متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مطالعه ارتباط بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس

گروه روانشناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: عمومی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

استاد راهنما:

دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

          عنوان                                                                                                   صفحه       

فصل اول:کلیات پژوهش:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….7

سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..8

معرفی متغیرها وتعاریف واژه گان…………………………………………………………………………………………………8

روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………11

شخصیت،خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………….12

خلاقیت چیست……………………………………………………………………………………………………………………….13

زمینه های شخصیتی برای خلاقیت……………………………………………………………………………………………..14

ابعادشخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………..14

پرورش خلاقیت سازمان……………………………………………………………………………………………………………16

ایجادجومناسب خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………………………………….16

خلاقیت فردی ونوآوری…………………………………………………………………………………………………………….18

موانع خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………….19

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی……………………………………………………………………………………………..20

مهارتهای کاری افرادخلاق…………………………………………………………………………………………………………21

مناعت طبع یاعزت نفس……………………………………………………………………………………………………………22

عزت نفس وموفقیت…………………………………………………………………………………………………………………22

خودکنترلی درسازمان………………………………………………………………………………………………………………..25

ماهیت وهدف خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………….25

کارکرد کنترل درسازمانهای پیشرفته…………………………………………………………………………………………….27

خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………27

تأثیر کنترل خوددرسازمانها………………………………………………………………………………………………………..28

مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی……………………………………………………………………………………………….29

اشکال ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود…………………………………………………………………………………30

مفهوم خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………………..31

برداشت بشر ازخودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………….31

تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی……………………………………………………………………………………….32

باورهای خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………….33

مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی………………………………………………………………………………………….34

داوری در ارتباط با سطح خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………..34

تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………………..35

تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………40

نوع روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………40

جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….40

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..41

ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..41

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………43

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………..…………………………………………..45

مطالعه فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل پنجم:جمع بندی ونتیجه گیری

اختصار یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….58

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………58

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..62

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………..63

1-1مقدمه

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست.درحقیقت سازمانها هستند که رکن اصلی اجتماع کنونی راتشکیل           می دهند.دراین سازمانها دوعامل بسیارمهم وحیاتی وجود دارند :یکی مدیرت ،که مهمترین عامل درحیات،رشد،بالندگی ویامرگ سازمانی به شمار می رود،ودیگری انسانها،که گردانندگان اصلی هرنوع سازمانی می باشند.حیات سازمانها ،مستقیما به بهره گیری موثرازمنابع انسانی بستگی داردکه البته بدون بشر سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم می باشد(حقیقی،رحیمی وهمکاران،1386).ازویژگیهای بارزانسان ومحورحیات او  قدرت فکر واندیشه می باشد.بشر درطول زندگی خویش هیچگاه فارغ ازتفکر واندیشه نبوده وبافکر صحیح توانسته به حل مسائل ومشکلات خویش پرداخته وبه رشد وتعالی نائل گردد.پس تمام موفقیتها وپیشرفتهای انسانی درگرو اندیشه های بارور وپویا وموثراوبه خصوص تفکر خلاق می باشد.توانایی تفکرخلاق نیزموهبتی الهی می باشد که بالقوه درانسان به ودیعه نهاده شده می باشد،اما ظهوروشکوفایی آن مستلزم پرورش می باشد برای هرجامعه ای وجودافراد خلاق اهمیت زیادی دارد،زیرادرجوامع دردوره انتقال وتغییر نیاز مبرمی به راه حلهای خلاق برای مسائل حال وآینده خوددارند.(حسینی،1381ص283).

عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی وخلاقیت ازمولفه های مهم شخصیتی افراد هستند که تأثیر مهم واساسی دررشد وپیشرفت وکارآیی افراد دارند.سازمانها ومحیط کار نیازمند اشخاصی می باشد که بتوانند زمینه لازم جهت رشد وپیشرفت وبالابردن راندمان کاری رافراهم سازند.افرادباداشتن احساس ارزشمند بودن ،قدرت کنترل خود وموقعیت وتوانایی درانجام وظایف گوناگون وبکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یامفهوم جدید می توانند زمینه ساز تغییرات مناسب واثربخش درجهت رشد وبالندگی باشند.مدرسه ازجمله واحدهای سازمانی می باشد که وجود دبیران خلاق ونوآوربرای پیشبرد اهداف سازمانی آنها ازاهمیت خاصی برخورداراست.لذابررسی عواملی  که برخلاق ونوآور بودن آنها تاثیرداشته ازاهمیت مضاعفی برخورداراست.لذادراین مطالعه کوشش شده تارابطه بین ابعاد سه گانه شخصیت وخلاقیت در ارتباط با دبیران مدارس متوسطه مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد.

 

  2-1.اظهار مسئله پژوهش:

در حیطه  روانشناسی شخصیت نظریه های گوناگونی مطرح شده می باشد مانند روان تحلیل گری فروید، پدیدارشناختی راجرز، رفتارگرایی اسکینر، رویکردشناختی جورج کلی و… که هرکدام شخصیت رااز منظری مورد توجه قرارداده اند.

با در نظر داشتن تفاوتهای فردی مفاهیم شخصیت نیز متفاوت می باشد. به گونه کلی شخصیت را می توان به عنوان مجموعه ای از ویژگیهای نسبتا پایدار شناختی و بی همتا تعریف نمود که در موقیعتهای مختلف تغییر می کند. اغلب مردم شخصیت هر فرد را با رعایت عاملهایی مانند اصول اخلاقی سطح فهم اطلاعات آراستگی و ویژگیهای زیستی ،روانی وجسمی می سنجند.هویت اجتماعی وشخصیت هر فردی درجامعه به تدریج تکوین می یابد رشد می کند ودر طی زمان در محیط فرهنگی اجتماعی و زیستی شکل گیری می یابد.هر فردی در جریان اقدام متقابل با دیگران دارای شخصیت می گردد و عکس العملهای دیگران به نسبت کارهایی که فرد می کند پیوسته بر پرورش شخصیت اثر می گذارد.(شولتز1388 ).

تصورات ونگرشهای شخصی تأثیر زیادی در زندگی فرد دارند. این تصو رات می تواند  مر بوط به مو قعیتهای درونی یا بیرونی با گردید . تصو رات بر اساس باز خوردی که از نظر دیگران به دست می آید تشکیل گردد. بنابرین شخص خوصیات خود را به گونه ای درک     می کند که دیگران آن خصوصیا ت را به وی نسبت می دهند .مثلا عزت نفس بر اثر انعکاس ارزیابی دیگران به وجود می آید و در شخص درونی     می گردد .خود یا خو یشتن کا نون ضمیر خود اگاهی فرد می باشد آگاهی از خو یشتن دلالت بر خودپندار دارد و شناخت شامل هر نوع اگاهی نظر و باور نسبت به محیط فرد یا رفتار او می باشد .(کریتنر 1389 )

عزت نفس قضاوت و رای شخص در ارتباط با ارزش و لیاقت و قبول و پذیرش یا رد خود بوده  که در توجه فرد ظاهر میشود. عزت نفس تأثیر ممتازی در سلامت روانی و تعادل شخصیتی دارد. عزت نفس کم تعادل بشر را در زندگی مغشوش کرده و اثرات منفی بر کارایی یادگیری و خلاقیت بشر دارد. عزت نفس زندگی اجتماعی و ارزش ها را ایجاد، جامعه و شخص را کارا ساخته و نوعی پذیرش و قبول به شخص میدهد.

افرادی که کاملاّ نسبت به توانایی خود اطمینان دارند به موفقیت خود کمک کرده و افرادی که فکرشان مشغول مساله شکست می باشد باعث شکست خود می شوند.ارتباط بین خوداثر بخشی و اقدام نمود رابطی چرخشی می باشد. چرخه تاثیر – عملکرد میتواندبه صورت مارپیچ روبه بالا درراستای موفقیت ویامارپیچ روبه  پایان  درجهت نیل به شکست باشد. افرادی که انتظار خود اثربخشی درآن ها پایین می باشد تمایل به داشتن موفقیت های کمتری دارند. اثربخشی پایین باشرایطی که آن را(ناباوری آموخته شده) می نامند درارتباط می باشد. ناباوری آموخته شده به معنای اعتقاد به ناتوانی کامل می باشد بطوری که فردهیچ کنترلی بر محیط شخصی خود ندارد .(کریتنر،1389)

خودکنترلی بیانگرمیزان مطابقت خصوصیات رفتاری خودباشرایط وموقعیت موجود می باشد.افرادی که ازویژگی خودکنترلی درسطح بالایی برخوردارند،خصوصیات رفتاریشان رادرجهت حفظ وجه عمومی مطلوب تنظیم ونعدیل می نمایندوازاین رو نسبت به ابعاد اجتماعی ومیان فردی عملکردهای متناسب با موقعیت حساس تر هستند.امابه نظر می رسد افرادی که از خودکنترلی پایین تری برخوردارن فاقد توانایی یاانگیزه جهت تنظیم خصوصیات رفتاریشان هستند.افراد ازلحاظ اندازه مسئولیت پذیری درقبال رفتار وپیامدهای آن،متفاوت هستند.جولیان راتر جنبه ای ازشخصیت رامعرفی نمود وآن راکانون کنترل نام نهاد وی توسط این جنبه ازشخصیت کوشش نمود تاتفاوتهای موجود درمیزان مسئولیت پذیری افراد را تبیین دهد ونشان داد که افراد تمایل دارن علتهای اصلی رفتارشان رابه خویشتن یاعوامل محیطی نسبت دهند.این ویژگی شخصیتی به گونه ای متمایز باعث به وجودآمدن الگوهای رفتاری متفاوت می گردد.(کریتنر،1389)

ازویژگی های بارزانسان ومحورحیات اوقدرت فکر واندیشه می باشد .موفقیتها وپیشرفتهای بشر درگرواندیشه های بارز وپویا موثراو به خصوص تفکر خلاق می باشد.محققان معتقداندهمه انسانها درکودکی ازاستعداد خلاق برخوردارند لیکن عدم وجود محیط مناسب وبی توجهی وعدم تقویت این توانایی مانع ظهورآن می گردد.برای هرجامعه ای وجود افراد خلاق اهمیت زیادی دارد.انتقال وتغییر نیاز مبرمی به راه حلهای خلاق برای مسائل حال وآینده دارد.(ملکی،1381)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

سیکزنتنی هالی (1989)معتقداست که مانمی توانیم به افراد وکارهای خلاق جداازاجتماعی که درآن اقدام می کنند بپردازیم زیراخلاقیت هیچگاه نتیجه اقدام فرد به تنهایی نیست هنسی وابابیل(1989)نیز برعوامل اجتماعی ومحیطی تأثیر اصلی قایلند.

تفکرخلاق دارای منشهای خاصی می باشد وبه طوروسیع محصول ذهن می باشد وازتمایل به کاوش درمسائل جدید نشات می گیرد وازرنظر ارزش سیال وپرتحرک می باشد وحیات آن به کاوش بستگی دارد.درتفکرخلاق تمایل به انعطاف پذیری،اختلاف وتنوع طلبی بیشتر می باشد وهدف آن فراترازتحقیق یا کسب تجربه می باشد.روانشناسان شناختی عقیده دارند که فرایند حل مسئله روشی خلاق می باشد به ویژه هنگامی که مسئله به خوبی تعریف شده باشد پس تفکر خلاق به صراحت معطوف به تجزیه وتحلیل قسمتهای مختلف یک پدیده با شکلی ازروابط تازه یاطرح واژه های منتج ازترکیب جدید می باشد.(شعبان،1385)

درزمینه خلاقیت ونوآوری درمحیط های کاری تحقیقات کمی انجام گرفته می باشد وهریک اززاویه ای این موضوع رامورد مطالعه قرارداده اند.عزت نفس،خودکارآمدی،خودکنترلی وخلاقیت ازویژگی های بارز وتواناییهای درونی افراد می باشد که اگر درسطح بالایی قرارگیرند می توانند زمینه رشد وشکوفایی افراد باشند.باداشتن این ویژگیها اشخاص  می توانند درمحیط کاری بابهره وری بالاعمل کرده وسبب رشد وتوسعه شده وفضای  کاری رابه محیطی دلنشین وجذاب تبیل کنند.شخصیت وابعاد آن وزمینه سازی برای پرورش شخصیت سالم  وآموزش مهارتهای تفکرخلاق ازلحاظ آموزشی واجتماعی بایستی بسیار مورد توجه قرارگیرد.افراد باویژگی های شخصیتی سالم وداشتن مهارت های تفکر کارآمد زمینه ساز رشد وترقی وکارآیی درجامعه ومحیط کارهستند وداشتن مشکل دراین زمینه ها،خود زمینه ئاز مسائل بسیاری           می باشد.دراین پژوهش به مطالعه تاثیر ابعاد شخصیتی ازلحاظ عزت نفس ،خودکنترلی وخوکارآمدی برمیزان خلاقیت دردبیران مدارس متوسطه شهر میناب پرداخته شده وتفاوتها مطالعه شده ودرنهایت راهکارهایی درجهت بالا بردن ویژگی های شخصیتی مناسب ارائه می گردد.

3-1.اهمیت وضرورت مسئله:

نتایج تحقیقات علوم رفتاری به گونه اعم و رفتار سازمانی به گونه اخص نشان می دهدکه بهره گیری مطلوب ازمنابع انسانی متکی به اقداماتی می باشد که در پرتو آنها جو وفضایی در سازمان ایجاد گردد تا هر یک از دبیران با رضایت کامل و احساس امنیت خاطر، حداکثر کوشش را در جهت مطلوبیت وظایف شغلی به کار برند .

در انتخاب افراد برای تصدی مشاغل، نیاز به شناخت خصوصیات شخصیتی آنها دارند .هر گاه روانشناسان هنگام مشاوره افراد برای انتخاب مشاغل، علاوه بر عملکرد تحصیلی آنان ،اطلاعاتی در مورد شخصیت آنها نیز داشته باشند ،در آن صورت راهنماییهای کار آمد تری می توانند ارائه دهند . به همین دلیل در برنامه های پژوهشی ارزشیابی شخصیت ضروری می باشد ( اتکینسون و همکاران 1983.به نقل از گنجی ،1370)

تمام افراد چه در سازمان و چه در خارج از سازمان دارای استعدادها و ذخایر عظیم و شگرفی می باشند که با به کارگیری آنها مطمئنا به نتایج بسیار مطلوبی نیز خواهند رسید . این نیروها و استعدادها ی عیان و پنهان که در درون بشر هست و متناسب با شرایط محیطی خاص از طریق نظام عصبی واکنش نشان میدهند عبارتند از : شعور و آگاهی ،نبوغ و خلاقیت، اعتماد به نفس و …. هریک از این نیرو ها دارای شدت و جهت معینی می باشند و اندازه و جهت آن در افراد مختلف ودر حالتهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد .

می توان بخش مهمی از فرآیند مغز بشر را در قالب توانمندی وقدرت متعالی ،تدبیر و اندیشه خلاق نظاره نمود .آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که جوامع و سازمانها برای تقویت و توسعه بنیان خود ، نیاز فراوانی به تفکر واندیشه خلاق دارند ،به همین دلیل به کارگیری تفکر به شیوه صحیح آن ، می تواند در دستیابی به اهداف مختلف فردی وسازمانی موثر واقع گردد .(حقیقی و همکاران،1386،ص 572)

تحولات سریع و روز افزون علم و تکنولوژی وتغییرات سریع و لازم در تمام حیطه های علمی ،فنی و اجتماعی و شیوه های انجام کارها ، ضرورت توجه منابع انسانی را در سازمانها بیش از گذشته مورد توجه قرار می دهد . سازمانها برای همگام شدن با تحولات پیچیده وسریع نیازمند نیروی انسانی ماهر و خلاق هستند.افراد در محیط کار بایستی کوشش کنند تا کارها به بهترین شیوه ممکن انجام شده و به صورت مداوم در پی بالا بردن راندمان کاری خود و سازمان با ایجاد رویه های جدید در سازمان و محیط کاری خود باشند .افراد با در نظر داشتن ویژگیهای شخصیتی خود دارای توانایهای مشخص هستند که یک سری از این تواناییها نیازمند رشدوآموزش وبه کارگیری می باشند. چنانچه در افراد ویژگیهایی مانند عزت نفس ،خود کنترلی وخود کارآمدی در سطح بالایی قرار داشته باشند،می تواند زمینه رشد وشکوفایی شخصی ومتعاقب آن رشد سازمانی را سبب گردد .با در نظر داشتن محیط آموزشی مدارس واینکه مدرسه زمینه ساز رشد وشکوفایی وکسب تخصص در افراد رافراهم  می سازد،لذاوجود نیروی انسانی با انگیزه بالا وخلاق می تواند بسیارحائز اهمیت باشد.

دراین پژوهش ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی)درمیان دبیران مدارس متوسطه شهرمیناب مطالعه وسپس تاثیر آن بامیزان خلاقیت مورد مطالعه قرارخواهدگرفت تامشخص گردد که دبیران درچه سطحی ازابعاد سه گانه هستند واین ویژگی ها تاچه اندازه برروند کاری آنها وخلاقیت درمحیط کاری تاثیر گذاربوده می باشد؟باعنایت به این امر که محیط مدرسه خودزمینه ساز رشد وپرورش شخصی وپرورش مهارتهای تفکر درافراد می باشد پس مطالعه این موضوع باتوجه به اهمیت نیروی انسانی خلاق درمدرسه مهم می باشد تاراهکارهایی جهت بهبود وضعیت ارائه گردد.

با در نظر داشتن مطالعه های بعمل آمده درشهرستان میناب درصد زیادی از معلمان مقطع متوسطه  دارای ابعادشخصیتی هستند که بیانگر عدم وجود خلاقیت درآنها می باشد و گویا با علم دیروز دانش آموزان امروز را برای فردا آموزش می دهند. وجود چنین نیروهایی که که دارای ابعاد شخصیتی (عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی) پایین هستندو توانمندی لازم در تدریس حرفه ای را ندارند خسارت جبران ناپذیری را بر بدنه آموزش و پرورش وارد می کنند. با در نظر داشتن اینکه پژوهشی نظیر این پژوهش تاکنون در شهرستان میناب انجام نشده لازم است تا پژوهش حاظر صورت پذیرد زیرا که مورد این پژوهش قادر خواهد بود هم اهمیت ابعاد شخصیتی (عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی) رابرمیزان خلاقیت نشان دهد و هم می تواند خطرات عدم داشتن خلاقیت را یادآور گردد.

-اهداف پژوهش

هدف کلی:

شناسایی ارتباط مولفه های شخصیت(عزت نفس ،خود کنترلی وخود کارآمدی )با اندازه خلاقیت دردبیران مدارس متوسطه شهرمیناب.

اهداف فرعی:

1-شناسایی ارتباط عزت نفس ومیزان خلاقیت دبیران.

2-شناسایی ارتباط بین خود کارآمدی ومیزان خلاقیت دبیران.

3-شناسایی ارتباط بین خود کنترلی ومیزان خلاقیت دبیران

سوال اصلی پژوهش:

-تاچه اندازه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ،خود کنترلی و خود کارآمدی )با اندازه خلاقیت دبیران مدارس متوسطه شهر میناب ارتباط معنی داری هست؟

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***