متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ارتباط خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­ آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

گرایش: روانشناسی عمومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 

عنوان پایان ­نامه:

ارتباط خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­ آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

 

استاد راهنما: 

دکتر محبوبه چین­آوه

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………… 1
فصل نخست: کلیات پژوهش  
  1-1- مقدمه ……………………………………………………………………….. 3
  1-2- اظهار مساله …………………………………………………………………… 5
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………. 10
  1-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………… 11
  1-4-1- هدف کلی ……………………………………………………………….. 11
  1-4-2- اهداف جزئی …………………………………………………………….. 11
  1-5- تعریف متغیرها ……………………………………………………………… 12
  1-5-1- تعاریف نظری ……………………………………………………………. 12
  1-5-2- تعاریف عملیاتی …………………………………………………………. 13
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش  
  2-1- بهزیستی روان شناختی ……………………………………………………… 14
  2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی ……………………………………… 26
  2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ……………… 27
  2-4- سبک­های فرزندپروری ……………………………………………………… 29
  2-5- مهمترین سبک­های فرزندپروری ……………………………………………. 31
  1-2-5- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی) …………………………… 31
  2-2-5- والدین خودکامه و مستبد ………………………………………………… 32
  3-2-5- والدین سهل‌گیر و بی بند و بار ………………………………………….. 32
  3-2-5- والدین آسان گیر ………………………………………………………… 32
  1-2-6- فرزندپروری مقتدرانه ……………………………………………………. 35
  2-2-6- فرزندپروری مستبدانه ……………………………………………………. 36
  3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه ………………………………………………… 36
  4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا …………………………………………………….. 37
  2-7- ماهیت خود کنترلی …………………………………………………………. 41
  2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ………………………… 49
  2-9- انواع کنترل و نظارت ……………………………………………………….. 54
  1-2-9- کنترل پیش از اقدام ………………………………………………………. 54

 

  2-2-9- کنترل سکانی …………………………………………………………….. 54
  3-2-9- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) ………………………………………………. 55
  4-2-9- کنترل بعد از اقدام ……………………………………………………….. 55
  2-10- ارزیابی انواع کنترل ………………………………………………………… 55
  2-11- مراحل فرآیند خودکنترلی …………………………………………………. 56
  1-2-11- تعیین معیار یا استاندارد ………………………………………………… 56
  2-2-11- سنجش عملکرد ………………………………………………………… 57
  3-2-11- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد ………………. 57
  4-2-11- انجام اقدامات اصلاحی ………………………………………………… 58
  2-12- مرور تحقیقات پیشین ……………………………………………………… 58
  1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی 58
  2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی ……………………………………………………………… 62
  2-13- جمع بندی …………………………………………………………………. 63
          2-14- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………..

 2-15- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش ………………………………………………

فصل سوم: روش­ پژوهش

64

64

 

  3-1- طرح کلی پژوهش ………………………………………………………….. 65
  3-2- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………….. 65
  3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه­گیری …………………………………….. 65
  3-4- ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………. 66
  3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها ………………………………………… 74
  3-6- ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………… 75
فصل چهارم: یافته­ها  
  4-1- اطلاعات  توصیفی مربوط به گروه نمونه …………………………………… 76
  4-2- همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………. 77
  4-3- مطالعه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خود کنترلی  بر بهزیستی روان شناختی ….. 79
  1-4-3- مطالعه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خودکنترلی بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان­شناختی ……………………………………………………………….

 

80
  4-4- مطالعه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزند پروری بر بهزیستی روان شناختی ……………………………………………………………………. 82
  1-4-4- مطالعه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر بهزیستی روان شناختی ……………………………………………………………………. 82
  2-4-4- مطالعه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان‌شناختی …………………………………………….. 83
  4-5- مقایسه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبک­های فرزندپروری و خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی ……………………………………………………. 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری  
  5-1- بحث در مورد فرضیه اول پژوهش …………………………………………. 89
  5-2- بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش …………………………………………. 92
  5-3- نتیجه­گیری ………………………………………………………………….. 97
  5-4- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………….. 98
  5-5- پیشنهادها ……………………………………………………………………. 98
  1-5-5- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………….. 98
  2-5-5- پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………….. 98
فهرست منابع  
  منابع فارسی ………………………………………………………………………… 99
  منابع انگلیسی ………………………………………………………………………. 103
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………. 109

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 3-1-اطلاعات مربوط به پراکندگی متغیر های دموگرافیک در گروه نمونه…………………………66

جدول 3-2-میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دو مطالعه برای اعتبار یابی مقیاس خود کنترلی ………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول3-3-گزارش اندازه پایایی پرسشنامه بامریند…………………………………………………………………. 70

جدول 3-4-همبستگی بین مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف با یکدیگر و با کل مقیاس……………………………………………………………………………………………………………………………….74

جدول 4-1-میانگین و انحراف معیار ……………………………………………………………………………………76

جدول 4-2-ماتریس همبستگی بین خود کنترلی ، سبکهای فرزند پروری و حیطه های بهزیستی

روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی خود کنترلی بر بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….79

جدول4-4-نتایج اولیه مطالعه واریانس متغیر خود کنترلی در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 4-5-رگرسیون خود کنترلی بر مولفه های بهزیستی روانشناختی…………………………………….81

جدول 4-6 نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….83

جدول 4-7-نتایج اولیه مطالعه واریانس متغیر سبکهای  فرزند پروری در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول 4-8-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….85

جدول4-9-ضرایب همبستگی متغیرهای خودکنترلی وسبکهای فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول4-10-مقدار واریانس قابل پیش بینی به صورت گام به گام توسط متغیرهای مورد مطالعه در  پیش بینی بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-11-مدل های مختلف رگرسیون با افزایش گام به گام متغیرها،برای محاسبه توان پیش بینی کنندگی متغیرهای توانمند در پیش بینی بهزیستی روانشناختی…………………………………………………88

 

ارتباط خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی

به وسیله­ی:

معصومه اکبری­نژاد

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین مقصود از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر (209 دختر و 161 پسر) به صورت نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله­ای به روش سیستماتیک، انتخاب و نمونه­ها با بهره گیری از مقیاس خودکنترلی تانجنی، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی هم­زمان و روش ضریب همبستگی پیرسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان می­باشد. به طوری که هر چه خودکنترلی فرد بالاتر باشد، انتظار می­رود که شخص در احراز شرایطی که به بهزیستی روانشناختی منجر گردد، بیشتر موفق باشد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر منفی و سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر مثبت دارد و همچنین سبک فرزندپروری سهل­انگارانه، هیچ تأثیری بر بهزیستی روانشناختی افراد ندارد. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­کند، به مقصود بهبود وضعیت بهزیستی روانشناختی افراد می­توان به سبک­های فرزندپروری والدین و خودکنترلی آنان توجه نمود.

واژگان کلیدی: خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روان­شناختی.

 

 

فصل نخست

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار در نظر داشتن استعدادها و توانمندی های بشر، مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته می باشد. این رویکرد، هدف غایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی بشر را فراهم می کند. از اینرو عواملی که موجبات تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی را سبب گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این بین، بهزیستی روانشناختی  جایگاه ویژه ای، مخصوصاً در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی، به خود اختصاص داده می باشد (کمپل، سیلس، کوهان و استین1، 2006).

بهزیستی روانشناختی حق و نیاز اساسی  تمام انسانها می باشد. در حال حاضر نیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت و بهزیستی مردم آن اجتماع، اندازه توزیع عادلانه سلامت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز اندازه محافظت از افراد محروم پیش روی عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع قضاوت می نمایند (لنکرانی، 1387). افزایش ثروت ملی خود به خود سبب توسعه یافتگی نمی گردد، بلکه در این مسیر نیاز شدیدی به سلامت و بهزیستی نیز هست هر چند که در کل دنیا وضعیت سلامت بهبود یافته می باشد اما هنوز بی عدالتی در بین و داخل کشورها هست (لنکرانی، 1387).

یکی از مهم ترین مدل هایی که بهزیستی روان شناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل چند بعدی ریف و همکاران(ریف، سینگر، لو و اسیکس[1]2، 1998) می باشد. ریف و همکارانش الگویی از بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کرده اند که براساس این الگوی بهزیستی روانشناختی از 6 عامل: پذیرش خود(داشتن توجه مثبت نسبت به خود)، ارتباط مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی پیش روی فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) تشکیل شده می باشد (ریف، 1989 ؛ ریف و کیز،1995).

گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی با الهام از روانشناسی مثبت نگر، رویکرد نظری و پژوهشی متفاوتی برای تبیین و مطالعه این مفهوم برگزیده اند. آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روان شناختی، تلقی و آن را در قالب اصطلاح بهزیستی روان شناختی مفهوم سازی کرده اند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت کافی نمی دانند، بلکه عقیده دارند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، انرژی و خلق مثبت پیوند، ارتباط مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت از مشخصه های فرد سالم و بهزیستی روانی می باشد(رایان و دکی[2]، 2001 ). این امرمطالعه همه جانبه پیرامون عوامل تعیین کننده فردی و اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و بهزیستی روانی را به یک ضرورت برای نظام مراقبتهای بهداشتی جوامع تغییر داده می باشد. رویکرد روانشناسی مثبت گرا، با در نظر داشتن استعدادها و توانمندی های بشر(به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلال ها) هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی بشر را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدید های زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این بین، متغیرهای خودکنترلی و سبکهای فرزندپروری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته می باشد، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می گردد. پس هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی می­باشد.

1-2- اظهار مساله

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف بهداشت روان آن جامعه می باشد. بی شک بهزیستی روانشناختی، تأثیر مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه اعمال می کند. بهزیستی روان، مانند اموری می باشد که انسانها در زندگی بالتبع هستند. از آنجا که سلامت روان نیازی حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی انسانها تلقی شده می باشد، در این خصوص سازمان بهداشت جهانی سلامتی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی های خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد بهره گیری کرده و برای اجتماع خویش مفید می باشد تعریف می ‌کند (سازمان جهانی بهداشت WHO[3]، 2004). بهزیستی روانشناختی، نیازی اساسی برای بهبود کیفیت زندگی بشر و امری حیاتی می باشد(سازمان جهانی بهداشت WHO، 2004). بهزیستی روانی با ویژگی های توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد. برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، برای رشد سازگارانه خود افزایش می دهد تا بهزیستی روانی خود را حفظ نماید(جکلون[4]، 1997).

مدل ریف[5] بهزیستی روانشناختی را کوشش فرد برای شکل گیری توانایی های بالقوه واقعی خود می داند. این مدل از طریق ادغام نظریه های مختلف رشد فردی(مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریه ی سلامت روانی مثبت جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته می باشد. ریف بر پایه مرور دقیق ادبیات پژوهشی و انسجام نظریه های رشدی، سلامت روانی و بالینی خاطر نشان ساخت که این دیدگاه ها در بر دارنده ی ملاک های مشابه و مکمل بهزیستی روانشناختی مثبت هستند(ریف، 1989). ویسینگ و وان ادن[6](1997)، یک عامل بهزیستی روانشناختی کلی را شناسایی کرده اند و آن را به صورت  ترکیبی از کیفیت های ویژه، از قبیل احساس انسجام، رضایت از زندگی، تعادل عاطفه و توجه کلی نسبت به خوش بینی یا جهت گیری مثبت نسبت به زندگی توصیف کرده اند. بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند بعدی می باشد که علاوه بر عدم بیماری و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و امید را نیز در برمی گیرد(لارسن[7]،1991؛ به نقل از اپدناکر[8] و همکاران، 2008).  ابعاد نظری بهزیستی روانشناختی مثبت در دیدگاه اخیر شامل، استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود می باشد. الگوی مزبور در سراسر جهان به گونه گسترده و وسیعی مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد(ریف و سینگر[9]، 1998 ؛ آنتولی و کاکونی[10]، 1998 ؛ کاشلو و کاسترو[11]، 2001).

از سوی دیگر بهزیستی روانی علاوه بر بدن سالم با عوامل فردی، محیط و شرایط زندگی سالم نیز مرتبط می باشد. اینکه محیط و عوامل مختلف چگونه بر ساختار بهزیستی روانی بشر تاثیر می گذارد و با چه شیوه ای با کشمکش های محیطی مبارزه می کنند موضوعی می باشد که در رویکردهای مختلف روانشناختی مطرح می باشد و هر کدام با در نظر داشتن دیدگاه های اختصاصی خود پیرامون ماهیت بشر و نیروی انگیزش وی، بهزیستی روانی بشر را به شیوه ای خاص تبیین می کند. در این بین دو عامل که در تبیین بهزیستی روانشناختی افراد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته می باشد خودکنترلی و نوع سبک فرزند پروری والدین می باشد.

مطالعه ها گویای آن هستند که  خودکنترلی با سلامت بدنی و روانی ارتباط مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلال های بدنی و روانی پیش گیری می کند و  به گونه کلی منجر به افزایش بهزیستی فرد می گردد. روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و خودکنترلی در روبرو شدن با معضلات اجتماعی را داشته باشد(حردانی، 1385). در شرایطی که بهزیستی روانی افراد آسیب دیده، تحت تاثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار می گیرد، خودکنترلی و خود تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند.

به بیانی دیگر مطالعه ها نشان داده می باشد، یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه بهزیستی روانی افراد می باشد، برخورداری آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) می باشد. افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل مستقر کنند خود کنترل هستند. خودکنترلی بیانگر اندازه مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود می باشد(کریتنر و کینیکی[12]، 2007). مفهوم خودکنترلی که در سال1974 توسط اشنایدر[13] گسترش پیدا نمود، به این معنی می باشد که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار می باشد(کاشال وکوانتس[14]، 2006). چندین مطالعه اثر خودکنترلی را در محل کار مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اند که افراد با خودکنترلی بالا بیشترین مهارت اجتماعی را دارند و از بهزیستی روانشناختی مطلوبی برخوردارند(دای و کلیدوف[15]، 2003). ازطرفی نارسایی خودکنترلی با مفهوم تکانشگری و اضطراب ارتباط دارد و نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار می باشد. پس شناخت و شناسایی تاثیر این متغیر مهم  بر بهزیستی روانشناختی لازم بنظر می رسد.

از سوی دیگر سبک فرزند پروری والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر اساس مدل آسیب پذیری- استرس[16] در آسیب شناسی روانی پژوهش های زیادی تأثیر عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری و بهزیستی روانی فرد مورد مطالعه قرارمیگرید(هریس و کرتن[17]،2002 ؛ پیاژه[18]،1954 ؛ بالبی[19]،  1969 به نقل از نریمانی و احدی 1390).

انسانها(کودکان)در بدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده می باشد هر آن چیز که که ما بر روی آن بنویسیم در آینده همان را خواهیم خواند. به بیانی دیگر، شخصیت اجتماعی و فرهنگی فرزندان توسط خانواده، مدرسه رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می گردد.یعنی، قاعدتا شکل فرم و محتوی هر کدام از این منابع ،نسبتاً مشابه شکل فرم و محتوی شخصیت روانی ،اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود.در مواقعی که خانواده بتواند با روایط آموزشی صحیح ،فرزند را به سمت خود جذب کند تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشد به حداقل خواهند رسید.و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد گردید.در صورتی که خانواده با روابط نا صحیح خود تأثیر دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد،، طبیعتاً منابع دیگری که ارتباط بهتر و آرامشی بهتر از خانواده ایجاد کنند ،می توانند بر روی چگونگی شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند .از منظر دیگر در صورتی که ارتباط خانواده ارتباط ای بر اساس دموکراسی و آزادی باشد اولاً فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد، ثانیاً جنبه اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی تأثیر فعالتری را در جامعه اعمال می کند. اگر این طور نباشد غالباً دیده گردید که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه برخورد خواهد نمود. این منابع بطور یکسان اقدام نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند. در بعضی از افراد خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر ممکن می باشد رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تاثیر در طریقه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری بشر ،در نتیجه، شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از 6 سال پایه ریزی می گردد و این زمان را بشر بیشتر در خانواده می گذراند .(دادسون، 1972).

به گونه کلی خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری می باشد که تأثیر مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده کودک خود دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن می باشد واکنش کودک نسبت به محیط فرد تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی می باشد که در میان آن بزرگ شده می باشد. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی می باشد و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می گردد به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیطی اجتماعی به دانش آموزان اهمیت فراوانی دارد.

به دیگر سخن، زیرا خانواده که کانون تولد و زایش فرزند می باشد پیش از روی شکل گرفته می باشد تا مرحله ای که فرزند به آگاهی و شعور کافی برسد خواه ناخواه در تعیین سرنوشت او تاثیر فراوان دارد (احدی و محسنی، 1380).

از آنجا که مطالعه روابط والدین و فرزندان یکی از بحثهای مهم روانشناسی را تشکیل می دهد. روابط بین فرزندان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن می باشد هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند پاسخ فرزندان نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی کند بلکه تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف می باشد (باقرپور کماچالی و همکاران، 1386).

پس با در نظر داشتن مطالعات انجام شده و اهمیت تأثیر متغیرهای خودکنترلی و سبک های فرزند پروری در تبیین بهزیستی روانشناختی، مساله اساسی در پژوهش حاضر این می باشد که آیا خودکنترلی و سبک های فرزندپروری قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می باشد؟

1- Campbell- Sills, Cohan & Stein

2 – Ryff, Singer, Love and Essex

[2] – Ryan and  Deci

[3] – World Health Organization a

[4] – Jacelon

[5] – Ryff

[6] – Wissing and Van Eeden

[7] – Larsen

[8] – Epdencker

[9] – Seinger

[10] – Antonelli and Cucconi

[11] – Cusullo and Castro

[12] – Krietner and Kinicki

[13] – Snyder

[14] – Kaushal and Kwantes

[15] – Day and Kilduff

[16] – Diathesis- stress model

[17] – Harris and Curtin

[18] – Piage

[19] – Bowlby

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه خلاقیت با اختلالات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر