متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :تحول

عنوان : مطالعه تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

دانشگاه آزاد واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک  دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

عنوان:

مطالعه تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

 (مطالعه موردی شرکتهای صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل  ملک اخلاق

استاد مشاور :

دکتر کامبیز شاهرودی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده…………………………………….. و

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………. 2

1-2   تعریف (اظهار) مسله…………………….. 3

1-3  اهمیت و ضرورت موضوع……………………. 5

1-4   چارچوب نظری پژوهش…………………….. 6

1-5   فرضیات پژوهش…………………………. 9

1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش……………………… 9

1-5-2 فرضیات فرعی پژوهش…………………….. 9

1-6 سوالات پژوهش……………………………. 9

1-6-1 سوال اصلی پژوهش………………………. 9

1-6-2 سوالات فرعی پژوهش……………………… 9

1-7  اهداف پژوهش…………………………… 10

1-7-1 هدف اصلی پژوهش……………………….. 10

1-7-2 اهداف فرعی پژوهش……………………… 10

1-8 قلمرو پژوهش……………………………. 10

1-9  روش پژوهش…………………………….. 10

1-10 تعریف متغییرها………………………… 11

1-10-1 متغیر مستقل…………………………. 11

1-10-2 متغیر وابسته………………………… 11

1-10-3 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق   11

فصل دوم :ادبیات پژوهش

2-1-مقدمه…………………………………. 14

2-2-مفهوم تغییر……………………………. 17

2-2-1- تغییر چیست؟ ………………………… 17

2-2-2- مفهوم تغییر،تحول و تغییر بنیادی……….. 18

2-2-3- در نظر داشتن مدیریت تغییر…………………. 20

2-2-4- مفهوم تغییر استراتژیک………………… 20

2-3-علت های لزوم تغییر استراتژیک……………….. 23

2-4-ابعاد تغییر……………………………. 25

2-5-انواع تغییر……………………………. 26

2-5-1-انواع تغییر از دیدگاه صاحبنظران………… 26

2-5-2-انواع تغییر از دیدگاه آکرامان………….. 27

2-6-تغییر در سازمان ها……………………… 30

2-6-1-عوامل تعیین کننده تغییر……………….. 30

2-6-2- استراتژی های اساسی برای مدیریت تغییر…… 31

2-6-3- مهارت های لازمه ی مدیران برای ایجاد تغییر.. 32

2-6-4- عوامل موثر در تحول سازمان…………….. 33

2-6-5- روش های ایجاد تغییر در سازمان…………. 38

2-6-6- تدارکات برای تغییر…………………… 39

2-6-7- واکنش به تغییر………………………. 39

2-6-8- علل مقاومت افراد وسازمان در برابر تغییر… 39

2-6-9- تأثیر رهبری در مدیریت تغییر…………….. 41

2-7- مفهوم تیم و کار تیمی………………….. 43

2-7-1-تعریف تیم……………………………. 43

2-7-2- مفهوم کار تیمی………………………. 44

2-8- لزوم وجود تیم مدیران عالی………………. 46

2-9-تأثیر تیم……………………………….. 48

2-10- مفهوم گروه های کاری…………………… 49

2-11-ارتباط کار تیمی با عملکرد سازمان…………. 49

2-12-تأثیر مدیریت عالی بر مفهوم رهبری تیمی……… 50

2-13- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور 53

2-14- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج از کشور  53

فصل سوم : روش اجرای  پژوهش

3-1مقدمه………………………………….. 56

3-2 طرح پژوهش……………………………… 56

3-3جامعه ونمونه آماری………………………. 57

3-3-1 جامعه آماری………………………….. 57

3-3-2 نمونه آماری………………………….. 58

3-4 ابزار سنجش…………………………….. 59

3-4-1 طراحی پرسشنامه……………………….. 59

3-4-2 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………. 60

3-4-3روایی پرسشنامه………………………… 60

3-5روش تحلیل داده ها……………………….. 63

3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها …….. 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه…………………………………. 65

4-2 نتایج توصیفی متغییر ها………………….. 66

4-3 وضعیت جنسی پاسخگویان……………………. 71

4-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان(زمینه تحصیلی………. 77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………. 85

5-2 نتایج تجربی……………………………. 85

5-3 نتایج تجربی توصیفی……………………… 87

5-4 بحث و مطالعه نتایج………………………. 87

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………… 88

5-6 محدودیت های پژوهش………………………. 89

– منابع…………………………………… 90

– پیوست…………………………………… 95

 

 

چکیده:

امروزه ضرورت تحول و تغییر سازمانی برای اکثر مدیران و کارشناسان و سایر افراد کلیدی عیان شده می باشد زیرا که در دنیای امروز همه چیز در حال تغییر و تحول می باشد، به همین جهت می توان گفت در چنین فضا و شرایطی اگر سازمانی سیستم های مدیریتی، مهندسی را اجرایی و همچنین فرهنگ سازمانیش را تغییر ندهد و با نیازهای جامعه و مشتری سازگار نکند محکوم به فنا می باشد و توانایی رقابت در طولانی مدت را نخواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی بر ایجاد تغییر استراتژیک می باشد که هدف اصلی آن شناسایی ارتباط بین ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی و تغییر استراتژیک (در تیم های ارشد مدیریتی  صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان )می باشد.وشامل اهداف فرعی مانند مطالعه تاثیر تنوع سنی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک ،مطالعه تاثیر تنوع زمینه تحصیلی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک وهمچنین مطالعه تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک می باشد.ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی با مشخصه های مانند تنوع سنی،تنوع زمینه تحصیلی وتنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی به عنوان متغییر مستقل و تغییر استراتژیک با مشخصه هایی مانند ایجاد کسب وکارهای جدید ،حذف کسب وکارهای منسوخ شده و تغییر در سبد سرمایه گذاری کسب وکار به عنوان متغییر وابسته مطرح می باشد.این پژوهش بر اساس طرح پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی بود وبر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق محاسبه ضریب الفای کرانباخ اقدام شده می باشد که با نرم افزار SPSS18برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر اقدام شده می باشد در نهایت آزمون تی تست  نشان داد که از 9 فرضیه مورد ارزیابی 6 فرضیه تایید و 3 فرضیه رد گردید و فرضیه اصلی پژوهش بر اساس تایید آزمون رگرسیون مطالعه تاثیر تنوع سنی بر تغییر استراتژیک ، مطالعه تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک ، مطالعه تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک تایید می گردد و تنوع تیم های مدیریت عالی بر تغییر استراتژیک تاثیر گذار می باشد.با در نظر داشتن میانگین های بدست آمده تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی (2574/3  ) بیشترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک داشته می باشد و تنوع سنی تیم مدیران عالی (1803/3 ) کمترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان داشته می باشد.

 

 کلمات کلیدی: ترکیب تنوع تیم مدیران عالی – تغییر استراتژیک – کسب و کار

 

فهرست جداول

جدول 2-1انواع تغییرات سازمانی……………. 27

جدول 2-2  انواع تغییرات…………………….. 27

جدول شماره 2-3 ایجادآمادگیدرسیستمو افراد……… 38

جدول2-4 عواملایجادمقاومتدربرابرتغییر………….. 40

جدول2-5 سطوح سازمانی و تأثیر ها……………….. 51

جدول 2-6 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور  53

جدول 2-7 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج کشور  53

جدول 3-1 شماره سوال های متغییرهای پژوهش در پرسشنامه  60

جدول 3-2 طیف لیکرت بر اساس اظهار مثبت گویه…….. 60

جدول 3-3 ضریب پایایی کل…………………….. 62

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

جدول4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66

جدول4-2 توصیف وضعیتتاهل پاسخ دهندگان…………. 67

جدول4-3توصیف اندازه تحصیلاتپاسخدهندگان…………. 68

جدول4-4 سن پاسخ دهندگان…………………….. 69

جدول4-5 توصیف رشته تحصیلیپاسخدهندگان…………. 71

جدول4-6 توصیف عنوان شغلیپاسخدهندگان………….. 71

جدول4-7 توصیف سابقه کارپاسخدهندگان…………… 72

جدول4-8 توصیف متغیر ایجادکسبوکارجدید…………. 73

جدول4-9 توصیف متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده………. 74

جدول4-10 توصیف متغیر تغییردرسبدکسبوکار……….. 75

جدول4-11 توصیف متغیر تغییراستراتژیک………….. 76

جدول4-12 آزمونکولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای پژوهش 77

جدول4- 13)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوعسنیبرتغییراستراتژیک 77

جدول4- 14)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوع زمینهتحصیلیبرتغییراستراتژیک…………………. 78

جدول4- 15)آزمون تی تست بررسیتاثیرتصدیسازمانیبرتغییراستراتژیک 78

جدول4- 16)آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعسن بر ایجادکسبوکارجدید 79

جدول4- 17)آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعسن بر حذفکسبوکارمنسوخ شده…………………………………………. 79

جدول4- 18آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعسن بر تغییردرسبدسهام کسبوکار…………………………………… 80

جدول4- 19آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 80

جدول4- 20 آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 81

جدول4-21 آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعزمینهتحصیلیبر تغییردرسبدکسبوکار………………………….. 81

جدول4- 22آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 82

جدول4- 23 آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 82

جدول4- 24آزمون تی تست مطالعه تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر تغییردرسبد سهام کسبوکار………………………………. 83

جدول5-1 نتایج آزمون فرضیه ها ی فرعی………….. 87

جدول5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی………………. 87

 

 

فهرست اشکال

شکل1-1 مدل مفهومی پژوهش ……………………. 8

شکل2-1 نمای کلی الگوی مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر  22

شکل2-2  توجه تئوری سیستم ها به کار تیمی………. 44

 

 

 

فهرست نمودارها

تبیین نمودار2-1ارتقاء از شرایط موجود…………… 28

تبیین نمودار2-2 تغییر انتقالی با بکارگیری یک وضعیت شناخته شده 28

نمودار 2-3 مدل تغییر تبدیلی…………………. 29

نمودار4-1 نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان….. 66

نمودار4-2 نمودار دایره ای وضعیتتاهل پاسخ دهندگان. 67

نمودار4-3 نمودار میله ای اندازه تحصیلاتپاسخ دهندگان 68

نمودار4-4 نمودار میله ای سنپاسخدهندگان……….. 69

نمودار4-5نمودار میله ای رشته تحصیلیپاسخ دهندگان.. 70

نمودار4-6 نمودار میله ای عنوان شغلیپاسخ دهندگان.. 71

نمودار4-7 نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان… 72

نمودار4-8هیستوگرام متغیر ایجادکسبوکارجدید…….. 73

نمودار4-9 هیستوگرام متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده…. 74

نمودار4-10 هیستوگرام متغیر تغییردرسبدکسبوکار….. 75

نمودار4-11 هیستوگرام متغیر تغییراستراتژیک…….. 76

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 


 

1-1مقدمه:

در شرایط دائماً درحال تغییر ما نیز بایستی تغییر نمائیم ، وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم نمود .( دکتر نوردال ،رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

آن چیز که که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری می باشد که از طریق جمع آوری و پردازش اطلاعات بدست می آید و بایستی بر اساس تغییرات محیطی وتغییرات استراتژیک انجام گیرد. (صرافی زاده ، ص 56: 1380)

بسیاری از شرکت ها توسعه حوزه جغرافیایی، یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای خارجی، را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می کنند. توسعه بین المللی یک تصمیم بسیار مهم می باشد، مخصوصاً برای کسب و  کارهای کوچک ومتوسط که اساساً دارای پایه مالی کم ، تمرکزی محلی و حوزه جغرافیایی محدودی هستند. بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط در بعضی کشورها بعنوان مقدم ترین سیاست عمومی می باشد. زیرا که آنها تأثیر حیاتی در نوآوری صنعتی وتوسعه اقتصادی جوامع خود دار ند . بسیاری از مدیران ارشد و کارآفرینان فرصت های موجود در بازارهای بین المللی را تشخیص داده و دسترسی به این بازارهای جهانی را بعنوان یک ابزاراستراتژیک برای رقابت پذیری و توسعه بیشتر کسب وکار خود مورد بهره گیری قرار می دهند. حضور در بازارهای جهانی امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر و دستیابی به صرفه جویی در مقیاس، مزیت های تکنولوژیک، ارتقاء شایستگی، پخش ریسک، کاهش و تقسیم هزینه های پژوهش وتوسعه ، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی را میسر میسازد. یکی از ضروریات کشورهای درحال توسعه حرکت شرکت های کوچک ومتوسط به سمت بین المللی شدن می باشد زیرا که فشار رقابتی در حال افزایش و از طرفی کمکهای مالی مستقیم و پشتیبانی از طرف دولت ها کاهش یافته می باشد. بهرحال، با وجود تأثیر ثابت شرکت های کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادی و سهم کشورهای درحال توسعه در رشد تجارت جهانی، مطالعات کمی در خصوص بین المللی شدن این شرکت ها در کشورهای درحال توسعه صورت گرفته می باشد و تحقیقات مرتبط با این زمینه هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند  عوامل متعددی بر بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط تأثیرگذار می باشد : همچون عوامل مربوط به شرکت، عوامل محیطی و مدیریتی ، استراتژی های کسب وکار (عوامل استراتژیک ) و غیره. (تاج الدین-طالبی ،20،1391)

در دهه های اخیر پیوسته این سوال مطرح بوده می باشد که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالیکه کشور مشابه که از نظر منابع اولیه وامکانات بهره وری دارای شرایط یکسان شاید بهتر بوده،عقب مانده می باشد چه عامل مهمی در شرایط مشابه پیشرفت وموفقیت بعضی از کشورها وباعث عقب ماندگی وعملکرد ناصحیح بعضی دیگر می گردد؟

در پاسخ به این سوال کوشش های وسعی در سالهای اخیر با در نظر داشتن تغییرات روز افزون انجام شده که در آن به مطالعه تأثیر مدیران عالی در تصمیم گیری سازمانی جهت اعمال استراتژی های تغییر در محیط های رقابتی چالش برانگیز سازمان برای رسیدن به اهداف عالی سازمان وکارائی بهتر عملکرد سازمان انجام شده می باشد. که مشخص شده می باشد سازمانها از تغییرات استراتژیک غافل اند واز این رو به تغییرات نمی پردازند واگر هم دست به تغییر می زنند ،این تغییرات تکراری می باشد وبه سبب عدم هماهنگی سازمانها با تغییرات استراتژیک سازمانها متحمل ضررهای بسیاری میشوند وگاه این ضررها به نابودی سازمان در محیط های رقابتی تبدیل می گردد.در این بین تأثیر مدیران سازمانی ،علی الخصوص مدیران عالی سازمانی در ایجاد تغییرات به موقع بسیار مهم می باشد تا سازمان در محیط های دائما در حال تغییر بتواند به سمت اهداف خود بدرستی پیش برود .به دلیل تأثیر قابل توجه مدیران عالی سازمان در ایجاد تغییر در سازمان وبه دلیل اهمیت کم این موضوع در سازمانهای ایران بخصوص در صنایع غذایی که یکی از پراهمیت ترین صنایع در گستره جهانی می باشد،ما به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***