گردد . همچنین راجرز ؛ عزت نفس را ارزیابی شخصی از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده می باشد ، او معتقد می باشد این صفت در بشر حالت عمومی دارد و محدود وزودگذر نیست برطبق نظر راجرز عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می آید نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها ، طرز برخورد گرم و محبت آمیز ، صمیمیت ، پذیرش و مهربانی از طرف محیط می باشد (حسینی ، 1389 ) .

تعداد صفحه :103

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه روانشناسی تأثیر عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش‌آموزان

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***