متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

      نام دانشکده: دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی)

موضوع: ارزیابی عملکرد با محوریت کارت امتیازی متوازن پایدار

(SBSc) و گسترش عملکرد کیفیت(QFD) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

اسفند1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

آن چیز که که در حال حاضر توجه سازمان ها را به خود جلب کرده می باشد، مطالعه اوضاع و شرایط درونی سازمان ها با شرایط خارجی آن می باشد. به دیگر سخن، سازمانها در پی این هستند که بدانند پس از چند سال از رشد و فعالیتشان در حوزه کاری خود، به چه مرحله ای رسیده اند و آیا حرکت آنها در جهت اهداف و استراتژیهای تعریف شده سازمان در ابتدای تاسیس بوده می باشد یا خیر. بدین مقصود، ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فعالیتهای کلیدی و استراتژیک می باشد که ضمن توجه خاص سازمان ها به آن، اندازه شکل گیری اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی، تعیین شاخصهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان با محوریت کارت امتیازی متوازن پایدار (Sustainability Balanced Scorecard) و رویکرد گسترش عملکرد کیفیت، کوشش در ارزیابی مورد مطالعه نموده و به ارائه الگویی در این زمینه می پردازد. در این رویکرد(SBSc)، علاوه بر تایید کارت امتیازی متوازن با 4 منظر موجود در آن، به دو منظر زیست محیطی و اجتماعی به عنوان فاکتورهای مهم در ارزیابی عملکرد سازمان تصریح شده می باشد. بدین مقصود، از روش توصیفی – پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته گردید. پایایی سوالات پرسشنامه و فرضیات در حد قابل قبول و مورد تایید بوده  و نتایج حاصل از پژوهش، سه چشم انداز مشتری، مالی و اجتماعی را به عنوان چشم اندازهای با عملکرد بالاتر نشان میدهد. قرار گرفتن چشم انداز اجتماعی در سه چشم انداز اول، انطباق ارزیابی عملکرد با رویکرد SBSc را نتیجه می دهد.

فهرست

فصل اول   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2         اظهار و مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3

1-3         اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………. 5

1-4         اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1      اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5         سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6         فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7         تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2         کارت امتیازی متوازن((BSC……………………………………………………………………………………. 12

1-2-2        تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-2      روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………. 15

2-2-2-1  تعاریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2-2  تاریخچه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-3  فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-2-4  الگوها و مدلهای ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………. 18

2-2-2-5  مدل های طراحی سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….. 19

2-2-2-6  مدل های خودارزیابی(مدلهای تعالی یا جوایز کیفیتی)…………………………………………. 27

2-2-3      بعضی از نظام های پویا و منسجم، کارا و اثر بخش جدید سنجش عملکرد………….. 28

2-2-3-1  مدل کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………. 29

2-2-3-2  مدل منشور عملکرد………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-3-3  نظام سنجش عملکرد پویا(DPMS)……………………………………………………………………….. 32

2-2-3-4  نظام سنجش عملکرد IE-GIP………………………………………………………………………………… 33

2-2-3-5  مدل نظام های سنجش عملکرد برای فرایندهای کسب و کارPMS-BP……………. 34

2-2-3-6  مقایسه بین مدل ها بر اساس الزامات بی تیتسی………………………………………………….. 35

2-2-4      مناظر موجود در کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………… 36

2-2-4-1  منظر مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2-4-2  منظر فرآیندهای داخلی کسب وکار………………………………………………………………………… 38

2-2-4-3  منظر یادگیری و رشد……………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4-4  منظر مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-5      موانع اجرای استراتژی در سازمان و تأثیر BSC در بر طرف کردن این موانع…….. 43

2-2-6      تحولات کارت امتیازی متوازن (از سیستم ارزیابی عملکرد تا سیستم جامع مدیریت استراتژیک)            44

2-2-7      مراحل ایجاد و اجرای BSC……………………………………………………………………………………… 45

2-2-8      اشکال ها و رویکردهای جدید برکارت امتیازی متوازن…………………………………………… 48

2-3         پیدایش کارت امتیاز متوازن پایدار………………………………………………………………………….. 52

2-3-1      توازن کارت امتیازی به عنوان یک ابزار برای مدیریت پایداری……………………………… 52

2-3-1-1  دیدگاه های متفاوت یکپارچگی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی………………. 54

2-3-1-2  ادغام جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن       54

2-3-2      معرفی چشم انداز غیر بازاری به کارت امتیازی متوازن………………………………………… 55

2-3-3      فرآیند تدوین کارت امتیازی متوازن پایدار……………………………………………………………… 57

2-3-3-1  انتخاب واحد استراتژیک کسب وکار……………………………………………………………………….. 58

2-3-3-2  شناسایی عوامل زیست محیطی و اجتماعی واحدکسب وکار……………………………….. 59

2-3-3-3  تعیین ارتباط استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی…………………………. 61

2-3-4      مناظر موجود کارت امتیاز متوازن پایدار…………………………………………………………………. 65

2-4         گسترش عملکرد کیفیت………………………………………………………………………………………….. 66

2-4-1      تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………… 66

2-4-1-1  تعریف کیفیت……………………………………………………………………………………………………………. 67

2-4-1-2  ارتباط بین QFD و دیگر ابزارهای مهندسی و کیفی……………………………………………. 68

2-4-1-3  ماتریس خانه کیفیت…………………………………………………………………………………………………. 69

2-4-2      تاریخچه QFD…………………………………………………………………………………………………………… 76

2-4-2-1  مراحل تکامل QFD………………………………………………………………………………………………….. 77

2-4-2-2  دیدگاهها و نگرشهای QFD……………………………………………………………………………………… 78

2-4-2-3  فواید و زیر ساخت های QFD………………………………………………………………………………… 79

2-4-3      پیشینه و سوابق پژوهش……………………………………………………………………………………………. 80

2-4-4      نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

3-1         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-2         روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 87

3-3         قلمروتحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-3-1      قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………… 89

3-3-2      قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 89

3-3-3      قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 89

3-4         جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………… 90

3-5         نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-6         روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….. 91

3-6-1      مصاحبه ها(Interview)………………………………………………………………………………………… 92

3-6-2      پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-6-2-1 روایی و پایائی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 94

3-7         روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 96

3-7-1      مراحل آزمون فرض های آماری………………………………………………………………………………. 96

3-7-2      تکنیک AHP…………………………………………………………………………………………………………….. 98

3-7-2-1  سازگاری و ثبات………………………………………………………………………………………………………… 98

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

4-1         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 101

4-2         نمایی از مجموعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 101

4-2-1      زیر ساخت های مجموعه مورد مطالعه……………………………………………………………………. 102

4-3         جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………… 103

4-3-1      جامعه آماری بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………. 104

4-3-2      جامعه آماری بر اساس سن……………………………………………………………………………………… 105

4-3-3      جامعه آماری بر اساس اندازه تحصیلات…………………………………………………………………. 105

4-3-4      جامعه آماری بر اساس سابقه فعالیت در سازمان……………………………………………………. 106

4-3-5      جامعه آماری بر اساس سمت شغلی……………………………………………………………………….. 106

4-4         مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 106

4-5         آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کالموگراف – اسمیرنوف، KS )…………………. 110

4-6         مطالعه پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 112

4-7         تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 114

4-7-1      آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… 115

4-7-2      آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………… 116

4-7-3      آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………. 117

4-7-4      آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………. 118

4-7-5      آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………… 119

4-7-6      آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………….. 121

4-8         محاسبه وزن نسبی ابعاد SBSc………………………………………………………………………………. 122

4-8-1      اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه مالی……………………………………………………………… 124

4-8-2      اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه مشتری………………………………………………………… 125

4-8-3      اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه فرایندهای داخلی……………………………………….. 126

4-8-4      اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه یادگیری و رشد…………………………………………… 127

4-8-5      اهمیت نسبی معیارها نسبت به منظر محیطی………………………………………………………. 128

4-8-6      اهمیت نسبی معیارها نسبت به منظر اجتماعی……………………………………………………. 129

4-9         تشکیل ماتریس خانه کیفیت……………………………………………………………………………………. 132

فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

5-1         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 136

5-2         بحث در مورد یافته های پژوهش………………………………………………………………………………. 136

5-3         نتایج حاصل از آزمون سوالات پژوهش…………………………………………………………………… 138

5-3-1      سوال اول پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 138

5-3-2      سوال دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 139

5-3-3      سوال سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 140

5-3-4      سوال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 141

5-3-5      سوال پنجم پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 143

5-4         نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………….. 145

5-4-1      فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 145

5-4-2      فرضیات فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 145

5-5         نتایج پژوهش های سایرین(داخلی و خارجی) در ارتباط با این پژوهش…………………. 146

5-6         پیشنهادات در جهت بهبود……………………………………………………………………………………….. 148

5-7         پیشنهادات محقق برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………… 150

5-8         معضلات و محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………. 150

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 152

ضمائم       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 158

1 مقدمه

با در نظر داشتن سرعت، حجم اطلاعات و چالشهای پیش روی سازمان و شرکتهای مختلف ضرورت مطالعه و پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد فعالیتها احساس میشود. این رویکرد نیازمند داشتن معیارهایی مشخص برای تعیین موقعیت سازمان می باشد و نیاز به برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و اشکال را پیش از پیش ضروری میداند. از طرفی سازمانها و شرکتهایی وجود دارند که با انجام روش ارزیابی ناصحیح دچار مشکل شده و بالطبع آن اهداف و مسیر حرکت خود را با مشکل مواجه کرده اند. پس اهمیت موضوع ارزیابی و تعیین شاخصهای مناسب برای انجام ارزیابی عملکرد از یکسو و انتخاب ابزاری مناسب برای سنجش هر چه بهتر و مناسبتر این شاخصها، از سوی دیگر طیف وسیعی از توجه ها را به خود معطوف کرده می باشد. و از طرف دیگر شرکتهای امروزی برای حفظ خود و رسوخ در بازار در این برهه از تجارت جهانی در نظر داشتن مشتری را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و به این موضوع آگاهند که محصولی که کارایی کمتری داشته باشد، شرکت را بسوی از دست دادن مشتری و موقعیت تجاری سوق خواهد داد. تأثیر داشتن مشتری همیشگی در کسب مزیت رقابتی در برابر سایر رقبا غیر قابل انکار میباشد و مهمترین هدف شرکتها نگه داشتن مشتریان برای یک دوره زمانی طولانی میباشد. از اینرو شرکتها در صددند تا توجه و رضایت مشتریان را با تولید محصول مناسب در کوتاهترین زمان تولید برآورده نمایند. این پژوهش بالتبع می باشد که نشان دهد چگونه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران میتواند از طریق کارت امتیازی متوازن پایدار شاخصها را استخراج  و با تطبیق آن با روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و ترجمه مرحله به مرحله ندای مشتری[1](VOC) برای الزامات عملیات و طراحی از آنها بهره گیری کند.

1-2 اظهار و مسأله‏ پژوهش

ارزیابی عملکرد یکی از موضوعات گسترده ای می باشد که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران  برآن اثر گذار بوده اند و گزارشها و مقالات زیادی درمورد آن نوشته شده می باشد (کریمی،1385). ضمناً برای نیل به مدیریت موفق و با ثبات نیاز به تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، و راهبردی میباشد و بعد از آن ارزیابی عملکرد نسبت به اندازه دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده مورد نظر می باشد. وضعیت جاری عملکرد سازمان با طریقه گذشته مقایسه و وضعیت در قبال خواستگاه سازمان سنجیده و نقاط قوت و اشکال به مقصود ترمیم عملکرد شناسایی میگردد (کاپلان و نورتون، 1387). بهبود مستمر عملکرد سازمانها نیروی عظیم هم افزایی[2] ایجاد می ‌کند که این نیروها میتوانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شوند. دولتها و سازمانها و موسسات کوشش جلو برنده ای را در این مورد اعمال میکنند. بهبود مستمر عملکرد بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخورد از اندازه اجرای سیاستهای تدوین شده میسر نخواهد گردید (رحیمی، 1385). در این راستا استخراج شاخصهایی که بتوان از طریق آنها به شناسایی و تجزیه و تحلیل هر چه بهتر سازمانها اقدام نمود از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در گذشته دیدگاه سنتی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر رعایت استانداردها بود اما در جهان امروز دیگر رعایت استانداردهای محصول یک مزیت رقابتی به شمار نمی رود. زیرا همه رقبا استانداردها را رعایت میکنند. سیستم QFD با سیستم های کیفیت سنتی که هدف آن کاهش و به حداقل رسانیدن جنبه های منفی کیفیت بود متفاوت می باشد. زیرا در سیستمهای قبلی بهترین چیز آن بود که هیچ اشتباهی وجود نداشته باشد. اما وقتی همه بازیگران خوب بازی میکنند این به تنهایی کافی نمی باشد و بایستی علاوه بر حذف مورد هایی که تاثیر منفی بر کیفیت دارند، جنبه های مثبت کیفیت را افزایش داد، زیرا در اینصورت می باشد که مزیت رقابتی حاصل میشود. امروز QFD فراتر از یک تکنیک و به عنوان یک سیستم کیفیت با هدف شناخته میشود. با بهره گیری از این سیستم نیازهای تلویحی و تصریحی مشتری به یکسری اقدامات عملی و اجرایی و قابل اندازه گیری تبدیل میگردد.QFD را میتوان نتیجه منطقی بازار پر رقابت در جهان کنونی دانست. این تکنیک یک نوع سیستم انسانی بوده و نقطه شروع آن شنیدن صدای مشتری می باشد. در یک جمله این تکنیک را میتوان به اینصورت تعریف نمود.QFD فرصتی ایده آل برای جدا شدن از فرهنگ« ما بهتر از همه میدانیم مشتری چه میخواهد » و حرکت بسمت فرهنگ «اجازه بدهید صدای مشتری را بشنویم» می باشد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به عنوان یکی از بزرگترین انبوه سازان مسکن در کشور مطرح می باشد. این شرکت در ششم اردیبهشت ماه 1369 به مقصود پاسخگویی به نیازهای مشتریان بانک مسکن تاسیس گردید. شرکت در پی آن می باشد تا برای رسیدن به چشم انداز خود «پیشرو در احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با دستیابی به رشد 25 درصد سالانه درآمد» طریقه اجرایی و فعالیت کارکنان خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی در ادارات تربیت بدنی

این پژوهش از طریق کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSc ) و ماتریس خانه کیفیت که در قلب متدولوژی QFD قرار دارد، کوشش بر آن دارد تا مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد را در مورد کاوی خود معرفی نماید. به علاوه این پژوهش میتواند از جنبه های زیر برای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران دارای ارزش و اهمیت باشد:

 • بین تمام ارکان سازمان از طریق ایجاد یک چشم انداز مشترک، توسعه و پیاده سازی استراتژی، فرموله کردن بودجه و… همسویی ایجاد می ‌کند.
 • تاثیر اقدامات و تصمیم گیریهای مدیران را در کل سازمان تعیین کرده و اندازه شکل گیری اهداف را مشخص مینماید.
 • سازمان قادر میگردد نسبت به بازنگری و یا به روز رسانی شاخص های برنامه عملیاتی استراتژیک خود اقدام نماید.

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش

در طی چند دهه گذشته رقابت جهانی به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و ازدیاد تنوع محصولات افزایش سریعی پیدا نموده می باشد، که این امر باعث تاکید بر تأثیر بهبود مستمر عملکرد سازمان به عنوان یک نیاز رقابتی در بسیاری از بنگاهها در سراسر دنیا شده می باشد. سازمانها در پی این هستند که بدانند پس از چند سال از رشد و فعالیتشان در حوزه کاری به چه مرحله ای رسیده اند. بدین مقصود ارزیابی عملکرد یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار میرود و ابزاری می باشد کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و اشکال سازمان پی برده و با ریشه یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد انجام میدهند. از طرفی نوع  و حوزه فعالیت شرکتها در تعیین نوع ارزیابی عملکرد آنها بسیار مهم بوده می باشد. بدین مقصود سازمانهایی با حوزه فعالیت ساختمانی که بصورت پروژه محور هستند در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. با در نظر داشتن ماهیت این شرکتها که نیازمند داشتن پایه قوی توسعه ای و تحقیقاتی هستند، تعیین شاخصهایی که بتواند عملکرد آنها را به درستی تعیین نماید یکی از چالشهای مدیریت آنها به حساب می آید. زیرا که اکثر سازمانهای پروژه محور به یک یا چند شاخص نظیر تحویل به موقع پروژه توجه دارند و اتکای بیش از حد به بعضی شاخصها نظیر زمان، هزینه، کیفیت، سازمان را از نیل به اهداف اصلی و متعدد ارزیابی عملکرد محروم مینماید. پس تعیین شاخصهای استراتژیک مطابق ماموریتها و چشم انداز مد نظر آنها کار بسیار ارزشمند و سودآوری بوده که میتواند منجر به سنجش استراتژیکی عملکرد آنها به مقصود بهبود در روشها و رویه ها گردد. اظهار ویژگی های فوق کارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد سنتی را زیر سوال می برد زیرا که در سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد تاکید مدیران بر معیارهای مالی در اندازه گیری عملکرد می باشد. و تمرکز صرف بر شاخصهای حسابداری سنتی نظیر ROA و EPS نشانه های گمراه کننده ای در مورد کیفیت و نوآوری به مدیران میدهد. اما برای اداره موثر یک کسب و کار بسیار اهمیت دارد که علاوه برخود دستاوردها به ابزارهایی که در آنها مورد بهره گیری قرار گرفته اند نیز توجه کنیم. همچنین لازم می باشد که موفقیت عملکرد اجرایی با دستیابی به ترکیبی از شاخصهای مالی و غیر مالی مورد قضاوت قرار گیرد. به مقصود رفع نارسایی سیستم سنجش عملکرد مبتنی بر سنجه های صرفاً مالی، رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 1992 ایده کارت امتیازی متوازن را معرفی نمودند. مجریان سازمان با بهره گیری از این روش میتوانند اندازه بگیرند که چگونه واحد کسب و کار آنها برای مشتریان جاری و آینده ارزش می سازد. برای این روش نیز خلاهایی احساس شده می باشد. افرادی مانند اتکینسون، واتر هاوس و ول به کامل نبودن این مدل تصریح داشته و علت آن را در مورد هایی مانند کارکنان و عرضه کنندگان در دستیابی به اهداف شرکت و ناتوان بودن این روش در تعیین شاخصهای عملکردی برای ارزیابی یک سازمان میدانند (اتکینسون، واتر هاوس، ول  1997). علاوه بر آن اسمیت نیز تصریح به کمبود تأثیر کارکنان با انگیزه به خصوص در بخش خدمات در مدل کارت امتیازی متوازن دارد و نیاز به تکمیل این مدل را اظهار میدارد. بدین مقصود برای برطرف کردن بعضی کمبودهای کارت امتیازی متوازن حرکتهایی صورت گرفته که مانند آن ارائه مدل Sustainability Balance Scorecard  تحت عنوان کارت امتیازی متوازن پایدار از سوی دانشمندان آلمانی بنام فیگه و هاهن و همکارانش می باشد. این مدل در ارزیابی سازمانی در نظر داشتن اجتماع و محیط سازمان را در عملکرد سازمانی برای پایداری آن موثر میداند. از اینرو آنها اظهار میدارند که در ارزیابی عملکرد شاخصهایی بایستی وجود داشته باشد تا مشخص نماید که یک سازمان تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای محیط و اجتماع خود بوده می باشد. جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش می باشد. دسترسی به اطلاعات آسانتر و رقابت برای فروش محصول جدی تر میشود و دیگر نمیتوان کالایی را به مشتری تحمیل نمود. مدلQFD یک رویکرد در طراحی می باشد که در سال 1972در ژاپن در قالب یک متدولوژی وفق داده شده برای بهبود کیفیت کالاها در شرکتهای ژاپنی نظیر میتسوبیشی و تویوتا توسط آکائو معرفی گردید. ازQFD میتوان به عنوان ماشین مترجم نیازمندیهای مشتریان به مشخصات فنی و مهندسی یا به تعبیری مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی تعریف نمود. این فرایند معمولاً با کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد. تکنیک  QFDبا متدهایی نظیر30 ماتریسی، 18ماتریسی،4 ماتریسی و… در دنیا معرفی گردید. در این بین متد 4 ماتریسی که مورد تایید انستیتوی تامین کنندگان آمریکا هم هست به دلیل سادگی یادگیری و اختصار بودن نسبت به سایر رویکردها و ارتباط منطقی و ساده مراحل مختلف با یکدیگر بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد (رئیسی اردلی، 1385).

بهره گیری از QFD معمولا در سازمانهایی نظاره میشود که طی مدت چند سال از روشهای کنترل کیفیت و ابزارهای آن سود جسته اند. در این سازمان با بهره گیری از این تکنیک و تمرکز بر ماتریس برنامه ریزی نیازهای مشتری (HOQ) که بنام خانه کیفیت معروف میباشد، میتوان به توسعه و گسترش الزامات کیفی مشتریان در تمامی مراحل و فرآیندهای تکوین و تولید محصول رسید. در این پژوهش ما برای بهره گیری از QFD در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بر روی ماتریس برنامه ریزی نیازهای مشتری تمرکز خواهیم نمود.

1-4  اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با بهره گیری از مدل کارت امتیازی متوازن پایدار و بهره گیری از این شاخصها در تکنیک QFD به عنوان یک انتقال دهنده سیستماتیک الزامات مشتری و تشکیل ماتریس خانه کیفیت می باشد. اگر چه این پژوهش کاربردی میباشد اما میتوان به عنوان تلاشی برای پر کردن شکاف میان تئوری و اقدام در زمینه مدل کارت امتیازی متوازن پایدار در شرکتها و سازمانهای مختلف مهم باشد.

1-4-1 اهداف فرعی

آن چیز که به عنوان اهداف فرعی در نظر داریم:

 • تعیین شاخصهای ارزیابی استراتژیک عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
 • انطباق ارزیابی عملکرد به روشهای SBSc،QFD

 1-5  سوالات پژوهش

 • شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار کدامند؟
 • انتظارات و خواسته های مشتریان شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران کدامند؟
 • تقدم و تاخر انتظارات و خواسته های مشتریان شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران چگونه می باشد ؟
 • خواسته های مهندسی شرکت سرمایه گذاری مسکن کدامند؟
 • اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار با روش AHP چگونه می باشد؟

1-6  فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

«ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد».

فرضیات فرعی:

 • بعد مالی کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.
 • بعد مشتری کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.
 • بعد فرآیند های داخلی کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.
 • بعد یادگیری و رشد کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.
 • بعد محیطی کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.
 • بعد اجتماعی کارت امتیازی متوازن پایدار از نظر پاسخ دهندگان در ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تاثیر دارد.

1-7  تعریف مفهومی متغیرها

عملکرد[3]: عملکرد یک سازه کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. فرآیند تبیین کیفیت اثربخش و کارایی اقدامات گذشته (نیلی و همکارانش 2002).

ارزیابی عملکرد[4]: ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند (حاجی کریمی،رنگریز،1378).

کارت امتیاز متوازن[5] : کارت امتیازی متوازن یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد چند بعدی می باشد که در سال 1992 به وسیله دیوید نورتون و رابرت کاپلان ایجاد و معرفی گردید. کارت امتیازی متوازن شامل معیارهای مالی، غیر مالی، خروجی ها و محرک ها می باشد که در چهار مقوله مالی، مشتری، فرایند های داخلی و یادگیری و رشد جای می گیرند و از این چهار منظر عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهند. به علاوه، کارت امتیازی متوازن با رفع موانع مدیریتی، کارکنان و عملیات، سازمان ها را در دستیابی راهبردهایشان کمک می کنند.

کارت امتیاز متوازن پایدار[6]: یک سیستم ارزیابی عملکرد که علاوه بر چهار منظر موجود در کارت امتیازی متوازن، به دو منظر محیطی و اجتماعی تصریح دارد. این مدل در ارزیابی سازمانی، در نظر داشتن اجتماع و محیط سازمان را در عملکرد سازمانی برای پایداری آن موثر میداند (فیگه، هاهن، شاهگر و واگنر2002).

متدولوژی QFD[7]: گسترش عملکرد کیفیت یک ابزار توانمند برای شنیدن صدای مشتری و ترجمه آن به مشخصه های فنی میباشد که میتواند سازمان را بصورت سیستماتیک در تعیین الزامات طراحی برای بسط محصول در راستای شکل گیری رضایت مشتری یاری دهد (گودرزی، 1385).

خانه کیفیت [8]HOQ: اولین ابزار برنامه ریزی که در QFD مورد بهره گیری قرار میگیرد خانه کیفیت می باشد. خانه کیفیت ندای مشتری را به نیازمندیهای طراحی تبدیل می ‌کند. بسیاری از مهندسان و مدیران از خانه کیفیت به عنوان اولین نمودار در طرح ریزی کیفیت یاد میکنند (گودرزی، 1385).

تعداد صفحه :187

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت