متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

عنوان : مطالعه اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان  و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت   

   گرایش: بازرگانی داخلی

عنوان:

مطالعه اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان  و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

) مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان گیلان)

 

استاد راهنما:

 دکترسید یحیی سید دانش

نیمسال تحصیلی

93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده.1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 سؤال اصلی پژوهش. 5

1-3-1 سوال اصلی.. 5

1-3-2 سؤالات فرعی.. 5

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-5 اهداف پژوهش. 7

1-5-1 اهدف اصلی.. 7

1-5-2 اهداف فرعی.. 7

1-6 فرضیه ها 8

1-6-1 فرضیه اصلی.. 8

1-6-2 فرضیه های فرعی.. 8

1-7 چهارچوب نظری پژوهش. 9

1-7-1 متغیر وابسته. 9

1-7-2 متغیر مستقل. 9

1-8 تعریف اصطلاحات و واژه ها 10

1-8-1 توانمندسازی.. 10

1-8-2 اعتماد محوری.. 10

1-8-3 پاسخگویی.. 11

1-8-4 انعطاف‌پذیری.. 11

1-8-5 زیبایی فضای ارائه خدمات.. 11

1-8-6 صحت.. 11

1-8-7 سرعت.. 11

1-8-8 اطلاع‌رسانی.. 11

1-8-9 مفهوم مشتری.. 11

1-8-10 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 12

1-9 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو مکانی.. 12

1-9-3 قلمرو موضوعی.. 12

1-10 جامعه آماری پژوهش و روش نمونه گیری. 12

1-11 فرآیند اجرای پژوهش. 12

1-12 جمع‌بندی. 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2 مفهوم کیفیت.. 15

2-3 ماهیت  و فلسفه مدیریت کیفیت جامع. 17

2-4 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. 19

2-5 تعریف مدیریت کیفیت جامع. 22

2-6 اهمیت و مزایای مدیریت کیفیت جامع. 24

2-7 فرضیه ها و اصول  مدل کیفیت جامع. 25

2-7-1 فرایند ها و سیستم ها منشأ بیشتر معضلات مربوط به کیفیت می باشد. 25

2-7-2 اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود. 25

2-7-3 ارتقای کیفیت فرایندی می باشد که پایان ندارد. 25

2-7-4 مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت می باشد.. 26

2-7-5 اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد. 26

2-7-6 کارکنان کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت می باشند. 26

2-7-7  اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همکاری می باشد.. 27

2-7-8 مدیریت جامع کیفیت متکی بر سنجش عملکرد می باشد. 27

2-7-9 پیشگیری از بروز نقض کلید دستیابی به کیفیت می باشد.. 27

2-7-10 اجرای مدیریت جامع کیفیت محتاج برنامه‌ریزی می باشد.. 27

2-8 ابعاد  مدیریت کیفیت جامع. 28

2-8-1 توانمندسازی.. 30

2-8-2 اعتماد محوری.. 30

2-8-3 پاسخگویی.. 31

2-8-4 انعطاف پذیری 31

2-8-5 زیبایی  فضای ارائه خدمات.. 31

2-8-6 صحت 32

2-8-7 سرعت 32

2-8-8 اطلاع رسانی.. 32

2-8-9  مشتری.. 32

2-9 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع. 37

2-9-1 تعهد مدیریت ارشد. 38

2-9-2 برنامه ریزی استراتژیک… 40

2-9-3 تمرکز بر مشتری.. 40

2-9-4 تمرکز بر منابع انسانی.. 41

2-9-5 مدیریت فرآیند. 41

2-9-6 تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 41

2-10 مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. 42

2-10-1 ایجاد صلاحیتهای لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت ویژکیهای فرایندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها 42

2-10-2 مرحله برنامه ریزی تفصیلی.. 43

2-10-3 مرحله اجرا 43

2-11پیاده سازی و اجرای TQM در سازمان. 43

2-11-1 مدیریتی متعهد و شریک در کار برای فراهم آوردن حمایتهای بلند مدت و از بالا به پایین در سازمان.. 44

2-11-2 تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی.. 44

2-11-3 بهره گیری موثر و فراگیر از نیروی کار. 44

2-11-4 بهبود مستمر در کار و فرآیندهای تولید. 44

2-11-5 رفتار با تامین کنندگان همانند رفتار با شرکا 44

2-11-6 استقرار سیستم سنجش عملکرد فعالیتها 45

2-11-7 مقایسه کشورهای متفاوت بهره گیری کننده از TQM.. 45

2-12چالش های مدیریت کیفیت جامع در سازمان های خدماتی. 46

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش. 53

3-2-1 تحقیقات علمی بر اساس هدف.. 53

3-2-1-1 تحقیقات بنیادی.. 53

3-2-1-2 تحقیقات کاربردی.. 53

3-2-1-3 تحقیقات علمی.. 54

3-2-2 تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها 54

3-2-2-1 پژوهش توصیفی.. 54

3-2-2-2 پژوهش آزمایشی.. 54

3-3 جامعه آماری. 55

3-4 نمونه آماری. 55

3-4-1 روش نمونه‌گیری.. 55

3-4-2 برآورد حجم نمونه. 55

3-5 فرآیند اجرایی پژوهش… 56

3-6 روش‌های گردآوری اطلاعات.. 57

3-6-1 مطالعات کتابخانه‌ای.. 57

3-6-2 تحقیقات میدانی.. 57

3-6-2-1 روش پرسشنامه‌ای.. 58

3-7 اعتبار پرسشنامه. 58

3-7-1 تعیین پایایی پرسشنامه. 58

3-7-1-1 روش آلفای کرونباخ.. 58

3-7-1-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 59

3-7-1-3 اعتبار محتوا 59

3-8 تکنیک‌های آماری مورد بهره گیری 59

3-8-1 تحلیل رگرسیون چندگانه. 59

3-8-2 ضریب همبستگی چندمتغیره. 60

3-8-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 60

3-8-3-1 گام اول. 60

3-8-3-2 گام دوم. 60

3-8-3-3 گام سوم. 60

3-8-3-4 گام چهارم. 61

3-9 جمع‌بندی. 61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 63

4-2 مطالعه توصیفی داده‌ها 63

4-3 یافته‌های استنباطی. 77

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول. 77

4-3-2 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی.. 78

4-3-2-1 فرضیه فرعی اول. 78

4-3-2-2 فرضیه فرعی دوم. 80

4-3-2-3 فرضیه فرعی سوم. 81

4-3-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 83

4-3-2-5 فرضیه فرعی پنجم. 85

4-3-2-6 فرضیه فرعی ششم. 87

4-3-2-7 فرضیه فرعی هفتم. 88

4-3-2-8 فرضیه فرعی هشتم. 90

4-3-2-9 فرضیه فرعی نهم. 91

4-3-3 اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی.. 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 96

5-2 نتایج آمار توصیفی. 96

5-3 نتایج آمار استنباطی. 97

5-3-1 فرضیه اصلی اول. 97

5-3-1-1 فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول. 98

5-4 نتیجه گیری و بحث.. 100

5-4-1 فرضیه اصلی.. 100

5-4-2 اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس AHP. 101

5-5 پیشنهادات.. 103

5-5-1 در زمینه پاسخگویی.. 103

5-5-2 پیشنهادات در زمینه توانمندسازی.. 103

5-5-3 پیشنهادات در زمینه زیبایی فضای ارائه خدمات.. 103

5-5-4 پیشنهادات در زمینه صحت ارائه خدمات.. 104

5-5-5 پیشنهادات در زمینه سرعت ارائه خدمات.. 104

5-5-6 پیشنهادات در زمینه اطلاع رسانی در ارائه خدمات.. 104

5-5-7 پیشنهادات در زمینه انعطاف پذیری در ارائه خدمات.. 104

5-5-8 پیشنهادات در زمینه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان.. 105

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 105

5-7 محدودیت های پژوهش… 106

منابع و مأخذ. 107

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول2-1 ابعاد کیفیت. 17

جدول 2-2 وقایع مهم در شکل گیری مدیرت کیفیت جامع را نشان می دهد 20

جدول 2-3 مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM.. 21

جدول 2-4 دیدگاه صاحبنظران در مورد دیدگاه TQM.. 29

جدول2-5 شاخص های شش عامل کلیدی. 38

جدول2-6 مقایسه دیدگاه گذشته به کیفیت با دیدگاه TQM.. 45

جدول 2-7 مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM.. 46

جدول 4-1: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب جنسیت. 63

جدول 4-2: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات. 64

جدول 4-3: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه کار. 65

جدول 4-4: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سن. 66

جدول 4-5: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات. 67

جدول 4-6: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات. 68

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

جدول 4-7: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات. 69

جدول 4-8: شاخص‌های مؤلفه شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع. 70

جدول 4-9: شاخص‌های مؤلفه زیبایی فضای ارائه خدمات. 71

جدول 4-10: شاخص‌های مؤلفه پاسخگویی. 72

جدول 4-11: شاخص‌های مؤلفه توانمندسازی کارکنان. 73

جدول 4-12: شاخص‌های مؤلفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان. 74

جدول 4-13: شاخص‌های مؤلفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات. 75

جدول 4-14: شاخص‌های مؤلفه رضایت مشتری. 76

جدول 4-15: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک.. 77

جدول 4-16: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 77

جدول 4-17: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.. 78

جدول 4 -18: همبستگی بین اعتماد محوری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. 79

جدول 4-19: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 79

جدول 4-20:ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک مربوط به فرضیه فرعی اول. 79

جدول 4 -21: همبستگی بین سرعت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. 80

جدول 4-22: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 81

جدول 4-23: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی دوم 81

جدول 4 -24: همبستگی صحت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. 82

جدول 4-25: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 82

جدول 4-26: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی سوم 83

جدول 4-27: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک.. 83

جدول 4-28: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 84

جدول 4-29: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.. 84

جدول 4-30: همبستگی زیبایی فضای ارائه خدمات و رضایت مشتریان. 85

جدول 4 -31: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 86

جدول 4-32: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی پنجم 86

جدول 4-33: همبستگی بین پاسخگویی و رضایت مشتریان. 87

جدول 4 -34: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 87

جدول 4-35: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی ششم 88

جدول 4-36: همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتریان. 88

جدول 4 -37: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 89

جدول 4-38: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هفتم 89

جدول 4-39: همبستگی بین رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان و رضایت مشتریان. 90

جدول 4 -40: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 90

جدول 4-41: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هشتم 91

جدول 4-42: همبستگی بین انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. 92

جدول 4 -43: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. 92

جدول 4-44: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی نهم 92

جدول 4-45: اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع به روش AHP. 93

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب جنسیت. 63

نمودار 4-2: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات. 64

نمودار 4-3: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه کار. 65

نمودار 4-4: توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سن. 66

نمودار 4-5: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات. 67

نمودار 4-6: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات. 68

نمودار 4-7: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات. 69

نمودار 4-8: شاخص‌های شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع. 70

نمودار 4-9: شاخص‌های مولفه زیبایی فضای ارائه خدمات. 71

نمودار 4-10: شاخص‌های مولفه پاسخگویی. 72

نمودار 4-11: شاخص‌های مولفه توانمندسازی کارکنان. 73

نمودار 4-12: شاخص‌های مولفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان. 74

نمودار 4-13: شاخص‌های مولفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات. 75

نمودار 4-14: شاخص‌های مولفه رضایت مشتری. 76

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1 چارچوب نظری پژوهش.. 10

شکل1-2 فرآیند اجرای پژوهش. 13

شکل 2-1. مدل TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو (هیلستن و کلیفسجو، 7:2002). 22

شکل3-1 فرآیند اجرای پژوهش. 57


چکیده

مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه های مدیریتی می باشد. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری مهم ترین عنصر می باشد. بنا بر این کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در میان نمونه ای به تعداد 130 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت پذیرفته می باشد.  نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط 37 درصدی میان مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان می باشد و در راستای اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه مقایسات زوجی میان 30 نفر از کارشناسان خبره سازمان امور مالیاتی پخش شده، نتایج به دست آمده از تکنیک AHP نشان دهنده آن می باشد که پاسخگویی در بالاترین اولویت و رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

شاید اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر یکی از متداول ترین اصلاحات تجارت باشد که در سال های اخیر در مورد تمامی کوشش های انجام شده برای پیشرو و بهبود کیفیت به کار رفته می باشد. مدیریت کیفیت فراگیر،  بهبودی در روش های سنتی انجام، تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود.  مدیریت کیفیت جامع به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده می باشد. جنبش کیفیت تقریبا در تمام کشورها با پروژه بهبود کیفیت در بخش‌های تولیدی شروع گردید و بعد ها در بخش های خدماتی از قبیل بانک، شرکت بیمه، سازمان های مالیاتی و در نهایت در سازمان‌های غیر انتفاعی زیرا مراقبت بهداشت، دولت و موسسات آموزشی به کار گرفته گردید. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری احتمالا مهم ترین عنصر می باشد (سیروانسی، 283:2004).  پس کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری می باشد. بار سنگین رضایت مشتری، به گونه عام بر عهده سازمان و به گونه خاص بر دوش بازاریابی نهاده شده می باشد. بهبود کیفیت به مقصود جلب رضایت مشتری، اسلحه رقابتی جدیدی می باشد که در زمان سقوط سازمان‎ها و افول محصولات، تاخیر ایجاد می کند. تمام شرکت ها کوشش می‌کنند که بهترین باشند و استراتژی هایی را در جهت نیل به اهداف کیفیت خود به کار می گیرند. توسعه مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شده که شرکت را کارآمد تر و نوآور تر می سازد . موضوع آن قدر مهم می باشد که بعضی متخصصان مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت را جلب رضایت مشتریان و برآورده ساختن خواسته های آنان تعریف کرده اند (ثمنگویی و همکاران، 1:1391). از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در  سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت میپذیرد.

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***