عنوان : مطالعه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی شمال

پایان نامه

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

مطالعه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

استاد راهنما:

دکتر سید مهرداد مقدم ضیابری

ساری- پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

­­­­

فصل یکم- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-  ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-  اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-  سوالات یا فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-  مدل نظری و مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-  تعریف واژه­ها، اصطلاحات و علایم اختصاری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم- ادبیات پژوهش

2-1-  مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1- تاریخچه تصادف در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2- تصادفات از منظر روان­شناختی و جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-2- 1- جامعه شناسی حوادث ترافیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- 2- روان شناختی تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3- تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-1- مفهوم تصادفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2- واکاوی تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4- عوامل موثر در بروز تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-4- 1- تأثیر عامل انسانی در تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-4- 2- تأثیر خودرو درتصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-4- 1- تأثیر جاده در تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1-4- 3- تأثیر شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………… .35

2-1-5- آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 2- فرهنگ سازی رفتار رانندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-1-5- 3- عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-1-6-1- ابعاد اقتصادی تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-6-2- هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………. 46

2-2- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-3- پژوهش­های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم- روش پژوهش

3-1- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-3- چگونگی روش گزینش گروه­ها (نمونه­ها) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-5- پایایی و روایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-6- روش­های آماری مورد بهره گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-2- تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور …………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-3- سهم راه­های برون­شهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………… 65

4-2-سوال اصلی پژوهش: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392 چگونه می باشد؟………………………….. 67

4-3- سوال 1 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران چگونه می باشد؟  ……………………………………..70

4-3- سوال 2 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه می باشد؟ ………….. 71

4-5- سوال 3 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه می باشد؟ ………. 73

4-6- سوال 4 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه  می باشد؟ ………………. 74

4-7- سوال 5 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه می باشد؟ …………… 75

4-8- سوال 6 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه می باشد؟ …………………….. 76

4-9- سوال 7  اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نوع معبر  برون­شهری چگونه می باشد؟ ……….. 77

4-10- سوال 8  اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک چگونگی انتقال متوفی چگونه می باشد؟ ………….. 78

4-11- سوال 9 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک چگونگی وقوع تصادفات چگونه می باشد؟ …………. 79

4-11- سوال 10 اختصاصی پژوهش: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نوع خودروی مورد بهره گیری متوفی چگونه می باشد؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2- یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-3- پاسخ به سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4- مقایسه نتایج پژوهش با نتایج سایر محققان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 87

5-5- محدودیت­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-7- پیشنهادهایی برای سازمان یا جامعه ای که پژوهش در آن انجام شده می باشد …………………………………………………………………………. 89

5-9- پیشنهادهایی برای سایر محققان که می­خواهند در این حوزه پژوهش نمایند ………………………………………………………………………. 91

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول2-1- ماتریس هادون (1973) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

جدول2-2- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل و نقل جاده­ای ………………………………………………………………………………………. 28

جدول2-3- سهم شرایط جوی در تصادفات جاده­ای در کشور بین سال­های 1377-1369…………………………………………………………… 37

جدول4-1- سهم راه­های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای کشور …………………………………………………………………….. 66

جدول4-2-مقایسه متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی کشور در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………………………… 66

جدول4-3- طریقه تلفات ترافیکی از سال 1388 تا 1392  (5 سال گذشته) کشور  …………………………………………………………………………66

جدول4-4- وضعیت استان در اندازه تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی)……………………………………………………………….. 67

جدول4-5- وضعیت استان در تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (92-1390) ………………………………. 68

جدول4-6- اندازه تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392 ………………………………………………………………………. 69

جدول4-7- اندازه تلفات استان به تفکیک متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………. 70

جدول4-8- اندازه تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 71

جدول4-9- اندازه تلفات استان به تفکیک سن متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………….. 72

جدول4-10- اندازه تلفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 73

جدول4-11- اندازه تلفات استان به تفکیک محل فوت متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 74

جدول4-12- اندازه تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 ……………………………………………………………………………….. 75

جدول4-13- اندازه تلفات استان به تفکیک روشنایی جاده ……………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول4-14- اندازه تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون­شهری در سال 1392 ………………………………………………………………………… 77

جدول4-15- اندازه تلفات استان به تفکیک چگونگی انتقال متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 78

جدول4-16- اندازه تلفات استان به تفکیک چگونگی وقوع تصادفات در سال 1392 …………………………………………………………………………. 79

جدول4-18- اندازه تلفات استان به تفکیک نوع خودروی مورد بهره گیری متوفی در سال 1392 …………………………………………………… 80

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه و وسایل نقلیه درگیر …………………………………………………………………………….. 20

نمودار2-2- نمودار تصادف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده­ای  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ………………………. 21

نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388) ………………………………………………………………. 24

نمودار 2-4- مقایسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392 ……………………………………………………………….. 25

نمودار2-5- طریقه رشد وسایل نقلیه در ایران (1379 تا 1388) ……………………………………………………………………………………………………… 45

نمودار2-6- تغییرات جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال 1379 تا پیش بینی در سال 14700 …………………………………….. 46

نمودار2-7- سهم هریک از غیر از هزینه های ناشی از تصادفات رانندگی …………………………………………………………………………………………… 48

نمودار4-1- طریقه ایمنی در چند سال گذشته کشور ………………………………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار4-2- طریقه شاخص تلفات رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه ………………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار4-3- طریقه شاخص تلفات رانندگی به 100 هزار نفر جمعیت کشور………………………………………………………………………………………. 63

نمودار4-4- طریقه درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور ……………………………………………………………………. 63

نمودار4-5- طریقه کاهشی در تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور …………………………………………………………………. 64

نمودار4-6- طریقه تغییرات تلفات تصادفات جاده­ای (برون‌شهری و روستایی) کشور در 10 سال گذشته ………………………………………. 64

نمودار4-7- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………. 65

نمودار4-8- وضعیت استان در اندازه تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) ………………………………………………………………. 67

نمودار4-9- وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون­شهری و روستایی) در بازه زمانی 92-1390 …………………………………… 68

نمودار4-10- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392………………………………………………………………….. 69

نمودار4-11- درصد اندازه تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………. 69

نمودار4-12- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………. 70

نمودار4-13- وضعیت تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 …………………………………………………………………………………. 72

نمودار4-14- وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال 1392 ………………………………………………………………. 72

نمودار4-15- وضعیت تلفات استان به تفکیک اندازه تحصیلات در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 73

نمودار4-16- وضعیت تلفات استان به تفکیک محل فوت در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 74

نمودار4-17- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………….. 75

نمودار4-18- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال 1392 …………………………………………………………………………………………. 76

نمودار4-19- وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال 1392 ……………………………………………………………………. 77

نمودار4-20- وضعیت تلفات استان به تفکیک چگونگی انتقال متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………… 78

نمودار4-21- وضعیت تلفات استان به تفکیک چگونگی وقوع تصادفات در سال 1392 ………………………………………………………………………. 79

نمودار4-22- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد بهره گیری متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

نمودار4-23- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد بهره گیری متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شکل1-1-  ماهیت ترکیبی عوامل مؤثر در تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شکل1-2- زنجیر های از عوامل مؤثر بر تصادفات (چانگ و همکاران، 2001) ………………………………………………………………………………. 30

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

پیوست1- فراوانی استانی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور- سال 1392……………………………………. 99

پیوست2- جدول فراوانی استانی تلفات ناشی از کل تصادفات کشور- سال 1392 ……………………………………………………………………… 100

پیوست2- شاخص متوسط نرخ تلفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست4- رتبه بندی استان­ها در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه …………………….. 102

پیوست5-رتبه بندی عملکرد یکساله استان­ها در اندازه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………….. 103

پیوست6- درصد تغییرات تلفات جاده­ای (روستایی و برون­شهری) استان به تفکیک ماه-سال 1392…………………………………………. 104

پیوست7- نرخ تلفات محورهای استان مازندران (تعداد فوتی بر طول راه) …………………………………………………………………………………… 105

پیوست8- درصد فوتی محورهای برون­شهری استان مازندران-سال 1392 …………………………………………………………………………………. 106

پیوست9- تعداد فوتی بر حسب حجم تردد در محورهای استان مازندران-سال 1392……………………………………………………………….. 107

پیوست10- استان­های اولویت‌دار در فوت در بیمارستان در سال 1392 ……………………………………………………………………………………… 108

پیوست11- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1390 و 1391 …………………………………………………………………. 109

پیوست12- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1391 و 1392………………………………………………………………….. 110

پیوست13- آمار متوفیات و مصدومان ناشی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1390……………………………………………. 111

پیوست14- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1391……………………………………………………… 112

پیوست15- آمار مقایسه­ای معاینات مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389………………………113

پیوست16- آمار مقایسه­ای متوفیات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389……………………………………. 114

پیوست17- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی مازندران  در سال 1392 …………………………………………………………. 115

چکیده

مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از معضلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­ای می باشد. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالش­های مهم استان بوده و خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل می­گردد. لازم است به مقصود جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده گردد. هدف این مطالعه مطالعه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران می­باشد.

مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی و جامعه مورد مطالعه، تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392 و ثبت شده در اداره کل حمل و نقل و پایانه­های مازندران و سازمان پزشکی قانونی استان مازندران بوده می باشد.

نتایج: تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در راه­های برون­شهری استان، اغلب راننده (44%) و مرد بوده و بیشتر در سنین 21 تا 30 (26%) قرار دارند. ارتباط معکوس بین سطح تخصیلات و فراوانی تصادفات دیده می­گردد. اغلب خودروها سواری(40%) بوده که بیشتر تلفات مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر (49%)بوده می باشد. بیشترین تلفات در در محل حادثه اتفاق افتاده (54%) و اکثر آنها با آمبولانس (85.9%) به مراکز درمانی و بیمارستان­ها منتقل شده­اند. بیشترین تعداد تلفات ناشی از شکستگی­های متعدد (53%) بوده که در روز (60%) و در راه­های اصلی استان (82%) به وقوع پیوسته می باشد.

نتیجه گیری: در سال 1392 کل تلفات تصادفات جاده­ای (راه­های برون­شهری و روستایی) استان 4.1 درصد و در راه­های برون­شهری به اندازه 1.3 درصد (نسبت به سال 1391) افزایش یافته می باشد. اندازه تلفات در مردان بیشتر از زنان می­باشد. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمترین اندازه تلفات را در تصادفات رانندگی داشته اند. بر خلاف باور همگانی بیشترین تعداد تلفات در روز اتفاق افتاده می باشد. اندازه تلفات در راه­های اصلی بسیار بیشتر از آزادراه­ها و بزرگراه­ها می­باشد. در مطالعه انجام شده، می­توان به تلفات بیشتر رانندگان، تاثیر جنس مذکر ،30-21 سال، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و خودروهای سبک در بروز تصادفات منجر به فوت پی برد و بر اساس این یافته که بیشترین متوفیات در بر اثر شکستگی­های متعدد بوده می باشد.

  • – مقدمه

امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن تأثیر زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی دارد. حمل و نقل یکی از پایه­های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هست. حمل و نقل در بر گیرنده فعالیت­هایی می باشد که به شکلی گسترده در تمامی زمینه­ها جریان داشته و در مجموعه فعالیت­ها، تأثیر غیرقابل انکاری برعهده دارد. این گستردگی فعالیت، سبب حوادث مختلفی مانند تصادفات جاده­ای می­گردد.

افزایش شمار خودروها، سبب شده جامعه و بشر­ها در معرض شرایط روحی و جسمی مختلفی گیرند. در حال حاضر زندگی از حالت سنتی خارج و کاملا ماشینی شده می باشد. طریقه زندگی ماشینی حیات جامعه را در معرض تصادفات جاده­ای قرار داده می باشد. شمار این تصادفات رو به افزایش می باشد و در نتیجه، خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و کشور تحمیل می­گردد؛ بالا بوده و غیرقابل جبران می باشد،  از این رو لازم است به مقصود جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای استان، راهکارهای موثری به اجرا گذارده گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات 1392

تصادفات جاده­ای یک پدیده اجتماعی در استان بوده که نیاز به شناسایی ابعاد زیر بنایی آن و نارسایی­های مختلف مانند کیفیت راه­ها و جاده­ها، کیفیت ساخت خودرو دارد. به گونه قطع آمار معلولان و مصدومان ناشی از تصادفات جاده­ای چندین برابر اندازه تلفات ناشی از آن می باشد که پیامدهای جبران ناپذیر آن همچون بی سرپرستی، مسایل و معضلات روحی و روانی، هزینه­های هنگفت درمانی می باشد. هیچگاه نباید از اهمیت تصادفات جاده­ای و تلفات ناشی از آن در استان مازندران، به علت خسارت­ها و هزینه­هایی مستقیم و غیر مستقیمی که به همراه دارد و با در نظر داشتن این که تا حد زیادی قابل پیشگیری می باشد، کاسته شده و یا به فراموشی سپرده گردد.

تصادفات جاده­ای در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح استان مطرح می باشد که همه ساله جان شمار زیادی از مردم را گرفته و هزینه هایی را به جامعه وارد می­کند. هر فردی که در یک تصادف، صدمه یا خسارت می بیند یا معلول و ناتوان شده یا این که جان خود را از دست می­دهد، به دلیل این که یک فرد مستقل از دیگران نیست و در شبکه ای از ارتباط با دیگران زندگی می­کند، پس پیامد این حادثه فقط به شخص حادثه دیده بر نمی گردد، بلکه تمام کسانی که با زندگی وی در ارتباط هستند را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد.

تحقیقات اخیر در ایران نشان می­دهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای می باشد. بر اساس آمار چاپ گردیده از سازمان پزشکی قانونی بیش از 235 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده اند و طی این مدت بالغ بر 222 هزار نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده اند(1). پس یافتن راه حلی برای کاهش این تصادفات و معضلات ناشی از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می­گردد.

با در نظر داشتن عدم امکان ارزش­گذاری واقعی برای جان بشر­ها و درد و رنج حاصل از دست دادن آنها، برآورد دقیق هزینه­های یک تصادف امری غیر ممکن به نظر می­رسد. در خصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل نقلیه و بالتبع افزایش شمار تصادفات و خسارات ناشی از آن قرار دارد، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در این بین استان مازندران (با 591 نفر) که پس از استان خوزستان بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات برون­شهری را در سال 1392 به خود اختصاص داده می باشد و روزانه به گونه میانگین 6/1 نفر در تصادفات جاده­های استان مازندران کشته می­شوند نیز از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار می باشد؛ پس مطالعه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران و شناسایی علت های آن و محاسبه فراوانی این علت های می­تواند راهی برای کاهش تصادفات در جاده های استان مازندران باشد.

تشخیص و تعیین درست علت وقوع تصادفات ضمن آن که باعث حفظ حقوق شهروندی می­گردد موجب نمایان شدن عوامل به وجود آورنده تصادف نیز خواهد گردید و در پیشگیری از حوادث مشابه بعدی بسیار موثر خواهد بود. به مقصود افزایش ایمنی آمد وشد و پیشگیری از وقوع تصادفات و آسیب­های ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی بایستی موردها اصلی تصادفات مشخص گردیده تا با آگاهی از آنها، در جهت رفع کاستی­ها گام برداشته و ضمن واپایش آن، از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری گردد.

وجود شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان، افزایش آسفالت راه­های روستایی در سال­های اخیر و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده می باشد تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی، دستکم در مسافت­های کوتاه، با وسیله نقلیه انجام پذیرد. از سویی دیگر، مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی در استان مازندران همچون تعدد شهرها و نزدیکی روستاها به محورهای اصلی جاده­ای، وجود کاربری­های متعدد و متنوع در حاشیه راه­ها، تراکم بالای جمعیت و غیره و معضلات فرهنگی و اجتماعی مانند کمبود فرهنگ بهره گیری ایمن و اطلاعات کافی از چگونگی بهره گیری از وسیله نقلیه نیز باعث افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران گردیده می باشد.

استان مازندران همواره به عنوان یکی از استان­هایی که شمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای در آن عدد بالایی را به خود اختصاص داده می باشد، مطرح بوده و هست و همین امر زمینه ‌ساز کوششی برای شناسایی علل تاثیرگذار بر آن به‌شمار می‌رود. پس افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران و از بین رفتن سرمایه­هایی که نه جبران  و نه جایگزین می­شوند، بطور قطع به مطالعه و راهکارهایی نیاز دارد.

 

 

 

  • اظهار مساله

از میان حوادث مختلف، تصادفات جاده­ای، به دلیل خصوصیات ویژه خود مانند فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که این تأثیر در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما نمود بیشتری دارد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[1]، مرگ بر اثر حوادث ترافیکی از 1990 به بعد در هر دوره 6 ساله تقریبا 2 برابر شده و رتبه حوادث ترافیکی در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 2020 خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده­ای از 3/1 میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به 4/2 میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که اکثرا به خاطر افزایش مالکیت و بهره گیری از وسایل نقلیه می باشد که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد. همه روزه در دنیا بیش از 3000 نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می­دهند. در کشورهای کم درآمد و با در آمد متوسط، علت مرگ حدود 85 درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود 90 درصد از افرادی که دچار ناتوانی­های جسمی و نقص عضو شده­اند، تصادفات بوده می باشد(2).

به همین دلیل کاهش تلفات جاده­ای به یک هدف راهبردی در برنامه­های بسیاری از کشورها تبدیل شده می باشد. به طوری که برای سال­های 2008 تا 2012، کشورهای عربستان 30 درصد، انگلستان 40 درصد، آمریکا 20 درصد و فرانسه 50 درصد کاهش تلفات جاده­ای را به عنوان هدف مقصود داشته­اند(3).

آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایران بالاتر از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بوده و این در حالی می باشد که شاخص”وسیله نقلیه کیلومتر طی شده” در کشورهای توسعه یافته بیش از 10 برابر ایران می باشد. از نظر نرخ تلفات نیز علاوه بر اینکه تعداد مرگ­های ناشی از تصادفات در ایران از یک رشد ده درصدی در سال برخوردار بوده می باشد، مطالعه آمارهای موجود نشانگر آن می باشد که شاخص”تعداد کشته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه در کشور” در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر می­باشد(4).

آمار کشته شدگان در اثر رانندگی در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 1تا 5/2 نفر و در کشورهای در حال توسعه 3 تا 15 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­دهند. این شاخص برای ایران 29 گزارش شده می باشد. در یک مطالعه میانگین سن رانندگان جاده­ای منجر به جرح یا فوت در ایران 4/11 ±7/36 سال به دست آمده می باشد. در نتیجه اغلب قربانیان تصادفات در سن اشتغال قرار داشته و از این نظر خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد می­نمایند(5).

بطور کلی یک قاعده کلی برای تمامی تصادفات هست. هر تصادف یک اختلال در تعادل بین سه عامل بشر، خودرو و راه و محیط آن می­باشد. بر این اساس، عوامل مربوط به بشر با 93 درصد بیشترین سهم (57 درصد به ­صورت مجزا، 34 درصد با عوامل مربوط به راه و 6 درصد با عوامل مربوط به خودرو) می­باشد(6).

پژوهش­های اخیر در ایران نشان می­دهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای می باشد. بر اساس آمار چاپ گردیده از سازمان پزشکی قانونی 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده­اند و طی این مدت 2221810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده­اند(7).

پس عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی، نزدیکی روستاها به محورهای اصلی، وجود کاربری­های مختلف را می­توان در چهار عنوان کلی به بشر، خودرو، عامل راه و عوامل طبیعی تقسیم نمود. به همین دلیل، استان مازندران یکی از استان­های پر خطر از نظر تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای کشور می باشد.

استان مازندران با وسعت 23756 کیلومتر مربع 1.46 درصد از مساحت کل  کشور را در بر دارد. این استان 3059083 نفر جمعیت (4 درصد کل کشور) دارد. 54 درصد جمعیت استان ساکن شهر و 46 درصد از جمعیت استان ساکن روستا می­باشند. تراکم نسبی جمعیت استان 127 نفر در هر کیلومتر مربع می­باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالایی را در خود جای داده می باشد. این استان، از شمال به دریای مازندران از باختر به استان گیلان از جنوب به استان­های سمنان، البرز و تهران و از خاور به استان گلستان محدود می­گردد. این استان، با در نظر داشتن موقعیت طبیعی و جغرافیایی جزو استان­های برتر کشور به شمار می­آید. این استان با داشتن تنها 3 درصد از راه­های کشور، به علت نزدیکی شهرها به یکدیگر و اتصال به پایتخت (با سه محور) پذیرای 8 درصد سفرهای کشور می باشد. همچنین سالانه میلیون­ها گردشگر داخلی و بیش از هزاران گردشگر خارجی به مقصود گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن می­کنند(8)

در استان مازندران، بخشی از معضلات و معضلات حوزه حمل و نقل مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای می باشد. این حوادث و تصادفات جاده­ای، سبب می­گردد که کارکرد حمل و نقل دارای مشکل شده و راه­ها و جاده­ها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود معضلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی می­توان گفت، حوادث ترافیکی چند وجهی می باشد. این موضوع در حوزه بهداشت، سلامت بشر­ها را تهدید می کند؛ در حوزه اجتماعی بنیان خانواده­ها را به مخاطره می‌اندازد؛ در حوزه فرهنگی نیز سبب از بین رفتن سرپرست­های فرهنگی جامعه می گردد و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی در استان را از بین می‌برد.

از مجموع 17994 نفر متوفیان حوادث رانندگی در سال 1392 معادل 11566 نفر یا 28/64 درصد آنان در حوادث رانندگی برون‌شهری (جاده‌ها) و 5063 نفر یا 14/28 درصد آنان در حوادث رانندگی درون‌شهری، 1296 نفر یا 2/7 درصد آنان در جاده‌های روستایی و بقیه یعنی 69 نفر یا 38/. درصد با علل نامعلوم تصادف، جان خود را در این سال از دست داده‌اند. در این ارتباط بایستی گفت استان مازندران با 591 نفر تلفات حوادث رانندگی برون‌شهری، دومین استان پس از استان خوزستان (معادل 600 نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال 1392 به شمار می رود(9). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران 869 نفر کشته در سوانح رانندگی درون و برون­شهری (تصادفات جاده­ای) غیر از 10 استان نخست حادثه خیز بوده می باشد. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با 4/10 درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده می باشد(10).

عوامل مختلفی در ایجاد حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای و از آن مهم‌تر در جلوگیری از آن در استان تأثیر دارند. تصادفات جاده­ای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، کاهش بهره وری، سوگواری، معضلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال در استان می­شوند. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب­ها و هزینه­های ناشی از تصادفات جاده­ای یکی از چالش­های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان می باشد. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات در جاده­های استان مازندران تاثیر دارند. وجود تلفات بالا در تصادفات جاده­ای استان طلب می کند تا ضمن واپایش[2] و نظارت پیوسته بر آمد و گردید جاده‌ها در همه ایام سال، نسبت به برنامه ریزی مناسبت برای بهبود وضعیت جاده­ها اقدام گردد تا از اندازه تصادفات جاده­ای و عوارض ناشی از آن تا حد امکان کاسته گردد.

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده­های استان مازندران، پیش روی سودمندی اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، متاسفانه بر شمار و شدت تصادفات جاده­ای استان و تلفات ناشی از آن، به سرعت افزوده شده و آسیب­های جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی را بر جامعه انسانی استان تحمیل می­کند.

پس برای بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط، بایستی شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و تأثیر عوامل تاثیر گذار را تا حد ممکن کاهش داده گردد. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای در استان ﻛﺎﺳﺖ. از این رو هدف اصلی این پژوهش مطالعه تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران   می­باشد.

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***