متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : تأثیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی (M.A.)

گرایش: تربیتی

عنوان:

تأثیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

 

استاد راهنما :

دکتر اقبال زارعی

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده :………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 اظهار مسأله :…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :…………………………………………………………………………………………………7

1-4  اهداف پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4-1 هدف کلی :………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2اهداف جزئی:…………………………………………………………………………………………………………………9

1-5 سؤال های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6 فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………10

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :…………………………………………………………………………………………………….10

1-7-1  تعاریف مفهومی :……………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2 تعاریف عملیاتی :………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه پژوهش)

2-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………13

2- 2-1  باورهای خودکارآمدی :……………………………………………………………………………………………..13

2-2-1-1 مفهوم باورهای خودکارآمدی :………………………………………………………………………………….13

2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………16

2-2-1-3 انتظارات کارآمدی :…………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-3-1 انتظارات پیامد :………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-3-2 انتظارات کارآمد :………………………………………………………………………………………..17

2-2- 1-4 مراحل رشد خودکارآمدی :……………………………………………………………………………………..18

2-2-1-5 نظریه های خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-6 ابعاد خودکارآمدی :…………………………………………………………………………………………………22

2-2-1-6-1 خودکارآمدی برای عملکرد :……………………………………………………………………………22

2-2-1-6-2 خودکارآمدی برای یادگیری :…………………………………………………………………………..23

2-2-1-7 منابع خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-7-1 تجربه مستقیم :…………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-7-2 تجربه جانشینی :…………………………………………………………………………………………24

2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی :……………………………………………………………………………………..25

2-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) :……………………………………………………..25

2-2-1-8 تاثیر خودکارآمدی بر رفتار :……………………………………………………………………………………..25

2-2-1-8-1 انتخاب فعالیت‌ها و موقعیت‌ها :……………………………………………………………………….25

2-2-1-8-2 تفکر و تصمیم گیری :…………………………………………………………………………………….26

2-2-1-8-3 هیجان‌پذیری :……………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-8-4  قدرتمندی :………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر :……………………………………………………………………………..26

2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی :……………………………………………………………………………………….28

2-2-1-11 خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی :………………………………………………………………………..30

2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت :……………………………………………………………………………………..35

2-2-2 دورنمای تکاملی شادکامی در روانشناسی:……………………………………………………………………………….36

2-2-2-1 شادکامی و مفهوم آن :……………………………………………………………………………………………36

2-2-2-2 تعاریف  نظری شادکامی :………………………………………………………………………………………40

2-2-2-3 شادکامی، ساختار و  مؤلفه ها :………………………………………………………………………………..42

2-2-2-4 شادکامی و رویدادهای زندگی :……………………………………………………………………………….43

2-2-2-5 شادکامی، اهداف و فرهنگ :……………………………………………………………………………………44

2-2-2-6 شادکامی و تفاوت های وابسته به سن :…………………………………………………………………….45

2-2-2-7 شادکامی و مذهب :……………………………………………………………………………………………….47

2-2-3 درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………………..49

2-2-3-1 تأثیر والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان :………………………………………………………………………49

2-2-3-2 پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها :……………………………………………………………………………….49

2-2-3-3 درگیری خانواده در امور تحصیلی :………………………………………………………………………………………50

2-2-3-4 تأثیر والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان :…………………………………………………………………………51

2-2-3-5 غنی کردن محیط خانواده توسط والدین :………………………………………………………………………………52

2-2-3-6 الگوی روابط والد و فرزند :………………………………………………………………………………………………..53

2-2-3-7 سبک های والدین :……………………………………………………………………………………………………………54

2-2-3-8 تحصیلات والدین :…………………………………………………………………………………………………………….54

2-2-4  پیشرفت تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………….55

2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………55

2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………….57

2-2-4-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………57

2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :…………………………………………………………………………..57

2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..57

2-2-4-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..57

2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :………………………………………………………………………. 58

2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………………………………………………..60

2-2-4-5 اهمیت پیشرفت تحصیلی :……………………………………………………………………………………….60

2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود :………………………………………………………………………………61

2-2-4-7 تأثیر والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان :……………………………………………65

2-3 مطالعه پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………….66

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………………………………………………….66

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :……………………………………………………………………………………….68

فصل سوم : روش  اجرای پژوهش

3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2 نوع پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………70

3-3 جامعه آماری :……………………………………………………………………………………………………………………………70

3-4 نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………………………..70

3-4-1 تعیین حجم نمونه :……………………………………………………………………………………………………………70

3-4-2 روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………………71

3-5 ابزارهای پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………….71

3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی :……………………………………………………………………………….72

3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………72

3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه  خودکارآمدی :…………………………………………………………….73

3-6  پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………….73

3-6-1 معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………….73

3-6-2 روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :…………………………………………………………………………74

3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………..75

3-6-4  شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………..76

3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………76

3-7-1 معرفی کلی آزمون :……………………………………………………………………………………………………………76

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :………………………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و اظهار نتایج حاصل از پژوهش

4-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :……………………………………………………………………………………………………….79

4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها :…………………………………………………………………………………………….79

4-2-2 نوع مدرسه :……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان :…………………………………………………………………………………………….82

4-2-4 شغل پدر :………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-3 یافته های استنباطی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 فرضیه دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3-3 فرضیه سوم :……………………………………………………………………………………………………………………86

4-3-4 فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………………………………86

4-3-5 فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                         

5-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

5-2 یافته های اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………….91

5-3 محدودیت های پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………..96

5-4 پیشنهادهای کاربردی :………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5 پیشنهادهای اجرایی :…………………………………………………………………………………………………………………..97

  منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..99

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………103

 پیوست

پیوست الف …………………………………………………………………………………………………………………113

پیوست ب :………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست ج :…………………………………………………………………………………………………………………..122

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….124

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول 2-1 مؤلفه های شادکامی(دینر،سو، لوکاس و اسمیت،1999) :………………………………………………………42

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………79

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر:……………………………………………..80

جدول 4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :..82

جدول 4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :…………………..83

جدول4-5. ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………….85

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………………85

جدول 4-7. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی :………………86

جدول 4-8.. ضرایب همبستگی ساده بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دانش آموزان :……………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول 4-9. جدول اختصار مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :………………………………………………………………….87

جدول 4-10. جدول اختصار نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :……………………………………………………88

جدول4-11. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………88

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه

نمودار 2-1. شرکت در مراسم مذهبی و شادکامی :………………………………………………………………………………..48

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد درآمد خانواده در پژوهش حاضر :……………………………………………..80

نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر :………………………………………………………81

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :……………………………83

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :………………………………….84

نمودار 4-5. نمودار مقادیر بتای متغیرهای پیش بین :……………………………………………………………………………..89

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس بوده می باشد. در این پژوهش، آغاز به مطالعه همبستگی ساده بین متغیرهای ذکر گردیده پرداخته گردید و در ادامه همبستگی چندگانه جهت تعیین سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. به همین مقصود 270 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دختران پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به مقصود جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی بهره گیری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. هم چنین از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده بهره گیری گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص نمود که بین خودکارآمدی (20/.=r،001/.P<)، شادکامی(14/.=r،01/.P<) و درگیری والدین در امور تحصیلی(29/.=r، 001/.P<) با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری هست. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر خودکارآمدی با مقدار بتای 31/. و متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با مقدار بتای 29/. پیش بینی کنندگان مثبت برای پیشرفت تحصیلی بودند(001/.P<) اما متغیر شادکامی نتوانست از لحاظ آماری پیشرفت تحصیلی را در بین جامعه دانش آموزان دختر پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی.

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه می باشد. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می گردد. در مطالعه علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، بایستی به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه گردد؛ پس نیازها، انگیزه ها، توجه ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش اموزان که مبین بعد روانی آن ها می باشد، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی بایستی مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،1379).

امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق برای بشر تلقی می گردد، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه به شمار می رود. بسیاری از متخصصان عقیده دارند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش و پرورش و بهبود عملکرد تحصیلی بایستی دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی[1](IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی معلمان را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزانشان گام بردارند(واسنیاداو[2]،2001).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران)

پس، در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ی ویژه ای برخوردار می باشد . جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید زیادی بر روی عملکرد، رقابت و پیروزی دارند . عملکرد تحصیلی به تمامی درگیری های دانش آموز در محیط مدرسه تصریح دارد که دربرگیرنده ی تاثیرات هیجانی می باشد(نورمحمدیان،1385).

پس بایستی گفت، بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف می باشد. بر این اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روانشناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به گونه گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد(دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز[3] ، 2007). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند )دوک  و مستر[4]، 2009). بلکه پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نظیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی نیز بر ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.

               

1-2 اظهار مسأله:

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر می باشد. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر می باشد، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به اظهار دیگر پیشرفت، رفتاری می باشد مبتنی بر وظیفه که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کوری[5] ،2006 ، کاموراجا،کارو و اسمک[6]، 2009).

پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش می باشد و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، شکل گیری این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به مطالعه  عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک[7] و پنتریچ[8]، 2002).

روان شناسان علاقه مند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند(سیلگمن و چیکنست میهالی[9]،2000، کوهن و پرسمن[10]،2005).که امید و شادکامی یکی ار سازه های شناختی-انگیزشی می باشد که در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته می باشد(اسنایدرو لوپز[11]،2007). پاسخ های هیجانی بخش بزرگی از تعاملات فیزیولوژیک بشر می باشد که توانایی وی را برای بقاء و حفظ سلامت با بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. شادی یکی از این هیجان هاست که دامنه وسیعی از کنش های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می گردد(خدایاری فرد، عابدینی،1386).

بعضی از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد، سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی زندگی می باشد. در ارتباط بین هیجان مثبت و منفی با شادی دو عامل فراوانی و شدت شادی مورد توجه قرار می‎گیرد که از بین این دو عامل فراوانی شادی نشانگر مناسبی برای مطالعه و اندازه‌گیری سلامت روان‌شناختی  در نظر گرفته شده می باشد. زیرا به راحتی می‎توان آن را اندازه گرفت. این عامل قویاً با سلامت هیجانی طولانی مدت در ارتباط می باشد( دینر و لارسن[12]، 1993، رایف و کی یس[13]، 1995).

یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درگیری اعضای خانواده در امور تحصیلی فرزندان می باشد. خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی می باشد که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی می باشد که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و طرفداری قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده، تأثیر مهمی در عملکرد و رفتار فرد اعمال می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده می باشد(آکسوی[14] ، لینک[15]؛ 2000).

از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی می باشد و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می گردد، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، زیرا خانواده کانون تولد و زایش فرزند می باشد و پیش از وی شکل گرفته می باشد، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی می باشد، تأثیر فراوان دارد. پس، مشارکت و درگیری والدین در امور تحصیلی بر کلیه جوانب تحصیلی دانش آموزان مؤثر می باشد(احدی و محسنی، 1387).

متغیر دیگر مرتبط با پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش آموزان می باشد. سازه ی خودکارآمدی در حوزه های شناختی و انگیزشی مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر آن بر متغیرهای تحصیلی و انگیزشی تأیید شده می باشد. سازه ی خودکارآمدی اولین بار به وسیله ی بندورا[16] (1977)،  معرفی شده می باشد. خودکارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتار، در سطحی قابل قبول، اطلاق می گردد. این سازه در چارچوب وسیع تری به نام نظریه ی شناختی اجتماعی ریشه دارد که فرض می کند پیشرفت آدمی وابسته به تعامل میان رفتارهای فرد، -عوامل شخصی )باورها، افکار و…( و شرایط محیطی می باشد. نوید[17]( 2009)، اظهار می کند که نظریه ی شناختی اجتماعی تبیین می کند که افراد صرفاً به محیط پاسخ نمی دهند بلکه به گونه فعال در جستجو و تفسیر اطلاعات هستند. نظریه ی شناختی اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که چگونه عوامل شناختی، رفتاری، شخصی و محیطی با هم تعامل می کنند تا انگیزش و رفتار را تعیین کنند. از نظر بندورا، کارکرد بشر نتیجه ی تعامل این عوامل می باشد )کرودرز[18] ، هیوز و موراین،[19] 2008).

بندورا (1995)، به خودکارآمدی به عنوان باورهای فرد در باره ی توانایی های خود جهت سازمان دهی و اجرای دوره های اقدام مورد نیاز در اداره ی موقعیت های آینده تصریح می کند.  به گونه ساده تر، خودکارآمدی باوری می باشد که یک فرد بر اساس آن می تواند با به کار گیری مهارت های خود، کاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، 2007).  اصل زیربنایی نظریه ی خودکارآمدی این می باشد که افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می شوند که نسبت به آن فعالیت ها خودکارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی که خودکارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می کنند )واندر بیل و شورتریج بگت[20]، 2002).

لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می باشد. پس با در نظر داشتن مطالب ارائه شده می توان بیان نمود که مطالعه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می باشد.  پس، در این پژوهش کوشش گردید مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین گردد (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین گردد که کدام یک از متغیرهای یاد شده تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟  پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی به این سوال کلی می باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش بینی کنند؟ در صورت پیش بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش بینی بالاتری دارند؟

[1] – International Institute For Eductional Planning

[2] – Vosniadov

[3]– Deary, Estrend, Smith and Fernandz

[4] – Dooc and Mester

[5] -Curry,F.

[6] – Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck

[7]-Linen Brink, E. A

[8] -Pintrich, P.R

[9]-Selligman & Mihally

[10]-Cohen S.,& Pressman, D.S

[11]-Snyder, C. R., & Lopez, J

6- Diener, E. & Larsen, R., J.

[13]– Ryfff & kiyess

[14] -Aksoy

[15] -Link

[16]-Bandura

[17]– Nevid

[18] -Crothers

[19]-Hughes& Morine

[20] – Van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***