متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده علوم اقتصادی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

   

استاد راهنما:

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور:

دکتر محمد جلیلی

شهریور ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)، ریسک سیستماتیک یا بتا، تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازدهی دارایی‌ها می‌باشد. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک نتیجه حاصل از یک و ضعیت تعادلی می باشد که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو پارامتر میانگین و واریانس بازدهی می‌باشند. واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک حداقل به دو دلیل ذیل با تعریف متداول ریسک – در معرض خطر قرارگرفتن یا زیان بالقوه و قابل محاسبه‌ی سرمایه‌گذاری – در تعارض می باشد.

اول اینکه زمانی می‌توان از واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک بهره گیری نمود که توزیع بازدهی دارایی‌ها نرمال باشد. دوم اینکه انحرافات بالاتر از میانگین را به عنوان ریسک سرمایه گذاری تلقی نمی کنند.

در این پژوهش  به مطالعه توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب پیش روی معیارهای سنتی ریسک پرداخته گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که معیار ریسک نامطلوب نیمه‌واریانس استرادا نسبت به سایر معیارهای ریسک سیستماتیک، از عملکرد بهتری در تبیین ارتباط ریسک بازده برخوردار می باشد.

واژه های کلیدی: مدل شرطی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهشی ؛ بتای منفی استرادا؛ گامای استرادا؛ریسک سیستماتیک؛ نیمه واریانس.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه 1

1-2- تعریف و اظهار مسئله‌ی پژوهش 2

1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش: 3

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش: 7

1-5- اهداف پژوهش: 8

1-6- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 9

1-7- کاربرد نتایج پژوهش: 10

1-8- روش پژوهش: 11

1-8-1 جامعه آماری 11

1-8-2 روش و طرح نمونه برداری 11

1-8-3 ابزار گردآوری داده ها 12

1-8-4 ابزار تجزیه و تحلیل: 12

1-9- متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها: 12

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 16

2-2- سرمایه‌گذاری 17

2-2-1 روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار 17

2-2-2 سرمایه‌گذاری غیرمستقیم: 22

2-3- انواع سرمایه‌گذاری 23

2-4- محیط سرمایه‌گذاری 23

2-5- فرآیند سرمایه‌گذاری 24

2-6- تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مد لها 25

2-6-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 25

2-6-2 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی 27

2-6-3 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تعدیلی 28

2-6-4 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تجدید نظر شده 30

2-7 اهمیت مطالعه عوامل موثر بر ریسک و بازده 32

2-8 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی 32

2-8-1 عوامل کلان 33

2-8-2 عوامل خرد 35

2-9 بازده 37

2-9-1 – سنجش بازده اوراق بهادار 37

2-10 ریسک 42

2-10-1 تعریف ریسک 43

2-10-2 تعریف مدیریت ریسک 45

2-10-3 مفهوم ارزش در معرض ریسک 47

2-11 طبقه بندی انواع ریسک 49

2-11-1 ریسک سیستماتیک 52

2-11-2 ریسک غیر سیستماتیک 52

2-12- اندازه‌گیری ریسک 53

2-12-1 معیارهای اندازه‌گیری ریسک 54

2-13- ریسک نامطلوب 54

2-13-1 محاسبه ریسک نامطلوب 57

2-14- نظریه مدرن پرتفولیو، نظریه فرامدرن پرتفولیو و ریسک نامطلوب 58

2-15- معیارهای ارزیابی عملکرد برحسب ریسک 60

2-15-1 معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه فرامدرن 61

2-15-2 مقیاس های ارزیابی عملکرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن 62

2-16 مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر 64

2-17 مقایسه نسبت شارپ، سورتینو و UPR 65

2-18- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش: 66

فصل سوم:روش پژوهش

3-1 مقدمه 74

3-2تهیه و تنظیم فرضیه 74

3-3متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 75

3-3-1 نرخ بازده سهام   75

3-3-2 نرخ بازده بازار 77

3-3-3 بتای سنتی(β) 77

3-4معیارهای ریسک نامطلوب 77

3-4-1 نیمه واریانس. 78

3-4-2 بتای نامطلوب 78

3-4-3 گامای نامطلوب: 78

3-5 جمع‌آوری اطلاعات 78

3-5-1 جامعه آماری 79

3-5-2 دوره مالی مورد آزمون 79

3-5-3 انتخاب شرکت‌های نمونه 79

3-6 روش جمع‌آوری و منابع اطلاعات 79

3-7 چگونگی انجام آزمون فرضیه‌ها و روش پژوهش 80

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها

4-1- مقدمه 82

4-2- تحلیل داده‌های توصیفی 82

4-3- برآورد خط بازار  ورقه بهادار 84

4-3-1 تخمین خط بازار ورقه بهادار با بهره گیری از بتای سنتی 86

4-3-2 تخمین خط بازار ورقه بهادار با بهره گیری از بتای نامطلوب استرادا 87

4-3-3 تخمین خط بازار ورقه بهادار با بهره گیری از گامای استرادا 89

4-3-4 تخمین خط بازار ورقه بهادار با بهره گیری از نیمه واریانس استرادا 90

4-3-5 تخمین خط بازار ورقه بهادار با بهره گیری از واریانس بازدهی سهم 92

4-4- آزمون فرضیه‌ها 94

4-4-1 آزمون فرضیه اول 94

4-4-2 آزمون فرضیه دوم 95

4-4-3 آزمون فرضیه سوم 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 98

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات 99

5-2-1 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول: 99

5-2-2 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم: 101

5-2-3 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم: 102

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

5-3- محدودیت پژوهش 103

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 103

5-5- پیشنهاد کاربردی 103

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه‌ی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، ریسک و اندازه گیری مناسب این عامل می باشدکه سرمایه گذاران را در امر شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[1](CAPM)  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مدل های قیمت گذاری می باشد . علی رغم نقاط قوّتی که این مدل داراست، اما هم در حوزه‌ی اقدام و هم در حوزه‌ی آکادمیک با انتقادهای فراوانی مواجه بوده و هست. برابر گرفتن نوسانات مطلوب و نامطلوب از فرضیات اساسی این مدل در اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری می باشد (2002Strada,).

در این پژوهش به مطالعه یکی از عوامل کلیدی مدیرت مالی یعنی ارتباط ریسک و بازده می‌پردازیم .  در روش سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، بتا تنها عامل ریسک سیستماتیک می باشد که در شرایط تعادلی و توزیع متقارن مورد مطالعه قرار می گیرد و سرمایه گذاران با در نظر داشتن دو عامل میانگین بازدهی و تغییرات(واریانس) بازدهی به دنبال حداکثر‌کردن تابع مطلوبیت خود هستند. از آنجاییکه سرمایه گذاران تنها از مقادیر بازدهی کمتر از میانگین بیزار هستند و از طرف دیگر ممکن می باشد توزیع بازدهی سبد دارایی آنها متقارن نباشد، بهتر می باشد برای مطالعه ارتباط ریسک و بازده از معیار نیمه‌واریانس که به مطالعه تغییرات کمتر از میانگین می پردازد و در هر دو حالت متقارن و نا متقارن اظهار کننده ی مفهوم ریسک می باشد، بهره گیری گردد. در پژوهش حاضر برآنیم تا سه نوع معیار ریسک نامطلوب را جایگزین معیار سنتی ریسک کنیم و ارتباط ریسک و بازده را با رویکردی جدید مورد مطالعه قرار دهیم.

1-2- تعریف و اظهار مسئله‌ی پژوهش

چنانچه تعریف ریسک را به صورت زیان بالقوه ی سرمایه گذاری که قابل محاسبه می باشد یا در معرض خطر قرار گرفتن بپذیریم (راعی و سعیدی، 1383) ، بدیهی می باشد که نوسانات بالای میانگین بازدهی ( یا هر اندازه مورد هدف) برای سرمایه گذاران تغییرات مطلوب بازدهی می باشد  و فقط تغییرات کمتر از میانگین ( یا هر اندازه مورد هدف) به عنوان ریسک لحاظ گردد.

جهت کمی کردن و اندازه گیری ر یسک تا کنون معیارها ی گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین و نیمه واریانس ارائه شده می باشد . یکی از رایج‌ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می‌باشد. جهت محاسبه انحراف معیار، پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارا ئه می گردد اما همان گونه که به آن تصریح گردید نمی‌توان هرگونه انحراف ازمیانگین را ریسک محسوب نمود . برای رفع این نقیصه می توان از نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب بهره گیری نمود.

بهره گیری از نیمه‌واریانس در محاسبه ی ریسک، یکی از رویکردهای جدیدی می باشد که با این تعریف تناسب بیشتری دارد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می‌باشد اگر به جای بتای سنتی که مبنای محاسباتی آن واریانس می باشد، از بتای نامطلوب با مبنای محاسباتی نیمه واریانس بهره گیری گردد، بهتر می توان رفتار سرمایه گذاران را در ارتباط با ریسک و بازده تبیین نمود(2007Strada) .

با در نظر داشتن موردها اظهار شده واریانس از میانگین بازدهی ، نمی تواند به عنوان تنها معیار ریسک لحاظ گردد.  زیرا واریانس بازدهی فقط در وضعیتی می تواند معیار مناسبی از ریسک باشد که توزیع بازدهی دارایی ها متقارن و نرمال باشد .  از طرف دیگر در دنیای واقعی، سرمایه گذاران نسبت به تغییرات منفی در مقایسه با تغییرات مثبت حساسیت بیشتری دارند، اما واریانس به عنوان معیار متداول ریسک در مدل های قیمت‌گذاری سنتی، تغییرات مثبت و منفی را به گونه یکسان در نظر می گیرد. دلیل دیگر اینکه، زمانی می‌توان به طورمستقیم از واریانس به عنوان معیاری از ریسک بهره گیری نمود که توزیع بازدهی داراییها طبیعی باشد.

پس اگر نیمه واریانس را به عنوان مبنای محاسباتی ریسک جایگزین واریانس بازدهی کنیم می توانیم بر نقاط اشکال روش سنتی فائق آییم. زیرا در دنیای واقعی سرمایه گذاران از تغییرات مطلوب(مثبت)گریزان نیستند، بلکه فقط از تغییرات نامطلوب(منفی) گریزانند. از طرف دیگر در هر دو حالت متقارن و نامتقارن بودن توزیع بازدهی، نیمه واریانس می تواند به گونه مستقیم اظهار کننده ی مفهوم واقعی ریسک باشد. به بیانی دیگر نیمه واریانس حداقل می تواند به اندازه‌ی واریانس، اظهار کننده ی مفهوم ریسک باشد.

برای توزیع های بازدهی متقارن، بتای معمولی با بتای نامطلوب یکی می باشد. اما برای توزیع های بازدهی نامتقارن از قبیل توزیع های نرمال لگاریتمی، نتایج حاصل با هم متفاوت خواهند بود.

[1] Capital Asset Pricing Model

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***