متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزش

عنوان : مقایسه اندازه افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

پایان­نامه کارشناسی­ارشد ناپیوسته رشته مدیریت آموزش

عنوان:

مقایسه اندازه افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

 

 

استاد راهنما:

دکتر علاء الدین اعتماد اهری

استاد مشاور:

دکتر شراره حبیبی

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4 فرضیه های پژوهش… 5

1-4-1 فرضیه های اصلی: 5

1-4-2 فرضیه های فرعی پژوهش: 5

1-5 اهداف پژوهش… 6

1-5-1 اهداف اصلی: 6

1-5-2 اهداف فرعی: 6

1-6 سؤال های پژوهش… 6

1-6-1 سؤال های اصلی: 6

1-6-2 سؤال های فرعی: 6

1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش… 7

1-7-1 تعاریف نظری.. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 10

2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش… 12

2-2-1 تاریخچه اضطراب… 12

2-2-2 تاریخچه افسردگی.. 14

2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب… 16

2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی.. 22

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی: 25

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان: 25

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی: 25

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی: 26

2-2-5 انواع اضطراب… 27

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی: 27

2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای: 28

2-2-6 انواع افسردگی.. 28

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی.. 28

2-2-6-2 افسردگی پنهان. 28

2-2-6-3 افسردگی اتکائی.. 29

2-2-6-4 افسردگی رجعتی.. 29

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان. 29

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک… 29

2-2-6-7 افسردگی عضوی.. 30

2-2-6-8 افسردگی علاقی.. 30

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت… 30

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو. 30

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری.. 30

2-2-6-12 افسرگی فصلی.. 31

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان. 31

2-2-6-14 افسردگی در زنان. 31

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری.. 33

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی.. 34

2-2-8-1 شناخت درمانی: 34

2-2-8-2 رفتار درمانی: 35

2-2-8-3 درمان بین فردی.. 35

2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا 35

2-2-8-5 روان درمانی حمایتی.. 35

2-2-8-6 گروه درمانی.. 35

2-2-8-7 روان درمانی خانواده 36

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی.. 36

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی.. 37

2-2-10  علل افسردگی معلمان زن : 38

2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن) 38

2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند. 39

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست… 40

2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند. 40

2-2-10-5 کنترل کلاس… 41

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان. 42

2-2-11 استرس معلمان زن. 45

2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن. 45

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن. 45

2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس… 46

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان. 46

2-2-11-3-2 خودپی جویی.. 47

2-2-11-3-3 خودآرام بخشی.. 47

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی.. 47

2-2-11-3-5 گشودگی.. 48

2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها 48

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس… 49

2-2-12 منابع شایع استرس… 50

2-2-13 ارتباط رضایت شغلی با استرس… 51

2-2-13-1 مهار استرس با بهره گیری از رژیم غذایی.. 51

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس… 52

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس… 53

2-2-14  عصبانیت و راه های پیشگیری از آن. 54

2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن. 55

2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی می باشد… 57

2-2-16 شخصیت تیپ آ 58

شخصیت نوروتیک… 59

مدرسه سالم. 61

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان. 65

2-3 پیشینه های پژوهش… 65

2-3-1 پیشینه داخلی.. 65

2-3-2 پیشینه خارجی.. 67

2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری پژوهش.. 68

فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش پژوهش… 70

3-3 جامعه آماری.. 70

3-4 نمونه مورد پژوهش… 70

3-5-1 روش نمونه گیری.. 70

3-6 ابزار اندازه گیری.. 71

3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل.. 71

1- تحول هشیاری نسبت به خود O3. 72

2- نیروی من C.. 73

3- گرایش پارانویایی  L.. 73

4- گرایش به گنهکاری O… 73

5- تنش ارگی O4. 73

3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک… 74

3-6-2-1 نمره گذاری آزمون افسردگی : 75

3-6-2-2 تخمین اندازه افسردگی افراد: 76

3-6-2-3 معیارها و اندازه های عددی آزمون افسردگی: 76

3-6-2-4 روش نمره گذاری : 77

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش

4-1 مقدمه. 78

4-2 آمار توصیفی.. 78

4-3 مطالعه فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی): 81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 95

5-2 یافته های پژوهش… 95

5-2-1 نتایج آمار توصیفی.. 95

5-2-2 نتایج آمار استنباطی.. 96

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 97

5-4 محدودیت ها و معضلات پژوهش… 100

5-5 پیشنهادات… 100

5-5-1 پیشنهادات این پژوهش: 100

5-6 اختصار پژوهش… 102

منابع و مأخذ. 104

پیوست… 108

 

فهرست جداول

 

جدول 1-3 توزیع فراوانی نمونه­های آماری برحسب رشته تحصیلی……………………………… 71

جدول 2-3 هنجارگزینی ایرانی­ها در مقایس افسردگی بک…………………………………………. 76

جدول 1-4 توصیف اندازه افسردگی معلمان زن گروه نمونه به تفکیک نوع مدرسه……………. 78

جدول 2-4 توصیف اندازه اضطراب و مؤلفه­های آن در گروه نمونه به تفکیک نوع مدرسه…… 79

جدول 3-4 نتایج تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4 نتایج تحلیل فرضیه دوم………………………………………………………………………. 83

جدول 5-4 نتایج تحلیل فرضیه سوم……………………………………………………………………… 84

جدول 6-4 نتایج تحلیل فرضیه چهارم…………………………………………………………………… 85

جدول 7-4 نتایج تحلیل فرضیه پنجم…………………………………………………………………….. 87

جدول 8-4 نتایج تحلیل فرضیه ششم…………………………………………………………………….. 88

جدول 9-4 نتایج تحلیل فرضیه هفتم……………………………………………………………………… 90

جدول 10-4 نتایج فرضیه…………………………………………………………………………………… 91

جدول 11-4 نتایج فرضیه…………………………………………………………………………………… 93

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-4 هیستوگرام نمرات افسردگی…………………………………………………………………. 79

نمودار 2-4 هیستوگرام نمرات اضطراب کل معلمان زن………………………………………………. 81

نمودار 3-4 توزیع نمرات افسردگی به تفکیک گروه………………………………………………….. 82

نمودار 4-4 توزیع نمرات اضطراب به نفکیک گروه…………………………………………………… 83

نمودار 5-4 پراکندگی نمرات اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس عادی………………. 85

نمودار 6-4 پراکندگی نمرات اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی…………… 86

نمودار 7-4 توزیع نمرات هوشیاری خود به تفکیک گروه……………………………………………. 88

نمودار 8-4 توزیع نمرات نیروی من به تفکیک گروه…………………………………………………. 89

نمودار 9-4 توزیع نمرات گرایش پارانویایی به تفکیک گروه……………………………………….. 91

نمودار 10-4 توزیع نمرات گرایش احساس گناه به تفکیک گروه………………………………….. 92

نمودار 11-4 توزیع نمرات تنش­گرایی گناه به تفکیک گروه…………………………………………. 94

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به مقایسه اندازه افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج می­پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر کرج که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای یا نسبی می باشد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه افسردگی بک و اضطراب کتل بهره گیری شده می باشد که شامل سوال­هایی در خصوص اضطراب و افسردگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوال­های پژوهش بهره گیری شده می باشد. یافته­های کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگی و اضطراب معلمان زن مدارس عادی ارتباط معنی­داری هست. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگی معلمان زن عادی نیز افزایش یافته می باشد. و همچنین بین افسردگی و اضطراب معلمان زن مدارس استثنایی ارتباط معنی­داری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگی معلمان زن استثنایی نیز افزایش یافته می باشد. نتایج مطالعه مقیاس­های پرسش­نامه­ی اضطراب نیز حاکی از آن می باشد که: بین اندازه هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس کودکان استثنایی تفاوت معناداری نظاره نشد. بین اندازه نیروی من معلمان زن مدارس عادی و مدارس کودکان استثنایی تفاوت معناداری هست به­طوری که نیروی من معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر می باشد. بین اندازه گرایش به پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس کودکان استثنایی تفاوت معناداری نظاره نشد. بین اندازه گرایش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادی و مدارس کودکان استثنایی  تفاوت معناداری هست به­طوری که گرایش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر می باشد. بین اندازه تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس کودکان استثنایی تفاوت معناداری هست به­طوری که تنش ارگی معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر می باشد.

 

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی

 

فصل اول

کلیات پژوهش


1-1 مقدمه

در دنیای امروزه هیجانات، تنش­ها، عصبیت­ها و عوامل متعددی از این قبیل بر زندگی روزمره مردم تأثیرات سوء دارند. هر کدام از افراد جامعه امروزی در معرض روبرو شدن با انواع استرس­ها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آن چیز که فرد با آن در ارتباط می باشد می تواند به عنوان عامل تنش­زا جریان زندگی او را به سمت بحران­ها و نگرانی­ها سوق دهد.

اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بی­قراری، دل­آشوبه و نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی در طول زندگی خود، خواه و ناخواه آن­را تجربه کرده می باشد. می­توان با اطمینان گفت که امکان ندارد بشر در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانی،1370،ص61).

ممکن می باشد اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می­گردد و زیرا بشر دائماً به مقصود برقراری تعادل کوشش می­کند، پس می­توان گفت که اضطراب یک محرک قوی می باشد. امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی که متوجه فرد می باشد (شاملو،1369،ص56).

افسردگی نیز بیماری بسیار شایعی می باشد که با وجود تحقیقات دامنه­دار در مورد علل، علائم و طرق درمان آن متأسفانه در بیشتر جوامع امروزی و مانند جامعه خودمان توجه زیادی به آن مبذول نشده می باشد. در گذشته علائم افسردگی را تا مدت­ها به عوامل دیگری زیرا اشکال اعصاب، عصبانیت هیپوکندریاک و غیره نسبت می­دادند به همین سبب تشخیص صحیح و درمان آن به تعویق می­انجامید (امانت،1338).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین

افسردگی بیماری­ای می باشد که مهمترین خصوصیت آن تغییر خلق می باشد و در واقع احساس غمگینی می باشد که درجه ابتلا به آن می­تواند از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن می باشد نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتآً ثابت و برای روزها، هفته­ها، ماه­ها یا سال­ها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر می­گذارد و تمام حوزه­های زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد. این اثر در احساسات، نیرو، کشش، فکر و کیفیت علاقه فرد نمایان می­گردد.

در روان­پزشکی، افسردگی را تغییر خلق به سمت غمگینی می­دانند، بارزترین علامت بیماری افسردگی همان خلق افسرده­ای می باشد که به درجات مختلف ممکن می باشد پدید آید. در پاره­ای از موردها خلق افسرده ممکن می باشد تنها علامت بیماری باقی بماند. به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می­کند (طاهری،1388،ص29).

همان­گونه که می­دانیم افسردگی تنها دارای علائم عاطفی نیست و می­تواند همراه با بی­خوابی و بی اشتهایی، خودکشی، احساس بی­ارزش و فراوان باشد. حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد (پورافکاری،1364،ص105).

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس­العمل افراد را تعیین می­کند. بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت می­کند واکنش منفی به­صورت اضطراب، خود کم­بینی، افسردگی و غیره را از خود بروز می­دهد. زیرا در اغلب موردها قدرت برخورد مقابله طبیعی با معضلات را در­نیافته و شاید نمی­تواند که دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق و زمینه­های مشابه که در جامعه نظاره می­گردد، هدف پژوهشگر مطالعه اندازه افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس کرج می باشد.

1-2 اظهار مسأله

سه انقلاب در بهداشت روانی رخ داده می باشد. انقلاب اول به رهبری پینل بود که توجهات بشر را به بیماری روانی جلب کرده، فروید با وارد کردن توجهات شهوانی در زندگی درونی روانی بشر دومین انقلاب را ایجاد نمود، سومین انقلاب که هم اکنون در جریان می باشد تحت نام­های مختلفی همچون روانشناسی جامعه (روان­پزشکی جامعه) و (سلامت روانی جامعه) نام برده می­گردد (قراچه داغی،1382،ص44).

اگر چه تعاریف این اصطلاحات متفاوت می باشد، اما هر یک از آن­ها بازتابی از تغییر فاحش در مفهوم سازی بیماری روانی و درمان آن می باشد. دیگر مثل گذشته تأکید مطالعات بر فرد بیمار نیست، بلکه بیشتر بر جامعه بزرگ تأکید می­گردد.

مانند اهداف نظام آموزش عالی کشور پرورش در زمینه­های مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه به مقصود پاسخ دادن به تقاضای روز افزون و افزایش سطح علمی آحاد ملت می باشد. بدیهی می باشد رسیدن به این هدف مستلزم سرمایه­گذاری­های عظیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص می باشد. نظر به افزایش تعداد داوطلب معلمی در سال­های اخیر، ایجاد زمینه­های مناسب و کمک به آنان در پیشرفت تحصیلی و حرفه­ای و بهره گیری بهینه جامعه از تجارب علمی آن­ها، انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل و معضلات اجتماعی معلمان زن و کوشش در رفع آن­ها مانند مورد هایی می باشد که می تواند زمینه دستیابی به اهداف آموزش عالی را سریع­تر فراهم آورد. جای ذکر می باشد برای اکثر معلمان زن تدریس در مدارس و مراکز علمی به علت های عدم آشنایی با محیط تدریس، بی­علاقگی به رشته تدریس، کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی دارای مشکلاتی می باشد که در صورت شدت آن و عدم آشنایی معلمان زن با شیوه مقابله با آن­ها چه بسا زمینه ساز معضلات خانوادگی، اجتماعی و یا عصبی_روانی گردیده می باشد و در پیشرفت حرفه­ای آنان مانعی به وجود می­آورد . با در نظر داشتن گسترش روز افزون کودکان استثنایی و دچار مشکل به علت مسائل عدیده­ای که در زندگی امروزی هست کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبه­های آموزشی را تشکیل می­دهد که بالطبع موقعیت جسمی و روانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد (کراز، به نقل از دادستان،1368،ص52).

در این پژوهش اضطراب و افسردگی معلمان زن مدارس استثنایی و معلمان زن مدارس عادی مطالعه و مقایسه می­گردد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن روابط پیچیده زندگی شهری و تعدد وظایف و عملکرد افراد در جامعه، چه در خانواده و چه در محیط کار و حتی در روابط گروهی و همچنین وجود قوانین، مقررات و ضوابط مختلف در همه حوزه­های این روابط، شرایط و زمینه بروز استرس و اضطراب فراوان بوده و معمولاً همه افراد به نوعی و به نسبتی گرفتار این پدیده­ها هستند.

مانند افرادی که روابط گسترده­ای در جامعه دارند، معلمان زن هستند. معلمان زن با در نظر داشتن وظایف زیاد و نوع عملکردشان و با در نظر داشتن این­که همیشه و هر لحظه بایستی پاسخگو والدین، اولیا مدرسه و دانش­آموزان باشند؛ احتمال ابتلا به استرس و اضطراب در آن­ها به شدت طریقه فزاینده­ای دارد. کار معلمی تنها یک شغل نیست زیرا با فکر و ذهن و روح افراد ارتباط دارد. معلم بایستی مسائل و معضلات عاطفی، خانوادگی، مالی و شغلی خود را در لایه‌های زیرین وجودش گذاشته و وقتی وارد کلاس می گردد ظاهر او به گونه‌ای باشد که گویی همه چیز عالی می باشد. بدیهی می باشد که این کار از عهده هر صاحب علم و تجربه‌ای برنمی‌آید. مسأله استرس در همه مشاغل مطرح می باشد، اما در ارتباط با شغل معلم، استرس معنای خاصی پیدا می­کند، زیرا یک معلم، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه افراد مطرح می باشد، با بعضی مسائل و معضلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی می باشد نیز مواجه می­گردد. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه می باشد که در کمتر حرفه­ای چنین مسائلی وجود دارند. به گونه مثال معلم ناچار می باشد روزانه چندین ساعت تنها مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز هستند قرار بگیرد و صحبت کند. گذشته از آن که خود صحبت کردن از انرژی و توان معلم کم می­کند. خاطر نشان می گردد که ابتلا به استرس در معلمان زن پیامدهای سوء زیادی را در بر­می گیرد، که می­تواند تأثیرات مثبت و منفی را به­دنبال داشته باشد. مطالعه این تأثیرات از این جهت مهم می باشد که می­تواند به این قشر از افراد زحمت­کش جامعه در جهت هدایت و کنترل استرس­های به وجود آمده احتمالی در آن­ها کمک کند. نتایج پژوهش­هایی از قبیل این پژوهش می­تواند پیشنهادهای مناسبی را به معلمان زن و مدیران در سراسر نظام آموزش و پرورش و نهایتاً کارکرد آموزشی آنان فراهم نماید.

1-4 فرضیه­های پژوهش

1-4-1 فرضیه­های اصلی:

1– بین اندازه افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

2-بین اندازه اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

1-4-2 فرضیه­های فرعی پژوهش:

1- بین اندازه اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس عادی تفاوت معنی­داری هست.

2- بین اندازه اضطراب و افسردگی معلمان زن در  مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

3- بر حسب عامل تحول هوشیاری نسبت به خود بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

4- بر حسب عامل نیروی من بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی داری هست.

5- بر حسب عامل گرایش پارا نویایی بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

6- بر حسب عامل گرایش به احساس گنهکاری بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

7- بر حسب عامل تنش ارگی بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری هست.

 

 

 

 

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف اصلی:

1-مقایسه اندازه افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی می باشد.

2-مقایسه اندازه اضطراب معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی می باشد.

1-5-2 اهداف فرعی:

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1- مطالعه تفاوت اندازه افسردگی بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

2- مطالعه تفاوت اندازه اضطراب بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

3- مطالعه تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل هوشیاری نسبت به خود

4- مطالعه تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل نیروی من

5- مطالعه تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش پارانویایی

6- مطالعه تفاوت بین بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش به گنهکاری

7- مطالعه تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل تنش ارگی

1-6 سؤال­های پژوهش

1-6-1 سؤال­های اصلی:

1) آیا بین اندازه افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت هست؟

2)  آیا بین اندازه اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت هست؟

1-6-2 سؤال­های فرعی:

1) آیا بین اندازه افسردگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت هست؟

2) آیا بین اندازه اضطراب معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت هست؟

3) آیا بین اندازه هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت هست؟

4) آیا بین اندازه نیروی من معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت هست؟

5) آیا بین اندازه گرایش پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت هست؟

6) آیا بین اندازه گرایش به گنهکاری معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت هست؟

7) آیا بین اندازه تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت هست؟

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***