متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (مالی)

ارزیابی پذیرش سیستم  مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته  براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری(UTAUT)

استاد مشاور

دکتر مهدی شیرمحمدی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پژوهش

 در طی دهه­ی اخیر،  با توجه رشد روز افزون حجم اطلاعات در سازمان ها و پیچیدگی های ایجاد شده در فرایند های کاری به واسطه بزرگ شدن سازمان ها اهمیت حرکت به سمت بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی بیش از پیش جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها، نیاز می باشد. که شکل گیری این امر بایستی بهره گیری از این ابزار ها در سازمانها توسط کارکنان مورد پذیرش واقع گردد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستمهای اطلاعاتی توسط کاربران را عیان می­سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می­گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته گردد از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده می باشد.  با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش با هدف شناسایی عوامل دارای ارتباط با درک مفید بودن و سهولت بهره گیری از خدمات سیستم های اطلاعاتی توسط کارکنان، تبیین رفتار کارکنان سازمانها در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی با تمرکز بر سیستم مدیریت اطلاعات پروژه براساس نظریه پذیرش و بهره گیری از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان، به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر توجه و افزایش بهره­گیری آنها از سیستم های اطلاعاتی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  سازمان ها  انجام شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش، نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری می باشد که آن را می توان حاصل تلفیق سازه­های اصلی چندین مدل معروف در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازه­های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط می باشد که با قصد رفتاری و به تبع آن رفتار بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی ارتباط دارد. به علاوه سازه­های مدل، اعتماد به سیستم­های مدیریت اطلاعات پروژه نیز به مدل اضافه شده که نتایج پژوهش بیانگر برازنده بودن مدل می باشد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه می باشد.  با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره­گیری از روش­های میدانی نظرات کارشناسان در حوزه­ی بهره گیری­ از سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله­ی نخست 904/ 0 بوده که پس از حذف گزاره­هایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این اندازه به مقدار 922/0  افزایش یافته می باشد.

تعداد 88 پرسشنامه به تمام کاربران سیستم مدیریت اطلاعات پروژه مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری   توزیع گردید که  66 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل گردید. با در نظر داشتن نتایج احصا شده، تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع گردید و عملا ارتباط بین متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش جهت پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در نمونه مد نظر تایید گردید.

در این پژوهش باتوجه به اینکه اخذ اطلاعات از نمونه مد نظر با در نظر داشتن جایگاه حاکمیتی آن امری سهل الوصول نبود جهت گردآوری اطلاعات و پرسشنامه ها محدودیت هایی به وجود آمد.

نوآوری صورت گرفته در این پژوهش ورود به سیستم های اطلاعات مدیریتی در سطح سازمان های حاکمیتی می باشد که از الگوی ساختاری تسهیلگری در توسعه فناوری های پیشرفته پیروی می کنند و به صورت پروژه ای نیز فعالیت می کنند که نتایج حاصله می تواند برای کشور در حوزه حاکمیتی نیز کاربرد داشته باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2.اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………2

1-3. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..3

1-4.اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………3

1-5. اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………..4

1-5-1. هدف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………..4

1-5-2. سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….4

1-5-3. فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..5

1-6. روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-2. نقشه راه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………….7

1-6-4. معضلات انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………..8

1-7. تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته……………………………………………………………………8

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………11

2-2-1. رفتار و قصد انجام رفتار…………………………………………………………………………………………11

2-2-2. سلسله مراتب باورها، توجه ها و رفتارها………………………………………………………………..12 

2-2-3. سیستم اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………………………….13

2-2-4. پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..38

2-2-5. مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری…………………………………………………………..54

2-3. جمع بندی و تفسیر مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………58

2-3-1 . پاسخ به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………..60

2-3-2. تفسیر مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………….62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-2. طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..67

3-2-1. دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف……………………………………………………………………….67

3-2-2. دسته بندی تحقیقات بر حسب چگونگی گردآوری داده ها (طرح پژوهش) …………………………68

 

3-2-3. واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………68

3-2-4. مطالعات مقطعی……………………………………………………………………………………………………68

3-3. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….69

3-3-1. پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..69

3-3-2. متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..75

3-3-3. مقیاس های اندازه گیری………………………………………………………………………………………..79

3-3-4. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..80

3-4. روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..80

3-4-1. روش های توصیفی……………………………………………………………………………………………….81

3-4-2. روش های تحلیلی………………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………83

4-2. نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….83

4-2-1. اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………..83

4-2-2. نتایج آمار توصیفی متغیرهای مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………..88

4-3. مطالعه و ارزیابی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………92

4-3-1. نتایج آزمون اسپیرمن……………………………………………………………………………………………..93

4-3-2. نتایج وزن دهی متغیرهای پژوهش به روش آنتروپی شانون و انحراف معیار استاندارد…….100

4-3-3. آزمون های تکمیلی……………………………………………………………………………………………..101

 

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….105

5-2. پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………105

5-3. مطالعه و ارزیابی آزمون های تکمیلی………………………………………………………………………..107

5-4. تحلیل نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………….107

5-5. پیشنهادات مدیریتی و محدودیت ها…………………………………………………………………………..109

5-5-1. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………112

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………112

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..114

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….127

 • مقدمه

در طی دهه ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان سازمان‌ها در جهت بهینه‌سازی و مکانیزه سازی فرایندهای درون‌سازمانی توجه آن‌ها را به سمت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های سازمان و کارکنان سوق داده می باشد. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه‌ی کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه مذکور اندازه بهره گیری از این فناوری‌ها یا چندان بالا نبوده و یا اثربخشی مطلوب را نداشته می باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش دستگاه‌های الکترونیکی سازمانی توسط کارکنان را عیان می سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته گردد از پژوهش‌های مهم درزمینه‌ شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده می باشد. چراکه تبیین رفتار مصرف کنندگان که در این پژوهش کارکنان می‌باشند،‌ امکان ارائه‌ برنامه‌های مطلوب‌تر و افزایش رضایت آن‌ها در جهت سودآوری بیشتر را فراهم می‌آورد. با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش باهدف شناسایی عوامل دارای ارتباط با درک مفید بودن و سهولت بهره گیری از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور توسط کارکنان، بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری (UTAUT)، شناسایی جایگاه متغیرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان به‌نحوی‌که با کنترل آن‌ها امکان تغییر توجه و افزایش بهره گیری کارکنان از خدمات الکترونیکی سازمانی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان‌های پروژه محور انجام‌شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش یکی از جدیدترین مدل‌ها درمورد پذیرش فناوری می باشد که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه های اصلی چندین مدل معروف درزمینه پذیرش فناوری دانست. سازه‌های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تأثیرات اجتماعی، اعتماد و تسهیل شرایط می باشد که با قصد رفتاری و به‌تبع آن رفتار بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ارتباط دارد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه می باشد. با ترجمه پرسشنامه‌ها‌ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره‌گیری از روش‌های میدانی نظرات مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این فصل که نخستین فصل پژوهش بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­گردد؛ نخست مساله پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع پژوهش معرفی می گردد؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس پژوهش بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به گونه مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام پژوهش اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین معضلات احتمالی در انجام پژوهش ذکر گردیده و اهداف سوالات و فرضیات پژوهش اظهار می­گردد. در پایان روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته پژوهش و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­گردد.

 • اظهار مساله
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه:هتل­های منتخب شهر اصفهان)

امروزه رقابت برای ارائه ی خدماتی که بهینه‌سازی و تسریع فرایندها را شامل می شوند، به‌عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌ها مطرح می باشد. با در نظر داشتن رشد چشمگیر و سرعت تحولات تکنولوژی در جهان حرکت به سمت بهینه‌سازی و مکانیزه کردن فرایندها در سازمان‌ها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌توان قلمداد نمود.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به‌نوعی مصرف کننده تلقی می شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه‌  رفتار مصرف‌کننده مطرح می گردد؛ و با در نظر داشتن ماهیت آن‌ها می‌توان پذیرش آن را در حوزه‌ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

 فناوری به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عواملی می باشد که کسب‌وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته می باشد. سیستم‌های اطلاعاتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می‌باشند.

 علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات پروژه اندازه بهره گیری از این فناوری‌ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را عیان می‌سازد.

 ازاین‌رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری‌های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته گردد از پژوهش‌های مهم درزمینه فناوری اطلاعات و شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده می باشد. مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در بهره گیری از خدمات الکترونیکی برای افزایش اثربخشی فرایندهای سازمانی امری ضروری می باشد.

پس پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش فناوری سیستم‌های اطلاعات پروژه توسط کاربران می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این پژوهش درپی درک عواملی می‌باشد که موجب پذیرش فناوری‌های جدید شده و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شوند.

 • مدل مفهومی پژوهش

محققین حوزه های سیستم های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل های متعددی در حوزه ی پذیرش فناوری مواجه هستند که از این مدل ها می توان به مدل های  تئوری رفتار منطقی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مدل پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری 2، مدل تناسب بین وظیفه و فناوری و غیره تصریح نمود که یکپارچه کردن مدل ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. ازاین‌رو مدل نهایی این پژوهش نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری می باشد که آن را می‌توان حاصل تلفیق چندین مدل معروف درزمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درمورد پذیرش کاربران می باشد. شکل 1-1 نمونه­ای از این مدل را نشان می­دهد.

بهره گیری واقعی
قصد بهره گیری
عملکردمورد انتظار
کوشش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط
شکل 1 1. مدل مفهومی پژوهش
 • اهمیت و ضرورت پژوهش

در عصر حاضر نمی‌توان از فناوری های جدید به‌عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی غافل گردید. چرخه های پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکت‌های تجاری را مجموعه ای از تعامل‌های پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوری های جدید برهم زننده ی نظم گذشته جایگزین فناوری های قدیمی شده‌اند. شرکت‌ها با نقاط عطفی مواجه شده‌اند که در آن‌ها رشد به‌گونه ناگهانی تغییر می‌یابد. ازاین‌رو مؤسسات و مراکزی که می‌خواهند در عرصه ی رقابت برنده شوند و یا تاثیر گذار باشند نباید در حاشیه بنشینند. آنان بایستی آینده نگر باشند. اگر کاری نکنند رقبا دست به اقدام خواهند زد و یا اثرگذاری آنها کاهش می یابد و آنان در محاصره ی رویدادهای حاصل از این اقدام قرار می‌گیرند. به روز بودن و در نظر داشتن این موردها، امکان اتخاذ راهبردهای متناسب را افزایش خواهد داد.

در حوزه‌ی مؤسسات مختلف خواه تولیدی یا خدماتی، بایستی اذعان نمود که سازمان‌ها تنها مجموعه‌ای از افراد نیستند. هر سازمان قوانین و فرهنگ خاص خود را به وجود می‌آورد که بر افراد شاغل در آن سازمان تأثیر می‌گذارد (هاوکینز، بست و کانی، 1385, ص. 578). ازاین‌رو ارزیابی رفتار مؤسسات مختلف مهم و ارزش می باشد. این امر به بهبود تصمیم گیری در جنبه های اجرایی مدیریت در بخش های مختلف منجر شده و به مخاطبان این بخش‌ها در اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر کمک شایانی می کند.

در این زمینه نمی توان از فناوری­های جدید و به تبع آن ها پذیرششان به عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی و اثرگذاری غافل گردید. چرخه­های پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکتهای تجاری را مجموعه­ای از تعاملهای پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوری­های جدید برهم زننده­ی نظم گذشته جایگزین فناوری­های قدیمی شده اند. شرکتها با نقاط عطفی مواجه شده­اندکه در آنها رشد به گونه ناگهانی تغییر می یابد.

 • اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش
  • هدف انجام پژوهش

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از:

شناسایی عوامل دارای ارتباط با تسهیل بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته.

 • سوالات پژوهش

سؤال 1: آیا متغیر عملکرد مورد انتظار سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

سؤال 2: آیا متغیر کوشش مورد انتظار از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

سؤال 3: آیا متغیرتأثیرات اجتماعی از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

سؤال 4: آیا متغیر تسهیل شرایط سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

سؤال 5: آیا متغیر اعتماد به سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

سؤال 6: آیا متغیر قصد بهره گیری از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با بهره گیری کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور ارتباط دارد؟

 • فرضیه های پژوهش

فرضیه 1: عملکرد مورد انتظار سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری از آن ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 2: کوشش به سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری از سیستم ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 3: تأثیرات اجتماعی از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری از سیستم ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 4: تسهیل شرایط سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با بهره گیری از آن ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 5: اعتماد به سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد بهره گیری از آن ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 6: قصد بهره گیری از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با بهره گیری از سیستم ارتباط مثبتی دارد.

 • روش انجام پژوهش

       هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل دارای ارتباط با تسهیل بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور می‌باشد که با در نظر داشتن این هدف و پیاده‌سازی مدل پژوهش در سازمان مدنظر به‌عنوان مطالعه موردی، پژوهش حاضر در دسته تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد.

 • روش پژوهش

روش پژوهش کمی روش به کار گرفته در این مطالعه می‌باشد. با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره­گیری نظرات خبرگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مراحل پژوهش و روش عمده به کار گرفته‌شده در هر مرحله به‌ قرار زیر می باشد:

 • تکمیل مدل مفهومی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای؛
 • استخراج عوامل دارای ارتباط از طریق مطالعه کتابخانه‌ای؛
 • طراحی پرسشنامه از طریق الگو گیری از پرسشنامه‌های استاندارد و متناسب کردن آن با موردمطالعه؛
 • مطالعه پایایی پرسشنامه و اعتبار محتوایی مدل از طریق روش‌های پیش‌آزمون در میان نمونه محدود؛
 • تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه با نرم‌افزار spss
 • ارائه نتایج و پیشنهاد‌های علمی و کاربردی.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت