متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت گروه مدیریت

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور

دکتر بدری عباسی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر مطالعه ارتباط هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد . برای این مقصود هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرشت در هفت بعد ؛ بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و انسجام ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد ،تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها 1756 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود 256 نفر برآورد گردید و نمونه آماری با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سازمانی با 47سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان با 28 سوال می باشد. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری گردید. بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) بهره گیری گردید. نتیجه حاصله بیانگر این می باشد که بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط معنی داری هست.

 

واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، عملکرد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول ـ کلیات پژوهش

1 ـ 1. مقدمه…………………………………. 17

1 ـ 2. اظهار مسأله…………………………….. 18

1 ـ 3. اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. 19

1 ـ 4. اهداف پژوهش……………………………. 20

1 ـ 5. سوال پژوهش…………………………….. 21

1 ـ 6. چارچوب نظری پژوهش………………………. 22

1 ـ 7. فرضیه­های پژوهش…………………………. 25

1-7-1 )فرضیه اصلی……………………………. 25

2-7-1) فرضیه های فرعی 25

1 ـ 8. تعریف عملیاتی ونظری متغیرهای پژوهش……….. 25

1-8-1) متغیر وابسته 25

1-8-1-1) تعریف نظری عملکرد 25

1-8-1-2) تعریف عملیاتی عملکرد 26

1-8-2) متغیر مستقل 27

1-8-2-1) تعریف نظری هوش سازمانی 27

1-8-1-2) تعریف عملیاتی هوش سازمانی …………… 27

1 ـ 9 . قلمرو پژوهش…………………………… 29

1-9-1) قلمرو زمانی 29

1-9-1) قلمرو مکانی 29

1 ـ 10 . محدودیتهای پژوهش………………………. 29

فصل دوم ـ ادبیات وپیشینه پژوهش

بخش اول : هوش سازمانی………………………… 32

2ـ 1-1.مقدمه………………………………… 32

2-1-2. تعاریف هوش سازمانی ……………………. 32

2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی  ………………. 34

2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی  ………………… 38

2-1-3. اهمیت هوش سازمانی …………………….. 40

2-1-4. بهبود هوش سازمانی  ……………………. 42

2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی   43

2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان………… 43

2 ـ 1ـ 5-2. در نظر داشتن جایگاه سرمایه فکری در سازمان    43

2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    43

2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت در نظر داشتن فرهنگ سازمانی………… 44

2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده……. 44

2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری……………….. 44

2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری……………… 45

2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای طرفداری از هوش سازمانی     45

2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی ………………. 48

2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی…………………. 49

2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی………………… 49

2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی……………………. 48

2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی ………………….. 47

2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی……………….. 50

2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند…………….. 53

2 ـ 1ـ 13. هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی……….. 56

2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی………… 56

2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی……………… 58

2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی………………….. 59

2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند…….. 59

2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول……… 60

2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش………………………… 60

بخش دوم : عملکرد ……………………………. 60

2-2-1. مقدمه ……………………………….. 67

2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد………………………. 68

2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی    70

2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد……………………….. 73

2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای ………………….. 74

2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای…………………… 75

2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای    76

2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی……………….. 76

2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی……………………… 77

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش

3 ـ 1. مقدمه………………………………… 84

3 ـ 2. فرایند اجرای پژوهش ……………………. 84

3 ـ 3. روش پژوهش…………………………….. 85

3 ـ 4. جامعه آماری…………………………… 85

3 ـ 5. حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 85

3 ـ 6. روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. 86

3 ـ 7. ابزار اندازه گیری داده ها ……………… 86

3 ـ 8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ………….. 88

3 ـ 9. پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه…………… 88

3 ـ 10. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… 90

3 ـ 11. محدودیت های پژوهش ……………………. 91

جمع بندی……………………………………. 91

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

4 ـ 1. مقدمه………………………………… 92

4 ـ 2. توصیف مشخصات جمعیت شناختی ……………… 92

4 ـ 2 ـ 1) جنسیت ……………………………. 93

4 ـ 2 ـ 2) سن……………………………….. 94

4 ـ 2 ـ 3) اندازه تحصیلات ……………………… 96

4 ـ 2 ـ 4) سنوات خدمت ……………………….. 97

4 ـ 2 ـ 5) سطوح سازمانی ……………………… 98

4 ـ 3. توصیف متغیرهای پژوهش…………………… 100

4 ـ 3 ـ 1) عملکرد کارکنان…………………….. 100

4 ـ 3 ـ 2) بینش راهبردی………………………. 101

4 ـ 3 ـ 3)سرنوشت مشترک ………………………. 102

4 ـ 3 ـ 4) تمایل به تغییر…………………….. 103

4 ـ 3 ـ 5) روحیه ……………………………. 104

4 ـ 3 ـ 6) اتحاد و انسجام ……………………. 105

4 ـ 3 ـ 7) فشار عملکرد ………………………. 106

4 ـ 3 ـ 8) به کار گیری دانش ………………….. 107

4 ـ 3 ـ 9) هوش سازمانی ………………………. 108

4 ـ 4 ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون …………….. 109

4 ـ 5. آزمون فرضیات پژوهش…………………….. 112

4 ـ 5 ـ 1) مطالعه آزمون فرضیه اصلی …………….. 112

4 ـ 5 ـ 2) مطالعه آزمون فرضیه فرعی اول …………. 114

4 ـ 5 ـ 3) مطالعه آزمون فرضیه فرعی دوم …………. 115

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور (رویکرد و تحلیل پوششی داده ها

4 ـ 5 ـ 4) مطالعه آزمون فرضیه فرعی سوم …………. 116

4 ـ 5 ـ 5) مطالعه آزمون فرضیه فرعی چهارم ……….. 117

4 ـ 5 ـ 6) مطالعه آزمون فرضیه فرعی پنجم ………… 118

4 ـ 5 ـ 7) مطالعه آزمون فرضیه فرعی ششم …………. 119

4 ـ 5 ـ 8) مطالعه آزمون فرضیه فرعی هفتم ………… 120

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادها

5 ـ 1. مقدمه………………………………… 123

5 ـ 2. نتایج آمار توصیفی……………………… 123

5 ـ 3. نتایج آمار استنباطی……………………. 123

5 ـ 3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی………… 124

5 ـ 3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول…….. 125

5 ـ 3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم…….. 125

5 ـ 3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…….. 125

5 ـ 3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…… 126

5 ـ 3-6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……. 126

5 ـ 3-7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…….. 126

5 ـ 3-8. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم……. 127

5 ـ 3-9. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم……. 127

جمع بندی……………………………………. 127

5 ـ 4. پیشنهادات…………………………….. 127

5 ـ 4 ـ1. پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه­ها………. 127

5 ـ 4 ـ2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………… 130

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………. 123

منابع لاتین………………………………….. 128

پیوستها

 پیوست 1. پرسشنامه پژوهش……………………… 136

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1 ) مدل ویلیام هلال  ……………………… 50

شکل 2 ) مدل لیبوس  ………………………….. 54

شکل 3 ) ساختار یک سازمان هوشمند   …………….. 57

شکل 4 ) ارتباط بین هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی     58

شکل 5 ) متغیرهای عوامل اصلی در سیستم هوش سازمانی سرمایه های انسانی   …………………………………… 65

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2 ـ .1 تعاریف هوش سازمانی ……………….. 4

جدول 2 ـ 2 مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی ……… 64

جدول 3 ـ 1. ابعاد هوش سازمانی و تعداد سوالات مربوط به هربعد   87

جدول 3 ـ .2 سوالات مربوط به عملکرد کارکنان در پرسشنامه .  87

جدول 3 ـ 3 مقدار آلفای کرونباخ برای پایائی سوالات پرسشنامه .  89

جدول 4 ـ .1جنسیت پاسخ دهندگان…………………. 92

جدول 4 ـ .2 سن پاسخ دهندگان ………………….. 93

جدول 4 ـ 3 اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 94

جدول 4 ـ 4 سنوات خدمت پاسخ دهندگان ……………. 95

جدول 4 ـ .5 سطوح سازمانی پاسخ دهندگان …………. 96

جدول 4 ـ .6 جدول توصیفی متغیر عملکرد کارکنان …… 97

جدول 4 ـ .7 جدول توصیفی متغیر بینش راهبردی……… 98

جدول 4 ـ .8 جدول توصیفی متغیر سرنوشت مشترک …….. 99

جدول 4 ـ .9 جدول توصیفی متغیر تمایل به تغییر……. 100

جدول 4 ـ .10 جدول توصیفی متغیر روحیه…………… 100

جدول 4 ـ .11 جدول توصیفی متغیر اتحاد و انسجام…… 102

جدول 4 ـ .12 جدول توصیفی متغیر فشار عملکرد……… 103

جدول 4 ـ .13 جدول توصیفی متغیر به کارگیری دانش….. 104

جدول 4 ـ .14 جدول توصیفی متغیر هوش سازمانی …….. 105

جدول 4 ـ .15 جدول تحلیل واریانس ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  . 107

جدول 4 ـ .16 اختصار وضعیت مدل رگرسیون برای ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  …………………………………………… 108

جدول4-17. ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و عملکرد … 109

جدول4-18. ضریب همبستگی بین بینش راهبردی و عملکرد… 110

جدول4-19. ضریب همبستگی بین سرنوشت مشترک و عملکرد  . 111

جدول4-20. ضریب همبستگی بین روحیه و عملکرد ……… 112

جدول4-21. ضریب همبستگی بین تمایل به تغییر و عملکرد. 113

جدول4-22. ضریب همبستگی بین اتحاد و انسجام ……… 114

جدول4-23. ضریب همبستگی بین فشار عملکرد و عملکرد … 115

جدول4-24. ضریب همبستگی بین به کارگیری دانش و عملکرد 116

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 ـ 1. مدل مفهومی پژوهش………………… 26

نمودار 4 ـ 1. نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان   93

نمودار 4 ـ 2. نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان….. 94

نمودار 4 ـ 3. نمودار هیستوگرام اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان 95

نمودار 4 ـ 4. نمودار هیستوگرام سنوات خدمت پاسخ دهندگان   96

نمودار 4 ـ 5. نمودار هیستوگرام سطوح سازمانی پاسخ دهندگان 97

نمودار 4 ـ 6. نمودار هیستوگرام متغیر عملکرد کارکنان 98

نمودار 4 ـ 7. نمودار هیستوگرام متغیر بینش راهبردی   99

نمودار 4 ـ 8. نمودار هیستوگرام متغیر سرنوشت مشترک   100

نمودار 4 ـ 9. نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به تغییر 101

نمودار 4 ـ 10. نمودار هیستوگرام متغیر روحیه…….. 102

نمودار 4 ـ 11. نمودار هیستوگرام متغیر اتحاد و انسجام 103

نمودار 4 ـ 12. نمودار هیستوگرام متغیر فشارعملکرد    104

نمودار 4 ـ 13. نمودار هیستوگرام متغیر به کارگیری دانش    105

نمودار 4 ـ 14. نمودار هیستوگرام متغیر هوش سازمانی   106

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1 ـ 1. مقدمه:

امروزه با در نظر داشتن پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید ، سازمان ها پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر می گردد . (سیادت و همکاران ، 1389 :8) هوش سازمانی سبب می گردد که سازمانها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند که با تمرکز بر درک دانش و یادگیری ، موجب خلق سازمان هوشمند شوند ، سازمانی که یاد می گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند ( فقیهی وهمکاران ، 1388: 28).

پس ارتقای هوش سازمانی یکی از الزامات انکار ناپذیر برای بیشتر سازمان هاست تا بتوانند از راه کسب و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد آگاهی بر توانمندی های خود بیفزایند. (زهرایی و همکاران ، 1390 :156) در این راستا نظریه ی هوش سازمانی بالتبع می باشد که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان ها توانایی ها و اشکال های آنها را شناسایی و بر اساس نتایج بدست آمده ، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید. ( جعفری وهمکاران ،1388 :47) . نظر به اینکه عملکرد هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص می باشد که در مورد آن ارزیابی می گردد و با در نظر داشتن اینکه هوش سازمانی افراد ، نشانگر آگاهی و اطلاعات افراد در ارتباط با عوامل موثر بر سازمان می باشد پس هوش سازمانی می توان یکی از عوامل موثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد (بیک زاد و همکاران ،1389 :144).

با در نظر داشتن اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر ارتباط ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان را مورد مطالعه قرار داده می باشد، پس در این فصل از پژوهش پژوهشگر به اظهار مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام پژوهش ، فرضیات پژوهش ،اهداف پژوهش ، مدل تحلیلی ، تعریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش ، و در پایان به قلمرو پژوهش پرداخته می باشد.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***