متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: “ استراتژیک “

مطالعه اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

استاد راهنما :

دکتر علیرضا امیرکبیری

استاد مشاور :

فرانک زند نامدار

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

چکیده

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه

 • اظهار مسئله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………3
 • اظهار اهمیت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اظهار اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

      1-3-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

      1-3-2 اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

 • چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6
 • مدل پژوهش……….…………………….…………………………………….…………………………………………………………………..10
 • فرضیات یا سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….10
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11
 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………11
 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………12

      1-9-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………12

      1-9-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..12

      1-9-3 قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

 • روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………12
 • روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….12
 • روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………..13
 • تعریف مفاهیم اساسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………13

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش  

مقدمه

 • عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………17

     2-1-1- انواع عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….18

         2-1-1-1 عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

         2-1-1-2 عدالت رویه ای………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-1-3- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-1-4- عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-1-5- عدالت احساسی……………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-1-6- عدالت نظاره ای………………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-1-7- عدالت زبانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-2 ساختار سازمان عدالت گرا……………………………………………………………………………………………………………….24

         2-1-2-1 محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه…………………………………………………………………………………………..25

         2-1-2-2 مدیریت استبدادی …………………………………………………………………………………………………………………26

         2-1-2-3 فناوری و عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………..27

         2-1-2-4 اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن………………………………………………………………………………….28

         2-1-2-5 ساخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………29

2-1-2-6- فرهنگ و زبان……………………………………………………………………………………………………………………..30

 • تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….31

      2-2-1 دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1-1- مدل می یر و آلن…………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1-2- مدل مایر و شورمن………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-1-3-مدل جاروس و همکاران………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….35

 • رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-1- ابعاد رفتار شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-2- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………….44

2-3-3- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….45

2-3-4- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………51

2-3-4-1- اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-4-2- مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-4-3- تقابل ……………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4-4- عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..52

2-3-5- ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………54

 • پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع ………………………………………………………………………………………..56

      2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………..56

      2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………….58

 • جمع بندی پایه های تجربی ……………………………………………………………………………………………………………60
 • مدل تحلیل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..60
 • معرفی بانک تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………61

 

فصل سوم : روش اجرایی پژوهش

مقدمه

 • نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
 • جامعه آماری مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-4- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….66

 • ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………66

3-4-1 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4-3 چگونگی توزیع پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..68

 • روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..68

3-4-1 روایی یا اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………68

3-4-2 پایائی یا اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..68

 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..69

3-5-1 روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش …………………………………………………………………………………….70

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها    

مقدمه

 • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………..73

4-1-2 سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-3 سابقه کار پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………..74

4-1-4 اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………..75

4-1-5 وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………….76

 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-2-1 نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………………………….77

 • مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-1-مدلیابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………….78

4-3-2-مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………………..79

 • مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) ………………………………………………………………………………………………………….84
 • نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………86

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   

مقدمه

 • جمع بندی و نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………….90
 • پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………….92

5-2-2 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………….94

5-2-4-معضلات محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….95

 

فهرست منابع و مآخذ:   

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

 

جدول 3-1 سؤالات تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول 3-2  پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-1  آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

جدول 4-2  آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………….

جدول 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………….

جدول 4-4 آمار توصیفی اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………

جدول 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….

جدول 4-6 توصیف آماری متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………

جدول 4-7 نرمال بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-8 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-9 اختصار نتایج شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 

نمودار 2-1 مسیرهای تعاملی سازمان و محیط ………………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-1 آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-2 آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………..

نمودار 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..

نمودار 4-4 آمار توصیفی اندازه تحصیلات  پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………

نمودار 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

 

شکل 1-1 مدل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 2-1 حیطه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………

شکل 2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….

شکل 2-3 – مدل نیهوف و مورمن ………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 2-4 – مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 2-5 مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 4-1 بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته………………………………………………………………………………………

شکل 4-2 مقادیر t برای مطالعه معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته…………………………………………

شکل 4-3 مقادیر استاندارد برای مطالعه معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر…………………………………….

شکل 4-4 مقادیر t-value برای مطالعه معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر……………………………………

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

در دنیای پُر چالش کنونی، سازمان­ها به مقصود رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و تأثیر تعیین شده در تبیین شغلشان اقدام کنند زیرا اعتقاد بر این می باشد که این رفتارهای فراتر از تأثیر در ارزشیابی عملکرد انعکاس می­یابد، مشارکت کارکنان در برنامه­ها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و می­تواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این کوشش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر تأثیر یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می­گردد. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده می باشد. این مفهوم مسلماً باعث شده می باشد که سازمان­ها نوآور، منعطف، بهره­ور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکان­پذیر می باشد؟ (ابیلی، 1387)

عدالت سازمانی عاملی می باشد که در بروز چنین رفتاری بسیار تأثیر به سزایی اعمال می­کند.عدالت سازمانی عبارت می باشد از این که با چه شیوه­ای با کارکنان رفتار گردد که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده می باشد که شامل ادراک منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتار های بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و کارکرد موثر سازمان­ها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان می باشد. (دانایی فرد، 1387)

رفتار­های فراتر از وظیفه و فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل می­گیرد نه خود واقعیت .در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت به­طورکامل اجرا می­گردد در کارکنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی می­گردد درواقع تعهد شغلی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد و تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به شغل و سازمان می باشد وقتی که فرد احساس تعهد شغلی   می­کند رفتارهای فرانقشی یا درواقع همان رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد نمود که این امر درنهایت به بهره­وری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر می­گردد. پس دراین پژوهش تعهد شغلی به عنوان تأثیر تعدیل­گر قرار گرفته می باشد که ازاین طریق ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد مطالعه گردد. (حسین زاده، 1390)

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***