متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :تکنولوژی

عنوان : مطالعه استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با بهره گیری از تکنیک ANP  در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه جدید

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

گرایش مدیریت تکنولوژی

مطالعه استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با بهره گیری از تکنیک ANP  در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه جدید

 

استاد راهنما:

دکتر جعفر باقری نژاد

استاد مشاور:

دکتر رضا سلامی

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در کوشش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با در نظر داشتن پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده می باشد. با در نظر داشتن مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده می باشد که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. پس در این پژوهش آغاز به مطالعه استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته گردید و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده می باشد که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل بهره گیری شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار هست. با در نظر داشتن طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با بهره گیری از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه می باشد. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب می باشد.

واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

 فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول:

1- کلیات پژوهش.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1- 2 اظهار مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق پژوهش.. 3

1- 4- اهداف پژوهش.. 4

1- 4- 1- هدف اصلی پژوهش.. 4

1- 4- 2- اهداف فرعی پژوهش.. 4

1- 5- روش شناسی پژوهش.. 4

1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش.. 8

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

 فصل دوم:

2- مرور ادبیات.. 9

2- 1- مقدمه. 10

2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

-5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار 37

2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

2- 11- جمع بندی.. 45

فصل سوم:

-3روش شناسی پژوهش.. 46

1-3 مقدمه. 47

3-2 روش شناسی پژوهش.. 47

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

4-3 مراحل انجام پژوهش.. 50

5-3 چگونگی گرد آوری داده ها 51

3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

3- 7- تشریح پرسشنامه پژوهش.. 52

3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

3- 12- جمع بندی.. 65

فصل چهارم:

-4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

1-4 مقدمه. 67

4- 2- معرفی شرکت برید سامانه جدید و تعریف صورت مساله. 67

4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه جدید( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

4- 5- آمار توصیفی.. 89

4- 6- جمع بندی.. 91

فصل پنجم:

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

5- 1- مقدمه. 93

5- 2- سوالات پژوهش.. 94

5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

5- 7- ویژگی پژوهش… 102

5- 8- جمع بندی.. 103

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 1-1- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………  5
شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی……………………………………………………………………………….  11
شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………..  36
شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی……………………………………………………………………….  44
شکل 3-1- ساختار گزارش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………  50
شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه…………………………………………………………………  57
شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)…………………………………………………………………………  59
شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی…………………………………………..  71
شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل……………………………………………………………  74
شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند………………………………………………  12
جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)………………………………………………………………………  18
جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)………………………………………………………………………  19
جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)………………………………………………………………………..  21
جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)………………………………………………………………………  21
جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)………………………………………………………………………  22
جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل……………………………………………………………………………………………….  38
جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………  41
جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها……………………………………………………………….  49
جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….  52
جدول 3-3- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………  53
جدول 3-4-اندازه تکرار مولفه های تاثیرگذار در مطالعه های انجام شده……………………………………………..  61
جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی………………………  63
جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی…………………………………………………………………………………………  72
جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی……………………………………………  73
جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی………………………………………………………………  75
جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها………………………………………………………………………………………………..  76
جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………….  77
جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی……..  78
جدول 4-7-ماتریس W33 ………………………………………………………………………………………………………………………  79
جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه جدید  80
جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی………………………  81
جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه……………………………………………………………………………………………………  82
جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون……………………………………………………………………………………………………….  84
جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون………………………………………………………………………………………………………..  85
جدول 4-14- سوپرماتریس حد………………………………………………………………………………………………………………  86
جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن……  88
جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………….  89
جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………..  89
جدول 4-18- توزیع بر اساس اندازه تحصیلات پاسخ­دهندگان……………………………………………………………..  90
جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………  90
جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  95
جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  96
جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  97
جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………………….  98
جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  99
جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………..  103
جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  104
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی داخلی : رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

 

پیشگفتار:

در این پژوهش در آغاز نگاهی کل گرا به مدیریت تکنولوژی و فرایندهای اصلی آن شده می باشد. سپس با تمرکز ویژه بر فرایند اکتساب تکنولوژی به شناسایی و تبیین استراتژی های مختلفی که در این حوزه هست، تصریح شده می باشد. برای درک چگونگی انتخاب استراتژی های اکتساب تکنولوژی شایسته می باشد تا معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی شناسایی گردد. در فصل دو پژوهش در آغاز در نظر داشتن چیستی و چرایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی شده می باشد و سپس عوامل اثرگذار بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی را از پژوهش های دانشمندان فعال در این حوزه استخراج نموده این. سپس با در نظر داشتن جهت گیری خاص این پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات، به مطالعه جواب مختلف استراتژی­های اکتساب تکنولوژی در این حوزه پرداخته شده می باشد. در نهایت یک مدل مفهومی با تکیه بر الویت بندی و انتخاب استراتژی های اکتساب بدست آمده می باشد. در فصل سوم با در نظر داشتن روابط بین معیارها و زیرمعیارها و روابط شبکه ای آن ها، از فرایند تحلیل شبکه ای برای ساختار بندی مساله این پژوهش بهره گیری می گردد. در فصل چهارم یک نمونه موردی در یکی از شرکت های فعال حوزه فناوری اطلاعات برای این پژوهش انتخاب شده می باشد. نتایج این پژوهش در فصل پنجم مشخص نموده می باشد که استراتژی ساخت، بالاترین الویت را از نظر مدیران این شرکت کسب نموده می باشد.

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 1-  کلیات پژوهش

1- 1-  مقدمه

یکی از مسایل پیش روی اکثر کسب و کارهای دنیای امروز انتخاب استراتژی های مناسب در کسب تکنولوژی می باشد. مطالعات زیادی پیرامون فاکتورهای تاثیرگذار در اکتساب تکنولوژی انجام شده می باشد که هرکدام به پاره ای از این عوامل تصریح کرده اند. برای انتخاب روش مناسب کسب تکنولوژی با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار می توان از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره بهره گیری نمود. در این پژوهش معیارهای اثرگذار با در نظر داشتن مدلANP[1] جهت انتخاب بهترین شیوه اکتساب، ساختاردهی می گردد و در نهایت  در یک مورد مطالعاتی در شرکتی در حوزه فناوری اطلاعات به  نام بریدسامانه جدید مطالعه شده می باشد.

1- 2-  اظهار مسأله و اهمیت آن

فرایند توسعه تکنولوژی از طریق دو بستر اصلی شکل می گیرد که عبارتند از فرایند انتقال تکنولوژی و فرایندایجاد تکنولوژی. فرایند انتقال تکنولوژی شامل مراحل کسب، جذب، بومی سازی و  اشاعه تکنولوژی می باشد و بر دانش و تکنولوژی منابع خارج از سازمان استوار می باشد، در حالی که ساخت تکنولوژی با تکیه بر توانایی های داخلی بنگاه صورت می پذیرد.کسب تکنولوژی یکی از مراحل مشترک در هر دو روش توسعه تکنولوژی به حساب می آید.

کسب تکنولوژی تصریح به دانش  مورد نیاز بنگاه  دارد تا محصولات  جدید تولید گردد و یا فرایندهای جدید به کار رود. این دانش ممکن می باشد از داخل کشور  یا از منابع خارجی تامین گردد و ممکن می باشد  شامل خرید کالاهای سرمایه ای و یا نرم افزار باشد.

گزینه های مورد نظر برای اکتساب تکنولوژی را می توان به اکتساب، ادغام، لیسانس دهی، سرمایه گذاری مشترک، R&D[2] مشترک، قرارداد R&D ، برون سپاری و کنسرسیوم تصریح نمود.

تمامی روش های فوق را می توان در قالب سه روش کلی دسته بندی نمود که شامل ساخت، خرید و ساخت یا خرید می باشد. ساخت به معنای R&D داخلی می باشد. ساخت یا خرید شامل شکل های مختلف همکاری با سایر شرکت ها به صورت برابر یا نابرابر مانند همکاری مشترک، R&D مشترک و پیمان همکاری می باشد. خرید تصریح به قراردادهای R&D، خرید لیسانس و برون سپاری می باشد. با در نظر داشتن اینکه سازمان های ایرانی در انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری های زیادی را انجام می دهند شایسته می باشد تا بر روی استراتژی های اکتساب تکنولوژی جدیت بیشتری به خرج دهند

در این پایان­نامه آغاز برآنیم تا مولفه های اثر گذار در اکتساب تکنولوژی را شناسایی کنیم و سپس این عوامل را به صورت خاص در حوزه فناوری اطلاعات در سطح بنگاه ها مطالعه نماییم و استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی که در این صنعت رایج می باشد را مطالعه نماییم و سپس با بهره گیری از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)  به انتخاب و الویت بندی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی بپردازیم.

[1] Analytical Network Process

[2] Research And Development

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***