متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی قشم

واحد بین الملل

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 

عنوان :

مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما :

دکتر مهدی باقری

 

پاییز 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………….. 6
1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5  فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 7
1-6 تعریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………….. 8
1-6-1 تعریف نظری واژه ها ………………………………………………………………………………… 8
1-6-2 تعاریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………….. 8
1-7 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-1قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3 قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………… 9
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش ………………………………………………………………… 9
1-9 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2 مطالعه نظریه های پیرامون تبلیغات …………………………………………………………………. 12
2-2-1 مفهوم وتعاریف تبلیغات …………………………………………………………………………….. 12
2-2-2انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………….. 14
عنوان صفحه
2-2-3 تبلیغات موثر …………………………………………………………………………………………… 16
2-2-4 برنامه ریزی رسانه تبلیغات ………………………………………………………………………………… 17
2-2-5جاذبه ها در تبلیغات …………………………………………………………………………………….. 20
2-2-6 اهداف تبلیغاتی …………………………………………………………………………………………… 22
2-2-7 هدف گذاری در تبلیغات …………………………………………………………………………….. 23
2-2-8 مزایای تبلیغ برای جامعه ……………………………………………………………………………….. 24
2-2-9 تاریخچه تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 26
2-2-10 تاریخچه تبلیغات در ایران …………………………………………………………………………. 28
2-2-11 معضلات اساسی تبلیغات در ایران ………………………………………………………………….. 32
2-3 مروری بر موضوعات نظری در مورد توجه ……………………………………………………………… 32
2-3-1 توجه نسبت به تبلیغات ………………………………………………………………………………… 36
2-3-2 توجه نسبت به پیامکهای تبلیغاتی و عوامل موثر بر آن ………………………………………… 37
2-3-3 کسب اجازه از کاربران برای ارسال تبلیغ …………………………………………………………… 38
2-4 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………. 39
2-5 فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-2 نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………… 42
3-3 جامعه آماری مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….. 43
3-3-1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. 43
3-3-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………… 43
3-3-3- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 45
3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. 46
عنوان صفحه
3-4-1مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………. 46
3-4-2پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………… 47
3-5 روایی آزمون ………………………………………………………………………………………………….. 48
3-6 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………… 48
3-7 روش های تحلیل آماری ………………………………………………………………………………….. 52
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده های آماری
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 54
4-2 نتایج توصیفی یک متغیره ………………………………………………………………………………….. 54
4-1-1 وضعیت جنسی پاسخگویان ……………………………………………………………………………. 55
4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………. 56
4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان ……………………………………………………………………………….. 57
4-2-4- آماره های توصیفی توجه نسبت به تبلیغات …………………………………………………….. 58
4-2-4-1- آماره های توصیفی اندازه باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان… 58
4-2-4-2- آماره های توصیفی مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از نظر پاسخگویان …………. 60
4-2-4-3- آماره­های توصیفی اندازه باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 62
4-2-4-4- آماره­های توصیفی اندازه باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان.. 64
4-2-4-5- آماره­های توصیفی اندازه مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ………. 66
 4-2-5 – آماره­های توصیفی اندازه ارتقا فروش خدمت در بانک ملی ……………………………….. 67
4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره ……………………………………………. 68
4 -3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف …………………………………………………………………… 68
4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………….. 70
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………….. 71
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………….. 72
عنوان صفحه
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………… 73
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………. 75
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………….. 76
4-3-2-6- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 80
5-2نتایج فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………… 80
5-3بحث و مطالعه ………………………………………………………………………………………………… 83
5-4 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 85
5-5 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 86
5-6 توصیه ها …………………………………………………………………………………………………………… 87
5-7 اختصار…………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………. 89
فهرست منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………….. 95
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 97

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 3-1 نمونه آماری مشتریان بانک ملی در شعبات مختلف …………………………………. 45
جدول 3-2 تحلیل پایایی گویه های متغیر توجه مشتریان نسبت به تبلیغات ……………….. 50
جدول 3-3 محاسبات پرسشنامه ارتقاء فروش مشتریان نسبت به تبلیغات ……………………. 52
­جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………….. 55
­جدول 4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ………………………….. 56
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی …………………………………………. 57
جدول 4-4 آماره های توصیفی مربوط به اندازه توجه نسبت به تبلیغات …………………….. 58
جدول 4-5 آماره­های توصیفی اندازه باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان …………………………………………………………………………………………………….. 59
جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه­های اندازه باورهای اقتصادی از دیدگاه پاسخگویان ………. 60
جدول 4-7 آماره های توصیفی، اندازه باورهای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-8توزیع فراوانی گویه­های اندازه مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 62
جدول 4-9 آماره های توصیفی اندازه باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-10 توزیع فراوانی گویه­های اندازه باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4-11 آماره­های توصیفی اندازه باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان 65
جدول 4-12 توزیع فراوانی گویه­های اندازه باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 65
جدول4-13 آماره­های توصیفی اندازه مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……… 66
جدول 4-14توزیع فراوانی گویه­های اندازه مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-15آماره­های توصیفی مربوط به فروش خدمت ……………………………………………… 68
عنوان صفحه
جدول 4-16 توزیع فراوانی گویه­های فروش خدمت ……………………………………………….. 68
جدول4-17-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف توجه اقتصادی ……………………………….. 69
جدول4-18نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف توجه اجتماعی ……………………………… 69
جدول4-19-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف توجه اخلاقی ………………………………… 69
جدول4-20-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف توجه قانونی ………………………………… 69
جدول4-21 نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف مفید بودن شخصی ……………………………. 70
جدول 4-22-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف ارتقا فروش ………………………………….. 70
جدول 4-23-همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت……………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول 4-24- وضعیت همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت …………….. 72
جدول 4-25-  همبستگی و معناداری همبستگی بین مزایای اجتماعی و ارتقا فروش خدمت ……………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 4-26- وضعیت همبستگی بین مزایای اجتماعی و فروش خدمت ………………….. 73
جدول 4-27-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت … 74
جدول 4-28- وضعیت همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت ………………….. 74
جدول 4-29-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت … 75
جدول 4-30- وضعیت همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت ………………….. 76
جدول 4-31- همبستگی و معناداری همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت… 77
جدول 4-32- وضعیت همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت ………………… 77
جدول 4-33- همبستگی و معناداری همبستگی بین در نظر داشتن تبلیغات و فروش خدمت … 78
جدول 4-34- وضعیت همبستگی بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و فروش خدمت … 78
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………. 55
نمودار 4-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ……………………….. 56
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی ………………………………………… 57


چکیده

امروزه سازمان­ها بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقاءمیزان فروش خود می باشند تمامی سازمانها به دنبال روش هایی هستند تا با بهره گیری از آن بتوانند توجه مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خودرا برای ارتقاء فروش افزایش دهند یکی از راههای اساسی که سازمانها همواره بالتبع هستند تا از ان طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات می باشد، تبلیغات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار در ارتباط با یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت هایش که از طریق یک رسانـه عمومی، مخاطـبان را هدف قرار می دهد، بدیهی می باشد اگر تبلیغات بتواند توجه مثبتی را در افراد ایجاد نماید انگاه شانس سازمان جهت ارتباط با اشخاص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا اندازه فروش آن سازمان نیز افزایش و ارتقاء می یابد همه اندیشمندان علم بازاریابی بر این امر تاکید دارند و متفق هستند که توجه افراد نسبت به پدیده ها و باورهای آنان می باشد که سبب تمایل و حرکت آنان به سمت محصول می گردد حتی اگر این توجه در افراد به شکل اشتباهی شکل گرفته باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاءفروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد 0جامعه ی آمار این پژوهش 40000 نفر مشتریان بانک ملی در سطح شهرستان بندرعباس می باشد که در این ارتباط 380 نفر به عنوان نمــونه انتخاب شده اند در این پژوهش 34 سوال مطرح گردید که به مطالعه سنجش توجه مشتریان نسبت به تبلیغات (باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی، باورهای اخلاقی، باورهای قانونی، مفید بودن شخصی) (30سوال) و اندازه ارتقاء فروش خدمت در بانک ملی(4سوال) پرداخته گردید تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss.16 انجام شده می باشد، یافته­های مطالعاتی حاکی از آن می باشد که بین توجه مشتریان به تبلیغات و فروش خدمت در سطح 99 درصد ارتباط مثبت و معنا داری هست.

واژه­های کلیدی: توجه مشتریان نسبت به تبلیغات، ارتقاء فروش خدمت، بانک ملی شهرستان بندرعباس.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

بشر امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند. تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد می باشد که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل می باشد(محمدیان،1385: 21). تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی گردد بلکه رسانه­های دیگر مانند رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و… مانند رسانه­های مهم تبلیغاتی محسوب می­شوند. تبلیغات امروزه سهم زیادی را در شکل دادن توجه مشتریان نسبت به محصولات مختلف بازی می­نماید. هر شرکتی کوشش می­نماید با تبلیغات نو توجه مشتری را نسبت به کالا و خدمت خود مثبت کرده و اندازه سهم خود را از بازار افزایش دهد.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***