متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان : مطالعه امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گیری از مدل سه عاملی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

مطالعه امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گیری از مدل سه عاملی shah

استاد راهنما:

دکتر تیمور آقایی‌فیشانی

استاد مشاور:

دکتر زاداله فتحی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                          صفحه

 

 

فصل اول ـ کلیات پژوهش 1

مقدمه:      1

1-1- عنوان پژوهش 2

1-2- اظهار مسئله 2

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن‌ 3

1-4- اهداف پژوهش 4

1-5- چارچوب نظری پژوهش 4

1-6- فرضیه‌های پژوهش 7

1-7- روش پژوهش 7

1-8- مدل پژوهش 8

1-9- قلمرو پژوهش 9

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش 9

1-9-2- قلمرو زمانی پژوهش 9

1-9-3- قلمرو مکانی پژوهش 9

1-10- جامعه و نمونه آماری 9

1-11- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 9

1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 10

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه پژوهش 14

2-1- کلیات بودجه 14

مقدمه   14

2-1-1- تعاریف قانونی بودجه 16

2-1-2- مأموریت‌های بودجه‌ای 17

2-1-3- سیر تکوین تأثیر و مفهوم بودجه 25

2-2- بودجه‌ریزی عملیاتی 27

مقدمه   27

2-2-1- خاستگاه بودجه‌ریزی عملیاتی 29

2-2-2- تعریف بودجه‌ریزی عملیاتی 30

2-2-3- درک نادرست در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی 32

2-2-4- روش کار بودجه عملیاتی 34

2-2-5- اهداف بودجه‌ریزی عملیاتی 37

2-2-6- مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی 38

2-2-7- تفاوت بین بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی 40

2-3- روش‌های اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 42

2-3-1- تنظیم بودجه‌ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده 42

2-3-2- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی 43

2-3-3- روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 43

2-4- هزینه‌یابی محصول در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی 44

2-4-1- ویژگی‌های یک سیستم هزینه‌یابی 45

2-4-2- گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی 45

2-5- هزینه‌‌یابی بر مبنای فعالیت 47

2-6- مراحل اجمالی یک پروژه ABC 49

2-7- پیشنهادهایی برای اجرای ABC 50

2-8- مدیریت عملکرد 51

2-8-1- استقرار یک نظام مدیریت عملکرد 52

2-9- تببین عوامل مؤثر بر اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی با بهره گیری از مدل “شه” 57

2-9-1- توانایی برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 57

2-9-2- اختیار برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 60

2-9-3- پذیرش برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 61

2-10- فلسفه و اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران 63

2-11- مستندات قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران 65

2-12- پیشینه پژوهش 68

2-13- توصیف جامعه آماری 73

فصل سوم ـ روش‌شناسی پژوهش 76

مقدمه   76

3-1- روش پژوهش 77

3-2- متغیرهای پژوهش 80

3-3- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 80

3-4- ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری 82

3-4-1- روایی (اعتبار) ابزار اندازه‌گیری 82

3-4-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 83

3-5- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه آماری 84

3-5-1- جامعه آماری 84

3-5-2- نمونه آماری 84

3-6- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 84

3-6-1- آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (Kolmogorov – Smirnov Z) 85

3-6-2- آزمون دوجمله‌ای (Binomial Test) 85

3-6-3- آزمون t (One Sample T-Test) 85

3-6-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش 87

مقدمه:   87

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 119

مقدمه   119

5-1- نتایج آزمون عوامل 119

5-2- رتبه‌بندی عوامل 120

5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 121

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 125

فهرست منابع فارسی 127

فهرست منابع لاتین 129

 

فهرست جدول‌‌ ها

 

 

عنوان                                                               صفحه

 

جدول 3-1 شماره سوالات و متغیر متناظر با آنها در پرسشنامه …………………………………………………………………… 80
جدول 3-2 گزینه‌های سوالات پرسشنامه و امتیازات متناظر با آنها …………………………………………………………………. 81
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………. 88
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اندازه تحصیلات …………………………………………………………… 89
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………………. 90
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ……………………………………………………….. 91
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………………………………………………….. 92
جدول 4-6- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش مدیریتی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. 93
جدول 4-7- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش سیاسی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول 4-8- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش انگیزشی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………….. 96
جدول 4-9- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار قانونی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-10- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار رویه‌ای و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………………………..   99
جدول 4-11- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار سازمانی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول 4-12- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی فنی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………….. …………………………………………………………….. 102
جدول 4-13- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی ارزیابی عملکرد و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………   103
جدول 4-14- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی انسانی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. 104
جدول شماره 4-15- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت مطالعه نرمال بودن ………………………………………. 105
جدول شماره 4-16- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت مطالعه نرمال بودن متغیرهای سه گانه پژوهش ……. 106
جدول شماره 4-17- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش مدیریتی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-18- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش سیاسی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. 108
جدول شماره 4-19- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش انگیزشی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… 109
جدول شماره 4-20- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار قانونی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-21- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار رویه ای و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. 110
جدول شماره 4-22- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار سازمانی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. 111
جدول شماره 4-23- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی فنی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. 111
جدول شماره 4-24- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی ارزیابی عملکرد و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری …………………………………………………………………………………… 112
جدول شماره 4-25- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی انسانی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. 113
جدول شماره 4-26- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. 113
جدول شماره 4-27- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… 114
جدول شماره 4-28- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی و امکان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. 115
جدول شماره 4-29- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای فرعی مورد مطالعه…………………………………….. 116
جدول شماره 4-30- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای اصلی مورد مطالعه …………………………………… 117
جدول 5-1 رتبهبندی عوامل فرعی موثر در اجرای بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
جدول 5-2- رتبهبندی عوامل اصلی موثر در اجرای بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه سنجش کارایی مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ابر کارای تکنیک DEA و بررسی رابطه آن با  بازده سهام

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                              صفحه

 

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………  88

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب اندازه تحصیلات………………………………………………………..  89

نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سنوات خدمت …………………………………………………………. 90

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ……………………………………………………. 91

نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سن ………………………………………………………………………..  92

نمودار 4- 6- میانگین رتبه متغیرهای فرعی مورد مطالعه………………………………………………………………………..   117

نمودار 4-7- میانگین رتبه متغیرهای اصلی مورد مطالعه …………………………………………………………………………  118

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                                          صفحه

 

 

شکل 1-1 مدل جامع بودجه‌ریزی عملیاتی- مدل 3 عاملی shah  …………………………………………………………………  8

شکل 2-1 گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی ……………………………………………………………………………… 46

شکل 2-2 بودجه عملیاتی دستگاه …………………………………………………………………………………………………………… 48

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول ـ کلیات پژوهش

مقدمه:

نظام بودجه‌ریزی یکی از خرده نظام‌های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که وظیفه انتقال خون حیات‌بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هرگونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. نظام‌های سنتی بودجه‌ریزی تنها به‌دنبال کنترل این می باشد که مبالغ بودجه “کجا” و “چگونه” هزینه می گردد و در پی این نبوده می باشد که این هزینه‌ها برای “چه اهدافی” انجام می گردد. ساختار سنتی بودجه “کنترل” را تنها کنترل مقدار مصرف بودجه و فرایند هزینه آن قلمداد می کند. این ساختار هیچ‌گونه شفافیتی در مورد ارتباط میان “منابع” مصرف شده و “نتایج” بدست آمده از برنامه‌ها و سازمان‌ها بدست نمی‌دهد و نیز اثربخشی برنامه‌ها را در ابهام فرو می‌برد.(حسن‌آبادی، نجارصراف، 1388)

یکی از الزامات قانونی در نظام بودجه‌ای کشور بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه، حرکت به سمت بودجه عملیاتی می‌‌باشد.

بودجه‌ریزی عملیاتی یک طبقه‌بندی می باشد که ارتباط بین هزینه‌های انجام شده و عوامل بکارگرفته شده از یک طرف و نتیج کلی بدست امده را از طرف دیگر نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیت‌های بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی- اجتماعی تولید شده می باشد. (فرزیب، 1386)

بودجه عملیاتی در واقع تلفیقی می باشد از برنامه عملکرد سالیانه و بودجه سالیانه که ارتباط بین سطوح بودجه‌ای برنامه و را با نتایج مورد انتظار از آن برنامه نشان می‌دهد. این بودجه مشخص می‌سازد که هزینه دستیابی به یک هدف یا مجموعه‌ای از اهداف بایستی سطح معینی و مشخصی داشته باشد. بودجه عملیاتی اثربخش، بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه برنامه‌ای،  سازمانی و یا بخشی با نتایج مورد انتظار، مفیدتر و کارآمدتر می باشد. (حسن‌آبادی، نجارصراف، 1388)

این بودجه روابط بین هزینه‌ها و نتایج را مشخص می کند و نیز چگونگی ایجاد این روابط را تبیین می‌دهد. این تبیین رمزگشای مدیریت اثربخش برنامه‌هاست. هنگامی که انحرافی بین برنامه‌ها و.واقعیت‌ها رخ می‌دهد، مدیران بکارگیری منابع را مطالعه می‌کنند و چگونگی برقراری ارتباط بین منابع و نتایج مورد انتظار را به مقصود تعیین اثربخشی و کارایی برنامه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. (کردبچه، 1384)

  • عنوان پژوهش

عنوان پژوهش حاضر «مطالعه امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گیری از مدل شه (shah)» می‌باشد.

  • اظهار مسئله

در ایران از سال 1381 با تغییرات شایان توجهی که در حجم و ترکیب بودجه ایجاد گردید، عملاً کوشش گردید لوایح بودجه با شکل جدید، شفاف و منطبق با ضوابط و استانداردهای بین‌المللی تهیه و به تصویب برسد. ایده عملیاتی کردن بودجه در ایران اولین بار در بند “ب” تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطرح گردید در این بند آمده می باشد:

“سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف می باشد در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که انجام می شود انجام دهد.” (قانون بودجه، 1381)

بر اساس ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت)‌ موظف می باشد با همکاری دستگاه‌های ذیربط به مقصود اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها، اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف می باشد تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

به‌مقصود دست‌یابی به این هدف و کوشش برای بهبود عملکرد با اتخاذ یک رویکرد پایین به بالا به‌نظر می‌رسد که هر یک از سازمان‌ها می‌بایست کوشش مؤثری در راستای پیشبرد اصلاحات بودجه‌ای به‌انجام رسانند. بر همین اساس در پژوهش حاضر کوشش می گردد با در نظر داشتن عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده با طرح این سؤال که موانع و معضلات بر سر راه استقرار مطلوب بودجه‌ریزی عملیاتی در این پژوهشکده کدامند؟ پاسخ داده گردد.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***