متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات فارس

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: روانشناسی             گرایش: بالینی

عنوان:

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

 

استاد راهنما:

دکتر قاسم نظیری

استاد مشاور:

دکتر سعید غلامزاده

سال تحصیلی94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

                                                       فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرروت پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

هدف  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 9

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………… 9

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 9

فرضیه های اصلی ……………………………………………………………………………………………………………… 9

فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… 9

تعریف نظری و عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 10

تعریف نظری شیوه های فرزند پروری…………………………………………………………………………………… 10

تعریف نظری کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………… 10

تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش…………………………………………………………………………… 10

تعریف نظری نوجویی……………………………………………………………………………………………………….. 10

تعریف نظری آسیب پرهیزی……………………………………………………………………………………………….. 10

تعریف نظری پاداش وابستگی……………………………………………………………………………………………… 10

تعریف نظری پشتکار………………………………………………………………………………………………………… 10

تعریف نظری خودراهبردی…………………………………………………………………………………………………. 10

تعریف نظری همکاری………………………………………………………………………………………………………. 11

تعریف نظری خود-فراروی………………………………………………………………………………………………… 11

تعریف نظری اختلال هویت جنسی………………………………………………………………………………………. 11

تعریف عملیاتی سبک والدینی……………………………………………………………………………………………… 11

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 11

تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش…………………………………………………………………………. 12

تعریف عملیاتی نوجویی…………………………………………………………………………………………………….. 12

تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی…………………………………………………………………………………………….. 12

تعریف عملیاتی پاداش وابستگی………………………………………………………………………………………….. 12

تعریف عملیاتی پشتکار……………………………………………………………………………………………………… 12

تعریف عملیاتی خود راهبردی……………………………………………………………………………………………. 12

تعریف عملیاتی همکاری……………………………………………………………………………………………………. 12

تعریف عملیاتی خود-فراروی……………………………………………………………………………………………… 12

تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی……………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری شیوه فرزند پروری……………………………………………………………………………………………. 15

مبانی نظری کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………. 26

مبانی نظری شخصیت………………………………………………………………………………………………………… 42

مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی ………………………………………………………………………………………..68

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..82

اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ……………………………………………………………………………………….82

اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. ..4 8

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………….85

فصل سوم روش اجرای پژوهش

طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………90

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری…………………………………………………………………………………………………90

ابزارهای اندازه گیری و چگونگی اجرای آنها…………………………………………………………………………………………….91

اختلال هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………………………..91

سبک های والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………91

ابعاد شخصیت سرشت و منش…………………………………………………………………………………………………………..95

روش آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..97

ملاحظات اخلاقی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………97

فصل چهارم یافته های پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

بخش آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………100

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..104

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

اختصار………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………..116

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..124

پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………124

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….125

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..128

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

جدول3- 1میزان پایایی پرسشنامه فرزند پروری یانگ……………………………………………………………….. 93

جدول3-2 ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات……………………………………… 95

جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر…………………………………………………………………………………. 96

جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر ……………………………………………………………………………. 97

جدول4-1 توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد مطالعه به تفکیک بیمار و سالم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

جدول4-2 توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد مطالعه به تفکیک بیمار وسالم……………………………………………………………………………………………………………………………………101

جدول4- 3 توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد مطالعه به تفکیک بیمار و سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

جدول4-4 مقایسه سبک های والدینی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار…………………………….104

جدول4-5 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار ………………….106

جدول4-6 مقایسه کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار ………………………….107

جدول4-7 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی ………………108

جدول4-8- مقایسه سبک های فرزندپروری مادران و پدران در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جدول4-9   مقایسه کیفیت زندگی در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی………………………113

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

شکل2-1 الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین……………………………………………………………..21

شکل2-2 عوامل مرتبط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….37

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر بهره گیری گردید. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.

نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری هست.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و  در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار ارتباط معناداری بدست نیامد.

کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی

 

فصل اول

طرح پژوهش

 مقدمه

یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی می باشد. این که بشر زن نامیده گردد یا مرد، پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد می باشد. پس این تأثیر ها به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کند. اما این فرایند طبیعی که در اکثریت موردها با موفقیت طی می گردد، در پاره ای موردها مسیر متفاوتی را می گذراند، به طوری که کودک در مورد تعلق خود به یکی از دو جنس دچار تردید شده یا کاملاً خود را متعلق به جنس مخالف جنسیت بیولوژیک خود می داند که در این وضعیت وی دچار اختلال هویت جنسی[1] می گردد. چنین وضعیتی معمولاً با رشد کودک ادامه می یابد و در مورد هایی نیز به قوت ادامه یافته و به حداکثر شدت خود یعنی تقاضای فرد برای تغییر مشخصات آناتومیک خود به صورت جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند، برسد. به این دسته از افراد ترانسکسچوال[2] گفته می گردد (گیدنز، 1386).

معمولاً در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد نظاره می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این فرق این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی گردد. به علاوه در این اختلال عوامل گوناگونی از لحاظ سبب شناسی دخالت دارد. از عوامل زیستی- روانی مانند: استرس قبل از تولد، اختلالات ژنتیکی، هورمونی معضلات عصبی و معضلات مربوط به سیستم عصبی مرکزی و همچنین بعضی ویژگی های شخصیتی، می توان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری این اختلال نام برد. درصد فراوانی این اطلاعات در جمعیت عمومی در مردان ،یک هزارم و در زنان یک سه هزارم می باشد (رئیسی و ناصحی، 1383).

اظهار مسئله

 هویتجنسی به عنوان یک ویژگی روان شناختی،نمایانگر احساس فرد از مذکر بودن یا مونث بودن خود می باشد و در حالت طبیعی با جنسیت آناتومیک فرد مطابقت دارد (کاپلان[3] و سادوک[4]،2003).

اختلال هویت جنسی به عنوان گروهی از اختلالات تعریف می شوند که ویژگی مشترک آنها ترجیح قوی و پایدار برای اتخاذ وضعیت و تأثیر جنس مخالف می باشد. مبتلایان به اختلال هویت جنسی افرادی هستند با هویت جنسی پایداری که با جنسی که متولد شده اند متباین می باشد و تمایل دارند که ظاهر بدنشان را مطابق با هویت جنسی شان تغییر دهند ( ویال [5]و همکاران،به نقل ازبشارت وهمکاران، ۱۳۹۱).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی : تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران

بعضی از آنها افرادی هستند که با جنس فیزیکی مذکر و هویت جنسی مونث ( MF-TS) و گروهی دیگر دارای جنس فیزیکی مونث و هویت جنسی مذکر FM-TS)  )هستند. این اختلال بیشتر ، افرادی را که از لحاظ زیست شناختی مذکر هستند درگیر می کند (سان و بوسینیسکی[6]، 2007).

اختلال هویت جنسی پریشانی بالینی یا تخریب در حیطه های مهم عملکرد اجتماعی، شغلی و دیگر زمینه ها ایجاد می ‌کند و همچنین بر نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت بر سازگاری اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.اولین مشکل در خانواده به وجودمی آید که پدران و مادران  این افراد حاضر به قبول چنین مسله ای نیستند.به علت دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو به خود اجازه نمیدهند که برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهند ترس از زبانزد شدن در فامیل، اجتماع و محله زندگی باعث میشود پیش روی این خواسته ومیل فرزندانشان مقاومت به خرج دهند که در نتیجه منجر به جدال، کشمکش ضرب و شتم و راندن آنها از خانه و خانواده میشود.مطالعات انجام شده بر روی خانواده های بیماران اختلال هویت جنسی نشان میدهد که بسیاری از آنان پدر ومادری سختگیر خشک و طردکننده داشته اند.در ایران نیز هفتاد درصدوالدین این بیماران، برخوردی توام با عصبانیت و سرکوب داشته و یا از شنیدن تقاضای فرزندشان برای تغییر جنسیت متحیر و غمگین می شوند (جواهری و کوچکیان 1385).

به علاوه خانواده ها، مسایل هویتی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی را به سادگی درک نمی کنند و با آن کنار نمی آیند. محیط خانواده ها به جای آنکه در راستای کوشش برای فهم احساسات فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی باشد عمیقاً  تحت تاثیر پیش داوری های اجتماعی می باشد ( پارولا [7]و همکاران، 2010).

این در حالی می باشد که طرفداری اجتماعی و خانوادگی و کیفیت زندگی می توانند متغیرهایی باشند که به عنوان ضربه گیر در برابر پریشانی هیجانی این افراد به کار طریقه (گامزگیل [8]و همکاران، به نقل از بشارت وهمکاران،1391).

در واقع در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی ، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد نظاره می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این تمایزات، این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی گردد. هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نام دارد متاثر از عوامل مختلف مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد (هاردی[9] و همکاران ،نقل از حسینی نسب و همکاران،۱۳۸۳).

شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای ازرفتارها ،که تعاملات والد-کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیتها توصیف می کند و فرض شده می باشد که یک جو تعاملی تاثیر گذار را به وجودمی آورد.شیوه های فرزندپروری یک عامل تععین کننده و اثر گذار می باشد که تأثیر مهمی درآسیب شناسی روان و رشد کودک بازی می کند (علیزاده و آندرایس،  نقل از حسینی نسب و همکاران، 1383)

یانگ[10] معتقد بود که بعضی از طرحواره ها، به ویژه آنها که اکثراً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی و روابط والدین کودک  شکل می گیرند، ممکن می باشد هسته اصلی اختلالات شخصیت، معضلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محورI  قرار بگیرند (یانگ و همکاران، 1386).

تجارب بین شخصی اولیه بر عملکرد بین شخصی آینده و روشهای تنظیم معضلات تاثیر می گذارد ( بشارت و همکاران،1391).

اختلال در پذیرش تأثیر جنسی یا اختلال هویت جنسی مانند اختلالاتی می باشد که افراد را دچار سردرگمی نموده و آنها را از پذیرش و ارائه مسئولیتها و حقوق و امتیازات اجتماعی محروم می دارد زیرا که اغلب افراد از پذیرش مردان زن نما یا زنان مرد نما پرهیز می کنند. اختلال هویت جنسی مسیر زندگی فرد را دگرگون می کند.معضلات فراوانی در تمامی ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی،اقتصادی و خانوادگی ایجاد می کند. باعث افزایش احساس وابستگی، کاهش اعتماد به نفس ، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش احساس آسیب پذیری در مبتلایان می گردد. عملکردهای روزانه، فعالیتهای اجتماعی و آرامش فکری را دچار نابسامانی می کند و باعث می گردد مبتلایان به دیگران وابسته و نیازمند طرفداری آنان گردند. به علاوه نتوانند در فعالیتهای اجتماعی معمول شرکت کنند، تمامی این معضلات به همراه درمانهای مختلف،

عوارض و هزینه های بالای درمان، کاهش کیفیت زندگی آنها را در پی دارد ( موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).

کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک می باشد نه یک ماهیت ایستا به این معنی که یک فرآیند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل هستند.برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می­تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر بگذارد. کیفیت زندگی ضعیف می تواند موجب بکارگیری مکانیسم های مقابله و سازگاری ناموثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزایش تنش در آنان گردد. و افزایش تنش در ارتباط با عوامل جسمی و فیزیکی بوده و می تواند شدت بیماری را در افراد افزایش دهد (آقا مولایی ،1384،به نقل از موحد وحسین زاده کاسمانی،1389).

آشفتگی در هویت جنسی موجب سردرگمی و اغتشاش در تأثیر ورفتار جنسی مناسب فرد شده و بالتبع روابط اجتماعی و بین فردی نیز تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز رفتارهای انحرافی  و اختلال در شخصیت می گردد.نتایج مطالعات نشان میدهد که بین ویژگی های شخصیت و رفتارهای جنسی ارتباط معناداری هست.این مطالعات همچنین اظهار میکنند که رفتارهای جنسی خاص متاثر از ویژگی های شخصیتی به ویزه نوروزگرایی، منجر به ایجاد بدکارکردی های جنسی در افراد می گردد. همچنین با در نظر داشتن بافت فرهنگی کشور ما، پذیرش اجتماعی رفتارهای افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی بسیار سخت و برای افراد مبتلا فرآیند استرس آوری می باشد که این شرایط می تواند منجر به معضلات شخصیتی و روان شناختی در این افراد گردد (قاعدی و همکاران،1386 ).

کلونینجر[11] کوشش کرده می باشد با نگاه و تأکید بر پارامترهای زیست شناختی، یک چهارچوب نظری محکم در باب شخصیت پدید آورد که هم شخصیت بهنجار و هم نابهنجار را در بر می گیرد.

براساس این دیدگاه در الگوی هفت عاملی کلونینجر شخصیت متشکل از دو سازه بنیادی سرشت ومنش در نظر گرفته میشود. بعد سرشتی شامل نوجویی-اجتناب از آسیب-وابستگی به پاداش و پشتکار و بعد منشی شامل خود راهبری –همکاری و خودتعالی بخش هستند (سوراکیک[12] و کلونینجر، 2000).

تاکنون مطالعه این ابعاد  درافراد مبتلا به  اختلال هویت جنسی  در ایران صورت نگرفته می باشد با در نظر داشتن کاربرد این تست در تشخیص و درمان لزوم مطالعه آن احساس می گردد.

مطالعات نشان می دهد که نمره های زنان  و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی در بعدسرشت، وابستگی به پاداش ودر بعد منش، همکاری، کمتر از مردان و زنان گروه کنترل بوده می باشد (گامزگیل وهمکاران، 2013)

پژوهش حاضر بر آنست تا شیوه های فرزند پروری، کیفیت زندگی و ابعادشخصیتی سرشت و منش  افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی را مطالعه و آن را با افراد بهنجار مقایسه کند.

[1] Gender identity disorder

[2] Transsexual

[3] Kaplan

[4] sadock

[5] Veale

[6] Sohn & Bosinski

[7] Parola

[8] Gomez-Gil

[9] hardy

[10] Young

[11] Cloninjer

[12] svrakic

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***