دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روانی در مراجعین به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری های شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی(M.A)

 

موضوع پایان نامه :

مطالعه ارتباط هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روانی در مراجعین به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری های شهر کرمانشاه 

استاد راهنما :

دکتر حسن امیری

آبان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل یکم: مقدمه پژ‍وهش

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-اظهار مساله  ………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….11

1-4- اهداف پ‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………12

1-5-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..13

1-6-تعاریف متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….13

1-6-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….13

1-6-2-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1-سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-1-معیار سلامت روانی در مکتب اسلام……………………………………………………………………………………….17

2-1-2-معیار ایده آل سلامت روانی در مکتب اسلام……………………………………………………………………………17

2-1-3-تعریف سلامت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی……………………………………………………….19

2-1-4- نظریه های مربوط به سلامت روانی……………………………………………………………………………………….21

2-1-5-مدرک های سلامت روان………………………………………………………………………………………………………25

2-1-6-کار و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………26

2-1-7-بهداشت روانی و بهنجاری…………………………………………………………………………………………………….27

2-1-8-سلامت، ناخوشی و بیماری……………………………………………………………………………………………………27

2-2-هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-1-معنویت………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-2-دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت ……………………………………………………………………………………30

2-2-2-1-دیدگاه الکینز……………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-2-2-دیدگاه فریدمن و مک دونالد …………………………………………………………………………………………….30

2-2-2-3- دیدگاه گاردنر…………………………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-4- دیدگاه ویلیام وست…………………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-5- دیدگاه گروم………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-2-6- دیدگاه ویگلزورث …………………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-7- دیدگاه روانکاوی نسبت به معنویت…………………………………………………………………………………..32

2-2-2-8- دیدگاه رفتارگرایی شناختی نسبت به معنویت……………………………………………………………………..32

2-2-2-9- دیدگاه بشر گرایی نسبت به معنویت……………………………………………………………………………….33

2-2-2-10- دیدگاه روانشناسی فرافردی نسبت به معنویت…………………………………………………………………..34

2-2-2-11- رویکرد های التقاطی و یکپارچه …………………………………………………………………………………….35

2-2-3- تعاریف هوشمعنوی……………………………………………………………………………………………………………35

2-2- 4- فرق بین هوش های مختلف………………………………………………………………………………………………38

2-2-5- ابعاد هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-6- مولفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………..41

2-2-7- مدل های هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………..45

2-2-7-1- مدل چهار مولفه ای کینگ………………………………………………………………………………………………..46

2-2-7-2-مدل زهر و مارشال…………………………………………………………………………………………………………..46

2-2-7-3- مدل پنج مولفه ای ایمونز ………………………………………………………………………………………………..47

2-2-7-4- مدل پنج مولفه ای سیسک ………………………………………………………………………………………………47

2-2-7-5-مدل امرم………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-7-6-مدل نوبل………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-2-7-7-مدل سه مولفه ای وگان. …………………………………………………………………………………………………..50

2-2-8- اجزای هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………50

2-2-9- هوش معنوی وسلامت روانی……………………………………………………………………………………………….51

2-2-10- ویژگی های افراد دارای هوش معنوی ………………………………………………………………………………..52

2-3-تاب آوری………………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-1- موج های پژوهش درمورد تاب آوری ……………………………………………………………………………………55

2-3-2- تعریف های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………60

2-3-3- عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………61

2-3-4- راهبردهای پرورش تاب آوری …………………………………………………………………………………………….62

2-3-5- مدل های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………….63

2-3-6-نیمرخ کودک تاب آور………………………………………………………………………………………………………….72

2-3-7- وی‍ژگی های افراد تاب آور…………………………………………………………………………………………………..77

2-3-8- مکانیسم های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………78

2-4-پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………78

2-4-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور………………………………………………………………………………78

2-4-2- پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ………………………………………………………………………..85

فصل سوم: روش شناسی

3-1- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….88

3-2- متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………88

3-4- نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….88

3-5- ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………88

3-6- روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….93

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….93

فصل چهارم : یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل فرضیات………………………………………………………………………………………………………………….95

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-1-بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………….100

5-2-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………103

5-3-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-3-1-پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-2-پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………..103

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….110

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….118

 

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روانی مراجعین و همچنین توان پیش بینی هوش معنوی و تاب آوری در اندازه سلامت روانی مراجعین انجام گردید .

روش : جامعه آماری این پژوهش کلیه سلامت روانی کلیه افرادی می باشد که برای حل و فصل مسائل خانوادگی به مراکز مشاوره نیروی انتظامی در سطح شهر کرمانشاه مراجعه نمودند . برای انتخاب نمونه با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 100 نفر انتخاب شدند وبه پرسشنامه های هوش معنوی عبداله زاده و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و سلامت روانی(GHQ)پاسخ دادند . داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند .

یافته ها : یافته های پژوهش مبنی بر این بود که بین هوش معنوی و سلامت روانی مراجعین ارتباط­ی مثبت و معنادار هست. بین تاب­آوری و سلامت روانی مراجعین ارتباط­ی مثبت و معنادار هست. هوش معنوی و تاب­آوری پیش­بینی کننده­ی معنادار سلامت روانی مراجعین هستند.

نتیجه گیری :با در نظر داشتن یافته های پژوهش حاضر هرچه اندازه هوش معنوی و تاب آوری مراجعین بالاتر باشد سلامت روانی آنها نیز بالاتر می باشد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش حاضر ونیز تأثیر کلیدی و محوری دولت وبرنامه ریزی برای آموزش، ایجادو گسترش برنامه هایی درراستای تقویت هوش معنوی و تاب آوری جهت افزایش سطح سلامت روانی مراجعین توصیه می گردد .

کلید واژه ها : سلامت روانی ، هوش معنوی ، تاب آوری، مراجعین

 

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

1-1- مقدمه

بیماری های روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته می باشد و هیچ انسانی پیش روی این بیماری ها مصونیت ندارد و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند .عدم تفاهم،ناسازگاری و اختلال های رفتاری در جوامع انسانی،در خانواده،مدرسه،اداره ،کارگاه ،کارخانه ،دانشگاه،گروه واجتماع بسیار مشهود و فراوان می باشد و در همه افراد،زن ومرد، کودک و نوجوان ،جوان،بزرگسال،کارمند،بیکار،کارگر،استاد،دانشجو،دکتر،مهندس و …خطرابتلا به ناراحتی های روانی هست وهمین گستره ابتلا ضرورت مطالعه چگونگی مقابله با بیماری های روانی را توجیه می کند (علی پور،1373) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : نقش پنج عامل بزرگ شخصیت،منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان

سلامت جسم و روان ،انبساط خاطر و در نهایت شادکامی و تن آرامی پدیده هایی هستند که در ارتباط با محیط زیست بشر ها شکل گیری می پذیرند.کارکرد نامناسب نهادها ونظام های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی،  بهداشتی ودرمانی دریک جامعه درارتباط مستقیم با بهداشت روانی وجسمی مردم آن  جامعه می باشد وسلامت افراد را دچار مخاطره می کند . در اجتماعاتی که  بشر ها تحت تاثیرعوامل نامساعد محیطی مانند :حوادث طبیعی (سیل، زلزله،…) بیماری های اپیدمیک ،نارسای های ناشی ازگسترش شهرهای بزرگ (آلودگی هوا،ترافیک،محیط پرهیاهو) بی عدالتی های اقتصادی، جنگ،بحران های اجتماعی،ازهم گسیختگی خانوادگی،تضادهای درون گروهی وبرون گروهی فرهنگی ومسائل از این قبیل قرار دارند نمی توان انتظارسلامت جسمی وروانی را داشت.هر یک از پدیده های اجتماعی وطبیعی بالا می تواند زندگی عادی یک شخصیت سالم را تحت تاثیر قرار داده وآن را از حالت طبیعی خارج کند .سلامت عمومی نمایه ای می باشد که اندازه توانایی شخصی را در مواجه با خواسته های محیطی –اجتماعی ،عاطفی یا جسمانی نشان می دهد. پس بهداشت روانی را نباید با بیماری روانی در هم آمیخت .بهداشت روانی مطالعه وضع روانی شخص قبل از بیماری می باشد. بدین طریق سلامت روانی وضع روانی را که از طریق آرامش ،هماهنگی وگنجایش روانی مشخص می گردد عیان می سازد وبوسیله نبودن نشانه های ناتوانی وضعف درهربعد روانی وجسمانی درشخص شناخته می گردد.(میلانی فر ,1383).

در واقع امروزه گفته می گردد که IQ[1]  و EQ[2] پاسخگوی همه چیز نبوده و واقعأ موثر نیستند بلکه بشر به عامل دیگری نیازمند می باشد که هوش معنوی یا به اختصار [3]SQ نامیده می گردد ( چریر، 2008 ، نقل از احمدی ، 1388 ) .

هوش معنوی به توانایی ها و مهارت هایی برای توسعه ، حفظ و ارتباط با منشأ غایی همه موجودات و کامیابی در جستجوی معنی زندگی ، یافتن یک سیر اخلاقی که به هدایت ما در زندگی کمک کند ، درک معنویات و ارزش ها در زندگی شخصی و روابط بین فردی تصریح می کنند  ( ابراهیمی ، 1386 ) .

با بهره گیری از هوش معنوی و با در نظر داشتن  جایگاه معنا و ارزش معضلات ، قادر خواهیم بود  نسبت به حل معضلات اقدام نماییم . در واقع هوش معنوی ما را قادر می سازد تا به کارهاو فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گیری از آن بر معنا و مفهوم عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدام یک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر زندگی مان بالاتر و عالی تر می باشد  ، تا آن را الگو و اسطوره زندگی خود سازیم (احمدی ، 1388 ) .

برخوردار بودن از هوش معنوی فرد را در برابر معضلات مصون می سازد و قدرت تحمل  او را بالا می برد که تاب آوری[4]عنوان می گردد. تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر معضلات روانی ، اجتماعی می باشد و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد. و رنر و اسمیت[5](1992 ) اظهار می دارند که تاب آوری  می تواند با افزایش مهارت های اجتماعی از قبیل” برقراری ارتباط ،مهارت های رهبری ، حل مسأله ، مدیریت منابع ، توانایی رفع موا نع  موفقیت و توانایی برنامه ریزی” تقویت گردد. (نقل از محمدی ، 1384 ) .

اکثر محققان اتفاق نظر دارند که افراد تاب آور در عوامل مشابهی مشترک اند. بعضی از این عوامل مشترک عبارتند از : هوش بالاتر، تازه جویی پایین تر، تعلق کمتر به همسالان بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهکاری . محققان ویژگی های مشترک دیگری نیز در افراد تاب آور مطالعه کرده اند که مانند خود مختاری بالا،  استقلال ، همدلی ، تعهد به کار ،جدیت ،مهارت های حل مسأله خوب و روابط خوب با همسالان (ایساکسون[6]  ، 2002 به نقل ازشهبازی راد ،1390) .

ارک ، سیمونز ، استین  ، ویکل من ، هیچکاک [7](2008) درپژوهشی نشان دادند که افراد دارای تاب آوری بالا، در روبرو شدن با رویدادهای هیجانی با ماهیت خنثی و نامعلوم  ، بیشتر تمایل به نشان دادن هیجانات مثبت داشتند  . به اعتقاد آنها این امر ممکن می باشد به علت توانایی این افراد برای کنار آمدن موفقیت آمیز به هنگام روبرو شدن با موقعیت هایی با ماهیت بین فردی باشد . ریو [8](2005 ) نشان داد که تاب آوری  با هیجانات مثبت  ، همبستگی  مثبت  و باهیجانات منفی مانند خشم ، غمگینی  همبستگی منفی دارد .

درپژوهش حاضر در نظر می باشد مشخص گردد که داشتن هوش معنوی و تاب آوری چه اندازه با سلامت روانی ارتباط دارد. در عرصه بشر شناسی، رشد این مولفه ها در مراجعین به مراکز مشاوره به عنوان یک قطعۀ گمشدۀ پازل تربیتی احساس می گردد و امید می باشد این پژوهش سنگ زیرینی برای پژوهش های  آینده باشد.

 

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***