متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ارتباط بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: روانشناسی

گرایش: عمومی

عنوان:

ارتباط بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

 

استاد راهنما:

دکتر رضا پاشا

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حیدری

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 مساله پژوهشی 5

1-3- فرضیه های پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1- هدف کلی 8

1-4-2- اهداف جزیی 8

1-5- اهمیت موضوع 9

1-6- تعریف اصطلاحات 11

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- تأثیر بهورزان و مراقبت های بهداشتی15

2-2 – مفهوم رضایت شغلی16

2-3- علت های اهمیت رضایت شغلی 17

2-4- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 18

2-5-سنجش رضایت شغلی 19

2-6-پیامدهای رضایت شغلی20

2-7- رضایت شغلی و عملکرد21

2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان 21

2-7-2- رضایت شغلی و اندازه جابه جایی 21

2-7-3- رضایت شغلی و غیبت22

2-8-دیگر تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد 22

2-8-1-ترک خدمت 22

2-8-2- بازنشستگی زودرس23

2-8-3- تشویش23

2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی23

2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی23

2-9-2- ترک سازمان 23

2-9-3- اعتراض24

2-9-4- وفاداری24

2-9-5- اقدام منفی24

2-10- تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی 24

2 -10-1-اثر جبران25

2-10-2-مدل بخشی25

2-10-3-مدل همپوشی25

2-11-نظریه های رضایت شغلی25

2-11-1-نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو 25

2-11-2-نظریه برابری آدامز26

2-11-3-نظریه انتظار وروم27

2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ27

2-11-5-نظریه انتظار پورتر و لاولر28

2-11-6-نظریه هدف گذاری29

2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر 29

2-11-8-نظریه مدل اساسی انگیزشی 30

2-11-9-نظریه مک کللند31

2-12-سبک های مقابله با استرس32

2-12-1-تعریف سبک های مقابله با استرس 32

2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله33

2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله…………………………………………………………………………….  33

2-13-خودکارآمدی عمومی34

2-13-1-تعریف خودکارآمدی36

2-13-2-نظریه شناختی –  اجتماعی آلبرت بندورا36

2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 39

2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور41

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-روش اجرای پژوهش 47

3-1-1– جامعه آماری 47

3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری47

3-2- روش جمع آوری اطلاعات47

3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله 48

3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی48

3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی49

3-3 چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش 50

3-4- طرح تحقیق50

3-5- روش آماری مورد استفاده50

3-6- روش اجرای تحقیق51

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1: یافته های توصیفی53

4-2- یافته های مربوط به فرضیه‌ های  پژوهش 65

4-3) یافته های جانبی پژوهش77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری84

5-1-2 نتیجه گیری91

5-2 -محدودیت های پژوهش91

5-3- پیشنهادات92

5-1-3-پیشنهادات کاربردی و اجرایی92

5-2-3- پیشنهادات پژوهشی92

منابع فارسی93

منابع انگلیسی98

پیوست

چکیده لاتین

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها54

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تأهل آزمودنی ها 55

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات آزمودنی ها 56

جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد ســن آزمودنی ها57

جدول 4-5:توزیع فراوانی ودرصد سابقه خدمت آزمودنی ها58

جدول 4-6:توزیع فراوانی و درصد اندازه رضایت شغلی آزمودنی ها59

جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد اندازه خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها 60

جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها61

جدول 4-9: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها62

جدول 4-10: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت 63

جدول 4-11 : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای مطالعه مفروضه نرمال بودن63

جدول 4-12: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه بهداشت 64

جدول 4-13: همبستگی پیرسون بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 65

جدول 4-14: همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت………………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-15: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب)مرحله‌ای(stepwise)69

جدول4-16: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای ( stepwise)71

جدول4-17: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای (stepwise)73

جدول 4-18: همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 75

جدول4ـ19: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 77

جدول 4-20 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول78

جدول4-21: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سنی79

جدول 4-22: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سنی80

جدول4ـ23: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت شهرستان دزفول از نظر گروه های سابقه خدمت81

جدول 4-24 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سابقه خدمت82

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمـودار4-1: تـوزیع فـراوانی جنسیت آزمودنی ها54

نمـودار4-2:تـوزیع فـراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها55

نمـودار4-3:تـوزیع فـراوانی اندازه تحصیلات آزمودنی ها 56

نمـودار4-4 : تـوزیع فـراوانی ســن آزمودنی ها57

نمـودار4-5:تـوزیع فـراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها58

نمـودار4-6: تـوزیع فـراوانی اندازه رضایت شغلی آزمودنی ها59

نمـودار4-7: تـوزیع فـراوانی اندازه خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها60

نمـودار4-8: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها61

نمـودار4-9: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها62

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با بهره گیری از پرسشنامه های سبک های مقابله ، خودکارآمدی عمومی و شاخص توصیف شغلی جمع آوری و با بهره گیری از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گردید.محاسبه همبستگی بین متغیرها نشان داد که سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان همبستگی مثبت و معنادار داشت(05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که خودکارآمدی عمومی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت شغلی بهورزان را دارد.

 

کلید واژه: سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی ، بهورزان

 

فصل اول:

موضوع پژوهش

 

فصل اول: موضوع پژوهش


  • مقدمه:

رضایت شغلی[1] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می گردد و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان تأثیر مهم و اساسی اعمال می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان پیش روی خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را می سازد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده ارتباط ی توقعات بشر با پاداش هایی می باشد که کار فراهم می آورد(ویلم[2] و همکاران، 2007).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان موئسسات مطبوعاتی

از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در چگونگی ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده می باشد که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان ارتباط ی معکوس دارد( رابینز[3]، 1998).

از نظر شلی[4] و همکار او( 2003) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها توسط شغل آنهاست. آنها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند؛ اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار می باشد؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده شدن انتظارات تعیین نمود. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد،در حقیقت منظورمان این می باشد که او به اندازه زیادی شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته می باشد نیازهای خود را ارضا کند( آپلتون[5] و همکاران، 1988 و فورد[6]، 2002).

از سوی دیگر همه ی ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ می دهد. بعضی ها هنگام روبرو شدن با معضلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با بهره گیری از راهبردهایی مانند مسئله گشایی[7]، تفکر مثبت[8] و بهره گیری مؤثر از سیستم های طرفداری با موقعیت مقابله کنند پیش روی، بعضی دیگر به جای مقابله سازگارانه[9] با مسائل کوشش می کنند به روش های مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از روبرو شدن با معضلات اجتناب کنند. عیب عمده این راهبردهای اجتنابیآن می باشد که اگرچه ممکن می باشد در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت بخشند اما در دراز مدت پیامدهای منفی بسیار دارند و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی[10] و عزت نفس[11] و خود ارزشمندی محروم می سازند(قراچه داغی،1384).

پژوهشها نشان می دهند که احساس خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف (باری و آناستازیا[12]، 2005) و رضایت شغلی( گلاین، کلادیو و پاتریک[13]، 2006) ارتباط مثبت دارد. پس خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت شغلی افراد و در نتیجه رضایت شغلی به شمار می آید. در ارتباط با رضایت شغلی نیز تحقیقات نشان می دهد که بین رضایت شغلی با بهره گیری از سبکهای مقابله مساله مدار[14] ارتباط ی مثبت و با بهره گیری از سبک های مقابله هیجان مدار[15] ارتباط ی منفی هست( مسلکین و آگارد[16]، 2000).

مطالعه ی حاضر، در این راستا با در نظر داشتن نیازها و افزایش کارآیی کارکنان بهداشتی که در خط مقدم جبهه ی بهداشت به کار مشغولند و با هدف مطالعه ارتباط بین سبکهای مقابله با استرس[17] و خودکارآمدی عمومی[18] با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول انجام گردید.

 

  • مساله پژوهشی

شاخص مهم یک سازمان نیروی انسانی کارآمد آن می باشد. زیرا که نیروی انسانی مهمترین منبع موجود در هر سازمان به شمار می رود. بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند، اگر از شغل خود راضی باشند، شغلشان را دوست خواهند داشت و احساسات و توجه های مثبتی نسبت به شغل خود خواهند داشت. استرس یک تجربه عمومی در زندگی همه ی انسانهاست( وارکارولیس[19]، 2002).

ممکن می باشد هر کس در معرض خطر استرس قرار گیرد اما بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری را تجربه می کنند. پس بایستی متغیرهای دیگری( تفاوتهای فردی) در ارتباط با استرس و پیامدهای آن بطور مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشته باشند. بعنوان مثال افراد در توجه کردن به اندازه احتمال مواجه شدن با استرس، چگونگی درک و ارزیابی استرس زاها، توانایی سازگاری با استرس و آسیب پذیری پیش روی استرس متفاوتند( کود، لاگان فوکس[20]، 2001). دسته ای از متغیرهای فردی که در ارتباط بین فشارزاها و استرس تأثیر میانجی دارد باورهایی می باشد که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی- اجتماعی تأثیر قابل توجهی در روبرو شدن با موانع و گرفتاریها و ناکامیها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده می باشد.( ساکس[21]، 1994؛کافیلد، چانگ، دولارد و همکاران[22]، 2004؛ سیو، اسپکتور، کوپر و همکاران[23]، 2005).

در سالهای اخیر در نظر داشتن منابع استرس و سبک های مقابله با آن، بسیار مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده که به کار گرفتن سبک های مقابله ای مؤثر تأثیر مهمی در کاهش استرس و در نتیجه رضایت شغلی دارد( فروزنده و دلارام، 1382).

همچنین رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درمورد ی سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، اندازه کوشش، تعهدات آنان در تاثیر سازمان و مهمتر از همه در خودکارآمدی افراد دارد( بیک لیک، 1385).

با آنکه در زمینه رضایت شغلی کارکنان در سازمانها بررسیهای بیشماری از دیدگاههای گوناگون انجام شده، متأسفانه رضایت شغلی بهورزان که از ارکان عمده مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی اولیه[24] می باشند و تأثیر ارزنده ای در ارائه خدمات بهداشتی دارند کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. از آنجاییکه بهورزان می توانند با ارائه همزمان خدمات بهداشتی- درمانی-آموزشی و به ویژه بهداشت روانی[25] در رسیدن به هدفهای اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی یعنی دسترسی تمام مردم به خدمات اساسی بهداشتی تأثیر حساس و مهمی را اعمال نمایند، گویا که مطالعه چگونگی سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی آنها می تواند بر ارائه خدمات که همانا مراقبت های بهداشتی اولیه می باشد و کیفیت ارائه خدمات را تحت الشعاع قرار داده و در نهایت منجر به تغییراتی در رضایت شغلی آنها گردد. پس با در نظر داشتن این امر پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول خواهد پرداخت. پس هدف اصلی از انجام این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال می باشد که:

-آیا بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول ارتباط ی معناداری هست؟

[1].job satisfaction

[2] .Willem &et al

[3] . Robins

[4] .Shelly

[5]. Appleton &et al

[6] .Ford

[7].Problem  solving

[8] . Positive thinking

[9] . Adeptive coping

[10] .Self efficacy

[11] . Self esteem

[12] .Barry, j. &Anastasia,,k.

[13] . Gian, v.c & claudio, B and patrick,s.

[14] . Problem-focused coping

[15] . Emotion-focused coping

[16].Methlekin &agard

[17] . Stress coping strategies

[18] . General self efficacy

[19] . Varcarolis

[20] . Code, s. & langan- fox ,j.

[21] . Saks

[22] . Caulfield, chang, dollard &et al

[23] . Siu, spector, cooper& et al

[24] . Primary health cars(PHC)

[25] . Mental health

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***