متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه»

«پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی»

«رشته روانشناسی »

 

 

موضوع:

مطالعه ارتباط سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  کرمانشاه     

 

  

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیری  

آذر ماه  – 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول

مقدمه………………………………………….. 1

اظهار مسئله …………………………………….. 2

هدف……………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه ………………….. 4

فرضیه های پژوهش ………………………………… 5

متغیرهای پژوهش …………………………………. 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………… 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجوانی …………………………….. 9

2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ…………………….. 9

2-2-1- رشد جسمانی ……………………………… 10

2-2-2 رشد عقلی – ذهنی ………………………….. 12

2-2-3- رشد عاطفی……………………………….. 13

2-2-4- رشد اجتماعی……………………………… 18

2-3- مفهوم هویت………………………………… 20

2-4- تعریف هویت………………………………… 21

2-5- کودک، هویت و نظریه های آن…………………… 21

2-5-1- نظریه روانکاوی…………………………… 22

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی ……………………. 22

2-5-3- نظریه شناختی…………………………….. 23

2-6- نوجوانی و هویت…………………………….. 23

2-7- جنبه های ضمنی و عیان خودآگاهی………………. 26

2-8- هویت از دیدگاههای مختلف ……………………. 27

2-8-1- اریکسون…………………………………. 27

2-8-2- مارسیا………………………………….. 31

2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریکسون………………… 37

2-8-4- لوینگر………………………………….. 37

2-8-5- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی………………. 40

2-8-6- استانلی هال……………………………… 41

2-8-7- اتورانک…………………………………. 41

2-8-8- اشپرانگر………………………………… 42

2-8-9- بلوز……………………………………. 42

2-8-10- والون………………………………….. 43

2-9- شکل گیری هویت……………………………… 43

2-10- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………… 47

2-11- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. ……… 48

2-12- پایگاههای هویت……………………………. 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-13- تعدد هویت‌ها ……………………………… 50

2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………. 50

2-15- تحول هویت در سنین مختلف……………………. 51

2-16- بحران هویت……………………………….. 52

2-17- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………. 54

2-18- نظر روانشناسان کشور ما درمورد تعریف بحران هویت.. 56

2-19- اختلالات مربوط به هویت………………………. 57

2-20- جنس و هویت……………………………….. 58

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور 60

2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور… 61

2-1- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………….. 62

2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی …………………….. 65

2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی…………………… 66

2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………. 66

2-3-2- نظریه یادگیری …………………………… 67

2-3-3- نظریه تحول شناختی ……………………….. 68

2-3-4- نظریه کردار شناسی ……………………….. 69

2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی ……………………… 70

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………….. 71

2-5- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………….. 76

2-6- انواع سبک های دلبستگی………………………. 79

2-6-1- سبک دلبستگی ایمن…………………………. 79

2-6-2- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی……………… 80

2-6-3- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………… 82

2-7- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان …………… 83

2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی ……………………. 85

2-9- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………… 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی 87

2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………. 88

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ….. 91

2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………….. 91

2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی ………………….. 92

2-12-3- اختلال افسردگی…………………………… 93

2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ……….. 93

2-12-5- اختلال گسستگی …………………………… 94

2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………… 95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی…. 96

2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی ………………………    101

2-16- ارتباط هویت و دلبستگی ……………………….    102

2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور                      102

2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور 104

2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور           105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ……………………………….. 108

3-2- متغیرهای پژوهش …………………………… 108

3-3- تعریف و تعیین جامعه ………………………. 108

3-4- نمونه پژوهش ……………………………… 108

3-5- روش نمونه گیری …………………………… 109

3-6- ابزار اندازه گیری ………………………… 109

3-7- روش اجرای پژوهش…………………………… 114

3-8- روش آماری ……………………………….. 115

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………….. 117
  • آمار توصیفی ……………………………….. 119
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ….. 119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری …………………………… 125
  • محدودیت های پژوهش…………………………… 128
  • پیشنهادات………………………………….. 128
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

4-1- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…. 117

4-2- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا………………… 117

4-3- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………. 118

4-4- هیتسوگرام دلبستگی ایمن…………………….. 118

4-5- هیتسوگرام هویت فردی……………………….. 119

4-6- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی ………………………………. 120

4-6-1- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی………….. 120

4-7- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …………………………….. 121

4-7-1- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …….. 121

4-8- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………. 122

4-8-1- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………. 122

4-9- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی …. 123

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان  دختر جوان دانشگاه آزاد  منطقه کرمانشاه انجام گردید. نمونه پژوهش از 100 نفر دانشجویان  دانشگاه آزاد  انتخاب گردید و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ می باشد. داده‌های بدست آمده با بهره گیری از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت ارتباط معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت ارتباط معنادار مثبت هست      (278/0 =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت ارتباط معنادار مثبت هست (396/0 =r).

 


1-1- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری می باشد که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می گردد. فروید بر این باور بود که دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیکی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه طراحی الگوی بازاریابی آموزش­ عالی در ایران

تجربه‌هایی که نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران می باشد؛ مفهومی که بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

مطالعه های اولیه در زمینه های سبک‌های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی گردید.

بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از کودکان را که در هیچ یک از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند مطالعه کرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی گویا که رفتار دلبستگی جوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا می باشد. گویا دانشجویان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از دانشجویان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می کنند که از پیوندهای متشابه که محکم و ایمن می باشد جلوگیری می کند. جوان برای آنکه بتواند در ساختن و هموار کردن مسیر زندگیش به طرفداری والدین بیش از حد متکی نباشد بایستی به سوی خود مختاری حرکت کند. رفتار جوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممکن می باشد متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنکه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی می باشد. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. جوان در جستجوی پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای می باشد تا به او نظام فکری داده و تکیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند کیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند (کالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

1-2- اظهار مساله

نظریه دلبستگی و روابط شخصی که با تاثیر تجارب اولیه بر رشد و ارتباط آن به کار نمود بعدی شخصیت مربوط می باشد. فعالیت‌های بالینی، بالبی بر اساس این نظریه، نوزاد در حال رشد از مراحلی از رشد دلبستگی به افرادی که از او مرقبت می کنند به ویژه مادر می گذرد. بالبی (1969) مدل منسجمی از پیوندهای عاطفی بین مادر – کودک ارائه کرده و معتقد می باشد که این پیوند دارای کنش حمایتی می باشد به بیانی دیگر دلبستگی کودک به مادر و مکانیزم های رفتاری مرتبط با آن از کودک نابالغ طرفداری کرده و شانس بقای او را افزایش می دهد برای برقراری پیوند عاطفی، مادر به پیام های کودک پاسخ داده و پریشانی او را مورد توجه قرار می دهد. بر اساس تحقیقات لورنتس و هارلو (1986، به نقل از همز، 1993) نیز روشن گردید که ارتباط مادر/ مراقب – کودک الزاماً بر تغذیه استوار نیست. رفتار دلبستگی از نقطه شروع در کودک هست و به تدریج متنوع می گردد و به چهره‌های معینی گسترش می یابد و در تمام زندگی پابرجا می ماند و تحت اشکال مختلف متجلی می گردد (منصور و دادستان، 1376). «تحقیقات و تعاریف فراوان نشان می دهد دو بعد اصلی در دلبستگی هست. بعد شناختی – عاطفی دلبستگی که به عنوان کیفیت عواطف در جهت چهره دلبستگی مطرح می گردد و بعد رفتاری که در واقع به بهره گرفتن از طرفداری و مجاورت شخص مورد نظر مربوط می گردد. هر چه شخص از کودکی به سمت بزرگسالی حرکت می کند بعد عاطفی شناختی دلبستگی اهمیت بیشتری می یابد.»

یکی از مسایل عمده که جوان با آن روبرو می گردد مساله شکل گیری هویت فردی اوست (هیلگارد – ترجمه براهنی). اریکسون (1968) شکل گیری هویت فردی را در دوره نوجوانی نشانه‌ای از سازگاری و تعادل در این دوره می داند. بر اساس نظریه اریکسون اگر هویت جوان در طی زمان و بر اساس تجربیات حاصل از برخورد درست اجتماعی شکل گیرد و جوان بتواند خود را بشناسد و از دیگران جدا سازد، تعادل روانی وی تضمین می گردد. در دوره نوجوانی مبارزه‌ای برای کسب استقلال و اثبات خود توسعه می یابد و نتیجه طبیعی بحران نوجوانی بایستی این باشد که جوان تجارب و روابط جدید را وسیله غنی کردن شخصیت خود تلقی کند. اما اگر سر خوردگی و عدم اعتماد جایگزین اعتماد گردد و به جای تماس با مردم، جوان گوشه گیر گردد و به جای تحرک به رکودگراید و تشکیل هویت مثبت دچار ابهام در تأثیر گردد هماهنگی و تعادل رفتاری وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می گردد و در هنگام بحران هویت جوان به گونه شدید دچار اضطراب و ناراحتی ذهنی می باشد و نمی تواند جنبه‌های مختلف شخصیت خود را در یک خویشتن قابل قبول متناسب سازد (کراسکیان موجمباری، 1381).

هم اکنون مطالعاتی در حیطه رشد هویت هست که تفاوت های فردی مهمی را در رفتار و ویژگی های شخصیتی بین دانشجویان  عیان ساخته‌اند. این یافته‌ها نشان می دهند دانشجویان ی که در اندازه گیری هویت نمره بالای میانگین می آورند قابل اعتماد‌تر، سازگار‌تر، خود پذیر، و از لحاظ شخصیتی منسجم تر از دانشجویان ی هستند که نمرات آنها پایین تر از متوسط می باشد (لاوی، 1976؛ مارسیا، 1993؛ برزونسکی، 1998، به نقل از رجب پور، 1386). این پژوهش در صدد می باشد که ارتباط سبک های دلبستگی را با هویت مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت ببینید که آیا سبکهای دلبستگی با هویت فردی ارتباط‌ای دارند؟

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***