دانلود متن کامل پایان نامه : مطالعه تاثیر مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 

چکیده:

فرضیات پژوهش عبارتند از:

 

فصل اول:

مقدمه:

اظهار مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه‌های اصلی پژوهش:

فرضیه های فرعی پژوهش:

متغیرهای پژوهش

1- متغیر مستقل:

2- متغیرهای وابسته:

3- متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده):

4-متغیرهای کنترل:

تعریف عملیاتی مهارت های زندگی:

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی:

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی:

تعریف عملیاتی اضطراب حالت:

تعریف عملیاتی اضطراب صفت:

 

 

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش)

مقدمه:

تعریف عزت نفس

شکل گیری عزت نفس:

اهمیت عزت نفس

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری:

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:

زمینه های مختلف عزت نفس

عزت نفس کلی:

عوامل موثر در رشد عزت نفس:

تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس:

تعریف اضطراب:

نظریه روانکاوی:

نظریه های شناختی اضطراب:

نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب:

نظریه های رفتاری اضطراب:

نظریه زیست شناختی اضطراب:

روش های مختلف اندازه گیری اضطراب:

افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت:

پیشرفت تحصیلی:

تعریف پیشرفت تحصیلی

دیدگاه های مختلف درمورد پیشرفت تحصیلی:

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی:

سازگاری اجتماعی:

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی:

شرایط تحصیلی:

هوش:

گروه همسالان:

نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی:

دیدگاه روان پویایی:

دیدگاه یادگیری اجتماعی:

دیدگاه تحولی:

دیدگاه زیستی:

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی:

ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی

ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی

برنامه آموزش مهارت های زندگی:

خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی

طبقه بندی مهارت های زندگی

1-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی:

2-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری:

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی:

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:

پیشینه تحقیقات پژوهش

 

 

فصل سوم:

(روش و پژوهش)

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:

پیشینه تحقیقات پژوهش

جامعه آماری:

ابزارهای پژوهش:

آزمون عزت نفس کوپراسمیت

آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)

مقیاس رفتار سازگارانه وایلند

چگونگی اجرای آزمونها

چگونگی اجرای آزمایش

چگونگی اجرای آزمایش:

روش های آماری پژوهش:

روش های آماری توصیفی:

روشهای آمار استنباطی:

 

فصل پنجم:

مقدمه:

تبیین یافته های آماری

فرضیه (1)

فرضیه (2):

فرضیه (3):

فرضیه 4:

فرضیه 5:

تبیین یافته های جانبی

بحث ونتیجه گیری کلی:

معضلات و محدودیت های پژوهش

پیشنهادات:

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان می باشد.

فرضیات پژوهش عبارتند از:

 • گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.
 • گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می گردد.
 • گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد.
 • گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را کاهش می دهد.
 • گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را کاهش می دهد.

به همین مقصود از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفی، انتخاب شدند. سپس با آرایش تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.

پس از این که، پیش در گروه آزمایشی و کنترل اجراء گردید. گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را به مدت 16 هفته و هفته ای یک جلسه دریافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

نتایج پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزایش پیدا کرده می باشد.
 • پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان بطور معنادار افزایش پیدا کرده می باشد.
 • پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معنادار بیشتر شده می باشد.
 • پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار کاهش پیدا کرده می باشد.
 • پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار کاهش پیدا کرده می باشد.
 • بین وضعیت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار هست.
 • بین سطح تحصیلات والدین با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار هست.
 • بین ترتیب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار هست.

مقدمه:

زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده می باشد. شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرکهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادکنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی بشر می باشد، به مانع بر می خورند. بدیهی می باشد که کودکان ونوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارتهای بازدارنده و تسهیل کننده، اصلاحی، بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی که مهارتهای مقابله با موقعیتهای تنش زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند گردید و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند گردید این دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری نیز به مانع بر می خورند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

پس با در نظر داشتن تأثیر مهم مدارس در تامین بهداشت روانی دانش آموزان، برنامه آموزش مهارتهای زندگی، روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تامین بهداشت روانی دانش آموزان می باشد.

آموزش مهارتهای زندگی، نوعی کوشش می باشد که در سایه آن نوجوانان ترغیب می شوند تا خلاقیت خود را به کار گیرند و به گونه خود جوش راههای موثر را برای حل تعارضات و معضلات زندگی خود بیابند.

گویا آموزش مهارت‌های زندگی گام موثری در این جهت باشد که استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان بکار گرفته گردد تا خود فعالانه سر نوشت خویش را بدست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی کرده و نوجوان ضمن بهره گیری درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارتهای لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی کسب می کند.

اظهار مسئله

کودکان و نوجوانان به دلیل تجربه ناکافی وعدم آگاهی از مهارتهای لازم مانند آسیب پذیرترین قشر از اقشار اجتماعی هستند و به رغم انرژی واستعدادهای بالقوه و سرشار، آنها از چگونگی بکار بردن توانمندیهای خود در روبرو شدن با مسائل و معضلات زندگی آگاه نیستند.

آموزش و پرورش بهترین بستر برای ارائه این آگاهی به نوجوانان می باشد. بنظر می رسد آموزش مهارتهای زندگی می تواند توانمندی افراد را برای مقابله موفق با چالشهای زندگی، افزایش دهد. عزت نفس آنها را بالا ببرد و به آنها یاد بدهد که چطور بتوانند خشم خود را مهار نموده و برای برخورد با ناکامیها روش درستی را اتخاذ نمایند دانش آموزان می توانند با بهره گیری از مهارت حل مساله تصمیمات مهم زندگی را بگیرند ومشکلات خود را درست تحلیل نمایند.

به همین جهت با در نظر داشتن اهمیت موضوع، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به مقصود افزاش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی – اجتماعی، برنامه‏ای تحت عنوان آموزش مهارتهای زندگی تدارک دیده و در سال (1993) در یونیسف «صندوق کودکان سازمان ملل متحد»  پیشنهاد نمود. از آن سال به بعد، این برنامه در بسیاری از کشورها مورد آزمایش واجرا قرار گرفته می باشد (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه نوری قاسم آبادی، محمد خانی،1377). در این ارتباط تحقیقات نشان داده اند که فشارهای ناشی از مسائل روز مره، برای افرادی که دارای عزت نفس بالا هستند و از سیستم حمایتی خوبی برخوردارند کمتر می باشد. پس گویا با بهره گیری از آموزش مهارتهای لازم میتوان حس کنترل درونی را فعال نموده و حالت خود کار آمدی و عزت نفس را تقویت نمود. با آموزش همین مهارت و در نتیجه افزایش سطح عزت نفس و کاهش تاثیرات منفی استرسهای روزمره، می توان به سلامت روان فرد کمک نمود.

کودکان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی و چگونگی مقابله با چالشهای زندگی را یاد می گیرند. این آموزش بصورت الگو برداری از طریق خانواده، مدرسه، جامعه و حتی دوستان، به شکل غیر منظم و اتفاقی فرا گرفته می گردد. گویا فرزندان خانواده های توانمند (از نظر بکارگیری مهارتهای مقابله ای) در بکارگیری مهارتهای مقابله ای مثبت، موفق ترند و بر عکس فرزندان فاقد و والدین توانمند از این امر محروم می‌باشند. بدیهی می باشد که نهاد آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای زیربنایی جامعه می تواند در این خصوص تأثیر مهم و ارزنده ای را اعمال نماید. کشورهای توسعه یافته مدتها می باشد در این ارتباط اقدام موثر داشته اند و به دنبال تحقیقات گسترده آموزش مهارت‌های زندگی به صورت رسمی و مدون در برنامه ریزی آموزشی آنان گنجانیده شده می باشد. در کشور ایران نیز در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی در بعضی مدارس به صورت مقدماتی (ضعیف از نظر محتوی) به اجرا درآمده می باشد.

 • همچنین گویا که انجام پژوهشهای متعدد به ویژه به صورت آزمایشی توجه مسئولین را بدین امر مهم معطوف می کند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***