گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

 

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

 

 

استاد راهنما:

دکتر مجتبی رفیعیان

 

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده رساله:

 

رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها، بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه، و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. این رویکرد ابزاری می باشد بسیار کارآمد که می تواند با مطالعه عمیق جنبه های گوناگون سیستم شهری، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تاثیر گذار در توسعه یک شهر و برآورد اندازه تاثیر گذاری آنها، سمت و سوی راهبردهای توسعه شهری را در برنامه ریزی برای نیل به توسعه ای پایدار یاری رساند. اراضی عباس آباد تهران به عنوان یکی از محورهای  فرهنگی- تفرجگاهی بالقوه شهر تهران، علیرغم کوششهای سالهای اخیر، کماکان از عامل رقابت پذیری بی بهره می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عواملی می باشد که در رقابت پذیری گردشگری این اراضی مشارکت دارند.

این پژوهش در گام نخست با مطالعه ادبیات نظری و تجربی موضوع شاخص های ارزیابی رقابت پذیری گردشگری را تدوین کرده و در گام بعد با کاربست این شاخص ها و تدقیق آنها بر اساس معیارهای یک مدل ارزیابی رقابت پذیری، ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه بین دو گروه بهره گیری کنندگان و نخبگان و فعالان در این زمینه گردآوری شده بود، به ارزیابی و سنجش رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد پرداخته می باشد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اول شاخص های مربوط به عامل “تجربه محیطی” و در سطح دوم شاخص های عامل “ارتباطات و نام گذاری تجاری” ، بیشترین تاثیر را در ارتقای رقابت پذیری گردشگری اراضی عباس آباد دارند و در عین حال همین شاخص ها، بیشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند.

 

واژگان کلیدی : رقابت پذیری گردشگری شهری، برنامه ریزی، اراضی عباس آباد تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

فهرست شکل ها 8

فهرست نقشه ها 9

فهرست نمودارها 10

فصل اول: کلیات پژوهش…. 11

1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش…. 12

2-1-معرفی و اظهار پرسش ‌های پایان‌نامه. 14

3-1- اهداف پایان‌نامه. 14

4-1- معرفی و اظهار فرضیه‌های پایان‌نامه. 15

5-1- معرفی روش کار پایان‌نامه. 15

6-1- مسائل و معضلات پژوهش…. 17

فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش…. 19

مقدمه. 20

1-2- طریقه عمومی شهرسازی.. 20

1-1-2- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای… 20

-2-1-2گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی… 21

3-1-2-  نیاز به برنامه ریزی… 23

4-1-2-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی… 23

5-1-2-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی… 24

6-1-2-  برنامه ریزی برای آینده. 25

2-2- جهانی شدن.. 26

1-2-2-  تاریخچه جهانی شدن.. 26

2-2-2-  مفهوم جهانی شدن.. 27

3-2-2- طریقه جهانی شدن شهرها 28

4-2-2-  ظهور جهان شهرها 28

5-2-2- خصوصیات شهرهای جهانی… 29

6-2-2-  شهرهای جهانی معاصر. 31

7-2-2- جهانی شدن و تحولات شهری… 32

8-2-2- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها 32

9-2-2- ارتباط جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری… 34

3-2- برند شهری.. 35

1-3-2- برند مکان.. 36

2-3-2- کونکنیک…. 37

4-2- رقابت پذیری شهری.. 42

1-4-2-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری… 42

2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری… 47

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی… 51

4-4-2- تأثیر فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری… 53

1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر. 53

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) 54

3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی… 55

4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی… 55

5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی… 58

6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری… 59

7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی… 59

-2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری… 60

-2-4-51تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) 60

-2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم.. 61

-2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری… 61

-2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری… 63

-2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری… 64

-2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا 65

5-2- خلاقیت.. 66

-2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی… 67

-2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت… 69

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا 69

-2-5-4تحقیق مونتگومری… 72

6-2- مطالعه جایگاه موضوع در تجارب جهانی.. 74

مقدمه. 74

-2-6-1آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2014.. 74

2-6-2- پروژه Superklin در دانمارک…. 82

3-6-2- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی… 85

1-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک…. 85

2-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر 2010 – 2005 (سیدنی) 87

3-3-6-2- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. 89

4-6-2- تجارب جهانی در ارتباط با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری… 91

1-4-6-2- تجربه روین… 91

2-4-6-2- روتردام (Rotterdam) 92

3-4-6-2 – کپنهاگ…. 93

7-2- نتیجه گیری و رویکرد نظری پژوهش.. 95

فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش…. 97

مقدمه. 98

1-3- روش پژوهش.. 98

2-3- معرفی روش های مختلف.. 98

3-3- معرفی روش مورد بهره گیری )مدل (TDCA. 101

1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA.. 103

1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها 103

2-1-3-3- تسهیلات حمایتی… 103

3-1-3-3- تجربه محیطی… 103

4-1-3-3- ارتباطات… 104

5-1-3-3- عملکرد گردشگری… 105

6-1-3-3- رضایت گردشگران.. 105

4-3- معیارها و شاخص های پژوهش.. 106

5-3- روشهای گرد اوری داده ها 107

1-5-3- پرسشنامه. 107

1-1-5-3- پایایی پرسشنامه. 108

2-1-5-3- روایی پرسشنامه. 109

6-3- روش تجزیه و تحلیل.. 109

1-6-3- تحلیل رگرسیون تک متغیره. 110

7-3- جمع بندی.. 110

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه. 111

مقدمه. 112

1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران.. 112

2-4- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران.. 113

3-4- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. 117

1-3-4- تاریخچه عباس آباد. 117

2-3-4- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی… 117

4-4- مطالعات پایه. 119

1-4-4- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی… 119

1-1-4-4- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی… 120

2-4-4- سازمان فضایی ـ ادراکی… 120

1-2-4-4- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی… 121

3-4-4- ساختارِ عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی… 123

1-3-4-4- تحلیل ساختار عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. 123

4-4-4- حمل و نقل و ترافیک…. 124

1-4-4-4- تحلیل حمل و نقل و ترافیک…. 124

5-4- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. 126

6-4- اختصار‌ای از نتایج طرح‌های فرادست… 130

1-6-4- طرح مجموعه شهری تهران.. 130

2-6-4- طرح جامع شهر تهران.. 130

3-6-4- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. 133

1-3-6-4- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی… 140

4-6-4- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. 141

1-4-6-4- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. 141

2-4-6-4- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. 143

3-4-6-4- ساختار عمومی طرح جامع فضایی ـ کالبدی اراضی عباس‌آباد. 143

-4-6-4-4مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. 146

7-4- جمع بندی.. 162

فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. 163

مقدمه. 164

1-5- پرسشنامه. 165

1-1-5- ساختار پرسشنامه. 165

-5-1-2 توزیع  پرسشنامه. 166

2-5- پرسش نامه بهره گیری کنندگان.. 166

1-2-5- تحلیل ویژگی های بهره گیری کنندگان.. 166

2-2-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه بهره گیری کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171

3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به بهره گیری کنندگان بر اساس آزمون همبستگی… 173

1-3-2-5- ترکیب فعالیت ها 173

2-3-5-2- تسهیلات حمایتی… 174

3-3-2-5- تجربه محیطی… 175

4-3-2-5- ارتباطات… 176

5-3-2-5- عملکرد گردشگری… 177

6-3-2-5- رضایت گردشگران.. 178

3-5- پرسشنامه متخصصان.. 181

1-3-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181

2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با بهره گیری از معادله رگرسیون.. 182

1-2-3-5- ارزیابی اندازه رقابت پذیری… 182

2-2-3-5- ارزیابی اندازه جذابیت… 183

فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 187

1-6- آزمون فرضیات پژوهش…. 188

2-6- پیشنهادهای اجرایی.. 188

1-2-6- در نظر داشتن عوامل تقویت کننده تجربه محیطی… 188

2-2-6- در نظر داشتن عوامل تقویت کننده ارتباطات… 189

1-2-2-6- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری… 190

3-2-6- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. 191

-36- پیشنهادهای پژوهشی.. 191

منابع فارسی.. 192

منابع انگلیسی.. 193

منابع اینترنتی.. 196

پیوست الف: پرسشنامه بهره گیری کنندگان از فضا 197

پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان.. 200

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 1: مهم ترین تغییرات در رهیافت برنامه ریزی از سال 1967. 22

جدول شماره 2 : شهرهای رتبه یک تا پنج در فهرست رتبه بندی اخیر. 31

جدول شماره 3: مولفه های برند سازی از دید کونکنیک… 40

جدول شماره 4 : سطوح رقابت پذیری.. 45

جدول شماره 5 : تعاریف رقابت پذیری.. 46

جدول شماره 6 : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری.. 49

جدول شماره 7: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری.. 73

جدول شماره 8: معیارها و شاخص های پژوهش.. 106

جدول شماره 9: نتایج تحلیل گروههای مطالعاتی.. 140

جدول شماره 10 :  کاربری حوزه ها 151

جدول شماره 11: مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها 158

ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها 159

ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها 160

ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها 161

جدول شماره 12 :  آزمون KMO and Bartlett’s Test. 171

جدول شماره 13 : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی.. 172

جدول شماره 14: عوامل اصلی پرسشنامه بهره گیری کنندگان.. 172

جدول شماره 15: اثر ترکیب فعالیت ها بر رقابت پذیری.. 173

جدول شماره 16: اثر ترکیب فعالیت ها بر جذابیت.. 173

جدول شماره 17: اثر تسهیلات حمایتی بر رقابت پذیری.. 174

جدول شماره 18: اثر تسهیلات حمایتی بر جذابیت.. 174

جدول شماره 19: اثر تجربه محیطی بر رقابت پذیری.. 175

جدول شماره 20: اثر تجربه محیطی بر جذابیت.. 175

جدول شماره 21: اثر ارتباطات بر رقابت پذیری.. 176

جدول شماره 22: اثر ارتباطات بر جذابیت… 176

جدول شماره 23: اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری.. 177

جدول شماره 24: اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت.. 177

جدول شماره 25: اثر رضایت گردشگر بر رقابت پذیری.. 178

جدول شماره 26: اثر رضایت گردشگر بر جذابیت… 178

جدول شماره 27:  آزمون KMO and Bartlett’s Test 181

جدول شماره 28 : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی.. 181

جدول شماره 29: عوامل اصلی پرسشنامه متخصصان. 182

جدول شماره 30: معناداری گویه های مورد پرسش با رقابت پذیری.. 182

جدول شماره 31: اندازه همبستگی عناصر اصلی و وابسته با رقابت پذیری.. 183

جدول شماره 32: معناداری گویه های مورد پرسش با جذابیت… 183

جدول شماره 33: اندازه همبستگی عناصر اصلی و وابسته با جذابیت.. 184

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت­های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 1 :  چرخه پیدایش شهر جهانی.. 29

شکل شماره 2: گروه های دخیل در شکل گیری برند شهری.. 37

شکل شماره 3: شهر بعنوان یک سیستم. 43

شکل شماره 4: مدل عمومی رقابت پذیری شهری.. 47

شکل شماره 5: سطوح فضایی سه گانه مفهوم رقابت پذیری.. 51

شکل شماره 7: مدل  TDCA و پروسه مشتمل بر آن.. 101

شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن.. 165

شکل شماره 8: اثر گذاری عوامل اصلی  و اثر پذیری عوامل وابسته بر رقابت پذیری و جذابیت.. 179

شکل شماره 9: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید بهره گیری کنندگان.. 180

شکل شماره 10: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید متخصصان.. 185

شکل شماره 11: اجزای تجربه محیطی.. 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در پهنه گسترده شهر تهران.. 115

نقشه شماره 2: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در محورهای طبیعی و تاریخی شهر تهران.. 115

نقشه شماره 3: محورهای سبز شرقی – غربی.. 116

نقشه شماره 4: محورهای سبز شمالی – جنوبی پیشنهادی طرح جامع شهر تهران. 116

نقشه شماره 5: سازمان فضایی ادراکی.. 122

نقشه شماره 6: شیکه ارتباطات شهری در محدوده عباس آباد. 125

نقشه شماره 7: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پیش از تغییرات سال‌های اخیر. 127

نقشه شماره 8: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پس از تغییرات سال‌های اخیر. 128

نقشه شماره 9: آخرین عکس ماه‌واره‌ای از زمین‌های عباس‌آباد ـ سال 1385. 129

نقشه شماره 10: محور‌های شمالی ـ جنوبی رود ـ دره‌های تهران در  طرح جامع تهران. 131

نقشه شماره 11 و 12: موقعیت اراضی عباس آباد در ساختار طبیعی شهر تهران.. 132

نقشه شماره 13: طرح جامع اراضی عباس‌آباد. 135

نقشه شماره 14: وضع موجود اراضی عباس آباد. 136

نقشه شماره 15: عناصر بخش شمالی محدوده اراضی عباس آباد. 137

نقشه شماره 16: باغات فرهنگی در محدوده اراضی.. 138

نقشه شماره 17: عناصر بخش غربی مجموعه اراضی عباس آباد. 139

نقشه شماره 18:  حوزه‌های هفت‌گانه زمین‌های عباس‌آباد. 142

نقشه شماره 19: ZONE A.. 152

نقشه شماره 20: ZONE B.. 153

نقشه شماره 21: ZONE C & E.. 154

نقشه شماره 22:  ZONE D.. 155

نقشه شماره 23: ZONE F.. 156

نقشه شماره 24: ZONE G.. 157

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : فرایند پژوهش16

نمودار شماره 2 :  فرایند تحلیل.. 164

نمودار شماره 3 : نسبت جنسی بهره گیری کنندگان.. 166

نمودار شماره 4 : نسبت سنی بهره گیری کنندگان.. 167

نمودار شماره 5 : وضعیت تاهل بهره گیری کنندگان.. 167

نمودار شماره 6 : شغل بهره گیری کنندگان. 168

نمودار شماره 7 : اندازه تحصیلات بهره گیری کنندگان. 168

نمودار شماره 8 : محل سکونت بهره گیری کنندگان.. 169

نمودار شماره 9 : وسایل نقلیه بهره گیری کنندگان. 169

نمودار شماره 10 : انگیزه سفر بهره گیری کنندگان. 170

نمودار شماره 11 : چگونگی شناخت بهره گیری کنندگان. 170

نمودار شماره 12 : تسهیلات اقامتی بهره گیری کنندگان. 171

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش

بدون تردید یکی از مهمترین وقایع اواخر قرن بیستم، شکل گیری پدیده جهانی شدن و رقابت بین شهر ها می باشد، که تحولات چشمگیری را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده می باشد. به دنبال کارهای اخیر هال(1984،1966)، و ساسن (1991)پژوهش های قابل توجه دیگری در مورد ایده­ی “شهرهای جهانی” صورت گرفته می باشد. این محققان، برای این شهرها به مثابه ی مراکز فرمان دهی اقتصاد جهانی و کانون های حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید نظریه پردازی کرده اند. (جان رنی شورت، 2004)

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از دﻫﻪ 1980 ﻣﻴﻼدی ﺑﺪﻳﻦﺳﻮ، حیات اجتماعی و اقتصادی و همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ »، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻮر زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن از دﻫﻪ 1990 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤـﺮو ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮی ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺠﻠﻲ و اﻧﻌﻜﺎس تاثبرات مثبت و منفی پدیده ﺟﻬـﺎﻧﻲﺷـﺪن ﺿﺮوری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

مسئله جهانی شدن در ابعاد مختلف شهرها را به تلاشی دیگرگونه برای ادامه حیات واداشته می باشد. شهر جهانی به عنوان مهمترین فضای فعالیت، قلب تپنده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای امروز می باشد. در عصر کنونی، شهرها به عرصه­های رقابت در مقیاس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بیشترین­ها، که به کسب بیشترین سرمایه، بیشترین سود، و در نهایت بیشترین اعتبار می­انجامد. چنان­که می­توان پنداشت، جنگ هزاره سوم “جنگ بر سر جذب مردم (ساکنین، سرمایه گذاران، شاغلان و …) در شهر” می باشد.

مسئله رقابت پذیری شهری که خود دارای ارتباط دو سویه با جهانی شدن و شهر جهانی می باشد، مفاهیم جدیدی در ارتباط با برنامه ریزی شهری پدید آورده می باشد، که یکی از آنها الحاق برند فرهنگی و تفرجگاهی به منطقه ای در شهر می باشد. چنین شهری دارای ویژگی­هایی مانند، داشتن داستان یا پیشینه، ویژگی منحصر به فرد، ارزش، تصویر و .. می باشد.

رقابت پذیری گردشگری را می توان به ابعاد زیر دسته بندی نمود: رقابت پذیری اقتصادی، رقابت پذیری اجتماعی، رقابت پذیری فرهنگی، رقابت پذیری سیاسی، رقابت پذیری فنی(تکنولوژیکی) و رقابت پذیری محیطی.

در رقابت پذیری اجتماعی – فرهنگی، ویژگی های مقاصد اجتماعی و فرهنگی برای خلق یک مقصد که افراد تمایل به بازدید داشته باشند، مهم تر می باشد. تمایل به بازدید از این مقاصد به دلیل تجربه ای می باشد که هیج جای دیگر نمی توان آن را پیدا نمود. نقاط قوت اجتماعی-فرهنگی یک مقصد می تواند یک تعیین کننده غالب در رقابت پذیری باشد.

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﻳﻪاﻧﺪ. از یک سو جریان جهانی شدن در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری اش ﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد، وازﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ (و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ) در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن واراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮی ﺷـﻬﺮی ﻳـﺎری ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻨﺪ.

تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه که افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ اثر فزاینده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت برای کشورهای در حال توسعه مؤثر نبوده می باشد. علت اصلی این وضعیت را به اندازه زیادی می توان به نبود ساختار مناسب برای پیشبرد و گسترش توسعه در کشورهای در حال توسعه دانست. تصمیمات مکانی در بیشتر کشورهای درحال توسعه  محدود به چند نقطه خاص بوده می باشد.برای  برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه، در جهت افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ ،الگویی از توسعه مورد نیاز می باشد که منجر به عدم تمرکز گردد و نیز در نظر داشتن این اصل که مفهوم رقابت پذیری الزاما مناطق یا شهرهای در رقابت با یکدیگر نیست.بلکه توانایی شهر برای پرورش،جذب و طرفداری از فعالیتهایی می باشد که استانداردهای زندگی در آن شهر را افزایش می دهند.

شهر تهران به عنوان اولین “سیاهچاله”­ در جمع شهرهای بزرگ دنیا قرار دارد. بر اساس تعریف “جان رنی شورت”، مقصود از سیاهچاله، شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر می باشد، که توسط گروه [1]GAWC به عنوان شهر جهانی شناخته نشده و همتایی در سطح ملی خود ندارند. این سه معیار، شهرهایی از تهران با جمعیت 10.7 میلیون نفر تا چیتاگونگ با جمعیت 3.1 میلیون نفر را شامل می گردد.

پنج مورد “فقر، فروپاشی، عدم ریسک پذیری، طرد شدن و مقاومت کردن” از عوامل مهم قرار گرفتن در چنین سطحی معرفی شده می باشد. (جان رنی شورت،2004)

از طرف دیگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، این شهر دارای ویژگی­های منحصر به فردی در سطح جهان و منطقه (خاور میانه) می باشد. ویژگی­هایی نظیر موقعیت استراتژیک ویژه به لحاظ جغرافیایی، ویژگی­های فرهنگی-توریستی کارآمد، ویژگی­های بارز در زمینه علمی به گونه خاص علوم پزشکی  و غیر از آن،  می باشد. این ویژگی­ها همواره به ترسیم چشم­انداز “شهر جهانی” توسط برنامه ریزان شهری در اسناد مختلف این شهر انجامیده می باشد. شهر دانش­پایه، شهر خلاق، شهر جهانی و … تابلویی از تهران در آینده میان مدت چند ده ساله آن، متصور می باشد.

شهرتهران بدلیل نداشتن مرکزیت فرهنگی که پاسخگوی مطالبات روزافزون همه اقشار مردم باشد،هنوز شایسته نام یک شهر قرن بیست و یکمی نیست.برای ارزیابی تهران بعنوان شهری جهانی جایگاه کنونی آن را بایستی در مقیاس جهانی و در ارتباط با امکانات و کیفیت های آن تعریف نمود.اراضی عباس آباد در مجموعه فرصتهای مکانی مرتبط با توسعه پهنه مرکزی شهر تهران از جایگاه و ارزش بی بدیلی برخوردار می باشد و اتخاذ هر تصمیمی در خصوص آن به لحاظ موقعیت زیست محیطی،ارتباطی،فضایی،اجتماعی و ارزش های اقتصادی اثری تعیین کننده در ساختار اجتماعی،فضایی و زیست محیطی شهر خواهد داشت. از سویی دیگر اراضی عباس آباد ظرفیت جذب نیازها و مطالبات خاصی از فعالیتها و عملکردهای برتر کلانشهر را دارد.با در نظر داشتن تغییر جایگاه شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پتانسیل های قابل رقابت با شهرهای جهانی همانگونه که در محور دوم چشم انداز طرح جامع تهران(1386) یاد شده می باشد و تغییر ابعاد کمی و کیفی نیازها،حال این مساله مطرح می باشد که تعریف نقشی جدید برای پهنه مرکزی تهران تا چه اندازه توانسته به هدف خود که افزایش توان رقابت پذیری شهر تهران بوده می باشد نزدیک گردد.

 

2-1-معرفی و اظهار پرسش ‌های پایان‌نامه

  • آیا تدوین سیاستهایی با محوریت فرهنگ در پهنه مرکزی اراضی عباس آباد توانسته می باشد مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در تهران را تقویت نماید؟
  • کدام یک از عوامل و فاکتورهای شاخص رقابت پذیری گردشگری بیشترین تاثیر را بر ارتقای رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد دارند؟

 

3-1- اهداف پایان‌نامه

هدف کلان:

  1. مشخص کردن مفهوم رقابت پذیری شهری
  2. ارزیابی رقابت پذیری شهری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

اهداف خرد:

  1. تدوین شاخص های ارزیابی رقابت پذیری فرهنگی – تفرجگاهی

[1]Globalization and World Cities

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 208

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***