متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه صنایع و معادن ایران

مرکز آموزش های آزاد  و بین الملل

عنوان پژوهش

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

پژوهش پایانی دوره عالی آزاد تخصصی DBA مدیریت استراتژیک

تیر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای واکاوی مورد بهره گیری قرار گرفت.

روش مطالعه ی  پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.  ابزارگردآوری  اطلاعات  پژوهش  اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.

  نتایج حاصل از مطالعه مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای پژوهش  تدوین شده می باشد. این مجموعه شامل هفت مولفه:1 -منابع انسانی درون سازمانی، 2- منابع انسانی برون سازمانی، 3-  طرفداری و پشتیبانی، 4- قوانین، 5- تکنولوژی، 6- مراودات تجاری،  7-نوآوری.

سپس پرسشنامه پژوهش تدوین گردید و روایی و پایایی آن تست گردید.در مطالعه حاضر جهت مطالعه نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای پژوهش می باشد .

برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای پژوهش از رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد.

نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد 98/0= ²R.

نتایج تحلیل آماری مولفه های مذکور و شاخص های لحاظ شده برای هر مولفه و نتایج آزمون انجام شده بیانگر ارتباط معنی دار بین متغیر های منابع انسانی درون سازمانی، طرفداری و پشتیبانی، تکنولوژی، مراودات تجاری ونوآوری با توسعه و عملکرد صنعت چرم هستند و بین متغیرهای قوانین و نیروی انسانی خارجی با توسعه و عملکرد صنعت چرم ارتباط معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده. خ‌

1- فصل یکم: کلیات… 1

1-1  مقدمه. 2

2-1  اظهار مسأله. 6

3-1  اهمیت و ضرورت پژوهش….. 8

4-1  اهداف پژوهش….. 9

5-1  سئوالات پژوهش….. 10

6-1  کلمات کلیدی… 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش… 15

1-2  مقدمه. 15

2-2  عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت…. 15

1-2-2   صنعت…. 21

2-2-2  بخش بندی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت… 24

3-2  صنعت پوست…. 39

4-2  صنعت چرم سازی… 45

5-2 موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم. 62

6-2 راه حلهای ارایه شده برای برطرف کردن معضلات و تنگناها 66

7-2 مسایل قانون کار. 68

8-2 فناوری… 71

10-2 ذی نفعان.. 79

11-2 تئوری های مرتبط با توسعه صنایع.. 81

1-11-2 دیدگاه فرآیندی در استراتژی… 82

2-11-2 رویکرد مبتنی بر منابع.. 83

3-11-2  ویژگیهای منابع استراتژیک…. 84

5-11-2  توانمندسازی و تحول سازمانی… 86

12-2 عوامل کلیدی در توسعه صنعت چرم. 110

3  فصل سوم:روش شناسی پژوهش….. 128

1-3  مقدمه. 129

2-3  نوع و روش پژوهش… 129

3-3  جامعه آماری… 133

4-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری… 133

5-3  روش و ابزار گردآوری دادهها 136

1-5-3 جمع آوری داده ها 138

6-3  تجزیه و تحلیل داده ها 138

1-6-3  آماده سازی داده ها برای واکاوی. 138

7-3  واکاوی داده ها 138

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 141

1-4  مقدمه. 141

2-4   توصیف داده ها 164

3-4  تحلیل داده ها 172

5  فصل پنجم:جمع بندی یافته ها مدل پیشنهادی بحث، تفسیر. 180

1-5  مقدمه. 181

2-5  بحث و تفسیر. 181

3-5  نتیجه گیری… 196

4-5   پیشنهاد ها 197

5-5   محدودیت های پژوهش… 199

6-5   توصیه های مدیریتی برای ذینفعان.. 200

7-5   پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی… 201

منابع.. 202

ضمایم.. 215

چکیده انگلیسی… 224

1  مقدمه

توسعه های واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد و به همین دلیل می باشد که الگو های متفاوتی را در این زمینه می توان شاهد بود. مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند و مطالعه محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل و رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در سازمان ها و ارگان های اقتصادی باشد. اصولا مهمترین قسمت از موضوعات مدیریت در هر سازمان «تشریح و تبیین اشکال ها و نارسایی ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» می باشد که مدیران و برنامه ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می شوند، یا جانشین می گردند، نیز می پردازند.

محققان از دنیای امروز به عنوان عصر نبود تداوم یاد می کنند. به این معنی می باشد که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسایل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند. بایستی به شیوه ای دیگر اندیشیده گردد و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت برتر، آن گونه که در شرایط بازار جهانی بتواند رقابت کند و برنده این مسابقه جهانی باشد.

امروزه بشر در آستانه ورود به عصری جدید ایستاده که عصر خلاقیت و نوآوری نامیده می گردد تا جایی که بزرگترین شبکه ارتباطی بشر حاصل حس کنجکاوی، آرمان گرایی، خلاقیت، نوآوری و ارزش آفرینی می باشد که ارزشی در حد تاریخ کامل بشری در یک دوره کوتاه، اما بیشتر از تمامی اعصار گذشته به وجود آورده می باشد. این کارآفرینی عظیم، بستری به پهنای استعدادهای بشری گستراند تا در آن حس دگرگونی طلبی و خودشکوفای انسانی به شدت در تکاپو باشد.

در عصر خلاقیت و نوآوری، سازمان ها نه با بازوی کارگران و نه با کار فکری دانشگران که با توان نوآوری بشر های آفریننده می گردنند.  ژوزف شومپیتر[1]“ کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی و لوکوموتیوران این توسعه را کارآفرین معرفی نمود. وی با تاکید بر این که کارآفرینی یعنی مدیریت فرصت، اظهار می کند که شرکت های جدید شرکت های قدیم را از بین می برند؛ این فرآیند از راه چرخه نوآوری و کارآفرینی انجام می گردد. اهمیت کارآفرینی به آنجا رسیده که بعضی از صاحبنظران، کارآفرینی را یکی از عوامل تولید مثل سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می برند (صمدآقایی، 1377).

تویوتا به عنوان سود آورترین خودروساز جهان که بالاترین حاشیه سود را در صنعت ساخت خودرو دارد، خود را تنها، سازنده خودرو معرفی نمی کند بلکه یک سازمان «بشر ساز» می داند و نام «سیستم بشر های متفکر»را بر خود نهاده می باشد. در چنین سازمانی می باشد که در سال 2005 تنها به وسیله کارکنان ژاپنی آن 540 هزار ایده نو ارایه شده می باشد. عملکرد تویوتا نشان می دهد که در دنیایی که چرخه عمر استراتژی در حال کوتاه تر شدن می باشد، برای یک سازمان، تنها راه تضمین موفقیت پایدار، نوآوری و کارآفرینی می باشد.

جهانی شدن چه مثبت و چه منفی، با سرعت فراوان خود در تمام کشورها مانند کشور ما، در حال نفوذ می باشد.در این حال مهمترین وظیفه ما این می باشد که خود را برای بهره گیری هر چه بهتر از مزایا و جلوگیری از معایب آن آماده کنیم (کلباسی و جلائی، 1381).  برای رویارویی با این پدیده لازم گویا که کشورها به پدیده کارآفرینی بین المللی توجه کنند. کارآفرینی بین المللی فرآیند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کالاها و خدمات جدید می باشد. طریقه عمومی در سازمان های ایران نیز موید این مطلب می باشد که شرایط حاکم بر این سازمان ها، سنتی و غیر کارآفرینانه می باشد و به نظر میرسد که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی این سازمان ها در ایران ناشی از نبود کارآفرینی سازمانی می باشد (میرزایی اهرنجانی و مقیمی، 1382).

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز که با تغییرها و تحول های سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی دانسته می گردد.

جهانی شدن واقعیتی می باشد که مثبت یا منفی با سرعت بسیار شتابان در حال پیشروی می باشد. اینکه آن مثبت ارزیابی گردد و یا منفی، مقوله ای فرعی می باشد، زیرا خواسته یا ناخواسته همه را در بر خواهد گرفت.  در چنین اقتصادی، سازمان ها و کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرها را داشته باشند زیرا کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی می باشد و همچنین کارآفرینی تعیین کننده رشد اقتصادی بوده و سازمان ها و کشورهایی که در آنها اندازه فعالیت های کارآفرینانه بالاتر می باشد، قادر هستند تا در اقتصاد جهانی موقعیت بهتری را کسب کنند.

سرانجام اینکه، مدیران و سازمان ها باتوجه به لزوم کارآفرینی، برای حفظ بقای خود در عصر جهانی شدن،
می بایستی برای تقویت رفتار و تفکر کارآفرینی، با فراهم کردن زمینه های حمایتی، متغیرهای پنهان اثر گذار سازمان خود را نیز برای طرفداری از رفتار کارآفرینانه تقویت کنند. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی تر و مهم تر از برنامه ریزی استراتژیک می باشند و می تواند بدون وجود به همراه برنامه های غیراستراتژیکی نیز موثر و مفید واقع گردند. به سادگی می توان دریافت که رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل بر توسعه تأکید دارند و با وجود تعاریف گوناگون، توسعه را می توان ساخت، بهره گیری و دانش مربوط به ابزار، ماشین ها، تکنیک ها، سیستم ها یا روش های یک سازمان به مقصود حل مشکل یا رسیدن به یک عملکرد خاص دانست، پس، در یک نگاه فراگیر توسعه دو سوی عمده از یک سو دانشگاه و مراکز آموزشی و از سوی دیگر جامعه ویژه صنعت را دارد.

توسعه پایدار هرصنعت نیازمند پیوند مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری ومنابع انسانی صنایع به عنوان بهره گیری کنندگان علم و فناوری می باشد به علاوه تغییرات شتابنده و فزاینده بازارهای جهانی، همواره تولیدکنندگان را ناچار می سازد که خود را با این تغییرات متناسب و همراه کنند و این امر با تأثیر محیط های علمی و فناوری در صنعت جلوه ظهور می یابد.

پس به مقصود داشتن صنعتی پایدار و پیشرفته از نظر توسعه، بایستی پیوندهای آن را با مراکز آموزشی هرچه استوارتر ساخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایسته می باشد با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن به این مطلوب بایستی کوشش گردد توانمندی های مختلف در قالب امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ، تدوین و به صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از دانشگاه قرار گیرد.

موتور اصلی صنعت نیروی انسانی می باشد و نیروی انسانی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزشی پرورش می یابند، پس جایگاه دانشگاه بسیار ویژه می باشد، دانشگاه در لایه های مختلف کسب و کار تأثیر آفرین می باشد و تمامی گروه ها و شاخه ها در دانشگاه مرتبط با صنعت می باشد. صنعت گر نمی داند معضلات اساسی وی در چه حوزه ای می باشد پس برای مشکل نهفته راه حل جستجو نکرده و در نتیجه مراجعه به دانشگاه ندارد و این امر موجب می گردد که تقاضا برای خدمات آموزشی و پژوهشی کاهش یابد.

اکثر صنایع ما جزو صنایع خرد و کوچک هستند و بنگاه خرد بنگاهی ضعیف می باشد و نمی تواند هزینه  پژوهشی  را تأمین کند و از طرفی شناخت کافی در بنگاه وجود ندارد که برای این موضوع ارزش قائل گردد. اکثر کسانی که دراداره ها در صنعتی مسئولیتی دارند به گونه واقعی صنعت را نمی شناسند و در دوره آموزشی خاصی نیز شرکت نکرده اند پس شکافی بین مسئولین در اداره ها و صنعت گران هست.

نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش و توسعه، تخصیص بودجه ناکافی برای پژوهش و توسعه از سوی بنگاه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، تشخیص نادرست واقعیت های حاکم بر بخش صنعت توسط کارشناسان، کم اهمیت بودن موضوع ارتباط با صنعت در اقدام و سهم ناچیز درآمدهای به دست آمده از محل تحقیقات در پوشش بودجه و هزینه های دانشگاه ها و عملکرد نامناسب حلقه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه مانند چالش هایی می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد،  انتخاب صحیح و اجرای صحیح فعالیت های پژوهشی و در نتیجه رسیدن به کارایی و اثربخشی از دیگر موردها مهمی می باشد که در این حوزه بایستی مورد توجه قرارگیرد.

در شر ایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده می باشد، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر می باشد. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آن چیز که از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها برمبنای الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موردها نامطلوب پیش بینی نشده اجتناب گردد. پس دراین مقاله به مطالعه مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه های چرم سازی تبریز خواهیم پرداخت.

2-1  اظهار مسأله

صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی می باشد که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می شوند(نصیریان، 1390).  صنعت چرم با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور، منطقه و حتی دنیا تأثیر مهم و اجتناب ناپذیری را اعمال کرده می باشد اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می کند و فشار ناشی از این معضلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای می باشد که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا گویا.

نسبت رشد صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه بسیار کم و غیر قابل مقایسه می باشد و شکل گیری ارزشهای مورد نظر در صنعت چرم (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت چرم، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع دامداری، پوست، کشتارگاه وچرم و نهایتا تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، چراکه توسعه صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه کشور در حال حاضر دچار معضلات و موانع متعددی می باشد. تولید صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا ننموده و عموما بر اساس طرفداری های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه میدهد. علی­رغم توجه ویژه سیاست­ گذاران، توسعه اینگونه صنایع هنوز در حد استانداردهای بین ­المللی نمی­‏باشد. شرکت­ های فعال در این زمینه، هم از بعد درونی شرکت و هم از بعد خارجی شرکت، تحت فشار قرار دارند که همین امر باعث می­‏گردد مسیر توسعه آنها با مشکل مواجه گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

دورنمای اصلی تمامی شرکت های تجاری و صنعتی دنیا، دستیابی به قابلیت های جهانی و به تعبیری بهتر، جهانی شدن می باشد. برای رسیدن به این هدف، سازمان ها بایستی توانایی های خود را به کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی برسانند. بدون تردید سازمان های کنونی با ظهور تکنولوژی های جدید همراه با عمر کوتاه و تحول ها و تهدیدهای گسترده بین المللی رو به رو هستند؛ از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکل ها می باشد .

صنعت چرم یکی از این صنایع می باشد که به دلیل بازار تقریبا محدود(کفاشان و سراجان و رویه مبلی) خود مجبور می باشد با هر شرایطی، مشتریان خود را حفظ کند. عدم پرداخت مطالبات در سررسید، طبیعی­ترین اتفاقی می باشد که هر ارائه کننده خدمات و کالا به کفاشان و دوزندگان کیف و سراجان برای خود متصور می باشد. همین مسئله صنعت چرم را به لبه ﭘرتگاه کشانده می باشد.

تعدد واحدهای تولیدی چرم و کوچکی آن­ها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده می باشد. از آن­جا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می­دانند. شایع­ترین نمونه آن شیوع کپی­سازی محصول یا ایجاد تشکل­های متعدد و موازی می باشد. به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده­‏ها، نرخ بهره­‏برداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین می باشد. این عامل در کنار هزینه­‏های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهره‏­وری اندک نیروی کارایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آن­ها می­‏گردد. مسلماً محصولی با کیفیت نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی فقدان بازار (داخلی و خارجی) مجدداً عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها می­‏گردد. بدین سبب برنامه ریزی اساسی برای توسعه صنعت چرم یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد و تا زمانیکه این موضوع را تبیین نشود، حرکتهای مقطعی و موردی ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. با در نظر داشتن تاکید زیاد در سخنرانی ها و کنفرانس های مرتبط با  صنعت چرم به گسترش صنایع چرم سازی، متاسفانه تاکنون پژوهش جامعی در زمینه تدوین و شناخت زیر ساخت های توسعه چرم انجام نیافته می باشد، پس محورهای مهم اساسی برای ترسیم مدل توسعه صنعت چرم را می توان به عنوان یک نیاز اساسی برای صنعت دانست.

3-1  اهمیت و ضرورت پژوهش

انجام این پژوهش  ظرفیت‌ها و تنگناهای توسعه زیر ساخت های اقتصادی-اجتماعی صنعت چرم را مطالعه نموده و به مدیران و سیاست‌گذاران و صنعتگران درعرصه چرم در ایفای مسؤولیت‌های خود یاری می‌رساند. رقابتی‌شدن بازارها، تغییر در نیاز‌ها و علایق مشتریان، فرایند جهانی‌شدن و ضرورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت[2] و پیشرفت فناوری و تاثیر آن بر تولید کالا‌ها و خدمات، ضرورت مطالعه و پژوهش را پیش از هرگونه فعالیت صنعتی و تجاری برای شرکت‌ها و مؤسسات در صنعت چرم  بیش از پیش عیان می کند و زمینه‌های مناسب برای تولید و فعالیت واحد ها  و بنگاه‌های تولیدی چرم را مورد شناسایی قرار داده و به شناسایی معضلات و معضلات آنها می پردازد  و زمینه ارتقای کیفی سایر خدمات و فعالیت‌های سازمان های موجود در تولید چرم را نیز فراهم می‌آورد. با در نظر داشتن اینکه همیشه خلاء زیادی بین صنعت چرم و دانشگاه هست و تا به حال  پژوهش و پژوهشی بسیار اندکی در زمینه صنعت چرم انجام گرفته می باشد بایستی شرایطی محیا گردد تا این خلاء پر گردد.

1- صنعت چرم می تواند با تهیه برنامه ای مشخص، گامی اساسی در جهت هدفمند کردن فعالیت های سازمانی خود بردارد.

2-ایجاد ارتباط موثر بین صنعت چرم و دانشگاه

3- ایجاد ارتباط موثر بین ذی نفعان و صنعت چرم

4- ایجاد رویکردی موثر در بهبود بهره وری و عملکرد صنعت چرم

5- ایجاد مدلی موثر برای ساختارهای داخلی و خارجی صنعت چرم

6- ایجاد دیدگاهی جدید برای مدیران صنعت چرم

7- ایجاد رویکردی جدید برای مدیران صنایع و موسسات مرتبط با صنعت چرم

 

4-1  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اینکه صنعت چرم در سال های اخیر با افت و رکود مواجه می باشد در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم را شناسایی کرده و بعد از رتبه بندی و اولویت بندی عوامل راهکارهای مناسبی برای توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم ارائه خواهیم نمود.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز می باشد.

همچنین اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارتند از:

1- تعیین مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم.

2- تدوین مدلی برای  توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم. 

3- تعیین اندازه اعتبار مدل پیشنهادی

5-1  سئوالات پژوهش

بدون شناخت مدل مناسب و شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت چرم پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به گونه متناسب و منسجم به مقصود راهبردی نمود.

سئوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز چیست؟ همچنین دیگر سؤال های پژوهش عبارتند از:

1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟

2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

3- درجه اعتبار مدل پیشنهادی به چه اندازه می باشد؟

6-1  کلمات کلیدی

تعریف مدل

مدل ، ساده شده دنیای واقعی می باشد.

مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزاء در دنیای واقعی را عنوان می کند.

مدل ایده آل

مدلی می باشد که بتواند تمامی اجزاء یک سیستم و تمامی روابط اجزاء را مشخص کند.

در اقدام چنین مدلی نمی توان داشت و اگرمدلی داشته باشیم که بتواند تا 70 درصد روابط بین اجزاء را مشخص کند مدل خوبی خواهد بود اما 100 درصد امکان پذیر نیست.(یا حداقل به سختی می توان به چنین مدلی دست پیدا نمود).

توسعه

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده می باشد. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از«لفاف» می باشد. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن می باشد که جوامع برای متجدد شدن بایستی از این مرحله سنتی خارج شوند. در تعریف توسعه نکاتی را بایستی مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتند از اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیاً آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود[3]  توجه داشته باشیم.

واژه “توسعه[4]”  از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت می باشد. گرچه این واژه از قرن هشتم هجری (14 میلادی) برای تبیین بعضی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته می باشد، لیکن بهره گیری وسیع از این واژه به ‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های 1960-1950 مربوط می‏گردد. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت.

میردال توسعه را عبارت از حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو می‌داند.

زیر ساخت، در عمومی‌ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می‌باشد که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می‌آورد.

بهره وری

بهره وری از مفاهیم اقتصاد و مدیریت می باشد و مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت.

بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و بهره گیری بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به مقصود ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که بایستی انجام می‌شده اطلاق می گردد.

صنعت

صنعت یعنی آن چیز که به دست بشر ساخته شده باشد که ماحصل آن می تواند با ذوق و سلیقه همراه گردد.

تعریف و کاربرد چرم

چرم ماده ای می باشد که از دباغی پوست خام حیوانات، اکثراً گاو تولید می­گردد. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دایمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می کند. چرم ماده­ای مهم با بهره گیری­های مختلف می­باشد. بهره گیری اصلی آن در صنعت کفاشی می باشد. چرم به همراه چوب پایه بیشتر فن آوری های باستانی را تشکیل می­دادند. در صنایع چرم سازی ماده خام محصول جانبی صنعت گوشت می­باشد که گوشت دارای ارزش بیشتری از پوست می باشد البته چرم دارای بهره گیری های دیگری نیز می­باشد.

منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، اداره، کارخانه و یا هر مؤسسه ایست. نوع عملکرد افراد در هر سازمان ارتباط مستقیم با بهره وری آنان دارد.

در برگیرنده کوشش جسمانی بشر و تراوشات ذهنی و فکری اوست.

اگر مواد و منابع باشند و متد و روش انجام کار هم باشد اما نیروی انسانی خوب و کار آمد نباشد موفقیت حاصل نخواهد گردید.اما وجود نیروی انسانی خوب، نبود مواد و منابع ومتد را جبران می کند.

طرفداری

کلیه اقدامات و اعمالی می باشد که نهادها وسازمان ها در مواقع لزوم برای ذی نفعان خود برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد.

تکنولوژی

تکنولوژی از دو لغت یونانی techno به معنی هنر و مهارت و logia و به معنی علم و دانش تشکیل شده می باشد و درفرهنگ لغات این واژه به دانش روش های مربوط به پرورش، ساخت و پردازش چیزی، به ویژه در مورد چگونگی ساخت و کاربست ابزار، وسایل و ماشین آلات اطلاق می گردد.(فقهی فرهمند، 1383)

قانون

هر چیزی که تنظیم کننده رفتار بشر باشد، قانون نام دارد. این قانون می تواند قوانین فیزیکی باشد که بر بشر تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده می باشد. (تبیت،1384(

مراودات تجاری

عبارت می باشد از حالتی از مشغولیت و به گونه عام، شامل فعالیت‌هایی می باشد که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به مقصود کسب سود، در بر می‌گیرد.

نوآوری

نوآوری بکار گیری ایده های جدید ناشی از خلاقیت می باشد درواقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می نماید .

عملکرد

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده می باشد).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی می باشد.

جمع بندی

فصل اول این پژوهش در راستای رسیدن به اهداف پژوهش با روشن تر کردن مسائل و معضلات موجود در صنایع به خصوص در صنعت چرم آغاز گردید که در قسمت اظهار مسئله توجه بیشتری روی اهم معضلات صنعت چرم تبریز گردید و سپس با اظهار اهمیت و ضرورت این پژوهش به اهداف این پژوهش تصریح گردید. در بخش بعدی به سئوالات اصلی این پژوهش تصریح گردید.

تعداد صفحه :238

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت