متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی  در دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی(M. A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی

در دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام

استاد راهنما:

دکتر جهانشا محمدزاده

 

استاد مشاور:

دکتر قباد بهامین

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف جزیی.. 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش… 9

1-6- تعریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها 10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 13

2-2- پیشینه نظری متغیرهای پژوهش… 13

2-2-1- انگیزه پیشرفت… 13

2-2-2- انواع انگیزه پیشرفت… 14

2-3- نظریه‌های انگیزش پیشرفت… 16

2-3-1- نظریه تولمن.. 16

2-3-2- نظریه لوین.. 17

2-3-3- دیدگاه مک کللند. 18

2-3-4- نظریه دسی در زمینه انگیزش… 18

2-3-5- دیدگاه نیکولز. 19

2-3-6- الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری.. 19

2-3-7- نظریه اندرو. 21

2-3-8- دیدگاه نظریه مثبت نگر. 22

2-4- پیشایندهای انگیزه پیشرفت… 23

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت… 24

2-5- خلاقیت… 25

2-5-1- تعریف خلاقیت… 25

2-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت… 27

2-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت… 27

2-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت… 27

2-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درمورد خلاقیت… 28

2-6-4- نظریه روان تحلیلگری.. 28

2-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید. 28

2-6-6- ای. جی. اسکاکتل.. 29

2-6-7- وایت… 30

2-6-8- نظریه تداعیگرایی.. 30

2-6-9- نظریه رفتارگرایان. 31

2-6-10- نظریه‌های بشر گرا 31

2-6-11- نظریه گشتالت و شناخت گرایی.. 32

2-6-12- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت… 33

2-6-13- کوشلر. 34

2-7- فرآیند خلاقیت… 35

2-7-1- مرحله آمادگی.. 35

2-7-2- مرحله نهفتگی (تکوین) 36

2-7-3- مرحله اشراق (بینش) 36

2-7-4- مرحله اثبات (مقابله) 36

2-8- ویژگی‌های افراد خلاق.. 36

2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-1- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-3- موانع خلاقیت… 38

2-9-4- آموزش خلاقیت… 39

2-9-5- عملکرد تحصیلی.. 40

2-10- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی.. 42

2-11- پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر. 44

2-11-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور. 44

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- طرح پژوهش… 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-5- ابزارهای اندازه گیری پژوهش… 47

3-6- روشه ای تجزیه و تحلیل داده ها 49

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 51

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر. 52

4-3- یافته های توصیفی.. 53

4-4- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 55

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 60

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-3- محدودیتهای پژوهش… 63

5-4- پیشنهادات پژوهش… 64

5-4-1- پیشنهادات نظری.. 64

5-4-2- پیشنهادات کاربردی.. 65

منابع و مآخذ. 66

چکیده انگلیسی.. 71
فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                       صفحه

 

جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت…. 52

جدول 4-2. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی.. 53

جدول 4-3. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیر خلاقیت و مولفه‌های آن. 54

جدول 4-4. میانگین و انحراف معیار انگیزه پیشرفت شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل.. 55

جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار  خلاقیت و مولفه‌های آن در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل  56

جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار  عملکرد تحصیلی در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل.. 58

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

 

نمودار 4-1. فراوانی و درصد اعضای نمونه بر اساس جنسیت… 52

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام  بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. به مقصود انجام پژوهش حاضر  تعداد 140 دانش­آموز  به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های انگیزه پیشرفت و خلاقیت در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده‌ها  بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون تی تست گروه‌های مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و مولفه‌های آن و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری هست. پس بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گیری نمود که در بحث آموزش و تعلیم و تربیت و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان بایستی به تأثیر هوش، خلاقیت و انگیزه پیشرفت نوجه ویژه داشت.

 

واژه‌های کلیدی: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، تیزهوش، دانش آموز

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- مقدمه

یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت هر جامعه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت آن جامعه می باشد. پس از آنجا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیت­های علمی‌و آموزشی محسوب می­گردد، مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار می باشد. پژوهش­های صورت گرفته در مورد پیشرفت تحصیلی، اکثراً بر روی تأثیر هوش متمرکز بوده می باشد (چو[1]، 2010). به گونه­ای که تیزهوش بودن در نوع خود می­تواند عاملی اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت و … باشد پس این تأثیر هوش می­تواند مبنایی برای جداسازی افراد در مدارس تیزهوشان و عادی باشد که خیلی از نظام­های آموزشی امروزه آن را مبنا قرار می‌دهند. در همین راستا با توجه با این امر دانش­آموزان قشر عظیمی‌از جامعه هستند پس تأثیر عظیمی‌در پیشرفت و آینده­ی جامعه بازی می­کنند. یکی از عواملی که باعث مجزا کردن دانش آموزان از یکدیگر می گردد اندازه هوش آنهاست که مبنایی برای طبقه بندی دانش­آموزان به تیزهوش و عادی می­گردد. که این امر به نوبه ی خود بر اندازه پیشرفت و عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، سازگاری اجتماعی و … اثرگذار خواهد بود (نظری، 1390). یکی از عواملی که تحت تاثیر هوش قرار دارد اندازه عملکرد تحصیلی افراد می باشد که هرچه اندازه هوش افراد بالاتر باشد به نوبه­ی خود عملکرد تحصیلی بهتری را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس مطالعات انگیزه پیشرفت که آن را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کرده­اند در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان با هوش متوسط در سطح بالاتری قرار می­گیرد (الفیج و مورب[2]، 2008). از دیگر مورد هایی که تحت تاثیر اندازه هوش در دانش آموزان می باشد می‌توان به خلاقیت تصریح داشت. در همین راستا پیرخائفی و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی اظهار داشتند که بین میانگین خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنی­داری هست و همچنین اندازه خلاقیت با اندازه هوش افراد در ارتباط می باشد. پس با در نظر داشتن تأثیر هوش بر اندازه عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان بایستی کوشش نمود تا به وضوح تأثیر هوش در اندازه این عوامل مشخص گشته و بر این اساس بتوان بستری مناسب برای پیشرفت و افزایش اندازه کارایی دانش آموزان به عناون قشر آینده ساز جامعه فراهم نمود.

 

1-2- اظهار مساله

زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص می باشد که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. هوش در نظام آموزشی آنقدر واجد اهمیت می باشد که متولیان مسائل آموزشی می­کوشند تا در جذب دانش­آموزان مستعد گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. دلیل این سبقت علمی‌نیز اینست که بسیاری از تولیدات، اکتشافات و اختراعات علمی‌به قوت ذهنی دانش­آموزان آنان وابسته می باشد (پیرخائفی و همکاران، 1386). پس بر اساس مطالعات گوناگون داشتن هوش و تفاوت در زمینه­ هوش­ شناختی دانش­آموزان، منجر به متفاوت بودن بسیاری از ویژگی­های روانشناختی و پیامدها همچون، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، موفقیت و پیشرفت تحصیلی و … می­گردد.

هوش شناختی یکی از موضوعات اصلی و مهم روان­شناسی را تشکیل می­دهد. روان­شناسان زیادی درمورد­ی هوش و آزمون­های آن کار کرده­اند اما تاکنون هیچ­کدام نتوانسته­اند تعریفی که مورد قبول همه­ی پژوهشگران قرار گیرد، ارائه دهند. خیلی مشکل می باشد که در یک تعریف تمام جنبه­های هوش را در نظر گرفت زیرا هوش کیفیتی قابل رویت و احساس شدنی نیست بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم مجرد می باشد و آن چیز که مورد مطالعه قرار می­گیرد خود هوش نیست بلکه آثار آن می باشد. به علاوه هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعه­ی استعدادهاست و حافظه، دقت، یادگیری و ادراک و غیره در آن اثر دارد (میلانی فر، 1388). با در نظر داشتن تأثیر هوش و تعاریف متعدد و گوناگون آن می‌توان به تأثیر آن در قابلیت مقایسه و مطالعه تفاوت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی پرداخت.

در این بین یکی از مسایل و معضلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مساله­ی پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش­آموزان و دانشجویان آن کشور می باشد (زهراکار، 1386). این پدیده، علاوه بر زیان­های هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می­نماید. مقصود از افت عملکرد تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب می باشد. در این بین عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می­گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده­اند (زهراکار، 1386). که در بین عوامل فردی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد، هوش و توانایی ذهنی اوست.

متغیر دیگری که تحت تاثیر اندازه هوش در افراد قرار می­گیرد و در ارتباط با اندازه هوش می باشد، انگیزه پیشرفت می باشد که پیامد بالا بودن اندازه آن به نوبه ی خود بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر می­گذارد. پس می‌توان اظهار داشت که یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و حتی عموم مردم را به خود مشغول کرده می باشد موفقیت در زندگی و عوامل مربوط به آن می باشد. همه ما همواره به این امر فکر می­کنیم که چگونه بعضی از افراد حتی در سخت­ترین شرایط، دست از کوشش برای دستیابی به موفقیت بر نمی­دارند، در حالی که بعضی دیگر اینگونه نیستند. همین امر، روانشناسان را بر آن داشت که در زمینه انگیزه پیشرفت[3] و عوامل موثر بر آن شروع به پژوهش کنند و عوامل انگیزشی[4] موثر در فراوانی رفتار در بشر در جهت نیل به پیشرفت را مورد پژوهش قرار دهند (بیکر و تارمیزی[5]، 2010). بر اساس مطالعات گوناگون یکی از عواملی که می­تواند به عنوان زمینه­ای مرتبط با انگیزه پیشرفت در نظر گرفته گردد اندازه هوش می باشد. به این شکل، زمانی که فرد توان هوشی خود را در حد انجام یک تکلیف می­بیند عاملی می­گردد که بر اندازه انگیزش او اثرگذار می­گردد هرچند که در این بین عواملی می­توانند این اندازه اثرگذاری را کاهش یا افزایش دهند. گیج و برلاینر[6] (1992) انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کرده­اند. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی کوشش می­کنند. پیش روی، بعضی دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند. به هرحال، این نیاز افراد را برای رسیدن به موفقیت در رقابت با معیار برتری، با انگیزه می کند (بابلج و سیمیک[7]، 2011). انگیزه پیشرفت سبب می­گردد که فرد همواره نوع و اندازه رفتار و کوشش خود را کنترل کند تا به اهداف خود دست یابد. البته ارتباط انگیزه پیشرفت با خودکنترلی[8] ارتباط ای دوسویه می باشد به گونه ای که اگر فرد خودکنترلی پایینی داشته باشد نمی‌تواند رفتار[9]، هیجان[10] و فکر[11] خود را برای دست یابی به اهدافش کنترل کند، پس ناکامی[12] حاصل از این امر سبب می گردد انگیزه کمتری برای پیشرفت داشته باشد (الفیج و مورب[13]، 2008).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس کیفیت زندگی و مهارت های مقابله ای در دانشجویان

در همین ارتباط، اسلاوین[14] (2006، ترجمه سیدمحمدی، 1385) انگیزه پیشرفت را به عنوان میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت­هایی که موفقیت در آن­ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته می باشد، تعریف کرده می باشد. وی معتقد می باشد افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح بالا برای حل معضلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا و جدی هستند، در صورت شکست، دست از کوشش بر نمی­دارند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش خود ادامه می­دهند. در ارتباط با این که انگیزه پیشرفت بالا به موفقیت می­انجامد یا این که موفقیت موجب بالا رفتن سطح انگیزه پیشرفت می­گردد، پژوهش­ها نتایج قاطعی را به دست نداده­اند. آن چه که مشخص شده این می باشد که انگیزه پیشرفت در آغاز تحت تأثیر تجربه­های فرد در خانواده می باشد. یعنی هر چه تجربه‌‌­های موفقیت‌آمیز فرد در خانواده بیشتر باشد، انگیزش وی بالاتر می باشد. پس از آن که فرد وارد مدرسه گردید و تجارب بیشتری کسب نمود، در این شرایط موفقیت و انگیزش پیشرفت روی یکدیگر اثر می­گذارند. به بیانی دیگر، افزایش موفقیت باعث افزایش انگیزش پیشرفت می­گردد که پیش روی، انگیزش پیشرفت بالا نیز باعث موفقیت بیشتر می گردد (بابلج و سیمیک، 2011).

متغیر دیگر پژوهش حاضر که می­تواند تحت تاثیر اندازه هوش و تیزهوشی یا عادی بودن فرد قرار گیرد اندازه خلاقیت[15] می باشد. از اهداف عمده­ی تعلیم و تربیت، شکوفا کردن استعدادهای مختلف بشر می­باشد که از مهم­ترین آنها می­توان به استعداد ارائه راه­حل­های بدیع و نو برای مسائل متنوع تصریح نمود. پس ایجاد زمینه برای حل مسئله و در نظر گرفتن راه حل­های جدید برای آن نیز می­تواند مانند اهداف تعلیم و تربیت قرار گیرد. امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد خلاق نیاز دارد، اندازه پیشرفت یک جامعه در گرو چگونگی تربیت و پرورش نسل جوان می باشد. پس با در نظر داشتن این مهم می­توان، مسئله خلاقیت را از مهم­ترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی دانست (نظری، 1390). خلاقیت بعنوان ویژگی شگرف انسانی نه تنها در دوران کودکی و جوانی، بلکه در تمامی طول عمر قابل ظهور می باشد. در واقع توانایی شخص برای خلاق و نوآور بودن ممکن می باشد در مراحلی بصورت کمون باقی بماند اما می­توان آنرا دوباره احیاء نمود. خلاقیت واژه­ای می باشد که اکثر محققان به تعریف و ترسیم افراد خلاق می‌پردازند. که آن می­تواند به عنوان آفرینندگی حل مسئله تعریف گردد (استادی، 1384). از آنجایی که پیشرفت تحصیلی و ظهور استعداد و خلاقیت دانش­آموزان بدون وجود فاکتور میزانی از هوش در آنان میسر نیست پس موضوعی که بیش از همه در ارتباط با خلاقیت اهمیت دارد، بحث ارتباط­ی آن با هوش دانش آموزان می باشد. اما هنوز نتایج حاصل از این مطالعه­ها به قطعیت نرسیده می باشد.

پس بر اساس مطالب ذکر گردیده در بالا مساله اساسی پژوهش حاضر اینست که آیا بین عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری هست یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دانش­آموزان و همچنین افراد تحصیل کرده­ی یک جامعه نیروی اصلی و پویا جهت پیشرفت آن جامعه می باشد که با در نظر داشتن پیامدهای پیشرفت هر کدام چه جامعه و چه افراد جامعه، نتایج آن بسیار گرانبها و بهم مرتبط می باشد. در این زمینه تأثیر عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت نیز به خوبی واضح می باشد زیرا که دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بهتر، انگیزه پیشرفت بالاتر و خلاقیت بهتر نتیجه اش پویایی و پیشرفت جامعه می باشد که این مهم جهت یافتن علل و عوامل زمینه­ای مداخله­کننده در این متغیرها برای هر جامعه و پژوهشگری ارزشمند خواهد بود. پس گفتگو درمورد علل رفتاری دانش­آموزان، روشنگر بعضی از دیدگاه­های مختلف در ارتباط با انگیزش می باشد. به طوری که بعضی از معلمان رفتار دانش­آموزان را از دیدگاه رفتاری و محیطی مطالعه می­کنند و بعضی بر تأثیر علل درونی یا به اتخاذ بینابینی­ تأکید می­ورزند. این مطلب نشان می­دهد الگوهای انگیزشی متفاوتی وجود دارند که لازم می باشد معلمان درمورد الگوها یا نظریه‌های انگیزشی، چرا و چگونگی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بیندیشند تا رفتار خود در مدرسه را هدایت کنند. رفتار دانش­آموزان نیز نشان می­دهد که انگیزش خصیصه مهمی می باشد که همه فعالیت­های آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. دانش­آموزان برانگیخته شده به فعالیت‌ها  علاقمندند، اعتماد به نفس دارند، در انجام تکالیف استمرار نشان می­دهند و خوب اقدام می­کنند. اما وقتی دانش­آموزان عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن می باشد که معلمان بگویند آنها برای یادگیری برانگیخته نبوده­اند، اما اگر بیشتر کوشش کنند بهتر خواهند گردید. با این فرض که انگیزش تحصیلی هدفی ارزشمند می باشد و بر تمام ابعاد تحصیلی تأثیر می­گذارد، لازم می باشد ملعمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش آن را از اصلی ترین اهداف خود قرار دهند (پنتریچ و شانک[16]، 2002). در تمام ابعاد اجتماعی، این انگیزش­ها هستند که هدف همه فعالیت­ها را تعیین می­کنند و نیروی محرکی که تداوم همه فعالیت هاست را تأمین می­کند. در واقع می­توان گفت انگیزه یکی از مهم­ترین عواملی می باشد که پیشرفت فرد را تأمین می­کند. از آنجایی که سازمان­ها همواره به دنبال افزایش خودکارآمدی کارکنان و افزایش بهره­وری هستند، انگیزه پیشرفت کارکنان می­تواند مهمترین عامل رشد کل سیستم سازمانی باشد. دانستن آن چیز که موجب افزایش انگیزه پیشرفت می­گردد می­تواند به مدیران کمک کند تا حتی بدون افزایش حقوق و مزایا نیز راندمان کار خود را افزایش دهند (برونستین[17]، 2010). مدیریت انگیزه پیشرفت، برای دولتمردان نیز اهمیت زیادی دارد زیرا نیروی محرکه رشد اقتصادی انگیزه­های مردم می باشد، در این مسیر مردم برای رسیدن به اهداف خود، موجب سازندگی در کشور نیز می شوند. در حالی که اگر دولتمردان نتوانند بین انگیزه پیشرفت افراد و رشد جامعه همسویی ایجاد کنند، همین انگیزه پیشرفت در مسیرهای نادرست، حرکت کرده و موجب شکل­گیری گروه­های تبهکار می­گردد. پس شناخت جنبه­های مختلف انگیزه پیشرفت می­تواند مسیر یک جامعه را سازمان­دهی کند و پژوهش در این زمینه راه گشای توسعه همه جانبه جامعه می باشد و در عین حال عدم در نظر داشتن عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت نتایج ناگواری را به بار می­آورد (جاب و برانستیتر[18]، 2009).

همچنین از بعد دیگر مساله در زمینه اهمیت پژوهش حاضر می­توان اظهار داست که با در نظر داشتن تغییرات سریع اجتماعی، انفجار اطلاعات، افزایش جمعیت و …، افراد می­بایست برای رویارویی با مسائل و معضلات روزافزون، آمادگی ارائه­ی راهکارهای جدید را داشته باشند زیرا که دنیای امروز نیازمند رویکردهای جدید می باشد (خسروانی و گیلانی، 1386). امروزه همه اندیشمندان و محققان عقیده دارند که اساس قدرت بشر ناشی از خلاقیت اوست. پس می­توان گفت: تاریخ تمدن، ثبت توانایی‌های خلاق بشر می باشد. امروزه همه جوامع بشری به خلاقیت نیاز مبرم دارند و می‌توان اذعان نمود که خلاقیت رمز اصلی و اساس پیشرفت ومانع وابستگی یک جامعه پویا می باشد و اساس آسایش و رفاه بیشتر بشر در زندگی فردی و اجتماعی حال و آینده می باشد (حسینی، 1378). پس بر اساس پیامدها و اثرات این مساله می­توان پرداختن به موضوع پژوهش حاضر را از دو جنبه حایز اهمیت دانست:

  • از بعد نظری، پرداختن به این مبحث و روشن کردن تأثیر هوش در عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت می­تواند تصویری مناسب از تأثیر هوش بر متغیرهای پژوهش حاضر بدست دهد. در واقع، موضوع پژوهش حاضر می­تواند به عنوان ابزاری سودمند برای پژوهش­های آتی مورد بهره گیری قرار گیرد.
  • از بعد کاربردی، یافته­های این پژوهش می­تواند به خط مشی­گذاران و فعالان حوره آموزش و تعلیم و تربیت کمک نماید تا به تأثیر هوش و عوامل اثرگذار در آن به عنوان عوامل مهمی‌در تفاوت افراد در متغیرهای پژوهش حاضر، نظری ویژه داشته و آموزش صحیح آنها را مدنظر قرار دهند.

[1]. Cho

[2]. Elfhag & Moreyb

[3]. achievement motive

[4]. motivational factors

[5]. Bakar & Tarmizi

[6]. Gage & Berliner

[7]. Bubulj., & simic

[8]. self-controling

[9]. bihavior

[10]. emotion

[11]. thought

[12]. frustration

[13]. Elfhag & Moreyb

[14]. Slavin

[15]. creativity

[16]. Schunk

[17]. Brunstein

[18]. Job & Brandstätter

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***