دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

عنوان:

مطالعه تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شرق استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهرداد مدهوشی

استاد مشاور:

  دکتر میثم شیرخدایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

 در دنیای در حال تحول امروز،شرایط اقتصادی،صنعتی،اجتماعی و فرهنگی به گونه­ای می باشد که حل معضلات و تنگناها، راه­حل­های جدید و متفاوتی را طلب می­کند. درچنین فضایی و با در نظر داشتن افزایش عدم اطمینان محیطی،تغییرمداوم و چالش­های زیاد دنیا،اکثر سازمانها به وی‍ژه کسب وکارهای کوچک و متوسط برای اینکه بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند و خود را با تحولات سریع انطباق دهند بایستی گرایش به سمت کارآفرینی داشته باشند.گرایش­کارآفرینانه یک پدیده در سطح سازمانها می­باشد که به کلیه اقدامات، فرایندها و فعالیت­های تصمیم­گیری تصریح دارد که منجر به ورود به فعالیت های جدید و پشتیبانی از فعالیت­های کارآفرینانه می­گردد. 

پس با در نظر داشتن اهمیت رشد و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط ، در این پژوهش کوشش شده به مطالعه ارتباط بین گرایش­کارآفرینانه و عملکرد این کسب و کارها پرداخته گردد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین نوآوری،
استقلال­گرایی،پیشگامی، رقابت تهاجمی و ریسک پذیری به عنوان ابعاد تشکیل دهنده گرایش کارآفرینانه با عملکرد
می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی می­باشد و جامعه آماری این پژوهش را کلیه کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران تشکیل می­دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه­ای و پرسشنامه بوده و به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS16 و LISREL8.5 در نهایت یافته­های حاصل از این پژوهش بیانگر این می باشد  که کلیه ابعاد گرایش کارآفرینانه  به غیر از  استقلال­گرایی بر عملکرد تاثیر دارند.

واژه­های کلیدی:کارآفرینی،کارآفرینی­شرکتی،گرایش­کارآفرینانه، عملکرد ،کسب وکارهای­کوچک و متوسط.

 

فهرست مطالب

عنوان————— صفحه

فصل اول :                                    (کلیات پژوهش)

1-1- مقدمه……………………………..

1-2- اظهار مساله…………………………………. ..4

1-3- اهمیت و ضرورت……………………… ..5

1-5- اهداف پژوهش………………………………………. ..6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………… ..7

1-7-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………… ..7

1-7-تعریف واژه­ها و اصطلاحات …………………………………………………….8

1-7-1-تعریف مفهومی ………………………………………………………………………………8

1-7-2-تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخص­ها………………………………………………………………9

1-8 محدودیت­های پژوهش………………………………………………………..12

فصل دوم :                                            (ادبیات نظری پژوهش)

2-1- مقدمه ……………………………………………………..15

2-2-کارآفرینی  ……………………………………………………………………16

2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی  …………………………………………………….18

2-4-دیدگاههای مختلف در مورد کارآفرینی ……………………………………………20

2-4-1-کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان  …………………………………………………………….20

2-4-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم رفتاری  ……………………………….21

2-5-  انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………22

2-6- کارآفرینی شرکتی …………………………………………………………….26

2-7 – کارآفرینی و گرایش کار افرینانه ………………………………………29

2-8 – گرایش کارآفرینانه …………………………………………………………30

2-9- ابعاد گرایش کارآفرینانه  ……………………………………………………………32

2-9-1- نوآوری …………………………………………………………………………………..33

2-9-2- استقلال­گرایی …………………………………………………………………………….38

2-9-3- ریسک­پذیری ………………………………………………………………………..41

2-9-4- پیش­گامی …………………………………………………………………………………44

2-9-5- رقابت تهاجمی ……………………………………………………………………..46

2-10- گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط ……………………48

2-11- عملکرد …………………………………………………………………………………………………..49

2-11-1- عملکرد کسب و کار ………………………………………………………49

2-11-2- ارزیابی عملکرد در تحقیقات کارافرینی………………………………52

2-11-3-رقابت پذیری ………………………………………………………………53

2-12- گرایش کارآفرینانه و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط  ………………………………59

2-13- صنایع کوچک و متوسط در ایران ………………………………………………………………….56

2-14- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش در داخل کشور ……………………………..61

2-15- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش در خارج از کشور  …………………………62

فصل سوم :                                             (روش شناسی پژوهش)

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….63

3-2- فرایند پژوهش …………………………………………………………………………….63

3-3- چارچوب مفهومی و فرضیات پژوهش……………………………………………………..63

3-4- روش پژوهش………………………………………………………………………………65

3-5- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………66

3-6- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………….66

3-7- ابزار جمع­آوری داده­ها………………………………………………………………….68

3-8-  روایی و پایایی ابزار سنجش  ………………………………………………………………………..70

3-8-1-تعیین روایی پژوهش  ……………………………………………………………………………70

3-8-2-پایایی پژوهش ………………………………………………………………………………………71

3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ………………………………………………….72

3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و معادلات ساختار یافته خطی (لیزرل)  ……………………………………73

3-9-2-مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی)……………………………………………………………..73

3-9-3-مدل ساختاری (تحلیل مسیر) ……………………………………………………………..74

فصل چهارم:                                 (تجزیه و تحلیل داده های آماری)

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………..78

4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان………………………………79

4-3- تحلیل استنباطی داده­ها ……………………………………………………………81

4-3-1- نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………81

4-3-2- مدل­های اندازه­گیری………………………………………………………………………….82

4-3-3- مطالعه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته……………………………..85

4-3-4- تائید مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری…………………………..88

4-3-5- آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل نهایی روابط ساختاریافته خطی……………………90

4-4- مدل تأیید شده پژوهش……………………………………………………93

فصل پنجم:                                   (نتیجه گیری و پیشنهادت)

5-1- مقدمه ………………………………………………………………..95

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار……………………….96

5-3- نتایج آزمون­ها …………………………………………………………………………96

5-3-3 تائید یا عدم تائید فرضیه ها با بهره گیری از مدل معادلات ساختاریافته خطی…………………………….96

5-4- نتیجه­گیری و پیشنهادات کاربردی……………………………………………..100

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………….106

فهرست منایع

منابع فارسی……………………………………………. ……….108

منابع لاتین…………………………………………… ……….109

ضمیمه    ……….115

مقدمه

در دنیای شدیداً رقابتی امروزی، افزایش وابستگی­های متقابل، توسعه سریع تکنولوژی، محیط ناپایدار و بی ثبات و بسیاری عوامل دیگر باعث شده می باشد تا سازمانها جهت موفقیت خود، کارآفرین شوند(دس، لامپکین و مک گی[1]، 1999). به گونه همزمان، برای دستیابی به موفقیت بازاری و مزیت رقابتی پایدار، شرکت­ها نیاز دارند تا فرصت­های جدید را به کار گرفته و محصولات و خدمات جدید را به بازار عرضه کنند(تاجدینی[2]،2010). به همین دلیل کارآفرینی به عنوان یک ضرورت در عصر جدید مطرح شده می باشد. به علاوه، کارآفرینی به گونه قابل توجهی جهت رشد و بقاء اقتصاد کشورها مهم می­باشد­. برای مثال امروزه کارآفرینی مهمترین سلاح پیشرفت اقتصادی کشور ایالات متحده می­باشد. به همین دلیل می باشد که رشد و توسعه شرکت­های کارآفرین در این کشور زیاد می باشد(زالی، 1385). کارآفرینی به طورکلی به عنوان شناسایی و به کارگیری فرصت­ها تعریف می­گردد. شومپیتر[3](1934) بر این حقیقت تاکید می­کند که کارآفرینی بایستی با ایجاد فرایند­ها و محصولات جدید و ترکیب منابع به شیوه­های جدید مرتبط گردد(کروگر[4]، 2007). مفهوم کارآفرینی در سطوح متفاوتی از افراد گرفته تا گروهها و سازمانها به کار برده شده می باشد. کارآفرینی درابتدا تصور می­گردد که توسط افراد به کار گرفته گردد، زیرا با معرفی و تکامل محصول یا خدمت ارتباط دارد. همچنین بسیاری از نظریه پردازان می­گویند که کارآفرینی توسط کسب و کارهای کوچک به کار گرفته گردد زیرا آنها مسئول رشد اقتصادی و ایجاد شغل­ها در بازار هستند. اخیراً مفهوم کارآفرینی بیشتر در سطح شرکت به کار برده شده می باشد(گروز و پانسکو[5]، 2008). محققان کارآفرینی مطالعات بسیاری را برای توصیف توجه­های مختلف کارآفرینی انجام داده اند و تفاوت­هایی را در کارآفرینی با در نظر گرفتن سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل آن نشان داده­اند. میلر[6](1983) یک شرکت کارآفرین را اینگونه تعریف می­کند: “شرکتی که دارای نوآوری محصول- بازار می­باشد، سرمایه­گذاری­های همراه با ریسک را انجام می­دهد، و اولین کسی می باشد که با نوآوری­های پیش­تازانه حرکت می­کند و رقبا را تا سرحد شکست تحت فشار قرار می­دهد”. بر خلاف آن یک شرکت غیرکارآفرین” شرکتی می باشد که نوآوری کمی دارد، ریسک پذیر نیست و به جای اینکه رهبر باشد، اجازه حرکت پیش­تازانه را به رقبا می­دهد”(میلر، 1983). پس میلر از سه بعد برای مشخص کردن کارآفرینی بهره گیری نمود: نوآوری، ریسک­پذیری و پیش­گامی.

کوین و اسلوین[7](1989) وضعیت استراتژیک کارآفرینانه  را به عنوان ” وضعیتی که به وسیله نوآوری محصول وتکنولوژیکی گسترده، گرایش به رقابت تهاجمی داشتن و گرایش قوی ریسک­پذیری به وسیله مدیریت” تعریف می­کنند. آنها از همین سه بعد برای ارزیابی کارآفرینی بهره گیری کردند. لامپکین و دس[8](1996) اهمیت تفاوت بین مفهوم کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی را روشن کرده­اند. بر اساس مفهوم لامپکین و دس(1996) فعالیت اساسی کارآفرینی وارد شدن به بازار جدید با محصول جدید یا موجود می­باشد. گرایش کارآفرینانه در مرکز کارآفرینی شرکتی قرار دارد(باسو و دیگران[9]، 2008). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیت­ها و رویه­های تصمیم­گیری تصریح دارد که به شرکت کمک می­کند تا نسبت به فرصت­های بازار و نسبت به رقبا واکنش نشان داده،که این امر منجر به ورودی جدید می­گردد. ساختار گرایش کارآفرینانه که از طریق ابعادی همانند نوآوری، ریسک­پذیری، پیش­گامی، استقلال و تهاجم رقابتی ارزیابی شده­اند(میلر، 1983؛ کوین و اسلوین[10]، 1989؛ لامپکین و دس[11]،1996) به عنوان ابزار مفیدی برای ارزیابی رفتار کارآفرینانه در سطح شرکت و تأثیر آن بر روی عملکرد شرکت پدیدار شده­اند(باسو و دیگران، 2008). گرایش کارآفرینانه  تأثیر معنی داری بر روی رشد و عملکرد شرکت­ها دارد(لامپکین و دس، 1996؛ فریرا و آزویدو[12]، 2007). در این پژوهش گرایش کارآفرینانه بر روی فرایندهای سازمانی تاکید دارد که منجر به بهبود عملکرد شرکت می­گردد. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر مطالعه گرایش کارآفرینانه بر روی عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرک­های صنعتی در شرق استان مازندران می باشد. به ویژه مطالعه می­گردد که چگونه ابعاد گرایش کارآفرینانه به گونه مجزا بر روی عملکرد آنها  می­گذارند. بر اساس تئوری و تحقیقات قبلی مدل مفهومی گرایش کارآفرینانه در این پژوهش بر اساس کار لامپکین و دس(1996) می­باشد و شامل ابعاد نوآوری، ریسک­پذیری، استقلال، رقابت تهاجمی و پیشتازی می­باشد. در این فصل بعد از اظهار مقدمه، اظهار مساله و ضرورت و اهمیت موضوع به اظهار اهداف، فرضیات و قلمرو پژوهش خواهیم پرداخت. سپس به تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی خواهیم پرداخت و در نهایت نیز محدودیت­های پژوهش آورده می­گردد.    

 

1-2- اظهار مسأله

کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه در تحقیقات مدیریتی شده می باشد. کارآفرینی پاسخ به فرصت­های کسب و کار شناسایی شده و ایجاد کسب و کارهای جدید تصریح دارد(موسی[13]، 2004). محققان کارآفرینی به طورکلی بر اهمیت فعالیت­های کارآفرینانه تاکید داشته­اند و اغلب ارتباط مثبتی را بین کارآفرینی و نتایج عملکردی فرض کرده­اند(لامپکین و دس، 2001). یک از شاخه­های جدید کارآفرینی که بسیار موردتوجه قرار گرفته می باشد گرایش کارآفرینانه می باشد. گرایش کارآفرینانه که اغلب به عنوان وضعیت کارآفرینانه نامیده می­گردد(کوین و اسلوین، 1989)، به فرآیندها، فعالیت­ها و رویه­های تصمیم­گیری تصریح دارد که منجر به کارآفرینی در سطح شرکت و ورود کسب و کارهای جدید می­گردد(لامپکین و دس، 1996). این امر به ویژه برای شرکت­های کوچک مهم­ می­باشد. زیرا در اکثر کشورهای جهان صنایع کوچک با صادرات قابل توجه تأثیر موثری بر توسعه اقتصادی کشورهای خود ایفاء می­کنند. با در نظر داشتن تأثیر حیاتی که بنگاه­های کوچک و متوسط می­توانند در توسعه اقتصادی کشور اعمال کنند و همچنین مزایایی که آنها نسبت به بنگاه­های بزرگ دارند، لزوم در نظر داشتن تقویت و توسعه آنها در جهت رقابت پذیر کردنشان ضروری می­نماید. اما بسیاری از مطالعات اظهار می­کنند که کسب و کارهای کوچک در سال­های اولیه فعالیت خود با شکست مواجه می­شوند. ازآنجایی که شرکت­های کوچک به عنوان منبع مهم اشتغال و ایجاد ارزش برای جامعه می­باشند، دستیابی به رشد پایدار در شرکت­های کوچک برای اقتصاد کشور حیاتی می باشد. یکی از روش­های اساسی برای بقاء آنها کارافرینی می­باشد. پس شرکت­های کوچک و متوسط برای اینکه عملکرد خود را بهبود بخشند نیازمند بکارگیری سبک مدیریتی هستند تا گرایش کارآفرینانه را مد نظر قرار دهند. تحقیقات بسیاری  سودمندی گرایش کارآفرینانه را بر روی عملکرد نشان داده­اند، اما نتایج تجربی متفاوت می­باشد(ویکلند و شفرد[14]، 2005).گرایش کارآفرینانه و سبک تفکر کارآفرینانه به گونه گسترده در محیط کسب و کار ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، اما مطالعات مشابه درکشورهای در حال توسعه همانند ایران محدود می­باشد. فقدان تحقیقات تجربی که گرایش کارآفرینانه را در سطح کشورهای نوظهور مطالعه کند، شکافی را در ادبیات کارآفرینی ایجاد کرده می باشد که نیاز به توجه بیشتری از طرف محققان دارد(گروز و پانسکو، 2008). پس پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که آیا ابعاد گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کارهای کوچک در ایران تأثیر دارند؟ و نیز کدامیک از این ابعاد بیشترین تأثیر را بر عملکرد آنها دارند؟

تعداد صفحه :۱۴۳

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***