عنوان : برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبندرعباس

 پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc

گرایش: قدرت

عنوان:

برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

 استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی عابدی

 استاد مشاور :

دکتر احسان علیشاهی

 بهمن1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   1
فصل اول : مقدمه
1-1-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- ضرورت پژوهش وهدف از انجام پایان­نامه………………………………………………………………………………………………………………………6
1-3- نوآوری­های پایان­نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4- سرفصل­های پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم : مروری برانواع مختلف تکنولوژی­های تولید پراکنده
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- تعریف تولیدات پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-1- اهداف وکاربردهای تولیدات پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-2- ظرفیت تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-3- مکان نصب تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-3-تکنولوژی‌هایDG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-3-1-مطالعه انواع تکنولوژی‌هایDG………………………………………………………………………………………………….. 14
2-3-1-1 ژنراتورهای مرسوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-1-2 ژنراتورهای غیرمرسوم………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-3-1-3- وسایل ذخیره انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-3-1-4 مولدهای برق با بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر………………………………………………………………………………………………..21
2-3-2- مقایسه تکنولوژی تولیدپراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3-3- قابلیت فنی تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-4- مشخصه عملکردی تکنولوژی‌هایDG…………………………………………………………………………………………………………………….26
2-5- مزایای بهره گیری ازمولدهایDG……………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-قابلیت‌های فنی موردنیازDG……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-7- قوانین موجود در ارتباط با اتصالDGبه شبکه………………………………………………………………………………………………………………31
2-8- تجدید ساختار و محیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9- تأثیر تولیدات پراکنده در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-10- اختصار ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………36
فصل سوم: مروری بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری ازمنابع بادی،خودروهای قابل اتصال به شبکه و راه­کارهای مدیریت مصرف
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
3-2- منابع بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-2-1- سیاست­های حمایتی منابع بادی………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-3- تاثیرمنابع بادی بر بهره برداری درمحیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………40
3-4- تاثیرمنابع بادی بردینامیک­های قیمت بازارعمده فروشی………………………………………………………………………………………………….41
3-4-1- تغییرات کوتاه مدت قیمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-2- قیمت­های منفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-5- ساختار بازارهای تعادل درحضورمنابع بادی………………………………………………………………………………………………………………43
3-6- تأثیرات افزایش نرخ نفوذ منابع بادی بر برنامه­ریزی دیگرنیروگاه­ها………………………………………………………………………………44
3-7- راه­کارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری درچنین محیط رقابتی………………………………………………………………45
3-7-1- مکانیزم تشویقFIT………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..46
3-7-2-مدل سهم مشخص وگواهینامه سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-7-3-حراج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-7-4- تشویق مالی واعتبار مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-8-برنامه های مدیریت مصرف………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-8-1 مزایای حضورمشتریان در بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-8-2-توسعه مدل­های خطی برنامه‌های پاسخگویی‌بار……………………………………………………………………………………………………………50
3-8-3- الاستیسیته قیمتی تقاضا    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3-9-خودروهای برق­ده قابل اتصال به شبکه درسیستم‌های قدرت……………………………………………………………………………………….56
3-9-1- ضرورت درنظرگرفتن خودروهای برق­ده به عنوان ذخیره ­ساز……………………………………………………………………………………….57
3-9-2-فناوری خودرو- به- شبکه………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-9-3-جایگاه فناوری خودرو- به- شبکه درسیستم قدرت………………………………………………………………………………………………………60
3-10- مرورادبیات مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری از منابع تولیدپراکنده،ذخیره ­سازها وراهکارهای مدیریت مصرف………………………..61
3-11- تفاوت کارانجام شده دراین پایان­نامه با کارهای گذشته………………………………………………………………………………………………….66
3-12-اختصار ونتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : مدل­سازی برنامه‌ریزی بهره‌برداری با در نظرگرفتن منابع بادی،خودروهای برق ده و راهکارهای مدیریت مصرف
4-1 –مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
4-2-فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….71
4-3 – تبیین چارچوب پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-3-1- چگونگی مدل­ سازی منابع بادی……………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-2- عدم قطعیت­های منطقی (استراتژیک)………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-4- فرمول­بندی ریاضی مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری……………………………………………………………………………………………………..76
4-4-1- مسئله بهینه ­سازی برنامه­ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-4-2- مسئله بهینه­سازی سود بازیگران در بهره­برداری…………………………………………………………………………………………………………..77
4-4-3- مدل بازار ومحاسبه قیمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-4-4- چگونگی درنظرگرفتن مدل احتمالی منابع بادی درچارچوب پیشنهادی…………………………………………………………………………………83
4-4-5-مدل­سازی هزینه سرمایه­گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………….83
4-5- مدل پیشنهادی برای بهره برداری ازخودروهای برق­ده……………………………………………………………………………………………….84
4-6- اختصار ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
فصل پنجم: مطالعات عددی
5-1 –مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-2- شبکه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-3-مطالعات عددی وتحلیل نتایج با درنظرگرفتن تأثیر منابع بادی درکنار راهکار مدیریت مصرف……………………………………….. 90
5-3-1-واکاوی تحلیل حساسیت نسبت به سقف قیمت بازار………………………………………………………………………………………………………..91
5-3-2-درنظرگرفتن خروجی­ها به صورت احتمالاتی……………………………………………………………………………………………………………… 93
5-4- برنامه ریزی بهره­برداری از منابع بادی وخودروهای برق ده درکنار اجرای راهکارهای مدیریت مصرف………………………………. 94
5-4-1- مطالعه عددی و تحلیل نتایج،تأثیر خودروهای برق ده درافزایش ضریب ظرفیت منابع بادی………………………………………………95
5-5- نتیجه­گیری وخلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
فصل ششم : جمع­بندی،نتیجه­گیری وپیشنهادها
6-1- جمع­بندی ونتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….  100
6-2- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
منابع
– الف: منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..103
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                                    صفحه
جدول (2-1) تقسیم‌بندیDGبراساس ظرفیت تولید……………………………………………………………………………………………..13
جدول (2-2) بعضی ازتکنولوژی‌هایDGوظرفیت قابل دسترس……………………………………………………………………………..14
جدول (2-3): مشخصات انواع تولیدات پراکنده………………………………………………………………………………………………………..25
جدول (2-4): مهم­ترین قابلیت­های فنی تکنولوژی­های تولید پراکنده………………………………………………………………………… 26
جدول(2-5): مطالعه قابلیت‌های فنی انواع تکنولوژی‌های تولیدپراکنده………………………………………………………………………..31
جدول (3-1): انواع توابع تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول(3-2): مفاهیم الاستیسیته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جدول (5-1): داده­های مربوط به تکنولوژی های تولید پراکنده…………………………………………………………………………………..89
جدول (5-2):بار در دوره­های مختلف ومدت زمانهای آن…………………………………………………………………………………………..90
جدول (5-3): نتایج عددی بهره­برداری ازمنابع بادی درکناراجرای راه­کارهای مدیریت مصرف………………………………………..91
جدول (5-4): نتایج عددی بهره­برداری ازمنابع بادی درکناراجرای راه­کارهای مدیریت مصرف………………………………………. 92
جدول (5-5): نتایج عددی بهره­برداری ازمنابع بادی درکناراجرای راهکارهای مدیریت مصرف……………………………………… 96
  فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                    صفحه
شکل (2-1) :  طبقه بندی مولدهایDG………………………………………………………………………………………….     15
شکل (3-1): جابجایی منحنی به علت تولید منابع تجدیدپذیر…………………………………………………………………………………. 41
شکل (3-2): تاثیربرنامهDBدرتغییرقیمت بازار………………………………………………………………………………………………………. 48
شکل (3-3): تاثیر بارهای پاسخگو در کاهش قیمت بازار………………………………………………………………………………………… 50
شکل(3-4): مقایسه انواع توابع تقاضا با ضرایب ثابت یکسان…………………………………………………………………………………… 51
شکل (3-5): الاستیسیته………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
شکل (3-6): منحنی تابع تقاضای خطی………………………………………………………………………………………………………………….54
شکل (3-7): منحنی تابع تقاضای توانی…………………………………………………………………………………………………………………..55
شکل (3-8):شکل شماتیکی ارتباط مخابراتی بین خودروی برق­ده وشبکه‌ی قدرت………………………………………………………59
شکل (3-9): نمونه­ای از هاب انرژی………………………………………………………………………………………………………………………62
شکل (3-10): شرکت منایع سمت تولید ومصرف در بازار عمده فروشی برق……………………………………………………………. 63
شکل (3-11): استراتژی مدیریت سمت مصرف با تمرکز برارتباط بین شرکت برق ومشترک…………………………………………64
شکل (3-12): استراتژی مدیریت سمت مصرف برای شبکه هوشمند باوجودارتباط متقابل بین مشترکین……………………….. 64
شکل (3-13): تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی………………………………………………………………………………………. 65
شکل (3-14): ساختارمورداستفاده پیشنهادی مبتنی بر نظریه عامل­ها برای مدیریت منابع در چندین ریز شبکه ………………..66
شکل (4-1): تابع توزیع احتمالاتی داده­های مربوط به باد………………………………………………………………………………………… 73
شکل (4-2): منحنی توان منابع بادی………………………………………………………………………………………………………………………74
شکل (4-3): مدل­سازی توان خروجی بادی منابع با بهره گیری ازروش احتمالاتی برحسب پریونیت…………………………………..74
شکل (4-4): هزینه سرمایه­گذاری یکنواخت شده درnسال………………………………………………………………………………………..79
شکل(4-5): الگوریتم تسویه بازار در بازاربرق…………………………………………………………………………………………………………82
    شکل(4-6): الگوریتم پیشنهادی مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری با درنظرگرفتن تأثیر خودروهای برق­ده قابل اتصال به شبکه درکنارمنابع بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
شکل (5-1): مقایسه قیمت برق دردوسقف قیمت 80 ……………………………………………………………………………………………..92
شکل (5-2): مقایسه دیماندمشترکین در دوسقف قیمت 80……………………………………………………………………………………93
شکل (5-3): تابع توزیع احتمالاتی تنظیمی مربوط به درآمد منابع بادی…………………………………………………………………….. 94
شکل (5-4): مقایسه قیمت برق درسه سناریو……………………………………………………………………………………………………….97
شکل (5-5): مقایسه دیماند مشترکین در سه سناریو………………………………………………………………………………………………97
شکل (5-6): هزینه سیاست تشویق در سه سناریو………………………………………………………………………………………………….98
چکیده:
درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده می باشد. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش بهره گیری از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، سرمایه­گذاران بر روی این منابع سرمایه­گذاری نخواهند نمود. دلیل عمده این مسئله وجود عدم قطعیت زیاد در توان تولیدی منابع تجدیدپذیر، هزینه سرمایه­گذاری بالای این منابع و همچنین عدم قطعیت در سیاست­های حمایتی از این منابع می­باشد. در این پایان­نامه، بهره­برداری همزمان از منابع تولیدپراکنده تجدیدپذیر در کنار ذخیره­سازهای انرژی و با در نظر گرفته راه­کارهای مدیریت مصرف انجام شده می باشد.ذخیره­سازها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه یکی از انواع ذخیره­سازهایی هستند که طی سالیان اخیر در مطالعات سیستم قدرت رقابتی و شبکه­های هوشمند قدرت به‌وفور از آن­ها صحبت شده و کارهای متنوعی در این زمینه صورت گرفته می باشد. در این پایان­نامه نیز تأثیر این منابع یعنی خودروهای برقده در نظر گرفته شده می باشد. به‌طورکلی خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه خودروهایی هستند که قابلیت اتصال به شبکه‌ی قدرت در نقاط تعریف‌ شده معینی را دارا هستند و از این طریق می‌توانند در تبادل توان الکتریکی با شبکه‌ی قدرت شرکت نمایند. زیرساخت‌های فنی و مخابرات لازم به‌مقصود بهره‌برداری بهینه از این خودروها می‌بایست فراهم باشد. این خودروها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. پس این خودروها می­توانند در یک بازی همکارانه در کنار منابع بادی مورد بهره­برداری قرار گیرند. به علاوه و با در نظر داشتن اینکه در سیستم قدرت هوشمند، علاوه بر منابع سمت تولید، منابع سمت مصرف نیز این قابلیت را دارند که در بازار برق شرکت کرده و در تسویه قیمت بازار سهیم باشند، پس در این پایان­نامه نیز تأثیر راه­کارهای مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته‌شده می باشد. برای اجرایی کردن این راه­کار بار مشترکین به‌صورت الاستیک در نظر گرفته‌شده و بار تابعی خطی از قیمت برق می­باشد.

مقدمه

هدف اصلی مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری در ساختار سنتی مدیریت صنعت برق، کمینه کردن
هزینه­های برنامه­ریزی و بهره­برداری با در نظر گرفتن سطح تعریف‌شده‌ای از پایایی بود.در محیط­های سنتی دارای ساختار متمرکز، بیشتر مدل­های برنامه­ریزی بهره­برداری بلندمدت بر اساس روش­های بهینه­سازی یا روش­های تحلیل ریسک trade-offچند معیاره بوده می باشد. این روش­ها، روش­های مفید و مناسبی بودند؛ چراکه برنامه­ریزی به‌صورتمتمرکز و با عدم قطعیت­های کمتری صورت می­گرفت[1و2]. تنها عدم قطعیت­هایی که وجود داشت مربوط به قیمت­های سوخت، شرایط بار و تولیدات بعضی از منابع تولید از قبیل نیروگاه­های آبی بود. اما آن چیز که باعث گردید تا اکثر کشورهای دنیا به بازنگری در تئوری­های انحصار طبیعی صنعت برق متمایل شوند، بحران­های نفتی دهه 70 بود[3].
پس‌ازآن دولت­ها با این واقعیت انکارناپذیر مواجه شدند که انحصار صنعت برق در دست دولت، منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها برای پاسخگویی به رشد مصرف انرژی الکتریکی با مشکل مواجه می‌سازد.
تجدید ساختار در صنعت برق علاوه بر تغییر در اهداف و محدودیت­های حاکم بر بهره‌برداری سیستم قدرت، برنامه‌ریزی بهره­برداری را نیز متحول ساخته می باشد[10-4]. به‌طوری‌که تولیدکنندگان برق و سرمایه­گذاران بخش­های خصوصی برای ورود به بازارهای رقابتی بایستی استراتژی­های خود را برمبنای ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی بالحاظ عدم قطعیت­های فراوانی که در سیستم اقتصادی حاکم می باشد، تدوین نمایند.در این ساختار، روش­های مربوط به برنامه­ریزی سنتی دیگر جوابگو بودند، چراکه بازیگران تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری خود را در یک محیط بی­ثبات[1] می­گرفتند[12-11]. در مورد تحولات صورت گرفته در سیستم قدرت و ورود به عرصه رقابتی می­توان به دو عامل و محرک اصلی تصریح نمود؛ یکی گرایش به کارآیی هزینه و تأکید بیشتر به ایجاد فضای رقابتی و دیگری آگاهی جامعه و دولت از پیامدهای زیست­محیطی ناشی از افزایش مصرف انرژی در جهان می­باشد. افزایش نگرانی­های زیست­محیطی نیز به وضع مقرراتی به‌مقصود کنترل آلودگی­های ناشی از تولید برق توسط نیروگاه­ها منجر شده می باشد. فراهم کردن زمینه برای تجارت مجوز تولید برق توسط انرژی­های تجدیدپذیر و مالیات بر آلودگی نمونه­هایی از این مقررات به شمار می­آیند. درحالی‌که محرک اول که تأکید بیشتری به ایجاد فضای رقابتی در بازار دارد و باعث پیچیده­تر شدن مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری می­گردد، محرک دوم یعنی نگرانی­های زیست­محیطی نیز مقررات دیگری را به سیستم اضافه نموده می باشد که خود می­تواند منجر به افزایش عدم قطعیت‌ها در مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری تولید گردد[13].
از یک نقطه‌نظر دیگر می­توان گفت که مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری از دو دیدگاه قابل‌مطالعه می باشد. از نگاه قانون‌گذار سیستم، که مهم­ترین مأموریت آن برقراری بازاری پایدار در بلندمدت می باشد. به این مقصود، ضمن هدف‌گذاری در شاخص­های مهم پایداری بازار، برنامه‌ریزی بهره­برداری باهدف بهینه­سازی رفاه اجتماعی، قابلیت اطمینان مطلوب، در نظر گرفتن مسائل و موضوعات زیست‌محیطی و وضع مقررات حمایتی و تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش و راهنمایی شرکت­های تولید برای توسعه توسط قانون‌گذار ضروری می باشد. بعلاوه، باوجود عدم قطعیت­های متنوع و هزینه بالای سرمایه‌گذاری و غیرقابل‌بازگشت بودن تصمیم‌گیری در این حوزه، بایستی از رویکردها و چارچوب­های معتبری بهره گیری گردد تا دستیابی به اهداف بلندمدت و میان­مدت را در کنترل سیستم قدرت و بازار برق محقق نماید[12].
از طرف دیگر چنانچه بحث برنامه­ریزی بهره­برداری از نگاه سرمایه‌گذاران مورد مطالعه قرار گیرد، ملاحظه می گردد که سرمایه­گذاران همانند تمام سازمان­ها برای بقای خود در بازار بایستی برنامه­ریزی بهینه­ای را در میان­مدت و بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند. برخورداری از سهم بازار و ترکیب بهینه فناوری‌های تولید تحت مالکیت از مهم­ترین اهداف کلان شرکت­های تولید در بازارهای برق به شمار می‌طریقه. در بحث برنامه­ریزی بهره­برداری در محیط رقابتی که در این پایان­نامه مدنظر می باشد، چند نکته بسیار مهم هست:

  • در نظر گرفتن انواع مختلف منابع
  • توافق بین معیارهایی که با هم تداخل دارند و سازگار نیستند.
  • تأثیر دادن انواع مختلف عوامل عدم قطعیت
  • پیش­بینی شرایط آینده از طریق یک روش مؤثر
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه

در نظر گرفتن یک فرآیند برنامه­ریزی که عدم­قطعیت­ها را نیز به­حساب آورد، جهت برنامه­ریزی بهره­برداری از منابع بسیار ضروری می باشد. در مورد تنوع منابع نیز در این پایان­نامه منابع سنتی در کنار منابع بادی، ذخیره­سازهای انرژی در کنار اجرای راه­کارهای مدیریت مصرف مدنظر می­باشد.
به این مقصود لازم می باشد شرکت­های تولید برنامه­ریزی بهره­برداری را براساس دستیابی به اهداف میان­مدت و بلندمدت، انجام دهند. باوجود محدودیت­ها و عدم قطعیت­های زیادی که شرکت­های تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت با آن‌ها مواجه‌اند، ارائه چارچوب­ها و روش­های توانمند برای برنامه‌ریزی بهره­برداری از نیازهای ضروری سیستم قدرت می­باشد.
عدم قطعیت­های بار پیش‌بینی‌شده، بهای سوخت واحدهای تولیدی و عدم قطعیت استراتژیک رقبا ازجمله موردها مهمی هستند که بازیگران در برنامه­ریزی بهره­برداری با آن‌ها مواجه‌اند. همان­گونه که اظهار گردید، عدم قطعیت استراتژیک بازیگران از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد؛ چراکه نوسانات قیمت ناشی از رفتار استراتژیک بازیگران بازار در میان­مدت تأثیرقابل‌توجهی بر سودهای عملیاتی این شرکت­ها دارد. پس ضروری می باشد از روش­های مناسبی برای مدل­سازی این عدم قطعیت­ها در برنامه‌ریزی بهره­برداری بهره گیری گردد.
در این پایان­نامه که هدف برنامه­ریزی بهره­برداری منابع تولید پراکنده، ذخیره­سازها و راهکارهای مدیریت مصرف در محیط رقابتی می­باشد، بایستی منابعی در نظر گرفته شوند که ضمن اینکه تکنولوژی جدید و به­روزی در سیستم قدرت هستند، موضوعات جالبی را از لحاظ آکادمیک و علمی ایجاد کنند. یکی از این منابع، منابع تجدیدپذیر می­باشد که در بین منابع تجدیدپذیر نیز منابع بادی ازنظر رشد تکنولوژی و قابل رقابت بودن با منابع سنتی از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشد. با در نظر گرفتن منابع بادی به خاطر اهمیت مسائل زیست­محیطی و با در نظر داشتن عدم قطعیت در تولید این منابع و فقدان سیاست­های حمایتی جامع، ریسک مسئله برنامه­ریزی بهره­برداری افزایش می­یابد. بدین مقصود در کنار این منابع از ذخیره­سازهای انرژی نیز بهره گیری شده می باشد. خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه یکی از انواع ذخیره­سازهایی هستند که طی سالیان اخیر در مطالعات سیستم قدرت رقابتی و شبکه­های هوشمند قدرت به‌وفور از آن­ها صحبت شده و کارهای متنوعی در این زمینه صورت گرفته می باشد.
در این پایان­نامه نیز تأثیر این منابع یعنی خودروهای برقده در نظر گرفته شده می باشد. به‌طورکلی خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه خودروهایی هستند که قابلیت اتصال به شبکه‌ی قدرت در نقاط تعریف شده معینی را دارا هستند و از این طریق می‌توانند در تبادل توان الکتریکی با شبکه‌ی قدرت شرکت نمایند. زیرساخت‌های فنی و مخابرات لازم به‌مقصود بهره‌برداری بهینه از این خودروها می‌بایست فراهم باشد. این خودروها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. پس این خودروها می­توانند در یک بازی همکارانه در کنار منابع بادی مورد بهره­برداری قرار گیرند[17-14].
در این پایان­نامه این مسئله مدل­سازی شده و به‌عنوان یکی از نوآوری­های این پایان­نامه مطرح
می­باشد. در این حالت خودروها به‌صورت یکپارچه با منابع بادی اقدام کرده و در صورت برنامه­ریزی بهینه می­توانند باعث افزایش ضریب ظرفیت منابع بادی گردند. به علاوه و با در نظر داشتن اینکه در سیستم قدرت هوشمند، علاوه بر منابع سمت تولید، منابع سمت مصرف نیز این قابلیت را دارند که در بازار برق شرکت کرده و در تسویه قیمت بازار سهیم باشند، پس در این پایان­نامه نیز تأثیر راهکارهای مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته شده می باشد.
برای اجرایی کردن این راه­کار بار مشترکین به‌صورت الاستیک در نظر گرفته شده و بار تابعی خطی از قیمت برق می­باشد. یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف که در این پایان­نامه توسعه یافته و اجرا شده می باشد، جابجایی پیک می­باشد. این کار از طریق توسعه یک بازی همکارانه بین خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه (که تأثیر ذخیره­ساز را دارند) و بار مشترکین صورت گرفته می باشد. این مسئله نیز به‌عنوان یکی از نوآوری­های دیگر این پایان­نامه مطرح می­باشد.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق