دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (کردستان)

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی

 

عنوان:

ارائه مدل معادلات ساختاری ارتباط بین مهارت های بنیادی  ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

 

استاد راهنما:

دکتر رسول نظری

استاد مشاور:

دکتر مظفر یکتایار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1……… مقدمه. 2

1-2……… اظهار مسأله. 3

3-1……… اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

4-1……… جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. 7

1-5……… مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-6……… اهداف پژوهش.. 9

1-7……… فرضیه‏های پژوهش.. 10

-18……… تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات… 11

1-8-1             تعریف مفهومی.. 11

1-8-2             تعریف عملیاتی.. 12

فصل دوم- مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1……… مقدمه. 15

2-2……… ارتباط.. 15

2-2-1             ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباطات… 17

2-2-2             فرآیند ارتباط.. 19

2-2-3             عناصر فرایند ارتباطات… 20

4-2-2             تقسیم بندی انواع ارتباط.. 20

2-2-5             الگوهای ارتباطات رسمی.. 22

2-2-6             فرایند ارتباط اثربخش…. 23

2-2-7             مدل فرآیند ادراکی ارتباط.. 24

2-2-8             اثرات شبکه های ارتباطی.. 25

9-2-2             موانع ارتباطات… 26

10-2-2          راه هایی برای رسیدن به یک ارتباط مؤثر. 30

11-2-2          مهارت های ارتباطی.. 30

2-2-12           مهارت‌های ارتباطی و رهبری.. 34

2-3……… تعهد. 35

1-3-2             انواع تعهد. 35

2-3-2             تعهد سازمانی.. 36

3-3-2             عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 42

2-4……… رضایت شغلی.. 44

2-4-1             عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 46

عنوان                                                                                          صفحه

2-4-2             نظریه های رضایت شغلی.. 48

2-4-3             نظریه های محتوایی مرتبط با رضایت شغلی.. 49

2-4-4             نظریه های فرایندی.. 55

2-5……… پیشینه تحقیقات انجام شده 60

1-5-2             تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 60

2-5-2             تحقیقات خارجی.. 67

2-6……… جمع بندی.. 71

فصل سوم- روش اجرای پژوهش

3-1……… مقدمه. 74

3-2……… روش پژوهش.. 74

3-3……… جامعه پژوهش.. 74

3-4……… نمونه پژوهش.. 75

3-5……… متغیرهای مورد مطالعه.. 75

6-3……… ابزار جمع آوری داده ها 75

3-7……… روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 78

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1……… مقدمه. 80

4-2……… یافته های توصیفی.. 80

4-2-1             سن.. 80

4-2-2             جنسیت… 81

4-2-3             وضعیت تأهل.. 81

4-2-4             مدرک تحصیلی.. 82

4-2-5             رشته تحصیلی.. 82

4-2-6             رشته ورزشی.. 83

7-2-4             سابقه کار و سابقه مدیریت… 83

4-3……… یافته های استنباطی.. 84

4-3-1             آزمون کولموگراف اسمیرنوف… 84

4-3-2             آزمون فرضیه صفر اول. 85

4-3-3             آزمون فرضیه صفر دوم. 86

4-3-4             آزمون فرضیه صفر سوم. 90

4-3-5             آزمون فرضیه صفر چهارم. 91

4-3-6             آزمون فرضیه صفر پنجم. 92

4-3-7             آزمون فرضیه صفر ششم. 93

عنوان                                                                                          صفحه

4-3-8             آزمون فرضیه صفر هفتم. 93

4-3-9             آزمون فرضیه صفر هشتم. 94

4-3-10           آزمون فرضیه صفر نهم. 95

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1……… مقدمه. 99

5-2……… اختصار پژوهش…. 99

5-3……… بحث و نتیجه گیری.. 101

5-4……… پیشنهادات برخاسته از پژوهش.. 107

5-5……… پیشنهاد برای سایر محققان. 109

 منابع……… ……… 114

پیوست……. ……. 120

 

 فهرست جدول ها:

عنوان جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1) گویه های مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.. 70

جدول 3-2) گویه های مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

جدول 3-3) گویه های مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی.. 72

جدول 4-1) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان. 74

جدول 4-2) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  74

جدول 4-3) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  75

جدول 4-4) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-5) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  77

جدول 4-7) داده های توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی.. 77

جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف… 78

جدول 4-9) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرض اول. 78

جدول 4-10) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی………….80

جدول 4-11) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی   81

جدول 4-12) آزمون همگنی واریانس ها 81

جدول 4-13) نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه گروه های تحصیلی.. 82

جدول 4-14) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت­های ارتباطی بر اساس رشته تحصیل  83

جدول 4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح مهارت های ارتباطی.. 83

جدول 4-16) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح رضایت شغلی .. 84

جدول 4-17) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح تعهد سازمانی .. 84

جدول 4-18)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-19)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-20)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی.. 86

 

فهرست شکل­ها:

عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش (ارتباط بین مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) 8

شکل 2-1) مدل فرایند ارتباط.. 24

شکل 2-2)   فرایند انگیزش از طریق ارضاء نیازها 47

شکل 4-1) اعداد معنی داری مدل مفهومی پژوهش.. 87

شکل 4-1) ضریب علی مدل مفهومی پژوهش.. 88

 

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت تعیین ارتباط بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزشی انجام گردید. به این مقصود از روش پژوهش توصیفی و به صورت پیمایشی بهره گیری گردید. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 200 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیأت­های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه­ای با حجم 127 نفر با بهره گیری از جدول مورگان-کرجسای و از روش نمونه­گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه شاخص توصیف شغل JDI  و پرسشنامه تعهد سازمانی بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه­ها مورد تایید اساتید بوده و پایایی پرسشنامه­ها و خرده مقیاس­های آنها در آزمون ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب بوده می باشد. از آزمون t مستقل، آزمون  ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سابقه کار (190/0=r، 032/0=p) و سابقه مدیریت (192/0=r، 031/0=p) با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی­دار اما در سطح ضعیف هست. ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنی­دار نمی­باشد. بین دو گروه زنان و مردان از لحاظ مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی تفاوت معنی­دار هست و دو گروه از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی­داری نداشتند. در اندازه رضایت شغلی و تعهد سازمانی گروه های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت با این تفاصیل بین گروه تحصیلی رشته تربیت­بدنی و علوم­ورزشی و رشته­های غیرتربیت­بدنی از لحاظ مهارت­های ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود داشت. بین مهارت­های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r، 001/0=p) و تعهد سازمانی (371/0=r، 001/0=p) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r، 001/0=p) کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط مثبت و معنی دار هست. در نهایت نتایج آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی ارتباط بین مهارت­های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی از برازش پذیری مناسبی برخوردار می باشد. به بیانی دیگر داده‌های نظاره شده تا اندازه زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش می باشد و نشان می­دهند که مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می­گذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار می باشد.

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت ورزشی: تحلیل ساختاری پایان­ نامه ­های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

 

1-1مقدمه

توسعه بخش­های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به بیانی دیگر توسعه ملی، غیر از با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و تأثیر نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم­ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن می­دانند. سازمان­های ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و با در نظر داشتن شرایط ویژه سازمان­های ورزشی، نیروی انسانی این سازمان­ها تأثیر عمده­ای در توسعه ورزش کشور دارند. پس در نظر داشتن روحیه و انگیزه­های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخوردار می باشد. در عصر پر تلاطم کنونی که سازمان­ها بسوی تخصصی شدن پیش می­طریقه و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می­دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی­ترین و ضروری­ترین عامل نیازمند هستند. هرسی و بلانچارد[1] (1375) موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به بهره گیری کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی می­دانند. از میان متغیرهای مختلف، رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارائی فرد در سازمان می باشد. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب می باشد که به جذب و بقای کارکنان می­انجامد و می­تواند به بهره­وری و تعهد سازمانی منجر گردد. یکی دیگر از متغیرهای سازمانی که به بهره­وری و عملکرد مطلوب مربوط می­گردد تعهد سازمانی می باشد. تعهد­ سازمانی تعاملی پویا بین یک شخص و محیط او را شامل می­گردد. تعهد سازمانی را می توان به گونه ساده، اعتقاد به ارزش­ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود. افراد با تعهد سازمانی بالا به مراتب کمتر احتمال دارد غیبت کنند و از کارهای خود سرپیچی کنند. از سویی توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت­های اساسی زندگی اجتماعی می­باشد. اهمیت ارتباط در زندگی بشر به حدی می باشد که بعضی از صاحب نظران، اساس تمامی رشد انسانی، آسیب­های فردی و پیشرفت بشری را در فرآیند ارتباط دانسته­اند. ارتباط جزء جدایی ناپذیر عملکردهای مدیریتی به شمار می­رود و مطالعه و مطالعه مهارت­های ارتباطی همانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای افزایش دانش در مورد فعالیت­های سازمانی از اهمیت برخوردار می باشد.

[1] – Heresy, P, Blanchard, C.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 134

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com