متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان :  مطالعه ارتباط ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم تحقیقات زنجان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی(M.A)

 

عنوان :

مطالعه ارتباط ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکترمحمدرضاکرمی پور

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتررسول داودی

 

سال تحصیلی 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….8

تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….12

مبانی نظری پژوهش

ادبیات وپیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………12

غنی سازی شغل………………………………………………………………………………………………………………..14

ابعادغنی سازی شغل………………………………………………………………………………………………………….15

چگونه غنی سازی شغل موثراست؟……………………………………………………………………………………..15

آیااجرای طرح غنی سازی شغل درسطح موثراست یانه؟…………………………………………………………16

رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………..17

توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………….20

انگیزش یاانگیزه وبرانگیزنده ها…………………………………………………………………………………………..23

نظریه های انگیزش……………………………………………………………………………………………………………25

نظریه انگیزش وبهداشت روانی…………………………………………………………………………………………..26

مطالعه عوامل موثربرانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درسازمانها……………………………………………28

تئوریهای انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………….30

عوامل راضی کننده یاانگیزشی…………………………………………………………………………………………….30

عوامل بهداشتی یاعدم رضایت……………………………………………………………………………………………31

………………………………………………………………………………………………………………………..31Yوxنظریه

رفع احساس نابرابری………………………………………………………………………………………………………..32

تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………………………………….32

تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………………………………..33

طرحهای انگیزش سازمانی…………………………………………………………………………………………………33

تعریف رضایت شغلی ازنظرانگیزش……………………………………………………………………………………34

عوامل موثرومرتبط بارضایت شغلی……………………………………………………………………………………..35

پیشینه های پژوهش

الف)پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………….38

ب)پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم:فرایندپژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………42

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..42

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42

نمونه هاوروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..43

ابزاروروش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….43

چگونگی تعیین روایی وپایایی ابزارپژوهش…………………………………………………………………………..44

روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….44

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46

توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………46

تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای پژوهش………………………………………………51

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………66

نتایج حاصل ازآزمون سوالات…………………………………………………………………………………………….66

نتیجه کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………70

پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….70

پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..70

موانع ومحدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………..71

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول                                                                                               صفحه

جدول 3-3توزیع جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………….42

جدول 3-4توزیع حجم نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………….43

جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصدنمونه آماری به تفکیک جنسیت……………………………………………46

جدول 4-2توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری موردنظربه تفکیک سن…………………………..47

جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت…………………………48

جدول 4-4میانگین وانحراف معیارمولفه های انگیزش شغلی…………………………………………………..49

جدول4-5توزیع فراوانی ودرصدمعلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی…………………………………50

جدول 4-6میانگین وانحراف معیارمولفه های غنی سازی شغلی………………………………………………51

جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار غنی سازی شغلی…………………………………………………………….52

جدول4–8: نتایج آزمونt – testشاخص غنی سازی شغلی……………………………………………………52

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار انگیزه شغلی……………………………………………………………………53

جدول4–10 : نتایج آزمونt – testشاخص انگیزه شغلی………………………………………………………53

جدول 4-11 ضریب همبستگی بین چگونگی  ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار و  غنی سازی شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………….54

جدول 4-12مقایسه رتبه میانگین ادراک معلمان زن و مرد از غنی سازی شغلی…………………………….55

جدول4-13 : نتایج آزمون یو من ویتنی…………………………………………………………………………………..55

جدول4-14 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت……………………..56

جدول4-15 آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………..56

جدول4-16 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن…………………………………..57

جدول4-17 آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن………………..57

جدول 4-18آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره غنی سازی شغلی براساس سن…………58

جدول 4-19مقایسه رتبه میانگین انگیزه شغلی معلمانزن و مرد………………………………………………..59

جدول4-20- آزمون یو من ویتنی…………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-21 شاخصهای آماری نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت………………………………….60

جدول4-22آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت………………….60

جدول 4-23آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره انگیزش براساس سابقه خدمت…………61

جدول4-24شاخصهای آماری نمره انگیزش افرادبه تفکیک سن…………………………………………………62

جدول4-25آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره انگیزش افرادبه تفکیک سن……………………………….62

جدول 4-26آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره انگیزش در بین گروهها ی سنی………..63

 

فهرست نمودارها

نمودار2-4ویژگیهای شغل غنی شده ازدیدگاه هرزبرگ……………………………………………………………..15

نمودار2-5-روندنحوه تضعیف روحیه عملکردتوسط مشاغل غنی نشده………………………………………16

نمودار2-7-ارتباط بین ابعادشغلی باحالات روانی وپیامدهای شخصی وکاری………………………………..18

نمودار2-8-مدل مفهومی غنی سازی شغلی ورضایت شغلی……………………………………………………..20

نمودار2-9وضعیت برانگیزاننده……………………………………………………………………………………………..25

شکل2-10چگونگی  شکل گیری  رفتار………………………………………………………………………………….26

نمودار2-11-سلسله مراتب نیازهای انسانی……………………………………………………………………………..27

نمودار4-1توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت………………………………………………………….46

نمودار4-2توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سن………………………………………………………………..47

نمودار4-3توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت…………………………………………………..48

نمودار4-4توزیع درصدی معلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی…………………………………………….50

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر تحت عنوان«مطالعه ارتباط ادراک معلمان ابتدائی از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان»(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار) انجام  شده می باشد.هدف  اصلی  پژوهش آن می باشد که ببینیم درک معلمان از غنی سازی شغلی چیست و آیا ارتباط ای بین غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان هست.

جامعه آماری  این پژوهش شامل کلیه معلمان  شاغل در مدارس ابتدائی شهرستان شهریار می باشد  که تعداد آنها1275 نفر می باشد که تعداد زنان  935 نفر و تعداد مردان340 نفر می باشد.

در این پژوهش  با در نظر داشتن این که جامعه  مورد  نظر  مشخص و  محدود می باشد ، برآورد  حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان  انجام  گرفته  می باشد . حجم  نمونه حاضر302  نفر در نظر گرفته شده می باشد. و  برحسب  تناسب  79  نفر مرد و223  نفر زن  انتخاب شده اند.

ابزار گردآوری  اطلاعات  دو پرسشنامه استاندارد شده می باشد. یکی  پرسشنامه  غنی سازی  شغلی پورابراهیمی و دیگری  پرسشنامه  انگیزش شغلی هرزبرگ  می باشد. روایی  پرسشنامه ها بوسیله صاحب نظران در زمینه ی مورد پژوهش  بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. همچنین  جهت  مطالعه  پایایی  پرسشنامه  از روش ضریب  آلفا(موسوم  به آلفای کرونباخ) بهره گیری شده می باشد، بدین مقصود تعداد30 پرسشنامه بطور تصادفی  بین  نمونه ها توزیع گردید که اعتبار بدست آمده پرسشنامه غنی سازی  شغلی  برابر 81/0و پرسشنامه انگیزش  شغلی  89/0 تعیین گردید. در این پژوهش  برای  تجزیه  و تحلیل یافته ها از روش آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری  شده  و نتایج زیر بدست  آمده می باشد:

1- ادراک  معلمان  ابتدائی شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  بالاتر از حد انتظار می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

2- انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار بالاتر از حد انتظار می باشد.

3- بین ادراک  از غنی سازی و انگیزه شغلی  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار ارتباط مثبت هست.

4- از نظر متغیرهای  جمعیت  شناختی ادراک  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  متفاوت  می باشد.

5- از نظر متغیرهای جمعیت  شناختی انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار  متفاوت     می باشد.

سپس در  قسمت  بعدی  فصل  پنجم  محدودیت ها و معضلات  پژوهش و  سپس  پیشنهاد های مرتبط  با یافته های  پژوهش  ارائه  شده  می باشد  .

کلمات کلیدی : غنی سازی  شغلی ، انگیزه شغلی ، معلمان مقطع ابتدائی

1  مقدمه

طراحی شغل مبحثی می باشد از موضوعات متنوع و کاربردی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی که کوشش دارد مناسبترین جایگاه را برای شغل و مشاغل مربوط مهیا نموده و در عرصه  سازمان انگیزش کافی را در مشاغل ایجاد، و در اقدام آن را اشاعه دهد. در سیر تحولات علم مدیریت یکی از موضوعات  مهم چگونگی کاربرد طرحهای شغلی بوده که هدف آن از یک سو افزایش سطح انگیزش درونی افراد،رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان بوده و از سوی دیگر کاهش هزینه های پرسنلی ،غیبت ها، بی نظمی ها و نیز نقل و انتقال نا به جا می باشد.

یکی ازمشکلات ومعضلات موجوددرنظامهای اداری کشورهای جهان سوم و در بعضی موردها سایر کشورهای جهان ، عدم توجه کافی  به این مسئله بوده می باشد که شاغل بایستی در شغلی قرار گرفته و انجام وظیفه نماید که متناسب باشرایط و ویژگیهای اوست و در صورت رعایت این مسئله ، شغل نیز بایستی چنان طراحی گردد که انگیزه و رضایت کافی را در شغل ایجاد نماید.

اصطلاح طراحی شغل در ارتباط نزدیک با دو واژه طراحی مجدد مشاغل و کیفیت زندگی کاری می باشد و هر دو آنها در کنار یکدیگر به ارائه مطلوبتر طرح شغلی یاری می رسانند. طراحی مجدد مشاغل معطوف به مسئله تغییر و بهسازی می باشد و اکثراّ در پی آن می باشد که شغل را جالب تر، جذاب تر، متنوع تر و بالاخره کوشش برانگیزتر نماید. در میان انواع طرحهای شغلی غنی سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .

 1- 2  اظهار مسأله

یکی ازوظایف مهم مدیران درسازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان می باشد که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می کند. امروزه نمی‌توان بدون در نظر داشتن اندازه بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر برافزایش آن، به سوی توسعه پایدارگام برداشت. از آنجا که بشر در توسعه تأثیر کلیدی دارد و شکل گیری توسعه به دست بشر شکل میگیرد، برطرف کردن  نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. پس یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد می باشد، بشر‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یک طبقه‌بندی کلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیکی،اجتماعی وروانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای بشر در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار (محل مناسب کار، هوا، نورو…) انگیزه‌های فیزیکی اطلاق می گردد. به دسته هایی از نیازهای افراد که به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می کند و بیشتر نیازهای اجتماعی را بر طرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه از نیازهایی که رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی به شمار می رود. اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین move[1]  که  به معنی حرکت می باشد گرفته گردید. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به بیانی دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش بشر اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. پس در تعریف انگیزه میتوان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت می باشد از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که بشر را به انجام یک سری فعالیت وامیدارد (سیدجوادین، 1386).

تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این کوشش در جهت ارضای  بعضی از نیازهای فردی سوق داده گردد» (استیفن پی رابین[2]،1390).

یکی از زمینه های اصلی ارتقائ کیفیت زندگی شغلی، غنی سازی شغل می باشد .این واژه توسط فردریک هرزبرگ در اظهار نتیجه تحقیقاتش در مورد عوامل انگیزش و ابقا، به کاربرده گردید. به گونه اختصار، غنی سازی شغل به مفهوم انگیزه های اضافی می باشد که به کار افزوده می گردد تا کار را مهمتر و قابل تکریم تر نماید و همچنین این اصطلاح در مورد انسانی تر کردن کار نیز به کاربرده شده می باشد. این واژه در پی واژه گسترش کار، تنوع بخشیدن به کار مورد بهره گیری قرار گرفته و مفهوم گسترش کار و تنوع بخشیدن به کار و اضافه کردن کارهای جدید به کار قبلی می باشد. وسیع کردن یا گسترش کار بیشتر به مورد هایی گفته می گردد که کار از لحاظ کمیت افزایش پیدا می ‌کند و انواع کار متعدد میشود. در حالی که غنی سازی شغل به محتوی شغل وافزایش کیفیت شغل بستگی دارد و در این مورد به کار میرود. آیا ادراک معلمان از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان ارتباط دارد؟

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***