متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند مطالعه موردیشرکت‌های بیمه استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه

 

عنوان:

مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند مطالعه موردی:شرکت‌های بیمه استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر میر هادی موذن جمشیدی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2)  اظهار مسئله. 4

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش. 7

1-4) چهارچوب نظری پژوهش. 8

1-5) سوالات پژوهش. 9

1-5-1) سوال اصلی. 9

1-5-2) سوالات فرعی. 10

1-6) فرضیه‌های پژوهش. 10

1-6-1) فرضیه‌های اصلی. 11

1-6-2) فرضیه‌های فرعی. 11

1-7) تعریف متغیرهای پژوهش. 12

1-7-1) وفاداری برند. 12

1-7-2)  شخصیت برند. 12

1-7-3) تعاریف سه عامل شخصیت برند. 12

1-7-3-1) هیجان. 12

1-7-3-2) صلاحیت. 13

1-7-3-3) دلفریب. 13

1-7-4) پنج عامل بزرگ شخصیتی مشتری. 13

1-7-5) تعاریف پنج عامل بزرگ شخصیت. 14

1-7-5-1) دلپذیر بودن. 14

1-7-5-2) با وجدان بودن. 14

1-7-5-3) برونگرایی. 14

1-7-5-4) انعطاف پذیری. 15

1-7-5-5)روان رنجوری. 15

1-8) اهداف پژوهش. 15

1-8-1) هدف اصلی. 15

1-8-2) اهداف علمی. 16

1-9) روش انجام پژوهش. 16

1-10) قلمرو پژوهش. 16

1-10-1) قلمرو موضوعی. 16

1-10-2) قلمرو مکانی. 16

1-10-3) قلمرو زمانی. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع پژوهش (مطالعه متون)

2-1) بخش اول: ادبیات پژوهش. 18

2-1-1) وفاداری. 18

2-1-2) تاریخچه وفاداری. 19

2-1-3) رفتار مصرف کننده. 19

2-1-4) برند. 20

2-1-5) وفاداری به برند. 22

2-1-6) وفاداری به برند رویکرد نظری، رفتاری، وابستگی، ترکیبی؟   26

2-1-6-1) رویکرد نظری وفاداری به برند. 26

2-1-6-2) رویکردهای رفتاری وفاداری به برند. 27

2-1-6-2-1) رویکرد الماس وفاداری (واکر و ناکس، 1995). 28

2-1-6-2-2) رویکرد چهارc 29

2-1-6-3) رویکرد وابستگی وفاداری به برند. 29

2-1-6-4) رویکرد ترکیبی وفاداری به برند. 29

2-1-7) انواع و حالت وفاداری به برند. 30

2-1-8) سطوح وفاداری از دیدگاه آکر. 31

2-1-9) مزایای وفاداری به برند. 33

2-1-10)  چرا وفاداری مهم می باشد؟. 35

2-1-11) شناسایی برند. 35

2-1-12) ویژگی وفاداری به برند. 36

2-1-13) کارکردهای برند. 36

2-1-13-1)  متمایز سازی. 36

2-1-13-2) اطمینان بخشی. 36

2-1-13-3) بخش بندی بازار. 37

2-1-13-4) تشخیص خوب از بد. 37

2-1-13-5) خلق مزیت رقابتی. 37

2-1-13-6) کمک در انتخاب. 38

2-1-13-7) ارائه دهنده دوستی و رضایت. 38

2-1-13-8) بهبود عملکرد کسب و کار. 38

2-1-14) شخصیت برند. 39

2-1-14-1) منابع شخصیت برند. 43

2-1-14-2) تأثیر شخصیت برند. 43

2-1-14-3) مزایای شخصیت برند. 43

2-1-14-4)  اهداف استراتژیک شخصیت برند. 44

2-1-14-5) چگونه شخصیت برند ساخته می گردد؟. 44

2-1-15)  فواید برند. 45

2-1-16) مفهوم شخصیت برند. 45

2-1-16-1) انتقادات به مدل شخصیت برند. 47

2-1-16-2) از شخصیت بشر به شخصیت برند. 48

2-1-17) هویت برند. 48

2-1-18) تصویر برند. 50

2-1-19) مدیریت برند. 52

2-1-20) شخصیت چیست؟. 53

2-1-21) ویژگی شخصیتی. 53

2-1-22) روابط متغیرها. 56

2-1-22-1) مفهوم شخصیت مصرف‌کننده یا خود انگاره (خویشتن بینی)   56

2-1-22-2) روابط بین شخصیت مصرف‌کننده و شخصیت برند. 58

2-1-22-3) ارتباط شخصیت برند و وفاداری برند. 58

2-2) بخش دوم: پیشینه پژوهش. 59

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.

3-1) مقدمه. 65

3-2) روش اجرای پژوهش. 65

3-3) روش و ابزار گردآوری داده‌های پژوهش. 65

3-4) معرفی پرسشنامه‌ها و سوالات آن. 66

3-5) جامعه و نمونه آماری. 67

3-6) روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه. 68

3-7) روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش. 69

3-7-1) پایایی و روایی در pls 70

3-7-2) مطالعه برازش مدل اندازه گیری………………………………………………………………70

3-7-3) پایایی و روایی مدل اندازه گیری……………………………………………………………..71

3-7-4) پایایی سازگاری درونی …………………………………………………………………….. 71

3-7-5) پایایی مرکب………………………………………………………………………………… 72

3-7-6)پایایی معرفها…………………………………………………………………………………. 72

3-7-7)تجزیه و تحلیل روایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………….. 74

3-7-7-1) روایی همگرا……………………………………………………………………………. 74

3-7-7-2) روایی واگرا ……………………………………………………………………………..74

3-8) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 77

4-2) آمار توصیفی. 77

4-2-1) جنسیت پاسخگویان. 77

4-2-2) سن پاسخگویان. 78

4-2-3) اندازه تحصیلات پاسخگویان. 79

4-2-4) اندازه درآمد پاسخگویان. 80

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش. 81

4-3-1) توصیف متغیر وفاداری مشتری. 82

4-3-2) توصیف متغیر های مربوط به ابعاد شخصیتی برند. 82

4-3-2-1) توصیف متغیر هیجان درک شده برند. 82

4-3-2-2) توصیف متغیرصلاحیت درک شده برند. 83

4-3-2- 3) توصیف متغیر دلفریبی درک شده  برند. 84

4-3-3) توصیف متغیرهای مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیتی. 85

4-3-3-1) توصیف متغیر روان رنجوری. 85

4-3-3-2) توصیف متغیر برونگرایی. 86

4-3-3-3) توصیف متغیر انعطاف پذیری. 87

4-3-3-4) توصیف متغیر دلپذیری. 88

4-3-3-5) توصیف متغیر با وجدان بودن. 89

آزمون مدل ساختاری. 91

4-4) آمار استنباطی. 95

4-4-1) مطالعه فرضیات پژوهش. 95

4-4-1-1) آزمون فرضیات مربوط به تأثیر سه بعد شخصیت برند درک شده بر وفاداری مشتری. 95

4-4-1-2) آزمون فرضیات مربوط به مطالعه تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیتی بر دلفریبی درک شده برند. 96

4-4-1-3) آزمون فرضیات مربوط به برررسی تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیتی بر هیجان درک شده برند. 97

4-4-1-4) آزمون فرضیات مربوط به برررسی تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیتی بر صلاحیت درک شده برند. 98

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 100

5-2) نتایج آمار توصیفی. 100

5-3) نتایج آمار استنباطی. 101

5-4) پیشنهادات پژوهش. 104

5-5) محدودیت‌های پژوهش. 107

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 108

منابع. 109

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                صفحه

جدول3-1) توزیع سؤالات مربوط به عوامل شخصیتی. 67

جدول 3-2) مقادیر آلفای کرونباخ. 71

جدول 3-3) مقادیر ضرایب دیلون- گلدشتاین. 72

جدول 3-4) وزن بارهای عاملی. 73

جدول 3-5) مقادیر متوسط واریانسAVE  استخراج شده. 74

جدول 3-6) محاسبه جذر مقادیر متوسط واریانس استخراج شده. 75

جدول 3-7) مطالعه روایی واگرا. 75

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان. 77

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان. 78

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان. 79

جدول 4-4) توزیع فراوانی و درصد اندازه درآمد پاسخگویان (بر حسب تومان). 80

جدول4-5) توصیف متغیر وفاداری مشتری. 82

جدول 4-6) توصیف متغیر هیجان درک شده برند. 82

جدول 4-7)توصیف متغیرصلاحیت درک شده برند. 83

جدول 4-8) توصیف متغیر دلفریبی درک شده  برند. 84

جدول 4-9) توصیف متغیر روان رنجوری. 85

جدول 4-10) توصیف متغیر برونگرایی. 86

جدول 4-11) توصیف متغیر انعطاف پذیری. 87

جدول 4-12) توصیف متغیر دلپذیری. 88

جدول 4-13) توصیف متغیر با وجدان بودن. 89

جدول 4-14) مقدار ضریب تأثیر (R2) و برازش کلی مدل (GOF). 94

جدول1-15) ضرایب مسیر و مطالعه فرضیات مربوط به تأثیر ابعاد شخصیتی‌درک‌شده از برند بر وفاداری مشتریان (برند). 95

جدول 4-16) ضرایب مسیر و مطالعه فرضیات مربوط به تأثیر شخصیتی مشتری بر دلفریبی درک شده برند. 96

جدول 4-17) ضرایب مسیر و مطالعه فرضیات مربوط به تأثیرگذاری پنج عامل بزرگ شخصیتی بر هیجان درک شده از برند. 97

جدول 4-18) ضرایب مسیر و مطالعه فرضیات مربوط تأثیر ویژگیهای شخصیتی مشتری بر صلاحیت درک شده از برند. 98

فهرست نمودارها

عنوان                                                                صفحه

نمودار 4-1) نمودار توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78

نمودار 4-2) هیستوگرام سن پاسخگویان. 79

نمودار 4-3) هیستوگرام اندازه تحصیلات پاسخگویان. 80

نمودار 4-4) هیستوگرام توزیع فراوانی و درصد اندازه درآمد پاسخگویان (بر حسب تومان). 81

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر وفاداری مشتری. 82

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر هیجان درک شده برند. 83

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیرصلاحیت درک شده برند. 84

نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر دلفریبی درک شده برند. 85

نمودار 4-9) هیستوگرام متغیر روان رنجوری. 86

شکل 4-10) هیستوگرام متغیر برونگرایی. 87

شکل 4-11) هیستوگرام متغیر انعطاف پذیری. 88

نمودار 4-12) هیستوگرام متغیر دلپذیری. 89

نمودار 4-13) هیستوگرام متغیر با وجدان بودن. 90

نمودار 4-14) مدل مورد مطالعه در پژوهش. 91

نمودار 4- 15) مقادیر ضرایب استاندارد شده مسیر و R2 92

نمودار 4- 16) مقادیر آماره t به جهت مطالعه معنی دار بودن یا نبودن فرضیات. 93

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                صفحه

شکل 2-1) هرم وفاداری آکر1991. 31

شکل 3-1) مدل مورد آزمون. 70

پیوست ها

الف- پرسشنامه . 117

ب) خروجی نرم افزار. 120

 

 


چکیده:

موضوع وفاداری مشتری به یک محصول یا علامت تجاری خاص مهم فراوانی می باشد، زیرا که می‌توان گفت با اهمیت ترین دارایی بسیاری از شرکت‌ها مشتریان وفادار آنها می باشند. از طرفی شخصیت برند مقوله بسیار مهمی در مدیریت برند می باشد که در ایران توجهی به آن نشده می باشد با تمام کوشش های انجام شده در شرکتهای بیمه بر اساس یافته مشتری وفاداری وجود ندارد در حال حاضر صنعت بیمه ایران با خلاء وفاداری فعال مشتری مواجه می باشد بدین معنی که تحقیقات کافی در این زمینه صورت نگرفته و نه تنها مشتریان بلکه شرکت های بیمه گذار نیز در این زمینه بصورت منفعلانه حرکت می کنند. سوال اصلی پژوهش:آیا مدل تأثیرگذاری پنج عامل بزرگ شخصیتی و شخصیت درک شده از برند  از قابلیت پیش بینی مناسب وفاداری برند برخوردار میباشد؟ هدف پژوهش حاضر شناسایی ارتباط میان  ویژگی های شخصیتی مشتریان  و شخصیت برند و شناسایی ارتباط  میان شخصیت برند  بر روی وفاداری به برند فرضیه اصلی پژوهش: مدل تأثیرگذاری پنج عامل بزرگ شخصیتی و شخصیت درک شده از برند از قابلیت پیش‌بینی مناسب وفاداری برند برخوردار می‌باشد.. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت‌های بیمه در استان گیلان می باشد تعداد 250 عدد پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع و در پایان 243 عدد در تحلیل آماری مورد بهره گیری قرار گرفت. همچنین خاطر نشان می گردد که آزمون فرضیات پژوهش با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری PLS انجام شده می باشد. نتایج نشان می‌دهد که هر یک از ابعاد پنجگانه ویژگی‌های شخصیتی مشتریان (انعطاف‌پذیری، با وجدان بودن، برون گرایی، دلپذیر بودن و روان رنجور) حداقل بر یکی از ابعاد شخصیت درک شده برند (دلفریبی، صلاحیت و هیجان) تأثیر معنی داری دارد و  نیز هر یک از این ابعاد شخصیت درک شده برند بر وفاداری به برند تأثیر معنی داری دارند.

واژگان کلیدی: پنج عامل بزرگ شخصیت، شخصیت برند، وفاداری به برند، شرکتهای بیمه استان گیلان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه نامه : نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر


 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

امروزه برند[1] و نام تجاری یکی از مهمترین موضوعات بازاریابی می باشد که پیش روی تمامی شرکت‌ها، من جمله شرکت‌ها ی تجاری قرار دارد. این اهمیت تا حدی می باشد که مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده می باشد. برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزء دارایی‌های با ارزش شرکت‌ها و حتی بدون اغراق از با ارزش‌ترین دارایی‌های آنها محسوب می شوند. در سال های اخیر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت‌ها در درون محصولات و خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه هست و این برند می باشد که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می‌آورد (دهدشتی شاهرخ و همکاران، 1391).

با در نظر داشتن اینکه رقابت در بازار روز به روز شدیدتر می گردد پاسخ گویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب و رضایت و ایجاد وفاداری در آن اهمیت بیشتری می‌یابد و شرکت‌ها بایستی برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد ارتباط بلند مدت و سودآور با آنها تاکید نمایند. این نکته قابل ذکر می باشد که در کسب و کار امروز، دیگر رضایت مندی مشتریان کافی نیست و نباید تنها به رضایت مندی مشتریان اکتفا نمود بلکه بایستی علاوه بر رضایت مندی، به وفاداری مشتریان توجه نمود (حسن زاده و قدیری، 1389).

شخصیت برند [2]مقوله مهمی می باشد که در صنعت بیمه کمتر به آن توجه شده می باشد. علی‌رغم تحقیقات انجام گرفته در حوزه برند و بیمه، پژوهشی در ارتباط با شخصیت برند و تأثیر آن برقصد خرید مجدد از طریق پیامدهای شخصیت برند، یعنی ارزش ادراک شده و وفاداری به برند در شرکت‌های بیمه صورت نگرفته می باشد وخلاء مطالعاتی شگرفی در این زمینه احساس می گردد و در این پژوهش به این مقوله پرداخته‌ایم.

همچنین شخصیت یکی از عوامل تعیین کننده‌ی سازگاری افراد با شغل می باشد زیرا هر ویژگی شخصیتی دارای شرایطی می باشد که متناسب با شغل خاصی می باشد.  با دانستن این که کدام ویژگی متناسب با کدام شغل می باشد کمک بسیاری به سازمان‌ها می گردد تا با انتخاب مناسب نیروها، بهره‌وری سازمان شان را بالا برده، باعث افزایش رضایت شغلی نیروهایشان شوند. همچنین از زیان های احتمالی انتخاب نا مناسب بدین وسیله اجتناب شده و در هزینه‌های بسیار زیاد اقتصادی که به واسطه انتخاب نامناسب بر آن‌ها تحمیل می گردد نیز صرفه جویی می گردد (کریمی، 1388).

پس این پژوهش متمرکز بر این می باشد که چه ارتباط‌ای بین مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند در شرکت‌های بیمه استان گیلان هست.

1-2)  اظهار مسئله

هدف اصلی هر سازمان علاوه بر فروش محصول خود، ایجاد نوعی ارتباط و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان می‌باشد، عصاره این ارتباط پایدار، نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول را به دنبال دارد. ایجاد چنین تعهدی نسبت به یک محصول با نام تجاری خاص فرایندی شامل مراحل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت یافتن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول با نام تجاری خاص را در بر می‌گیرد. امروزه مشتریان کالاها و خدمات در کشورهای مختلف به ویژه کشور توسعه یافته هزینه بیشتری را برای کالاهای دارای برند معروف می‌پردازند، زیرا برند بخش قابل توجهی از اطمینانی که مشتری بالتبع می باشد را اعطا می کند(غفاری آشتیانی و میر،1390).

مقصود از شخصیت برند، جنبه احساسی تصویر برند [3]در ذهن بشر می باشد، این تصویر از تمام تجربیاتی که مصرف کننده از یک برند دارد شکل گرفته می باشد. مصرف‌کنندگان معمولا نام تجاری را از جنبه‌هایی که بطور عمده از شخصیت فرد اقتباس شده می باشد درک می‌کنند و آن را به برند تعمیم می‌دهند. بعد شخصیتی برند را می‌توان توسعه و تعمیم داد و ابعاد شخصیتی بشر را در قلمرو نام تجاری تعریف نمود. در شخصیت نام تجاری دو عنصر اصلی هست که عبارتند از: نوعی منفعتی که از طریق نام تجاری نصیب فرد می گردد و نوع مصرف‌کننده‌ای که آن (برند) را ترجیح می‌دهد (غفاری آشتیانی و میر،1390).

مصرف‌کنندگان محصولات مانند سخنگویانی برای برند خواهند بود و اساس و پایه‌ای را برای عرضه کنندگان ایجاد خواهند نمود که هویت و خصوصیت برند را بسازند (لین[4]،2010).

با خصوصیات خاص یک برند، مصرف‌کنندگانی که این ویژگی شخصیتی را تایید می‌کنند جذب خواهند گردید و اولویت و ترجیح به آن برند به تدریج افزایش خواهد نمود. به علاوه شرکت می‌تواند روابط خوب و مطلوب خود را با مشتریان خود از طریق شخصیت و خصوصیت برند خود ارتقا ببخشد، زیرا هر برندی دارای خصوصیت ویژه خود می باشد و مشتریان ممکن می باشد به مانند یک بشر واقعی با برند رفتار کنند (لین،2010).

آگاهی از اینکه مشتریان یک شرکت نسبت به برند در چه سطحی از وفاداری قرار دارند، کمک می کند تا برنامه بازاریابی که شامل حفظ مشتری و جذب مشتریان  جدید می‌باشد به گونه‌ای موثرتر تدوین گردد از آنجاکه یک توافق کلی بر سر این موضوع که مشتریان وفادار سود آورترند هست، سازمان‌ها علاقه‌مند هستند تا روابط بلند مدت با مشتریان وفادار به برند مستقر کنند (کی فرزندی اصل، 1391).

تمام فعالیت‌های بازاریابی هدفشان باور دادن و شناساندن شخصیت و خصوصیت برند خود به مصرف‌کنندگان می باشد و اینکه بتوانند ارتباط میان برند و مصرف کننده را تقویت کنند تا بدین وسیله وفاداری و عدالت برند را ارتقاء دهند (لین،2010).

شخصیت برندکه به عنوان ارتباط حسی بین برند و مصرف کننده می‌تواند درک گردد و تأثیر مهم زیادی را اعمال می کند در خلق، گسترش و حفظ برندهای بزرگ و مهم، دانشمندان ثابت کرده‌اند که احساسات در لایه زیرین، رفتار بشر‌ها را هدایت می کند پس ویژگی برند بایستی با عنوان یک عنصر مهم در موفقیت برند درک گردد.

در سال‌های اخیر  اگر  چه در مورد شخصیت برند تحقیقاتی در حوزه برندها ی مربوط به  محصولاتی همچون کالاهای بادوام، کالاهای مصرفی، سرگرمی، وکالاهای لوکس[5] صورت گرفته می باشد (لین،2010).

شخصیت مفهومی می باشد که هم به صورت عامیانه و هم به صورت کاربردی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. اصولاً هر کسی خصوصیات، منش، توانایی‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که الگو های رفتاری، شیوه‌های پاسخ دهی، و واکنش‌های وی را به محیط درونی و بیرونی نشان می‌دهد که این خصوصیات شخصیت وی را شکل می‌دهند. شخصیت بشر‌ها همیشه مورد توجه بوده و توجه محققان و صاحب نظران بسیاری را به خود جلب کرده می باشد. ریشه کلمه شخصیت معادل کلمهPersonality انگلیسی یاPersonalit’eفرانسه می باشد ودرحقیقت از ریشه لاتینPersonaگرفته شده می باشد که به معنی نقاب یا ماسکی بودهاست که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می‌گذاشتند(کریمی،1386).

مصرف‌کنندگان صرفاً به دنبال خرید یک کالا نیستند . آنها در عین حال می‌خواهند نیازهای خود را ارضا یا مسا ئل و مشکلاتشان را نیز حل کنند (هاوکینز،1385)، سه مجموعه مشخص از موضوعات پژوهش  رفتار مصرف کننده از گذشته مورد توجه واقع شده می باشد:

1)  تحقیقات در زمینه قضاوت و انتخاب مصرف کننده .

2)  مطالعه پاسخ های مصرف کننده به محرک های ایجادشده توسط بازار (مثل تبلیغات، بسته بندی، قیمت).

۳ ) تحقیقات توصیفی در زمینه الگوهای رفتار مصرف، مثل ارزیابی مصرف‌کنندگان از نتایج مصرف (محمودی میمند،1391).

اگر چه شخصیت افرد به عنوان یک عامل موثرمی تواند در رفتار آنها موثر باشد. اگر چه بر اساس نظر متخصصان بازاریابی و برند، شخصیت برند به عنوان یک عامل تأثیرگذار می‌تواند در جذب مشتریان موثر باشد اما در کشورما ایران تعداد کمی از پژوهش‌ها، تأثیر شخصیت مشتریان را بر علاقه آنها به خرید کالا یا خدمت و همینطور تأثیر شخصیت برند را بر اقدام خرید و وفاداری مشتریان مورد مطالعه قرار داده می باشد، که این تحقیقات محدود نیز تنها برای تعداد بسیار ناچیزی از برندها صورت گرفته می باشد پس پوشاندن این شکاف تحقیقاتی و مطالعاتی اولین انگیزه این پژوهش می باشد.

مصرف‌کنندگان ممکن می باشد بر اساس ویژگی شخصیتی خود و خصوصیت برند به زعم خودشان اولویت خود را مشخص کنند. اگر چه ترجیح به یک برند فقط میل و علاقه و وفاداری به آن برند را درگیر می کند، اما ممکن می باشد رفتار خرید را اصلا بهبود نبخشد. تعداد کمی از محققان همزمان وفاداری عملی و وفاداری عاطفی را در مطالعاتشان در مورد ارتباط ویژگی شخصیتی خود و شخصیت برند با وفاداری به برند تلفیق کرده اند. پس انگیزه دوم این مطالعه برای پر کردن و پوشاندن این شکافت تحقیقاتی شکل می‌گیرد (لین،2010).

در موضوعات نظری و مطالعات کتابخانه‌ای از نشریات علمی،کتب و گزارشات واحدهای بازاریابی در رقتار آنها مانند تمایل به خرید، خرید و وفاداری و گزارشات واحدهای بازاریابی مسائل و معضلات زیر در سازمانها و شرکت‌های ایرانی دیده شده می باشد:

  • عدم در نظر داشتن تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مشتریان
  • عدم در نظر داشتن شخصیت برند بر میل به خرید و وفاداری مشتریان
  • عدم وجودیت نگاه سیستماتیک[6]به مسئله برند بر اساس تأثیر عوامل روانشناختی بر رفتار مشتریان،خرید،رضایت و وفاداری
  • شکاف تحقیقاتی موجود در زمینه شخصیت مشتریان و برند
  • عدم در نظر داشتن مسئله نرومارکیتینگ( بازاریابی عصبی)
  • عدم اعتماد به شرکتهای بیمه باعث کاهش وفاداری مشتریان
  • عدم رضایت و کمبود وفاداری بیمه گذاران نسبت به شرکتهای بیمه

با در نظر داشتن اهمیت مشتریان در صنعت بیمه، عدم توجه  به برند باعث گردیده که این شرکت‌ها در مبادلات بین المللی توان رقابت را پیش روی رقبای خارجی نداشته باشند و نتوانند در عرصه بین المللی قوی ظاهر بشوند.و در این رساله مقصود از مصرف کنندگان، همان بیمه گذاران می باشند.

پس در این پژوهش می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که  آیا ویژگی‌های  شخصیتی مصرف‌کنندگان از طریق شخصیت برند درک شده بر وفاداری به برند تأثیر معنی‌داری دارد؟

[1]-brand

[2]– Brand personality

[3]– BRAND IMAGE

[4]– lin

[5]– LUXURY GOOD

[6]– SYSTEMATIC

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***