مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

دانشجو : 

استاد راهنما : دکتر مهدی اختر کاوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته معماری

                                                                 06/ 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار

آپارتمان نشینی را می توان از مهمترین تحولات در فرایند اسکان بشر دانست که به فرم غالب مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده می باشد.مجموعه های مسکونی که زمانی بنا بر این بود با قرارگیری در فضاهای سبز و زیبا و کم تراکم، اجتماعات الگویی را ایجاد کنند، به تدریج به مجتمع های آپارتمانی با تراکم بالا تبدیل گردیدند.پیشرفت های صنعتی، ازدیاد جمعیت، تولید شیوه های معماری جدید و مفهوم توسعه عمودی نیروهایی بودند که سیر تحول این مجتمع ها به اشکال امروزی را تحت تأثیر قرار دادند، به گونه ای که اهمیت فضاهای باز و نیمه باز نادیده گرفته شده می باشد.

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه در اثر بکارگیری سیاست انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مسکن سنتی معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال کاهش عملکردها ، به یک سرپناه تقلیل می یابد و مجتمع های مسکونی بدون تأمین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند.گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد ، اما بعضی نیازها خصوصا روحی و فردی دارای ذات پایدار می باشد و گذشت زمان ممکن می باشد تنها از لحاظ فرمی آنها را دچار تغییر کند. مانند اینگونه نیازها نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز ، خلوت و گسترش روابط اجتماعی تصریح نمود، که خود را در معماری مسکن در فضاهای باز (حیاط و …) و نیمه باز (ایوان و…) جلوه گر می ‌کند.این پژوهش به مطالعه مفهومی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در معماری مسکن می پردازد. فضاهای باز همچون حیاط، و نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضایی از معماری مسکونی مطرح می گردد که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی می باشد و وجود آن در کنار فضای بسته به تجربیات فضایی نابی منجر می گردد. از این رهگذر آغاز به مطالعه تاریخچه پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و سپس شناخت این فضاها به لحاظ معنایی با دو رویکرد سنتی و ضوابط ساختمانی می پردازد، و در مرحله بعد این فضاها به عنوان عناصر اقلیمی در جهت ایجاد معماری پایدار تشریح می گردد. هدف از این پژوهش لزوم در نظر داشتن فضاهای باز و نیمه باز به عنوان عامل در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه و نیز عامل تأثیرگذار در جهت کاهش مصرف انرژی و شکل گیری معماری پایدار می باشد. بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و بعضی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته می باشد. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه

باز در مجتمع های مسکونی از طریق مطالعه نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته می باشد. در نتیجه گیری با در نظر داشتن مفهوم عملکرد فضای نیمه باز و باز و تأثیرگذاری آن به عنوان عنصری پایدارساز در معماری مسکونی پیشنهادها و  توصیه هایی معمارانه برای طراحی مسکن معاصر ارائه می گردد.

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش)

(1-1)مقدمه 1

(1-2)-اظهار مسئله 1

(1-3)-اهداف پژوهش 1

(1-4)-فرضیات پژوهش 2

(1-5)-سوالات پژوهش 2

(1-5)-روش پژوهش 2

(1-6)-تعریف واژگان3

فصل دوم (مطالعات مسکن)

(2-1)-مقدمه 4

(2-2)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) 4

(2-3)-گونه شناسی مسکن شهری 4

(2-4)-مجتمع های مسکونی 6

(2-4-1)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 6

(2-4-2)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی7

(2-4-3)-مطالعه فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی 7

(2-4-3-1)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) 8

(2-4-3-2)-تنوع پذیری 9

(2-4-3-3)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) 9

(2-4-3-4)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)10

(2-4-3-5)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان10

(2-4-4)-تأثیر فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی 11

(2-5)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز 11

(2-5-1)-گونه شناسی سنتی(مطالعه عمودی در سطح ارتفاع) 12

(2-5-2)-گونه شناسی معاصر(مطالعه افقی در سطح افق) 12

(2-5-2-1)محیطی13

(2-5-2-2)منفرد14

(2-5-2-3)نواری14

(2-5-2-4)مختلط14

(2-6)-نتیجه گیری 14

فصل سوم (پایداری)

(3-1)-مقدمه 14

(3-2)-معماری پایدار 16

(3-2-1)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن 16

(3-3)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) 16

(3-3-1)-انرژی باد 17

(3-3-2)-انرژی خورشید 17

(3-3-3)-انرژی آب 17

(3-3-4)-انرژی زمین گرمایی 18

(3-3-5)-انرژی زیست توده 18

(3-3-6)-ضرورت بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 18

(3-4)-تعامل پایداری و انرژی های نو 18

(3-5)-رویکردی پایداری به مسکن 19

(3-5-1)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار 20

(1-1-5-3)-مطالعه الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 21

(3-6)-نتیجه گیری 22

فصل چهارم(طراحی اقلیمی)

(4-1)-مقدمه 23

(4-2)-آسایش حرارتی 23

(4-2-1)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی 24

(4-2-2)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی  25

(4-2-3)-احساس آسایش در فضای باز 27

(4-2-4)- تطابق و سازگاری 28

(4-2-5)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز 28

(4-3)-اهداف عمده طراحی اقلیمی 29

(4-3-1)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان 29

(4-3-2)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 30

(4-3-3)-بهره گیری از انرژی خورشیدی 31

(4-3-4)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج 31

(4-3-5)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 32

(4-3-6)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 32

(4-3-7)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج 33

(4-3-8)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان 33

(4-3-9)-افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-10)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-11)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی 34

(4-3-12)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود35

(4-4)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز 35

(4-4-1)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش  35

(4-4-1-1)-تاثیر تابش آفتاب و دما 35

(4-4-1-2)-تاثیر رطوبت هوا 35

(4-4-1-3)-تاثیر باد و جریان هوا 36

4-4-1-3-1اثر سایه باد36

4-4-1-3-2تشکیل حلقه تلاطم در پای ساختمان ها 37

4-4-1-3-3اثر مانع37

4-4-1-3-4پدیده ونتوری 38

4-4-1-3-5اثر ناشی از ارتباط مابین مناطقی با فشار متفاوت 39

4-4-1-3-6پدیده کانالیزاسیون یا جهت پذیری40

4-4-1-3-7اثر حلقه باز40

4-4-1-3-8 اثر هرم40

4-4-1-3-9 اثر گوشه 41

(4-4-2)-تاثیرات محیطی 42

(4-4-2-1)-نور  42

4-4-2-1-2 سایه اندازی فضاهای بیرونی  43

(4-4-2-1)-نور  42

(4-4-2-2)-صوت 43

(4-4-2-3)-آلودگی هوا 43

(4-5)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن 43

(4-5-1)-تابش 44

4-5-1-1کنترل دسترسی به خورشید برای عابرین پیاده 44

4-5-1-2تناسبات با در نظر داشتن نیاز سایه و آفتاب  45

 

4-5-1-3 تأثیر تغییر تناسبات بر اندازه سایه جداره های حیاط  45

4-5-1-4دما و نوسانات روزانه  46

(4-5-2)-رطوبت 46

(4-5-3)-جریان هوا 47

4-5-3-1جهت استقرار 47

4-5-3-2خصوصیات خارجی 47

4-5-3-3 تقسیم فضای داخلی 47

4-5-3-4 کوران 48

4-5-3-5 کنتر ل بازشوها 48

4-5-3-5-1جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهای جریان هوا 48

4-5-3-5-2 مکان پنجره از جهت ارتفاع 49

4-5-3-6 تاثیر محوطه و پوشش گیاهی 49

4-5-3-6-1 سایه اندازی با درختان بدون جلوگیری از جریان باد   50

(4-5-4)-باد 50

4-5-4-1 فرم زمین و جریان باد  51

4-5-4-2 فرم ساختمان ها و جریان باد 51

4-5-4-3 ارتفاع ساختمان ها و جریان باد 51

4-5-4-4 فاصله ساختمان ها و جریان 52

(4-6)-ضریب دید به آسمان 52

4-6-1رابطه  “ضریب دید به آسمان” و متغیر های اقلیمی  53

4-6-2 ارتباط دمای تابشی محیط با “ضریب دید به آسمان”  53

(4-7)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 54

(4-7-1)-مصالح 54

4-7-1-1 مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار دیوارها 54

4-7-1-2رنگ مصالح 56

(4-7-2)-شکل و هندسه 56

4-7-2-1هندسه بافت-تخلیه گرما در شب و بهبود جریان هوا 56

4-7-2-2 هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر  57

4-7-2-3 هندسه بافت – جریان باد و تهویه 57

(4-8)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 59

(4-8-1)-سطوح قائم 59

(4-8-2)-سطوح افقی 59

(4-8-3)-سطوح شیبدار 59

(4-8-4)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز 60

(4-10)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان 60

(4-11)-عوامل انسانی60

(4-12)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی 63

(4-12-1)-فضاهای باز64

(4-12-2)-فضاهای نیمه باز 69

(4-13)-نتیجه گیری 72

فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)

(5-1)-مقدمه73

(5-2)-نمونه های داخل کشور 73

(5-3)-نمونه های خارج کشور 75

(5-4)-نتیجه گیری76

فصل ششم (مبانی نظری طراحی)

(6-1)-مقدمه77

(6-2)-اهمیت مسکن77

(6-2-1)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)78

(6-2-2)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)78

(6-2-3)-از نظر در نظر داشتن محیط زیست(پایداری محیطی)79

(6-3)-مجتمع های مسکونی و لزوم در نظر داشتن فضای باز و نیمه باز79

(6-3-1)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی80

(6-3-1-1)-تعلق مکانی به فضای باز80

(6-3-1-3)-سلسله مراتب80

(6-3-1-4)-مطالعه اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)81

6-3-1-3-1 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 82

6-3-1-3-2 حریم و قلمرو82

(6-3-1-5)-قابل دفاع بودن83

(6-3-1-6)-امنیت83

(6-3-1-7)-مناسب برای کلیه گروه سنی83

(6-3-1-8)-در نظر داشتن اقلیم84

(6-3-1-9)-تعاملات اجتماعی84

(6-3-1-10)-تنوع فضایی84

(6-5)-تعاریف فضای باز و نیمه باز84

(6-5-1)-از بعد کالبدی84

(6-5-2)-از بعد معماری سنتی85

(6-5-3)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی87

(6-5-3-1)-فضاهای باز87

(6-5-3-2)-فضاهای نیمه باز88

(6-6)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی88

(6-7)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر89

(6-7-1)-پیاده روها90

(6-7-2)-مسیرهای سواره90

(6-7-3)-فضای بازی کودکان92

(6-7-4)-مبلمان92

(6-7-5)-عوارض زمین93

(6-7-5-1)-سیمای شیب یا جهت شیب93

(6-7-6)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی93

(6-7-7)-فضای سبز94

(6-8)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن95

(6-8-1)-تأثیر آب95

(6-8-2)-تأثیر سنگ96

(6-8-3)-تأثیر خاک96

(6-8-4)-تأثیر گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز97

(6-8-4-1)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب98

(6-8-4-2)-محاسبه  حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با در نظر داشتن نیاز سایه و آفتاب99

(6-8-4-3)-همزیستی بشر و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز100

6-8-4-3-2 اثرات پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی عایر پیاده 101

(6-8-4-4)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان103

6-8-4-4-1 تأثیرات اقلیمی(عملکردهای اکولوژیک فضای سبز و تأثیرات آن بر میکروکلیمای منطقه) 103

(6-8-5)-تأثیر فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت105

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی محله های چاهستانیها و سورو )

(6-9)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی106

(6-9-1)-راهکارهای اجرایی در ارتباط با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)106

(6-9-2)- راهکارهای اجرایی در ارتباط با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)106

(6-9-3)- راهکارهای اجرایی در ارتباط با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز106

(6-9-4)- تامین امنیت حرکت در فضای باز106

(6-9-5)-تعاملات اجتماعی107

(6-9-6)-خرد اقلیم108

(6-9-7)-فضاهای نیمه باز109

(6-9-8)-حریم و اشراف بصری109

(6-9-9)-ملاحظات عوامل انسانی109

(6-9-10)-مطالعه چگونگی استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی110

(6-10)-نتیجه گیری111

فصل هفتم (شناخت بستر طرح)

(7-1)-شناخت استان تهران112

(7-1-1)-موقعیت جغرافیایی112

(7-1-2)-خصوصیات کلی شرایط اقلیمی112

(7-2)-ویژگی های یک ساختمان متناسب با اقلیم تهران با بهره گیری از مدل های سنجش آسایش114

(7-2-1)-جدول زیست اقلیمی(بیوکلیماتیک)114

(7-2-2)-شرایط حرارتی در فضای آزاد 115

(7-2-3)-شرایط حرارتی فضای داخلی ساختمان115

(7-2-4)-شدت و دوام شرایط حرارتی115

(7-2-5)-جهت گیری استقرار ساختمان 117

(7-2-6)-فرم ساختمان در ارتباط با اقلیم118

(7-2-7)-مواقع نیاز به سایه در تهران118

(7-3)-اقلیم سایت در میانه تابستان118

(7-4)-اقلیم سایت در میانه زمستان119

(7-5)-شناخت محدوده مورد نظر طراحی119

(7-5-1)-موقعیت مکانی سایت119

(7-5-2)-ویژگی های توپوگرافی119

(7-6)- تحلیل سایت120

(7-6)-نتیجه گیری123

 

فصل هشتم (فرآیند طراحی)

(8-1)-تدوین معیارهای طراحی124

(8-2)-اسکیس های اولیه بر مبنای معیارهای کیفی124

(8-3)-تحلیل سایت و لکه گذاری در سایت بر مبنای معیارهای عام128

(8-4)-برنامه فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی128

(8-5)-نکات رعایت شده در طرح128

(8-6)-مدارک پروژه130

 


  • مقدمه

مسکن همواره جزء نیازهای اولیه بشر بوده و همواره در پی تکامل بشر، مسکن نیز از لحاظ کیفی و کمی مسیری تکاملی طی کرده می باشد. اما با گذشت زمان و روبرو شدن با معضلی زیرا افزایش جمعیت و نیز کمبود زمین، معماران و طراحان به ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و در پی آن کاهش فضاهای باز عمومی که در گذشته فضایی در جهت ارتباط بین بشر و محیط و نیز بشر با بشر بوده، واداشته شدند، که باعث تنزل کیفیت مسکن گردید. این مجتمع ها بدون در نظر داشتن نیازهای روانی تنها به تأمین نیازهای فیزیکی آن هم نه به صورت کامل ساخته پرداخته اند، غافل از اینکه بی توجهی به نیازهای روانی مانند تعاملات اجتماعی، حریم و… باعث افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و در پی آن کاهش امنیت شهری میشود.

«والله جعل لکم من بیوتکم سکنا…» و خدا برای سکونت شما منزل هایتان را قرار داد. (قرآن کریم ،سوره نحل :آیه٨٠)

  • اظهار مسئله

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش از آن یکی از مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تأمین کننده این نیاز می باشد دارای اهمیت خاصی می باشد با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت فضایی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در زندگی سنتی و تداوم این تأثیر تا امروز بهتر می باشد در طراحی خانه های معاصر نیز این مهم در نظر گرفته گردد. همچنین کارکرد مثبت اقلیمی فضای باز و نیمه باز در تعدیل هوای خانه و جلوگیری از تابش آفتاب در مواقع گرم سال را نیز نمی توان صرف نظر کرد. مصادیق فضاهای باز و نیمه باز از گذشته در مسکن تأثیر پر رنگ داشته و بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی در آن روی داده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در معماری امروز با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت و کمبود زمین مواحه هستیم، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر کرده می باشد. این پژوهش بر آن می باشد که با در نظر گرفتن مسائل جدید مانند تراکم، مسائل اقتصادی و توسعه پایدار راهکارهایی جهت تجدید حیات فضاهای باز و نیمه باز به عنوان بستر حضور طبیعت و معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به واسطه طراحی صحیح فضاهای باز و نیمه باز و در نهایت دستیابی به یک الگوی مسکن پایدار ارائه دهد.

 

  • اهداف پژوهش

1 – تاکید بر مفهوم فضای باز و نیمه باز با شناخت معیارها و اصول طراحی پایدار

2 – ایجاد یک معماری زنده و ارگانیک با بازنگری و شناخت فضای باز و نیمه باز در معماری سنتی و ترجمه آن به زبان معاصر

3-به کارگیری اصول طراحی پایدار در مسکن معاصر،که بر کاهش اثرات ساختمان بر محیط طبیعی و همسازی ساختمان و طبیعت تصریح دارد.

4- چگونگی تلفیق فضاهای باز،  نیمه باز و بسته در طراحی مسکن (خانه) ایرانی

1-4 فرضیات

1)به نظر میرسد تأثیر و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز به عنوان یکی از مولفه های پایداری در مسکن امروز، ناشناخته مانده می باشد.

2 (به نظر میرسد معماری مسکن امروز ایران تنها به خود بنا و مسأله اقتصاد اهمیت می دهد و تأثیر محیط طبیعی و انرژی های تجدید پذیر در طراحی مسکن پایدار نادیده گرفته شده می باشد.

1-5 سوالات پژوهش

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش): مساله اساسی در این پژوهش عدم در نظر داشتن تأثیر و عملکرد فضای باز و نیمه باز در ایجاد مسکن پایدار در معماری امروز)عدم در نظر داشتن تأثیر و عملکرد فضای باز و نیمه باز مسکن پایدار در ذخیره سازی انرژی)  می باشد . دراین پژوهش کوشش خواهد گردید به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1 –در معماری امروز ایران تا چه اندازه به تأثیر و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز در مسکن پایدار توجه می گردد؟

2 – مفهوم فضای باز و نیمه باز و عملکرد آن در مسکن پایدار چیست؟

1-6 روش پژوهش

بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و بعضی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته می باشد. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی از طریق مطالعه نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته می باشد.

1-7 تعریف واژگان

آلبدو:

سپیدایی یا آلبدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم می باشد. مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند.

میکروکلیما:

 الگوی آب و هوایی در مقیاس کوچک را میکروکلیمای آن منطقه می نامند.

فضای باز:

فضای باز به فضایی گفته می گردد که فاقد پوشش سقف می‌باشد و جداره‌ها نیز در صورت وجود از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمی‌نماید. فضای باز غالباً جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی به شمار می رود و تنها بالکن و حیاط خصوصی فضای باز در عین حال خصوصی می‌باشند.

فضای نیمه باز:

حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک مطالعه تحلیلی می‌تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو شناخته گردد. مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سر پوشیده بنا به شمار می رود، تحرک فضایی قابل ملاحظه‌ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند.

Pmv :

احساس حرارتی که محدوده از احساس سرد(3-) تا داغ (3+) را شامل می گردد.در این مل محدوده 1+ تا 1- غیر از محدوده آسایش حرارتی ارزیابی می گردد.

T sk :

متوسط دمای پوست بدن

Tcore :

متوسط دمای درونی بدن

 

2-1 مقدمه

نیاز به پناهگاه، نیاز مادی، معنوی و فطری می باشد این نیاز در درون هر بشر هست و این خود محرکی می باشد برای ساختن. خانه به عنوان محل زندگی اولین فضایی می باشد که هر فرد با آن آشنا می گردد و باآن احساس یگانگی کرده و نسبت به آن احساس مالکیت می کند. و نخستین درک و برداشت افراد از فضا در خانه انجام می شود.
در این فصل آغاز به معرفی گونه شناسی  مسکن شهری و در ادامه به مطالعه تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی و در نهایت مطالعه فضاهای باز و نیمه باز در این گونه از مسکن شهری(مجتمع های مسکونی) که امروزه بسیار رواج دارد، به اختصار پرداخته می گردد.

2-2 مسکن در قرن حاضر ( با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی )

به دلیل رشد شهرنشینی دهه های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن سبب کاهش کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته می باشد. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل  عدم در نظر داشتن نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن،زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته می باشد. .(یزدانی،1392،28) مانند نیازهای فراموش شده بشر ها در طراحی ضرورت طراحی فضاهای باز و نیمه باز در جهت تأمین نیاز به تعاملات اجتماعی ساکنان و بهره گیری بهینه از انرژی های طبیعی می باشد. زندگی امروز ما به نحو چشمگیری به داخل فضاها و بناها کشیده شده می باشد، به صورتی که مفاهیمی زیرا امنیت روانی و استقلال فردی عموما به نوعی تصور فیزیکی از فضایی مستور و محصور همراه می باشد. در تعبیر سنتی از خانه، فضاهای باز خارج از کارکرد خصوصی و مستقل خانه نبوده، بخشی از حوزه داخلی و خصوصی خانه قلمداد می گردد. لیکن در الگوهای جدید خانه، حریم خصوصی کمتر به فضای باز راه یافته و اصولا این اقدام مغایر با امنیت روانی داخل خانه تعبیر می گردد. پس خانه روزگار مدرنیته تنها در فضاهای داخلی خانه معنی می یابد و مقصود از حیاط تأمین امنیت روانی و شکل گیری استقلال فردی  نیست.(سمیع آذر،98،1385)

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***