متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : ارتباط ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی             گرایش: بالینی

عنوان:

ارتباط ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

استاد راهنما:

دکترسیروس صالحی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش. 2

1-1مقدمه. 3

1-2 اظهار مسأله. 6

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 10

1-4-اهداف مشخص پژوهش. 11

1-5-اهداف جزیی: 11

1-6- سؤالات پژوهش: 11

1-7- فرضیه‏های پژوهش: 12

1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

فصل دوم:مرور منابع-ادبیات پژوهش-پیشینه پژوهش. 13

1-2-پیش در آمد. 14

2-2-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. 15

2-3-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. 16

2-4-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. 19

2-5-ویزگی زوج های  سالم : 20

2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. 20

2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی.. 21

2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 21

2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند: 21

2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می گردد: 22

2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند: 22

2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی: 23

2-7-1ارتباط.. 23

2- 7-2- سن.. 25

2-7-3- اعتماد و صداقت.. 25

2-7-4 درک همسر و تفاهم. 25

2-7-5- محبت.. 26

2-7-6- همکاری.. 26

2-7-7- مسائل جنسی.. 26

2-7-8- صمیمیت.. 27

2-7-9- توجه و علاقه. 28

2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی.. 28

2-7-11- طول دوره ازدواج. 29

2-7-12- فرزندان. 29

2-7-13- قدرت و تصمیم گیری.. 30

2-7-14- اشتغال. 30

2-7-15- شخصیت.. 30

2-7-16-صرف اوقات فراغت.. 30

2-7-17-اقوام و دوستان. 31

2-7-18- تحصیلات.. 31

2-7-19- اعتقادات مذهبی.. 31

2-8- رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام. 32

2-9- عواملی که سبب می گردد دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد: 36

2-9-1- عامل طرفداری اجتماعی: 36

2-9-2- عامل تقرب به خداوند: 36

2-9-3- یقین وجودی: 37

2-10-ساختار و راهبردهای خانواده 37

2-10-1-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند: 37

2-11- تفاوت زوج ها از نظر اندازه رضایت مندی.. 38

2-12- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 38

2-12-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ: 38

2-12-2- نظریه های رفتاری: 39

2-12-3- نظریه های شناختی: 40

2-12-4- نظریه های سیستمی: 40

2-12-5- نظریه های بین نسلی: 41

2-13- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 42

2-13-1- مدل مک مستر : 42

2-13-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده: 42

2-13-3- مدل برادبوری 42

2-13-4- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت.. 44

2-13-5- مدل السون: 44

2-13-6- مدل بیورز: 45

2-14-کار نمود مطلوب خانواده 46

2-15-تعریف هوش هیجانی.. 47

2-16- تاریخچه هوش هیجان. 48

2-17- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی.. 51

2-17-1- شناخت عواطف شخصی: 51

2-17-2- به کار بردن درست هیجان ها: 51

2-17-3- براگیختن خود: 51

2-17-4- شناخت عواطف دیگران: 52

2-17-5- حفظ ارتباط ها: 52

2-18- مغز هیجانی.. 53

2-19- هوش هیجانی از دیدگاه اسلام. 54

2-20- هوش هیجانی و زندگی زناشویی.. 55

2-21- مؤلفه های هوش هیجانی.. 57

2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل: 57

2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل: 57

2-21-3 سازگاری: 58

2-21-4کنترل استرس: 58

2-21-5 خلق عمومی: 58

2-22- پیشینه. 58

2-22-1-تحقیقات داخل کشور. 58

2-22-2- تحقیقات خارج از کشور. 60

 

فصل سوم:روش اجرای پژوهش. 63

3-1- پیش درآمد. 64

3-2- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه : 64

3-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 64

3-4- روش شناسی پژوهش: 64

3-5- روش گرد آوری اطلاعات: 65

3-6- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها 65

3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین): 65

3-6-2- متغیر وابسته(ملاک): 65

3-7- ابزار پژوهش: 65

3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی: 65

3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از: 66

3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی.. 66

3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی.. 66

3-7-5-ارزنده سازی مذهبی.. 66

3-7-6-کامجویی.. 66

3-7-7-اعتبار. 67

3-7-8- پایایی: 67

3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 68

3-8-1- اعتبار و روایی: 69

3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات: 70

3-9-  مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری: 71

3-9-1- مؤلفه‌های آزمون. 71

3-9-2- اعتبار. 73

3-9-3- روایی.. 73

3-9-4- شیوه نمره‌گذاری و تفسیر. 73

فصل چهارم:یافته های پژوهش. 74

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 76

4-2-تحلیل استنباطی.. 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها 92

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 93

5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-3- پیشنهادهای کاربردی.. 99

5-4- محدودیت های پژوهش. 99

ضمایم و پیوستها 110

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 77

جدول 4-3 : شاخص های توصیفی سن و مدت ازدواج. 78

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی و همبستگی های متقابل ابعاد جهت گیری مذهبی ورضایت مندی زناشویی.. 79

جدول 4-5 : اختصار تحلیل رگرسیون گام به گام برای ارتباط بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان  80

جدول 4 -6 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 83

جدول 4-7 اختصار نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 84

جدول 4-8 : شاخص های توصیفی و همبستگی های مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی.. 85

جدول 4-9 : اختصار تحلیل رگرسیون گام به گام برای ارتباط بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 87

جدول 4 -10 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 89

جدول 4-11خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 90

جدول4-12: همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان. 91

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 78

نمودار 4-3 :نمودار خطی همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 80

نمودار 4-4 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی   82

نمودار 4-5 نمودار خطی همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 86

نمودار 4-6 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی   88

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام گردید. در این پژوهش 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل  می دادند و سطح تحصیلات حدود 8/72 درصد از آنان لیسانس بود، به صورت تصا دفی ساده انتخاب شدند و به صورت فردی به پرسشنامه های ابعاد جهتگیری مذهبی بهرامی، هوش هیجانی بار-آن و رضایتمندی زناشویی جدیری پاسخ دادند.ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی  به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آمارتوصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون)و نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مقادیر همبستگی بین ابعاد جهتگیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی فرهنگیان از نظر آماری معنی دار می باشد(01/0>p) ؛ دو متغیر (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته می باشد 23 درصد واریانس رضایتمندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی تأثیر معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند؛پس با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی فرهنگیان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار می باشد. همچنین سه خرده مقیاس هوش هیجانی (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته می باشد 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ دیگر مولفه های هوش هیجانی تأثیر معنی داری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی معلمان نداشتند.بین مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به اندازه (14/0 =r) هست که از نظر آماری معنی دار می باشد( 01/0>P). پس با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

کلید واژه: جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی، رضایتمندی زناشویی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه هوش هیجانی ورضایت شغلی باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

1-1مقدمه

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی می باشد که هر چه بیشتر بایستی مورد توجه قرار گیرد.تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می گردد. ازدواج هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می دهد. زوجهای سالم خانواده های سالم را می سازند و خانواده های سالم جامعه ای سالم را تشکیل می دهد. ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد بشر ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی- اجتماعی زوج می کند. [1]موفقیت درازدواج وابسته به اندازه آمادگی افراد برای درک واقع بینانه ی آنها از روابط زوجی می باشد(فورمن،2002).

به گونه کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم زیرا که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی بشر مصداقی نخواهد داشت.مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این می باشد که خداوند آن هنگام که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را اظهار می کند، به حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش‌های اسلامی تصریح نمی‌کند، بلکه به حکمتی تصریح دارد که بدون آن، هیچ‌یک از اهداف خلقت بشر، قابل شکل گیری نیست و آن آرامش روانی می باشد. بدون آرامش روانی، نمی‌توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می‌آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و نه ارزش‌های دینی و آرمان توحید، گسترش می‌یابد. متون دینی مؤلفه های مؤثری را در این زمینه ارایه می دهند. برای مثال، یکی ازمؤلفه های رضامندی زناشویی در متون دینی، تأثیر هایی می باشد که هر یک از زوجین بایستی اعمال کنند.

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده می باشد . همچنین در نظر داشتن کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند مانند اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[2] 1989).  ازدواج پدیده ای می باشد که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛چنان که می تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین،انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی گردد. در این صورت،تنها دو راه حل باقی می ماند:اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها آکنده از آشفتگی هاست،آن را تحمل کنند و دومین راه حل،طلاق می باشد؛راهی که در سال های اخیر،بسیاری کسان آن رابر می گزینند(همان).

قرآن کریم تأثیر اصلی مرد را قوام بخشی به زندگی می داند. «الِّرجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ . . . »(نساء: 34)این قوام بخشی بیشتر دردو حوزه تامین معیشت زندگی (34/ نساء)و حسن معاشرت و ارضای نیازهای عاطفی همسر«عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: 19) نمود پیدا می کند. همچنین قرآن کریم و متون روایی، تأثیر اصلی زن را در زندگی، مهرورزی به شوهر و خانواده می داند.(14) «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً»(روم: 21).

ارتباط زناشویی یک ارتباط انسانی منحصر به فرد می باشد که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه نیست.فقط در این شکل ارتباط می باشد که تمام ابعاد زیستی،معنوی،اجتماعی و عاطفی بشر مورد توجه قرار می گیرد.پژوهش ها نشان می دهند زن و شوهرهایی که روابط رضایت بخش و طرفداری کننده دارند،کمتر احتمال دارد به بیماری سخت مبتلا شوند و در صورت ابتلا به بیماری،سریعتر بهبود می یابند.رضایت زناشویی بالا با وقوع خیانت در زندگی مشترک ارتباط معکوس دارد.بدین معنا که زوج های دارای رضایت زناشویی بالا،کمتراحتمال دارد که درگیر روابط خارج از ازدواج شوند.به علاوه،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،معضلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط می باشد(نظری،1393).به گونه کلی می توان علت های اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی های فرهنگی و اجتماعی،مطلوب نبودن فرایند همسریابی،نارضایتی های جنسی،فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی،نا سازگاری سبک های دلبستگی زوجین،باورها و توجه های ناکارآمد و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج دانست (گلادینگ،ترجمه اسمعیلی،1392). الیس[3] معتقد می باشد که توجه هاو تصورات غیرمنطقی افراد می تواند در ایجاد ارتباط عاطفی نا کارآمد تأثیر بسزایی اعمال کند. از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاری از سوء تفاهم ها در زندگی زناشویی،اندیشه های تعصب آمیز و غیرمنطقی زوج هاست(ژانت[4]،ترجمه رحمتی،1380).

در میان موجوداتی که روی کره زمین زندگی می‌کنند، بشر از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار می باشد. این ویژگی‌ها، او را از سایر موجودات روی کره زمین جدا می‌سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت درمورد رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم‌گیری بر اساس این قضاوت‌ها، تنها بخشی از این ویژگی‌های خدادادی می باشد که باعث سنگین شدن مسئولیت بشر شده می باشد.(احزاب: 72) بشر‌ها بایستی با در نظر داشتن ارتباطات خودشان در جهان هستی، الگوها و سبک‌های ارتباطی مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ویژه روانشناسان، به دنبال ایجاد مفهوم جامعی بودند که در برگیرنده تمام الگوهای ارتباطی و تکنیک‌های پرورش این الگوها در تمام حیطه‌های زندگی بشری‌ـ به‌ویژه زندگی زناشویی‌ باشد و بتواند کارایی و توانایی افراد را بالا برده و به بهداشت روانی ایشان کمک کند. نتیجه این کوشش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هیجانی گردید. به‌تدریج با ایجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و کشف مراکزی مانند نئوکرتکس، لیمبیک و بادامه مغز که تأثیر مهمی را در هیجان داشتند، در این مفهوم گردید(برادبری[5]،ترجمه گنجی،1390).زندگی زناشویی بافتی سرشار از عاطفه می باشد. در ازدواج های پرتعارض بین زوج ها برانگیختگی زیادی دیده می گردد که به صورت افزایش ضربان قلب، سرخ شدن یا به سفیدی گراییدن رنگ پوست و… نمایان می گردد. این برانگیختگی ها می تواند به تشدید تعارض ها بینجامد. هم چنین مطالعات نشان داده اند که زوج ها در توانایی درک و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با هم تفاوت دارند. برای مثال، بعضی از زوج ها آشکارا نسبت به علایم عاطفی همسرشان بی توجه هستند و آن ها را نادیده می گیرند یا آمادگی سوءتعبیر این عواطف را دارند. مثلاً غم و اندوه همسر را خشم تلقی می کنند. از طرفی زوج های ناموفق عادت دارند پیام های عاطفی مبهم و گیج کننده ای به طرف مقابل خود بدهند (مثل هم زمان اخم کردن و خندیدن) که این می تواند به تشدید تعارض های بین فردی منتهی گردد.ازدواج های موفق با درک و کنترل هیجان های دو طرف به ویژه کنترل خشم و ابراز صحیح آن شناخته می گردد.آیا هوش هیجانی کلید طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟ اندازه رضایت زوج ها از زندگی زناشویی، تا حد زیادی به حل مؤثر تعارض ها، مدیریت هیجان های منفی (مانند: خشم و نفرت) و ابراز هیجان های مثبت بستگی دارد. نتایج چندین پژوهش نشان داده می باشد که توانایی خویشتن داری و نظارت بر عواطف، در شادمانی، تداوم و ثبات زندگی زناشویی تأثیر زیادی دارد(رایس[6]،2003).

با در نظر داشتن آن چیز که تصریح گردید، بطور کلی در جامعه امروز به علت های متعددی زیرا گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن تأثیر های جدید مثل تأثیر اشتغال و اضافه شدن آن به تأثیر های سنتی زنان و با در نظر داشتن اهمیت ویژه و جایگاه والایی که تأثیر های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست، معضلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به معضلات شدید و فراگیری دچارند،در نظر داشتن عواملی که باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی می شوند،روشن و مبرهن می باشد.

پس علاقمندم در این پژوهش، تأثیر دو عامل مذهب و هوش هیجانی مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد؛ زیرا با افزایش آگاهی در حیطه عوامل تأثیر گذار در موفقیت زناشویی می توان از بروز اختلافات و تنشهای میان زن وشوهر ها جلوگیری نمود، و قبل از اینکه معضلات زندگی زناشویی، سلامت جسمانی و روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، پیشگیری بعمل آید..

[1] – Forman

[2] – Barnstein & barnstein

[3] – Ellis

[4] – Janet

[5] – Bradbry

[6] – Rice

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***