متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

        واحدکرمانشاه

دانشکده علوم انسانی

 

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد          رشته روانشناسی بالینی

 

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری  بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92

 

استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

فصل یکم : مقدمۀ پژوهش

1-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..2

1-2) اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………6

1-4) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….7

1-4-1) اهداف اصلی ………………………………………………………………………………………………7

1-4-2) اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………7

1-5) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..7

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………….7

1-6-1) تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………….7

1-6-2) تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

2-1) مبانی نظری و ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………10

2-1-1) تاریخچه هیپنوتیزم …………………………………………………………………………………….10

سیر تحولی و رشد هیپنوتیزم …………………………………………………………………………………..12

هیپنوتیزم در آمریکا ………………………………………………………………………………………………..13

تاریخچه هیپنوتیزم علمی ………………………………………………………………………………………..13

تاریخچه تلقین و کاشف تلقین ………………………………………………………………………………..15

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

قوانین کوئه …………………………………………………………………………………………………………..16

تلقین چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………16

رد عقیده فروید درمورد هیپنوتیزم ………………………………………………………………………………17

2-1-2) تاریخچه رفتار درمانی شناختی ……………………………………………………………………18

رفتار درمانی عقلانی – هیجانی آلبرت الیس REBT …………………………………………………19

درمان شناختی آرون تی . بک CT …………………………………………………………………………..21

تغییر رفتار شناختی دونالد مایکنبام CBT …………………………………………………………………22

اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری …………………..23

فراشناخت درمانی MCT ………………………………………………………………………………………24

2-1-3) هیپنوتیزم درمانی مدل شناختی – رفتاری ……………………………………………………..27

هیپنوتیزم درمانی مدل تحولی – شناختی …………………………………………………………………..30

پدیده های هیپنوتیزمی ……………………………………………………………………………………………30

2-1-4) چرا از هیپنوتیزم برای درمان کودکان و نوجوانان بهره گیری کنیم ؟ ………………………32

امکانات درمانی در هیپنوتیزم درمانی کودکان و نوجوانان …………………………………………….33

2-1-5) هیپنوتیزم در اسلام …………………………………………………………………………………….34

قرآن و هیپنوتیزم ……………………………………………………………………………………………………35

2-1-6) مطالعه اختلال اضطراب بر اساس DSM-5 ………………………………………………..36

شیوع اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………..37

علل اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………….37

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

نظریه های بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………..38

نظریه های پسیکولوژیک …………………………………………………………………………………………38

صفات شخصیتی افراد نگران …………………………………………………………………………………..40

نظریه های اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………..41

درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………..41

دارو درمانی …………………………………………………………………………………………………………..41

روان درمانی شناختی – رفتاری ………………………………………………………………………………..42

مرحله عملیات صوری ……………………………………………………………………………………………43

2-1-7) علل طبی و نورولوژیک اضطراب ………………………………………………………………..45

2-1-8) اپیدمیولوژی اختلال اضطراب فراگیر ……………………………………………………………45

2-1-9) فیزیولوژی اضطراب …………………………………………………………………………………..46

2-1-10) اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………..47

اثرات منفی اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………47

2-1-11) نظریات و تکنیک های مورد بهره گیری در درمان اضطراب امتحان …………………….48

1- بهره گیری از تکنیک های رفتار درمانی …………………………………………………………………….48

2- بهره گیری از تکنیک های عقلانی عاطفی …………………………………………………………………49

3- بهره گیری از تکنیک های روانشناسی فردی ……………………………………………………………..50

4- بهره گیری از تکنیک های مراجع محوری …………………………………………………………………51

5- بهره گیری از تکنیک های فراشناخت ……………………………………………………………………….51

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

2-1-12) بهره برداری از اضطراب امتحان ………………………………………………………………..52

2-1-13) راههای پیشگیری از اضطراب امتحان …………………………………………………………53

2-2) پیشینۀ پژوهش ………………………………………………………………………………………………54

2-2-1) پژوهشهای داخلی ……………………………………………………………………………………..54

2-2-2) پژوهشهای خارجی ……………………………………………………………………………………56

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………59

3-2) جامعه ی آماری …………………………………………………………………………………………….59

3-3) نمونۀ آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………59

3-4) طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………..59

3-5) ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها …………………………………………………….60

3-6) شیوه اجراء …………………………………………………………………………………………………..61

3-7) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………..61

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1) نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………….66

(جدول 4-1-1) توزیع آزمودنی ها ………………………………………………………………………….63

(جدول 4-1-2) شاخص های آماری گروه آزمایش …………………………………………………..63

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

(جدول 4-1-3) شاخص های آماری گروه کنترل ………………………………………………………64

4-2) نتایج استنباطی ………………………………………………………………………………………………64

(جدول 4-2-1) آزمون t وابسته گروه کنترل …………………………………………………………….64

(جدول 4-2-2) آزمون تحلیل کواریانس ………………………………………………………………….65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………67

5-4) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………71

5-5) پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..71

5-5-1) پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………71

5-5-2) پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………71

منابع …………………………………………………………………………………………………………………….72

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

***

چکیده

 

زمینه و هدف : اضطراب امتحان به اضطرابی گفته می گردد که دانش آموزان قبل از جلسه امتحان دچار آن شده اند و در جلسه امتحان اضطرابشان به اوج خود می رسد، حتی گاه چنین دانش آموزانی از رفتن به جلسه امتحان خودداری می کنند. پس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان انجام پذیرفته.

روش مطالعه: جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 می باشد که از میان 320 دانش آموز دبیرستان شهید عباس یوسفی در سه مقطع اول دوم و سوم نیمه اول متوسطه از 196 نفر این دانش آموزان به صورت تصادفی با پرسشنامه اضطراب امتحان مورد غربالگری قرار گرفتند و باتوجه به نمره اضطراب امتحان بالا ( بیشتر از نقطه برش 37) از هر مقطع تحصیلی اول، دوم و سوم هر کدام 20 نفر جمعاً 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل  طبقه بندی شدند. سپس هریک از دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 2 هفته در 5 جلسۀ 45 دقیقه ای تحت مداخله هیپنوتراپی شناختی رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد بعد از اتمام دوره به مقصود مطالعه اندازه تغییر متغییر وابسته ( اضطراب امتحان)، دوباره آزمون اضطراب امتحان به عنوان پس آزمون در هر دو گروه پیش از امتحان پایان ترم اجراء گردید ؛ داده های حاصل نیز با بهره گیری از آزمون تحلیل کواریانس توسط نرم افزار 22 SPSS تحلیل گردیده.

یافته ها: تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل به گونه معنا داری کاهش یافته می باشد.

نتیجه گیری: هیپنوتراپی شناختی رفتاری می تواند منجر به کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان گردد.

 

کلیدواژه: هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری، اضطراب امتحان، دانش آموز

-1 ) مقدمه

دورۀ نوجوانی مرحله بسیار مهمی در زندگی همه افراد می باشد. در این سن افراد بایستی صلاحیت ها و مهارت های لازم را جهت رسیدن به جایگاه و منزلت اجتماعی مناسب کسب نمایند، هویت خود را دریافته و بتوانند چشم انداز روشن و قابل قبولی از برنامه های آینده خود داشته باشند . در دوره نوجوانی نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی ، درک ارزش وجودی خویشتن ، کسب مهارتهای اجتماعی لازم در دوست یابی ، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن مهم ترین نیازهای نوجوان می باشند (به نقل از خانی و پاک زاده ، 1390).

همچنین این دوره، به سبب بروز مسائلی خاص می تواند با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس1 ، افزایش اضطراب2 ، خود کم بینی3 و خود پنداره منفی4 همراه با احساس خشم و پرخاشگری همراه باشد که سبب کاهش فعالیت های طبیعی و تعاملات اجتماعی می گردد (به نقل از دادپور و توکلی ، 1391). روانشناسان مختلف این دوران را دوران احساس گرایی ، عاطفه پرستی ، بحران سازنده و دوره فشار و طوفان نامیده اند . این دوران به عنوان دوره ای از زندگی بین بلوغ و پختگی (بزرگی) تعریف شده می باشد  (آقامحمدییان و حسینی ، 1385).

بدون تردید اضطراب امتحان پدیدهای واقعی برای بسیاری از افراد می باشد . مطالعات گسترده نشان داده اند که دانش آموزان سراسر دنیا علائم اضطراب امتحان5 را تجربه کرده اند (همبری و سایپ6 ، 1991). طبق این مطالعات ، اضطراب زیاد بر عملکرد در آزمون تاثیر منفی میگذارد . حالت اضطراب امتحان را نمی توان همیشه حاصل عدم آمادگی برای امتحان دانست ، زیرا که دانش آموزان قوی و بسیار با انگیزه هم از اثرات ناتوان کنندۀ آن رنج می برند(زایدنر7 ، 1998).

پژوهش در مورد اضطراب امتحان ، حداقل از اواسط قرن گذشته به گونه جدی دنبال شده می باشد .محققانی نظیر تیلور8 در سال 1953 کوشش کردند که اضطراب امتحان را با بهره گیری از ابزارهای خودسنجی اندازه گیری کنند . هابر و آلپرت9 در سال 1960 نشان دادند که بعضی مولفه های اضطراب ، عملکرد در آزمون را بهتر می کنند، در حالی که بعضی دیگر آن را دستخوش افت و تنزل می نمایند . سپس لیبرت و موریس10 در سال 1967 تفاوت بین اجزای شناختی و عاطفی را برشمردند – به عبارت دیگرتفاوت بین افکار دانش آموز و علایمی نظیر لرزش ، تعریق و خشکی لب تجربه می کنند . نتایج نشان دادند که عامل اندیشه نسبت به احساسات اثر مخرب تری در عملکرد امتحان دارند (دفنباخر11 ، 1980) .

 

 

 

 1. Self – esteem
 2. Anxiety
 3. Inferiority complex
 4. Negative self-concept
 5. Exam anxiety
 6. Hmbree & Siepp
 7. Zeidner
 8. Taylor
 9. Haber & Alpert
 10. Liebert & Morris
 11. Deffenbacher

 

این پژوهش ها بعدها سبب فرضیۀ آزمایش نشده ای مبنی بر این بود که افکار منفی راجع به امتحان نسبت به افکار پراکنده و نامربوط به آن تاثیر منفی بیشتری دارد. الیس ، فلدمن و بک اظهار می دارند که معضلات روانی نتیجۀ شناخت نادرست افراد می باشد ، زیرا عواطف محصول شناخت می باشد . بسیاری از ناراحتی های مردم و زندگی عاطفی نامنظم آنها ریشه در انواع شناخت های نادرست آنها دارد (به نقل از بادله و تهران زاد ، 87).

در شیوه درمان شناختی رفتاری نیز به درمانجو کمک می گردد تا الگوهای تفکر تحریک شده و رفتار ناکار آمد را تشخیص دهد و برای آن بخش های منظم و تکالیف رفتاری سازمان یافته ای بهره گیری گردد. درمان شناختی رفتاری در برسی خود بر عاطفه، شناخت و رفتار متمرکز می گردد و بدین ترتیب هرسه حوزه را  تشخیص میدهد و برای  آن بخش های منظم و تکالیف رفتاری در برسی خود  بر عاطفه ، شناخت و رفتار ، متمرکز می گردد و به این ترتیب هر سه حوزه را هم زمان در نظر میگیرد (هوتون و سالکوس1 ، 2012). هرچند روانشناسان توانستند با بهره گیری از اصول رویکرد شناختی موفقیت های زیادی در مشاوره و درمان کسب کنند اما تلفیق دو رویکرد شناختی و رفتاری می توند تاثیرات سریع تر و عمیق تری در مراجعان ایجاد کند (صاحبی و جمعه پور 1383).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش رابطه والد و فرزندی بر خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان

هیپنوتراپی، اثری بیش از دو برابر از روان درمانی های معمولی دارد. با این حال بسیاری از محققین و متخصصان بالینی در حال حاضر نظاره کرده اند که هیپنوتیزم یک اثر هم افزایی به وجود می آورد، به ویژه زمانی که با درمان شناختی رفتاری همراه می گردد. در دهه های ابتدایی رفتاردرمانی، تعدادی از مطالعات کوچک با این نتیجه هم سو بودند. پس از آن، دونالد توسی و همکارانش چندین مطالعه ی کنترل شده ی چند عاملی را در خصوص مزایای هیپنوتراپی شناختی یا درمان شناختی رفتاری را به تنهایی برای طیف وسیعی از شرایط، به کار بردند (روبرتسون2 ، 2008).

هیپنوتراپی شناختی رفتاری ترکیب هیپنوتراپی با روش ها و مفاهیم درمان شناختی و رفتاری می باشد. هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر این فرض، استوار می باشد که بیشتر آشفتگی های روانشناختی معلول یک شکل منفی خود هیپنوتیزم می باشد به طوری که افکار منفی به گونه انتقادی و حتی بدون اطلاع آگاهانه، پذیرفته می شوند. هیپنوتراپی شناختی رفتاری شامل چند روش اساسی شامل آرام سازی، تصویر سازی هدایت شده، باز سازی شناختی، حساسیت زدایی تدریجی و آموزش مهارت های هیپنوتیک می باشد(داود3 ، 2008).

 

 1. Howton & Salkvous
 2. Robertson
 3. Dowd


1-2 ) اظهار مسئله

اضطراب امتحان به اضطرابی گفته می گردد که دانش آموزان قبل از جلسه امتحان دچار آن شده و در جلسه امتحان اضطرابشان به اوج خود می رسد ، حتی گاه چنین دانش آموزانی از رفتن به جلسه امتحان خود داری می کند (نجاریان ، 1389 ).

اضطراب به سه صورت نظام بدنی همچون افزایش ضربان قلب، معضلات گوارشی و نظام رفتاری همچون تیک ها، اجتناب ها ویا نظام شناختی همچون هراس ها، وسواس ها خود را نشان می دهد . متداول ترین درمان های مورد بهره گیری برای اختلال های اضطرابی شامل: رفتار درمانی، درمان شناختی_ رفتاری، مداخله های خانوادگی و دارو درمانی یا ترکیبی از آنها می باشد. اضطراب حالتی می باشد که با احساسات منفی قوی و علائم تنش جسمانی بروز داده می گردد که در آن فرد با بیمناکی خطر یا بدبختی آینده را پیش بینی می کند، که از طریق سه نظام بدنی، شناختی و رفتاری ابراز می گردد. برسی های گوناگون درمورد اندازه شیوع اضطراب، برآوردهای متفاوتی را ارائه می دهند بگونه ای که بازه ای بین 8 تا 27 درصد در طول زندگی را در بر می گیرد (مارش1 ، 2010).

اختلالات اضطرابی یک اصطلاح کلی و شامل دسته ای از بیماری ها با تظاهر اصلی اضطراب می باشد ، این دسته شامل حملات آسیمگی (پانیک )، اضطراب فراگیری و انواع هراس ها می باشد ؛ خلسه هیپنوتیزمی به دلیل همراهی همیشگی اش با تن آرامی و آرامش عمیق خود به خود موجب کاهش اضطراب و تنش می گردد پس هیپنوتیزم فرصتی می باشد برای یاد گیری اعمال کنترل بهتر و موثرتر ، زمانی که شخص چنین توانای مفیدی را در خود ایجاد و تقویت نماید ، اعتماد بنفس وی بیشتر می گردد و بهتر قادر می باشد آرامش خود را در موقعیت های مختلف حفظ و بر اضطرابش غلبه نماید ، از سوی دیگر یک هیپنوتراپیست آگاه به رویکرد هیپنوتیزم شناختی و با تجربه قادر می باشد با تکنیک های موثر هبپنوتیزم شناختی با تغییر باورهای بنیادین اختلال اضطرابی بیمار را درمان و وی را برای همیشه از دست اضطرابش نجات دهد .( شهیدی و فتحی ، 1387) .

دانش آموزان ، مهمترین گروهی هستند که به گونه مستمر با پدیده امتحان سر و کار دارند. دانش آموزان در فواصل زمانی بسیار کوتاه ، به شیوه های گوناگون ، مورد سنجش قرار می گیرند. این سنجش مستمر، یا از طریق پرسش های شفاهی و مستمر کلاسی می باشد ؛ یا از طریق آزمون های کتبی ، اما در نهایت ، آن چیز که بیشتر از خود آزمون برای دانش آموزان معنا و اهمیت دارد، نتیجه امتحان می باشد که در شرایط مرسوم آموزشی کشور ما، اغلب از طریق نمره ، تعیین می گردد. حاضر شدن در جلسه امتحان ، اضطراب آور می باشد. تقریبا 80 درصد  دانش آموزانی که در امتحانات مختلف شرکت می کنند ، این اضطراب را تجربه کرده اند

 

 

 

 1. Marsh

که البته اندازه آن ،بر حسب شرایط مختلف و در افراد مختلف،متفاوت می باشد.نتایج حاصل از پژوهشها نشانگر شیوع بالای اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی و از سوی دیگر نشانگر اثر منفی اضطراب بر عملکرد تحصیلی می باشند. پس در نظر داشتن آسیب شناسی، اجرای برنامه های پیشگیری و درمان به موقع دانش آموزان ضروری گویا و به ویژه توانمند سازی مشاورین مدارس در جهت تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی، و در صورت لزوم ارجاع به مراکز درمانی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد (نجاریان ، 1389).

ترس فرایندی شناختی می باشد ، در حالی که اضطراب نوعی واکنش هیجانی می باشد ، بر اساس این طرز تفکر ، ترس ارزیابی شناختی شرایط تهدید کننده آتی می باشد . در واقع بک و امری1 در سال 1985 اظهار کرده اند که ادراک خطر آتی وجه مشخصه اضطراب می باشد ، هراس ها که با بهره گیری از ترس های شدید وغیر واقعی همراهند با اجتناب ارزشی ترسناک وموقعیت های ترسناک مشخص می شوند .با این تفاصیل برانگیختگی هیجانی در تمام این حالت ها دخیل می باشد ( به نقل از پورعتماد و طهماسبی مرادی ، 1387 ).

هیپنوتراپی اثر بیش از دو برابر از روان درمانی های معمولی را دارد ، با این حال بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی در حال حاضر نظاره کرده اند که هیپنوتیزم به نظر یک اثر (هم افزایی)به وجود می آورد ، به ویژه با درمان شناختی رفتاری همراه گردد (دونالدطوسی3 ، 2008).

همچنین برایانت4 وهمکاران در سال 2002 در درمان اختلال استرس حاد نشان داده اند که ترکیب هیپنوتیزم با CBT5 موثر تر از CBT و مشاوره حمایتی می باشد. هیپنوتراپی شناختی شامل چند روش اساسی شامل آرام سازی ، تصویز سازی هدایت شده ، باز سازی شناختی ، حساسیت زدایی تدریجی و آموزش مهارت های هیپنوتیک می باشد و نیز درمان مبتنی برهیپنوتیزم شناختی به عنوان یک مدل یکپارچه نگر مبتنی بر درونی سازی ، از شش معیار برخورد دار می باشد : 1- اعتبار یابی تجربی نظریه میزبان 2- فنون پایه ای مبتنی بر شواهد 3- درونی سازی مبتنی بر تجربه 4- حساسیت پیرامون درونی سازی 5- درونی سازی متناسب 6- اعتبار یابی تجربی درمان درونی سازی شده (به نقل از امیدی ،1391).

هیپنوتراپی شناختی هنگامی که با درمان رفتاری بدون هیپنوتیزم مقایسه می گردد اثر هشتاد و هفت درصدی دارد بدین معنی که یک مراجعه متوسط در درمان نوع اول به هشتاد درصد مراجعان در درمان نوع دوم بهتر می باشد (کیریسش6 ،1993).

پشت همه افکار بنیادین به وجودآورنده اضطراب یک فرض پایه از خطر شخصی هست بک و امری اظهار می کنند که این سازه شناختی مرکزی (افکار بنیادین) در اضطراب می باشد . لیهی پیشنهاد می کند که موضوع های شناختی که در آن سوی اضطراب قرار می گیرد : تهدید ، فقدان ، شکست قریب الوقوع و

 

 

 

 1. Beck & Emery
 2. Leahy
 3. Donaldtooci
 4. Bryant
 5. Cognitive behavioral therapy
 6. Kirsch

 

فقدان کنترل می باشد . از این رو اضطراب جهت پیش بینی کننده و آینده نگر دارد (بک و راش1 ، 1996).

هبپنوتیزم شناختی همراه با فنون آرمیدگی و تجسم ، درمان بسیار مناسبی برای تظاهرات شناختی اضطراب در تمام سطوح هستند .مراجعان معمولا می توانند انواع گوناگونی از راهبرد های کنار آمدن را بیاموزند و از آنها در سایر موقعیت های اضطراب انگیزه بهره گیری کنند جایگزین کردن افکار منفی با عبارت های مثبت بایستی در یک جلسه هیپنوتیزمی و همچنین در طول جلسات تکرار گردد.شناخت های خیلی محکم از هر نوعی که باشد به سادگی جای خود را به انواع مثبت نمی دهد ، و این تکرار می باشد که اهمیت دارد و تغییر را اعمال خواهد نمود ( داود ، 1995 ).

حال از آنجا که اضطراب امتحان تحت تاثیر متغیرهایی مانند تحریف های شناختی و موثر در پیشرفت تحصیلی می باشد پس مطالعۀ هریک از این متغیرها اهمیت خاصی را برخوردار می باشد و علی رغم مطالعات انجام شده در این زمینه پژوهش حاضر تاثیرات هیپنوتراپی شناخی رفتاری را بر اضطراب امتحان دانش آموزان و همچنین اثربخشی این رویکرد را در اندازه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار می دهد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***